Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30472
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для розбирання двигунів автомобіля марки ГАЗ-3302 “Газель” з дослідженням регенерації відпрацьованих автомобільних масел.
Other Titles: Plans and specifications of a repair bay for the motor vehicle GAZ- 3302 “Gazel” engine disassembly including the study of car oils salvage.
Authors: Соломон, Василь Іванович
Solomon, Vasyl Ivanovych
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Соломон В.І. Проект дільниці ремонтного цеху для розбирання двигунів автомобіля марки ГАЗ-3302 “Газель” з дослідженням регенерації відпрацьованих автомобільних масел: дипломна робота магістра за спеціальністю „274 – Автомобільний транспорт“ / В.І. Соломон. − Тернопіль: ТНТУ, 2019. - 110 с.
Bibliographic description (International): Solomon V. Plans and specifications of a repair bay for the motor vehicle GAZ- 3302 “Gazel” engine disassembly including the study of car oils salvage: master's thesis in specialty „274 – Automobile Transport“ / V. Solomon. − Ternopil: TNTU, 2019. - 110 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Левкович, Михайло Геннадійоіич
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 621.9
Keywords: 274
автомобільний транспорт
автомобіль
vehicle
діагностика
diagnostics
регенерація
regeneration
форсунки
injection
паливна економічність
fuel economy
автотранспортний засіб
vehicle
Abstract: В дипломній роботі виконано розроблення проект дільниці ремонтного цеху для розбирання двигунів автомобіля марки ГАЗ-3302 “Газель” та дослідженням регенерації відпрацьованих автомобільних масел.
The diploma thesis elaborated the design of a repair shop section for dismantling of GAZ-3302 Gazelle car engines and researching the regeneration of used motor oils.
Content: Вступ 1 Загально-технічний розділ 2 Технологічний розділ 3. Конструкторський розділ 4 Спеціальний розділ 5 Науково-дослідний розділ 6 Проектний розділ 7 Обгрунтування економічної ефективності 8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 9 Екологія Загальні висновки щодо магістерської роботи Бібліографія Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30472
Copyright owner: Соломон Василь Іванович
References (Ukraine): 1. Методичні вказівки до курсового проектування з предмету „Основи технології ремонту автомобілів”, Тернопіль, ТНТУ, 2003 р
2. Румянцев С.И. и др. Ремонт автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов.- М.:Транспорт,1988.- 327с.,ил.
3. Канарчук В.Є. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К.: Вища школа,1994.- 599 с.: іл..
4. Румянцев С.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: Машиностроение,1989.- 272 с.: ил.
5. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля.- М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.: ил.
6. Режимы резания металлов / Справочник под ред. Барановского Ю.В.- М.:Машиностроение,1972. – 408 с.
7. Нормативы времени на разборочные, сборочные и ремонтные работы/ Под ред.Пустовалова И.И.- М.:ГОСНИТИ,1988.
8. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Державний нормативний акт про охорону праці. Київ, ”Основа”, 1997 р.
9. А.К. Горошкин. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник.- М. Машиностроение, 1979 г.
10. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник.- Л.: Машиностроение,1987.-447с.,ил.
11. http://www.ngpedia.ru/id483598p1.html
12. А.В. Почтарева и др. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживания рабочего места, 1974. –136с.
13. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 478 с.
14. Унянин А.Н. Курсовое проектирование по технологии производства и ремонта автомобилей. 2004. – 72с.
15. Нормативно-производственное издание: «Общемашиностроительные нормы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы, выполняемые на металлорежущих станках» Зав. Редакцией С.А.Юровский, редактор С.В. Муравьев. 1988. – 368с.
16. М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець. Охорона праці: «Лабораторний практику
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solomon_Vasil_Ivanovich200.pdf2,88 MBAdobe PDFView/Open
авторефератСоломон.pdf267,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools