Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30484
Title: Технічне переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» з дослідженням процесу очищення сатураційного соку на автоматичному камерному фільтр-пресі РКО-25
Other Titles: Retooling of juice production line at sugar plant LLC “Zbarazh-sugar” including the study of saturation juice purification on automatic chamber filter press РКО-25
Authors: Лукців, Назарій Іванович
Lutskiv, N.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Луцків Н.І. Технічне переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» з дослідженням процесу очищення сатураційного соку на автоматичному камерному фільтр-пресі РКО-25: дипломна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / Н.І. Луцків. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 113 с.
Issue Date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Country (code): UA
Supervisor: Зварич, Наталія Миколаївна
UDC: 664.69
Keywords: 133
галузеве машинобудування
технічне переоснащення
фільтр-прес
очищення сатураційного соку
бурякоцукорове виробництво
retooling
filter press
saturation juice purification
sugar-beetproduction
Number of pages: 113
Abstract: В дипломній роботі розроблено заходи з технічного переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор»; запропоновано модернізовану конструкцію рами і плити автоматичного камерного фільтр-преса РКО-25; виконано моделювання процесу фільтрування бурякоцукрових соків.
Measures for retooling of juice production line at sugar plant LLC “Zbarazh-sugar”are proposed;improvedframe and plate constructions of automatic chamber filter press РКО-25is proposed;study of sugar-beetjuice purification isinvestigated.
Description: Захист відбудеться _26_ грудня 2019р. о 900годині на засіданні екзаменаційної комісії No1 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Гоголя, 6, навчальний корпус No6, ауд. 15
Content: Завдання Реферат Зміст Вступ 1. Аналізсучасногостануоб’єктудослідження, вибіріобґрунтуванняосновнихнапрямківдослідження ... 1.1. Вихіднаінформаціядлярозробкидипломноїроботи .... 1.2 Аналізтипівфільтрпресів .... 1.3. АналізіснуючоговиробництванацукровомузаводіТОВ«Збараж-цукор» 1.4. Основнітехнологічніпроцесипривиробництвіцукру .. 1.5. Техніко-економічнеобгрунтуваннядипломноїроботи .. 2. Заходи з технічного переоснащення сокового відділення цукрозаводу ТОВ "Збараж-цукор" .. 2.1. Вибір технологічних режимів роботи цукрозаводу ВАТ«Збараж-цукор 2.2. Технологічна схема виробництва і загальний опис технології виготовлення цукруВАТ «Збараж-цукор» .. 2.3. ВибіртехнологічногообладнаннясоковоговідділенняВАТ«Збараж-цукор» . 2.3.1. Розрахунокпродуктивностіобладнаннясоковоговідділення ..... 2.3.2. УточненняфункціональногопризначенняобладнаннясоковоговідділенняВАТ «Збараж-цукор» 2.3.3. ВизначеннятипажуірозрахунокпотрібноїкількостітехнологічногообладнаннясоковоговідділенняВАТ «Збараж-цукор» ... 2.4. Визначеннячислапрацюючихпокатегоріях ....................................... 6 2.5. Визначення складу і розмірів виробничих площ сокового відділенняВАТ «Збараж-цукор» ... 2.6. Розрахунок службових і побутових приміщень ВАТ «Збараж-цукор» 2.7. Розробка плану розміщення обладнання сокового відділення ВАТ «Збараж-цукор» 2.8. Розрахунок споживання енергоресурсів 3. Конструктивна частина 3.1. Опис заходів з модернізації фільтр-преса РКО 25 3.2. Будова і принцип роботи фільтр-преса РКО 25 3.3. Технологічний розрахунок фільтр-преса РКО 25 .. 3.4. Розроблення структурної та кінематичної схеми фільтр-преса .. 3.5. Розрахунок фільтрувальної плити фільтр-преса .. 3.4. Розрахунок гідроциліндра притискання плит . 3.5. Розрахунок ланцюгової передачі приводу фільтр-преса 4. Математичний опис процесу фільтрування у бурякоцукрровій промисловості 5. Спеціальначастина 6. Обгрунтуванняекономічноїефективності .. 7. Охоронапрацітабезпекавнадзвичайнихситуаціях ... 7.1. РозробленнязаходівзохоронипраціітехнікибезпекивсоковомувідділенніцукрозаводуТОВ «Збараж-цукор» . 7.2. ПідвищеннястійкостіроботицукрозаводуТОВ «Збараж-цукор» підчаснадзвичайнихситуацій .. 7.2.1. НегативнийвплившкідливихфакторіввиробничогосередовищацукрозаводуТОВ «Збараж-цукор», щознижуютьпрацездатністьпромислово-виробничогоперсоналу, заходищодойогоусунення ...... 7.2.2. Проведеннязаходівщодоінженерногозахиступерсоналупідприємстваінаселення, щопроживаєнаприлеглійтериторії 8. Екологія 8.1. Забрудненнядовкілля, які супроводжують діяльність цукрозаводі ТОВ «Збараж-цукор» 8.2. Заходи по зменшенню кількості забруднень на цукрозаводі ТОВ «Збараж-цукор» та їх дії на навколишнє середовище Загальні висновки Перелік посилань Додатки Дотаток А Специфікації
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30484
Copyright owner: © Луцків Назарій Іванович, 2019
References (Ukraine): 1. ЗакаловО.В. Технологічнеоблдаднанняхарчовихвиробництв / ЗакаловО.В. ЗакаловІ.О.. – Тернопіль, 2001. 2. Обладнанняпідприємствпереробноїтахарчовоїпромисловості. /Заред. І.С.Гулого – Вінниця: Новакнига, 2001р. –576с. 3. КіркачН.Ф., Розрахункиіпроектуваннядеталеймашини / Н.Ф.Кіркач, Р.А.Баласанян. - Харків. Основа, 1991.- 275с. 4. АнурьєвВ.І. Справочникконструкторамашиностроителя. в 3-хт., т.2 / В.І.Анурьєв. - М.: Машиностроение, 1980. - 559с. 5. ПавлищеВ.Т. Основиконструюваннятарозрахунокдеталеймашин / В.Т.Павлище.– К.: Вищашкола, 1993.– 556с. 6. ГальперинД. М., МиловидовГ. В. Технологиямонтажаналадкииремонтаоборудованияпищевихпроизводств / Д. М.Гальперин, Г. В.Миловидов. - М.: Агропромиздат, 1990.- 399 с. 7. Вычислительныеметодывыбораоптимальныхпроектныхрешений / B.C. Михалевич, Н.З. Шор, Л.A. Галустоваидр. – К.: Науковадумка, 1977. – 175 с 8. КолесниковБ.Г. ”Справочникмеханикасахарногозавода” . Технологическоеоборудование / Б. Г. Колесников, В. П. Лысиков , А. П. Парходько.- Легкаяипищеваяпромышленность. -М., 1983.-с. 9. ПрудиусБ.В. «Расчётоборудованиясахарныхзаводов» / Б.В. Прудиус, А.И. Хоменко.- Агропромиздат.-М.,1985.-с. 10. ГорбатовВ.А. САП / В.А.Горбатов - Р. М.:Наука, 1988. —232 с. 11. ТурчакЛ.И. Основычисленныхметодов / Л.И.Турчак. — М.:Наука, 1987. —320 с. 12. ЛыковА.В. Теориятепло- имассопереноса / А.В.Лыков, Ю.А.Михайлов. –М. –Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 536 с. 13. ЯнкеЕ. Специальныефункции / Е.Янке, Ф.Эмде, Ф.Лёш. – М.: «Наука», 1968. – 344 с. 14. АлабужевП.М. Теорияподобияиразмерностей. Моделирование / П.М.Алабужев. - М.: Высшаяшкола, 1968. - 204 с. 15. ГавриленкоА.М., ЗарцынаС.С., ЗуеваС.Б. Экологическаябезопасностьпищевыхпроизводств: учеб. пособие. СПб.: ГИОРД, 2006. 271 с. 16. ГолыбинВ.А. идр. Водноехозяйствосахарныхзаводов: учеб. пособие/ Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2009. 124 с. 17. БеловС.В. идр. Безопасностьжизнедеятельности: учебникдлявузовМ.: Высшаяшкола, 2007. 616 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Lutskiv.pdfДипломна робота7,22 MBAdobe PDFView/Open
autoreferat_Lutskiv.pdfАвтореферат235,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools