Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30468
Title: Розробка стратегії управління підприємством, на прикладі ПП “Флюк”
Other Titles: Development of enterprise management strategy, based on the example of PE "Fluk"
Authors: Сорока, Степан Русланович
Soroka, S.R
Bibliographic description (Ukraine): Сорока С.Р. Розробка стратегії управління підприємством, на прикладі ПП “Флюк” [Рyкопиc]: дипломнa роботa нa здобyття квaлiфiкaцiї мaгicтрa зa cпeцiaльнicтю 073 / Сорока Степан Русланович; ТНТУ. – Тeрнопiль: 2019. – 176 c.
Bibliographic description (International): Soroka S.R. Development of enterprise management strategy, based on the example of PE "Fluk" [Manuscript]: diploma thesis for master's qualification in specialty 073 "Management" / Stepan Soroka; TNTU. – Ternopil: [b.v], 2019 – 176 p.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 13-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гарматюк, Оксана Олегівна
Committee members: Мельник, Лілія Миколаївна
UDC: 338.24
Keywords: 073
менеджмент
стратегія управління
матриця SWOT
хлібопекарське підприємство
асортимент продукції
managemant strategy
strategic position
bakery enterprise
Abstract: Метою магістерської роботи є дослідження діяльності та стратегічної позиції ПП “Флюк” в умовах конкурентного середовища, розробка механізму його стратегічного розвитку на основі результатів досліджень. Об’єктом дослідження є стратегія управління підприємством. Пpeдмeтом дoсліджeння є сукупність теоретичних, науково-методичних і практичних аспектів із розробки стратегії управління підприємством хлібо-булочної галузі. Розроблено стратегії управління ПП “Флюк”: запропоновано розширення асортименту продукції як можливість забезпечення стратегії розвитку ПП “Флюк”, заходи з впровадження нового виду кондитерської продукції на хлібопекарському підприємстві, визначення стратегічної позиції за рахунок освоєння виробництва нового виду продукції у ПП “Флюк”. Результати дослідження впроваджено у виробничій діяльності ПП “Флюк”.
The aim of the master's thesis is to study the activities and strategic position of PE "Fluk" in a competitive environment, to develop a mechanism for its strategic development based on the results of research. The object of the research is the enterprise management strategy. The subject of the research is a set of theoretical, scientific, methodological and practical aspects of the development of the enterprise management strategy of the bakery industry. The management strategies of PE "Fluk" were developed: the range of products was offered as an opportunity to provide a strategy for the development of PE "Fluk", measures for the introduction of a new type of confectionery at a bakery enterprise, the definition of a strategic position due to the development of production of a new type of production in PE "Fluk". The results of the study were implemented in the production activity of PE "Fluk".
Content: ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Теоретико-прикладні аспекти розробки стратегії управління підприємством 1.1 Основні аспекти визначення стратегічної позиції підприємства: підходи, принципи, визначальні фактори 1.2 Формування стратегічних позицій підприємства 1.3 Система забезпечення конкурентоспроможності підприємства та визначення стратегії управління Розділ 2 Аналізування стратегії управління ПП “Флюк” 2.1 Загальна характеристика управлінської діяльності ПП “Флюк” 2.2 Аналізування управління виробничою діяльністю приватного підприємства 2.3 Аналізування управління фінансовими ресурсами ПП “Флюк” 2.4 Дослідження стратегії управління підприємством Розділ 3 Розробка стратегії управління ПП “Флюк” 3.1 Пропозиції розширення асортименту продукції як можливість забезпечення стратегії розвитку ПП “Флюк” 3.2 Заходи з впровадження нового виду кондитерської продукції на хлібопекарському підприємстві 3.3 Визначення стратегічної позиції за рахунок освоєння виробництва нового виду продукції у ПП “Флюк” Розділ 4 Спеціальна частина 4.1 Дослідження ринку зерноборошняних товарів в Україні 4.2 Правові засади функціонування приватного підприємства в Україні Розділ 5 Обґрунтування економічної ефективності 5.1 Визначення абсолютних показників пропозиції розширення асортименту продукції як можливість забезпечення стратегії розвитку ПП “Флюк” 5.2 Визначення абсолютних показників заходів з впровадження нового виду кондитерської продукції на хлібопекарському підприємстві 5.3 Визначення абсолютних показників визначення стратегічної позиції за рахунок освоєння виробництва нового виду продукції у ПП “Флюк” Розділ 6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 6.1 Охорона праці 6.2 . Безпека в надзвичайних ситуаціях 6.2.1 Організація цивільного захисту об’єктів торгівлі та бізнесу, ліквідація наслідків можливих надзвичайних ситуацій. 6.2.2 Планування матеріального забезпечення на об’єкті економіки на випадок надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Розділ 7 Екологія 7.1 Пріоритетні напрямки енергозбереження у харчовій промисловості. 7.2 Основні пріоритети екологічної модернізації підприємства. Висновки Перелік використаних джерел Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30468
References (Ukraine): 1. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР.Відомості Верховної Ради України, 1998. № 19. Ст.98. 2. Про власність : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 20, 249 с. 3. Про конкуренцію: Закон України. Відомості Верховної Ради України, 1997. №36. 167 с. 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР),04.02.2009 № 913-VI. 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 31-32, 263. 6. Про охорону навколишнього середовища : Закон України. Відомості Верховної Ради України, 1991. № 41. 7. Про підприємництво : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, 168 с. (втратив чинність, окрім ст. 4). 8. Про підприємства : Закон . Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, 272 с. 9. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 9, 79с. 10. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. За ред. А.С. Довгерта та Н.С. Кузнецової. – К.: Юстиніан, 2005. 695 с. 11. Андрушків Б.М., Харів П.С., Кирич Н.Б. Економіка підприємства: посібник з самостійного вивчення курсу. Тернопіль: ТІСІТ, 2007. 312 с. 12. Андрушків Б.М., О.Є. Кузьмін Основи менеджменту: методичні положення та приклади, механізми. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с. 13. Андрушків Б.М., Мельник Л. М., Малюта Л. Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2010. 271 с. 14. Баранцева С. Стратегічне управління прибутком, як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України, 2008. 81-86 с. 15. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення. К.:НІСД, 2002. 6 с. 16. Бандурка О. М., Червяков І. М., Посилкіна О. В. Фінансово-економічний аналіз. Харків, 2012. 300 c. 17. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. К.: КНЕУ, 2005. 592 с. 18. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.:КНЕУ, 2005. 545 с. 19. Бутко А.Д., Кислиця Н. Г. Теорія економічного аналізу: консп. лекц. К: КНТЕУ, 2007. 200 с. 20. Василенко В.А. Теорія і практика управлінських рішень: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2010. 420 с. 21. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб., вид. 2-ге, виправл. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. 504 с. 22. Веллінгтон Дж. Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій: монографія. К.: Бліц-Інформ, 2009. 455 с. 23. Виноградова О.О., Марченко О.І. Управління конкурентними рекламними можливостями підприємства. Вісник ВПІ, 2000. №3. 42-48 с . 24. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. Вид. 2-е., змін. та доп. К.: Правова єдність, 2008. 766 с. 25. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. К.: КНЕУ, 2008. 290 с. 26. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа, 2010. 205 с. 27. Гиниятулин А. Р. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах: Евразийский юридический журнал, 2012. № 10 (53). 28. Гідулян А. Підходи до визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва та їх застосування в банківській практиці. Вісник НБУ, 2011.40–45 с. 29. Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників: навч. посіб. К.: Бліц–Інформ, 2008. 347 с. 30. Довбуш Р.А., Зозуля А.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підруч. Х.: Основа, 2011. 234 с. 31. Должанський І.3., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 32. Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу. Регіональна економіка. 2005. №3. 204-212 с. 33. Єрмак А.В. Конкурентоздатність підприємства: сутність поняття (проблематика питання). Вісник Економічної Науки України. 2005. №1(7). С.41-44. 34. Евланов А.Г. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 2004. 280 с. 35. Зозульов О. Про посилення конкурентних переваг підприємства. Економіка України. 2003. – №8. 33-38 с. 36. Іванова I.В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. посіб. К.: Київ, НТЕУ, 2008. 247 с. 37. Ісаков М.Г. Види та організаційні форми підприємств в Україні . Вісник Академії правових наук України. 2004. – № 4 (39). С. 224. 38. Ісаков М.Г. Деякі проблеми приватних підприємств. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 3. С. 109-111. 39. Калина А. В., Конева М.І., Яшенко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівснь): навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге. К.: МАУП, 2007. 280 с. 40. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений. СПб: Питер, 2011. 224 с. 41. Ковалев А.И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. –280 с. 42. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб., Вид.2-ге., перероб. і доповн. К.:Знання, 2010. 485 с. 43. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2009. 256 с. 44. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. К: Знання, 2008. 378 с. 45. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы /пер. с франц. Б. Коллас. М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 2010. 300 с. 46. Колпаков B.M. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2004. 256 с. 47. Коробов М.Л. Фінанси промислового підприємства. К.: Вік-Глобус, 2011. 220 с. 48. Крайник О.П., Барвінські Є. С. Економіка підприємства: навч. посіб. Львів: Інтелект, 2011. 240 с. 49. Кравчук В.М. Заміна власника (засновника) приватного підприємства. Підприємництво, господарство і право, 2000. №1. С. 50-53. 50. Кревенс Д. Стратегический маркетинг / пер. с англ. Д. Кревенс. 6-е изд.. М.; СПб.: Вильямс, 2008.742 с. 51. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: навч. посіб. К.: МАУП, 2007. 160 с. 52. Крутик А.Б., А.И. Муравьев Антикризисный менеджмент. Спб: Питер, 2007. 432 с. 53. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту:підручник. К.: Академвидав, 2010. 655 с. 54. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 423 с. 55. Ліпич O.М. Упpaвління і peгулювaння виpoбничo-peсуpсним пoтeнціaлoм підприємств. Л.: Eкoнoмічнa думкa, 2006. 245 с. 56. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М.: Юрайт, 2001. 57. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: затверджена Законом України від 21 грудня 2000 р. URL:zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 58. Отченаш К.Г., Вольвач М.М.Особливості формування конкурентної стратегії. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. №1 URL: www.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_1/Otchenash_110.htm 59. Плотнікова М. Ф., Мосейчук В.В. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості. Міжнародний науково-виробничий журнал “Економіка АПК”. 2013. № 12. С. 42-48. 60. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності підприємств: підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 230 с. 61. Портер М. Стратегія конкуренції / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільського. К.: Основи, 2007. 390 с. 62. Протоєрейський О. С., Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: навч. посіб. К.: Книжкове вид-во НАУ, 2012. 268 с. 63. Пудсакулич В. Ю. Методи ідентифікації малих підприємств. Сучасний соціокультурний простір : зб. наук. праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Ужгород, 2009). URL:http://intkonf.org/pudsakulich-vyu-metodi-identifikatsiyi-malih-pidpriemstv/ 64. Ромащенко В.М. Прийняття рішень:ситуації і поради. Київ, 2003.73-75с. 65. Савчук В.І., Корж Д.А. Системи управління конкурентоспроможністю: підруч. Х.: Основа, 2008. 547 с. 66. Сафина М. Создание малых и средних предприятий в ЕС (на примере Германии): Региональный Центр Инноваций и Трансфера Технологий. URL: http:// www.rcitt.ru/332.file. 67. Організація і планування на підприємстві / Станчевський В. К., Панкова М. О., Семенов А. Г., Гребінець К.М.: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2013. 528 с. 68. Сердюк О.Д. Теорія і практика менеджменту: навч. посібК.: Професіонал, 2008. 432 с. 69. Ситник Л. С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. 503 с. 70. Скрипко І. Т., Ланда О. О. Менеджмент: навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006. 176 с. 71. Соснін О.С., Мельниченко Л.В. Основи теорії і практики менеджменту: конспект лекцій. К.: Видавництво Європейського університету, 2009. 178-191 с. 72. Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. Посіб. К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2011. 200 с. 73. Степаненко С.В. Економіка : навч. посіб. К.: КНЕУ, 2011. 306 с. 74. Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. К.: А. С. К., 2005. 224 с. 75. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: навч. метод.-посК.: КНЕУ, 2012. 110 с. 76. Сухарський В.С. Менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2011. 340 с. 77. Такамацу К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників: монографія. К.: Бліц–Інформ, 2009. – 123 с. 78. Труш Ю.Л. Обґрунтування основних проблем та аналіз хлібопекарської галузі в Україні під час економічної кризи. Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. Київ, 2010. № 1. С. 98 – 101. 79. Труш І. Приватне підприємство як важливий чинник сприяння розвитку малого бізнесу. Право України. – № 10. 2007. С. 50-54. 80. Чернелевський Л.М.,Темчишина Ю.Л. Проблеми стабілізації економічного розвитку підприємств хлібопекарської промисловості у трансформаційному періоді. Наукові праці Національного університету харчових технологій. К.: НУХТ, 2012. №11. С. 117-118. 81. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2003. 608 с. 82. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: МАУП, 2011. 256 с. 83. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2010. 340 с. 84. Цуруль О.А. Менеджменту державних організаціях: навч-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. 108 с. 85. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового М.: ИНФРА-М, 2011. 190 с. 86. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: Кондор, 2009. 395 с. 87. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Антикризове управління підприємством: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2011. 196 с. 88. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. К.: Кондор, 2013. 240 с. 89. Штангрет А.М., Копилюк О. І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: Знання, 2010. 335 с. 90. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч. Вид.2-ге., перероб. і доп.. К.: КНЕУ, 2004. 699 с. 91. Шубіна О.О. Інфраструктура товарного ринку: підруч. К.: Знання, 2011. 564 с. 92. Юкаева В.С. Управленческие решения: учеб. пособ. М.: Издательський дом “Дашков и К”, 2005. 292 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools