Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30478
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС з дослідженням маневреності та стійкості руху автобусів.
Other Titles: Plans and specifications of a repair bay for the buses IKARUS front axles repair including the study of flexibility and stable running indices of the buses.
Authors: Музика, Сергій Валерійович
Muzyka, Serhii Valeriiovych
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Музика С.В. Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС з дослідженням маневреності та стійкості руху автобусів. 274 – Автомобільний транспорт. − Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. − Тернопіль, 2019. - 114 с.
Bibliographic description (International): Muzyka S. Plans and specifications of a repair bay for the buses IKARUS front axles repair including the study of flexibility and stable running indices of the buses. 274 – Automobile Transport. − Ternopil Ivan Puluj National Technical University. − Ternopil, 2019. - 114 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Калушка, Володимир Павлович
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 629.33
Keywords: 274
автомобільний транспорт
автотранспортне підприємство
vehicle fleet operator
ремонтна дільниця
repair shop
технічне обслуговування
maintenance operation
автомобільний транспорт
automobile transport
Abstract: В дипломній роботі розроблено дільниці ремонтного цеху для технічного обслуговування та ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС, а також досліджено маневреність та стійкість руху автобусів.
The plans and specifications of repair shop area for the buses IKARUS front axles repair maintenance is developed and study of flexibility and stable running indices of the buses.
Content: Вступ 1 Загально-технічний розділ 2 Технологічний розділ 3. Конструкторський розділ 4 Спеціальний розділ 5 Науково-дослідний розділ 6 Проектний розділ 7 Обгрунтування економічної ефективності 8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 9 Екологія Загальні висновки щодо магістерської роботи Бібліографія Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30478
Copyright owner: Музика Сергій Валерійович, 2019
References (Ukraine): 1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортних предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1985. - 232с.
2. Суханов Б.Н. и другие. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. - М.: Транспорт, 1991.- 159с.
3. Аксенова З.И. Анализ производственной деятельности автотранспортних предприятий: Учебное пособие для вузов. - М.: Транспорт, 2007. - 352 с.
4. Голованенко С.М. Справочник инженера зкономиста. - К.: Техника, 1991. -361 с.
5. Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2201 року №2344-111 із змінами і доповненнями.
6. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожньотранспортних засобів автомобільного транспорту. - К., 1998.
7. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. - К., 2004 - 426 с.
8. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 478 с.
9. Жидецький В.Ц та інші. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник. - Львів: Афіша., 2000. - 205 с.
10. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. - К.: Знання, 2007. - 528 с.
11. Афанасьев Л.Л. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. - М.: Транспорт, 1980. -215 с
12. Правила надання послуг автомобільних транспортних засобів. - Міністерство транспорту України, 2002. - 24 с.
13. Краткий автомобильний справочник. - М.: НИИАТ, 1996. - 550 с.
14. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2009. - 368 с.
15. Закин Я. Х. Маневренность автомобиля и автопоезда. М.: Транспорт, 1986. − 136 с.
16. Маневренность и тормозные свойства колесных машин / Под ред. М.А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. − 403 с.
17. Стабильность эксплутационных свойств колесных машин / Под ред. М.А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. − 614 с.
18. Міллер М.А. Вплив багаторежимного чотириколісного рульового управління на його продуктивність / Міллер М.А., Стюард, Б.Л., Вестфален М.Л. − Праці ASAE, 2004. − Вип. 47. № 2.− С. 385–395.
19. Стабильность эксплутационных свойств колесных машин / Под ред. М. А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. 614 с.
20. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. - К., 1997.
21. Селеванов С.С. Механізація процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів / С.С. Селеванов, Ю.В. Іванов. - М.: Транспорт, 1984 р
22. Музика С.В. Дослідження показників маневреності та стійкості автомобілів / С.В. Музика, О.П. Сарахман // VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р.– С. 258.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Музика_С.В..pdf302,01 kBAdobe PDFView/Open
пояснювал_на_записка_Музика_С.В..pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools