Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30190
Title: Дослідження механізмів державно-приватного партнерства у сфері надання послуг, на прикладі ПрАТ «Тернопільгаз».
Other Titles: Research of mechanisms of public-private partnership in the sphere of service provision by the example of Private Joint Stock Company "Ternopilgaz".
Authors: Гарматюк, Адріана Олегівна
Harmatiuk, A.O.
Bibliographic description (Ukraine): Гарматюк А.О. Дослідження механізмів державно-приватного партнерства у сфері надання послуг, на прикладі ПрАТ «Тернопільгаз»[Рyкопиc]:дипломнa роботa нa здобyття квaлiфiкaцiї мaгicтрa зa cпeцiaльнicтю 281 / А.О. Гарматюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 177 с.
Bibliographic description (International): Harmatiuk A.O. Research of mechanisms of public-private partnership in the sphere of service provision by the example of Private Joint Stock Company "Ternopilgaz". [Manuscript]: comprehensive thesis for obtaining the qualification master's degree in 281 /Adriana Olegivna Harmatiuk; Ternopil:TNTU, 2019. — 177 p.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 12-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кирич, Наталія Богданівна
Committee members: Мельник, Лілія Миколаївна
UDC: 331.101
Keywords: 281
публічне управління та адміністрування
державно-приватне партнерство
приватне акціонерне товариство
публічна організація
комунальні послуги
Public-private partnership
Private Joint Stock Company
public organization
services
Abstract: Магістерська робота: 177 с., 23 рис., 22 табл., 13 додатків, 123 літературних джерел. Мета роботи – дослідити та розробити напрями удосконалення державно-приватного партнерства ПрАТ «Тернопільгаз» у сфері надання послуг, визначити теоретико-прикладні аспекти механізму державно-приватного партнерства, здійснити аналіз управлінської діяльності ПрАТ «Тернопільгаз», визначити та удосконалити основні механізми державно-приваного партнерства у сфері надання комунальних послуг.. Об’єктом дослідження є механізм державно-приватного партнерства у сфері надання послуг. Предмет дослідження – сукупність теоретичних, практичних, науково – методичних положень та рекомендацій щодо удосконалення механізму державно-приватного партнерства у сфері надання комунальних послуг. Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети був використаний системний підхід із застосуванням таких методів: порівняльний аналіз та узагальнення, системний та статистичний аналіз (оцінювання, групування, порівняння, аналізування, синтез, деталізація).
Master's work: 177 p., 23 Fig., 22 Table., 13 Annexs, 123 literary sources. The purpose of the work is to explore and develop ways to improve public-private partnerships PJSC «Ternopilgaz» in the sphere of service delivery, to define theoretical and applied aspects of the mechanism of public-private partnership, to analyze the management activities of PJSC «Ternopilgaz», to define and improve the basic mechanisms of public-private partnership in the sphere of provision of public services. The object of the research is the mechanism of public-private partnership in the sphere of service provision. The subject of the study is a set of theoretical, practical, scientific - methodical provisions and recommendations for improving the mechanism of public-private partnership in the sphere of providing public services. Methods of research. In order to achieve this goal, a systematic approach was used using the following methods: Comparative analysis and generalization, system and statistical analysis (evaluation, grouping, comparison, analysis, synthesis, detail).
Content: Вступ Розділ 1 Теоретико-прикладні аспекти дослідження механізмів державно-приватного партнерства у сфері надання послуг 1.1 Визначення сутності процесу надання послуг у сфері публічного управління 1.2 Сутність і значення державно-приватного партнерства, особливості становлення та розвитку 1.3 Визначення рoлі державно-приватного партнерства у розвитку кoмунaльнoї cфepи в Україні Розділ 2 Аналізування механізмів державно-приватного партнерства ПрАТ «Тернопільгаз» 2.1 Загальна характеристика управлінської діяльності ПрАТ «Тернопільгаз» 2.2 Аналізування фінансово-господарської діяльності товариства 2.3 Визначення основних механізмів державно-приватного партнерства ПрАТ «Тернопільгаз» у сфері надання комунальних послуг Розділ 3 Удосконалення механізму державно-приватного партнерства ПрАТ «Тернопільгаз» у сфері надання комунальних послуг 3.1 Пропозиції надання факторингових послуг для ПрАТ «Тернопільгаз» та його партнера 3.2 Пропозиції з модернізації устаткування як ефективний напрямок інноваційної діяльності ПрАТ «Тернопільгаз» 3.3 Удосконалення cтpуктуpи упpaвлiння комунальною сферою з використанням державно-приватного партнерства Розділ 4 Спеціальна частина 4.1 Особливості господарської діяльності підприємств у сфері надання газотранспортних та газорозподільних послуг 4.2 Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств галузі газопостачання в Україні Розділ 5 Обґрунтування економічної ефективності 5.1 Обґрунтування ефективності надання факторингових послуг для ПрАТ «Тернопільгаз» 5.2 Обґрунтування пропозиції з модернізації устаткування ПрАТ «Тернопільгаз» 5.3 Обґрунтування пропозиції щодо удосконалення cтpуктуpи упpaвлiння комунальною сферою з використанням державно-приватного партнерства Розділ 6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 6.1 Система управління охороною праці у ПрАТ «Тернопільгаз» 6.2 Безпека життєдіяльності та управління промисловою безпекою на досліджуваному підприємстві Розділ 7 Екологія 7.1 Завдання та напрям розвитку промислової екології 7.2 Сучасне промислове підприємство і навколишнє середовище Висновки Перелік використаних джерел Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30190
References (Ukraine): 1. Авксєнтьєв М. Ю. Моделі інституційної підтримки державно- приватного партнерства в світі та в Україні. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Вип. 3 (106). наук. ред. І.Г. Манцуров. К.: НДЕІ 2010. С. 49-54. 2. Амосов О.Ю. Кіщак Ю.І. «Послуга» при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія. Теорія та практика державного управління. Харків.: ХарРІ НАДУ «магістр», 2010. Вип. 1 (28). С. 175-180. 3. Ахромкін А.Є. Аналіз показників державно-приватного партнерства в Україні.: вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. № 6. 13-16 с . 4. Бабяк Н.Д., Нагорний Є.О. Перспективні напрями фінансування проектів державно- приватного партнерства в Україні: вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка, 2017. Т. 22, Вип. 5. С. 158-162. 5. Бакуменко В.Д., Надолішній П.А. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посіб. – К.: Міленум, 2003. 256 с. 6. Берданова О.В. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: Монографія. О.В.Берданова, В.М.Вакуленко, М.Д. Василенко, О.В. Галацан, В.Ф. Горячук. Укр. акад. держ. Упр. При Президентові Украіни. Ужгород: Патент, 2003. 189 с. 7. Басенко К. О. Державно-приватне партнерство як перспективний інструмент реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі. Інвестиції: практика та досвід, 2014. № 12. С. 112-117. 8. Бахуринська М. Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах ДПП на прикладі Польщі. Підприємництво, господарство і право,2017. № 5. С. 81-85. 9. Безбах Н.В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-приватного партнерства в Україні: веб - сайт. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf 10. Белінська Я. В.,Калита Т.А. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні. Економіка та держава,2018. № 8. С. 4-8. 11. Бєлкін М. Л. Проблеми державно-приватного партнерства як результат неналежного державного управління: веб - сайт. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=804 12. Борщ Г. Методи підвищення ефеефективності діяльності органів місцевого самоврядування з надання громадських послуг територіальній громаді. Г.Борщ, В. Кононенко, П.Овчар. управління сучасним містом, 2007. № 1-12 (25-28). С 169-175. 13. Боровик О. А. Організаційно-економічний механізм управління заборгованістю в житлово-комунальному комплексі регіону [Текст] : автореф. дис. .канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка". М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2013. 21 с. 14. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монографія. К.: Парламентське видавництво, 2007. 576 с. 15. Брайловський І. А. Потенційні вигоди державно-приватного партнерства. Водний транспорт 2013. Вип. 2. С. 68-72 інформаційний фаховий наукометричний журнал, 2015. № 1 (133). С. 5–8. 16. Бубенко П. Т., Покуца І. В., Ващенко В. А. Трансформація процесу управління комунальними підприємствами через розвиток державно-приватного партнерства: науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки, 2013. Вип. 3. С. 20-23. 17. Будник В. А.Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій: економічний часопис–ХХІ, 2015. № 1–2(2). С. 47–50. 18. Булавинець В. М., Сидор І.П. Роль державно-приватного партнерства у розвитку сучасної місцевої інфраструктури. Ефективна економіка, 2016. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_21 19. Вавричук О. Реалізація проектів державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві в умовах реформування місцевого самоврядування. Світ фінансів, 2014. Випуск 3. С. 147- 154. 20. Васільєва Н.В. Досвід Естонії у наданні електронних послуг населенню. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_11_5. 21. Вінник О. Державно-приватне партнерство з використанням угод акціонерів. Право України, 2010. № 8. С. 47–55. 22. Венедіктова І.В. Юридична природа публічних послуг. Вісн. Харків. націон. ун-ту, 2009. № 841. С. 88-91. 23. Волощук І. В. Дослідження сутності державно-приватного партнерства та передумов його впровадження в Україні. І. В. Волощук. Економіка і організація управління, 2014. Вип. 3–4. С. 51–55. 24. Ворона П.В. Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць- департаментів: досвід для України . П.В. Ворона . Державне будівництво, 2008. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-%20pdf/DeBu_2008_2_64.pdf 25. Гарбариніна В. Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики ДПП в Україні. В. Гарбариніна. Державне управління та місцеве самоврядування, 2015. Випуск 4 (27). с. 116-123. 26. Головчанська М. А. Економічні механізми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство України, 2013. : веб - сайт. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4881/%D1%81.%2084.pdf?sequen ce=1 27. Гриценко Л. Л. Науково-методичний підхід до оцінювання ризиків інноваційних проектів держaвно-привaтного партнерства. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015. № 1. С. 96 –106. 28. Грінченко Б.Д. Словник української мови Київ: Редакція журнала «Кіевская Старина», 1907-1909. 2971 с. 29. Гигораш О.І. Публічні послугиу сфері державного управління: поняття та зміст. Наук. Вісн. Чернів. Ун-ту: Провознавство, 2007. № 385. 30. Дегтяр О. А. Державно-приватнепартнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства [Текст] Економіка та держава, 2014. № 1. С. 98 –101. 31. Дембіцька С.А. Адміністративні послуги та їх впровадження в умовах адміністративної реформи. Наук. вісн. Днвпропетров. Держ. ун-ту внутр. справ, 2007. № 2. С.119. 32. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. : веб - сайт. URL: http://saee.gov.ua/uk 33. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні.: веб - сайт. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne- partnerstvo/ derzhavnoprivatne-partnerstvo-svitoviy-dosvid-ta-perspektivi-realizaciyi-vukrayini.html 34. Деякі питання надання платних адміністративних послуг: Постанова Кабінету Мііністрів України від 05 січня 2011 р. № . Уряд. курєр33, 2011. № 12 35. Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012 № 255 : веб - сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12 36. Діагностичний огляд законодавства про державно-приватне партнерство 20 жовтня 2011 р. : веб - сайт. URL: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2013/07/diagnostic-review-of-legal- and-regulatory-framework-for-ppps-ukr.pdf 37. Докуніна К. І. Порядок формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах ЖКГ. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. Пр, 2017. С. 72-78. 38. Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. К. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном «К.І.С.», 2008. 146 с. 39. Драган І. О. Державне управління процесами модернізації житлово-комунального господарства України [Текст] : автореф. дис. д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр. К., 2011. 36 с. 40. Джерелейко С. Д. Діагностика фінансового стану підприємства. Сталий розвиток економіки. Всеукр. наук.-виробн. Журнал, 2011. № 6. С. 174–177. 41. Дубок І. П.Історичний досвід державно-приватного партнерства. Державне управління: теорія та практика, 2014. № 2. С. 4-11 42. Дутко Н. Г. Забезпечення державно-приватного партнерства на місцевому рівні [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування". М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. К., 2013. 20 с. 43. Дутко Н.Г. Європейський досвід державно-приватного партнерства: веб - сайт. URL: http://www.academy.gov.ua/ 44. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» : веб - сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19 45. Запорожець С. А. Концептуальні засади управління містом на основі партнерства [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування". Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Одеса, 2015. 20 с. 46. Заскалкін А. С. Механізми розвитку державно-приватного партнерства на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків, 2017. 20 с. 47. Зелена книга щодо державно-приватних партнерств та законодавства співтовариства у сфері державних контрактів та концесій.: веб - сайт. URL: old.minjust.gov.ua/file/32428.docx 48. Історія галузі : веб - сайт. URL: http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/9FE6F7E2FE068237C22570D80032DC79?OpenDocument&Expand=2&. 49. Інституційні основи державно-приватного партнерства : веб - сайт. URL: http://ebib.pp.ua/institutsionalnyie- osnovyi-gosudarstvenno-14022.html 50. Карий О. І. Процак К.В., Мавріна А.О. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації [Текст] Економічний аналіз: зб. наук. праць . Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. Том 20. С. 35-44. ISSN 1993-0259. 51. Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади [Текст]. К.: АМУ, 2014. 408 с. 52. Килимник І. І. Бєлова Л.С. Державно-приватне партнерство у сфері житлово- комуналнього господарства України. С. 286-289. URL: http://eprints.kname.edu.ua/45518/1/ilovepdf_com-287-290.pdf. 52. Кіндзюр О. С. Регулювання інвестиційного розвитку житлово- комуналньої сфери України: автореф. на здоб. ступ. канд.. ек. наук. : спеціальність 08.00.03. Львів, 2017. 23 с. 53. Кіпенко М. Ф. Моніторинг як інструмент публічного управління реформуванням житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. Дис. канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2015. 20 с. 54. Ковальова О. М. Проблеми розвитку концесійних відносин в Україні: науковий вісник ОНЕУ, 2014. № 1(209). С. 565. 55. Ковбасюк Ю.В.,Ващенко К.О.,Сурмін Ю.П. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України. за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., 2007. URL: http://academy.gov.ua/doc/koment- inter_prezident/wystup_2013_04_25.pdf 56. Концепія розвитку державно-приватного партнерства у житлово- комунальному господарстві.: веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243102615 57. Коліушко І. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права . І Коліушко, В. Тимощук. Прво Украіни. 2001. № 5. С. 30-34 с. 58. Колосов Р. Послуга як економічна та правовоа категорія. Підприємництво, господарство і право, 2009. № 7. С. 67-70. 59. Круглов В. В., Горлова А.О. Державно-приватне партнерство в системі міжмуніципального співробітництва. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління, 2017. Вип. 2. С. 343-351. 60. Круглов В. В. Ризики проектів державно-приватного партнерства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління, 2018. Т. 29, № 2. С. 87-91. 61. Круглов В. В. Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки. Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 12. С. 107-110. 62. Козик В. В. Базові положення теорії кризового стану підприємства В. В. Козик, О. Б. Андрушко. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2008_611/02.pdf 63. Крутій О.М., Радченко О.В. Публічний діалог в системі політичної культури демократичного суспільства : монографія . Х.: Вид-во АДНДУ, 2016. 396 с. 64. Крутій О.М. Комунікативна компетентність як системоутворююча складова громадянської компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування . Державне будівництво, 2017. № 2. URL.: http://www.kbuapa.kharkov.ua. 65. Крутій О.М., Радченко О.В. Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектора. Теорія та практика державного управління. сб.наук.пр. Львів: Вид-во ЛРІ НАДУ, 2018 р. Вип. 3 (50) С. 73-83. 66. Левковець О. М. Потенціал державно-приватного партнерства у розв’язанні завдань модернізації національної економіки. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5853/1/Levkovec_50 – 54.pdf 67. Мельникова М.,Градобоєва Є. Механізми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міських агломерацій . Схід, 2017. Випуск 2. С. 9-13. 68. Механізм передачі об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію та прийняття рішення про передачу об’єкта: веб-сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya- ta-vodovidvedennya/kontsesiya-ta-orenda-obyektiv-komunalnoyi-teploenergetiki- 69. Мицкевич Л.А. Предоставление публичных услуг как вид государственного управления. Публичные услуги: првовое регулирование. Волтерс Клувер., 2007. С 32. 70. Міценко Н. Г. Діагностика стану господарської діяльності підприємства. Н. Г. Міценко, С. М. Кулай. Науковий вісник НЛТУ України, 2010. Вип. 20.5. С. 223–227. 71. Міцкан А. Можливості ППП у сфері міського теплозабезпечення: механізми ЕСКО. Ялта, 2012. 6 с. 72. Мостепанюк А. В. Ризики реалізації проектів державно- приватного партнерства: причини виникнення та механізм управління:зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України, 2011. № 1. С. 356-367. 73. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) : веб-сайт. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=11889 74. Нагорна О. В. Сутність та роль державно-приватного партнерства як форми взаємодії держави та бізнесу: вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка, 2014. Т. 19, Вип. 3(4). С. 67-70. 75. Ніколаєнко К.В. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг. Держава і право, 2010. № 47. С. 269-274 76. Ніжнік А. А. Аналіз підходів до дефініції терміну «державно- приватне партнерство».Економіка та управління на транспорті, 2018. Вип. 5. С. 59. 77. Омелянич Л., Зєрова О. Використання потенціалу державно-приватного партнерства для вирішення проблем ЖКГ. Економіка. Випуск 6 (126), 2013 р. С.120-124. 78. Павлов В. І., Ляхович О.О. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. Регіональна економіка 2013, №3. С. 57–65. 79. Павлюк А. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. веб - сайт: URL: http://www.niss.gov.ua/articles/816 80. Павлюк К. В., Павлюк С.М. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010. Вип. 17. С. 10 -19 81. Петрик М. Д. Міжнародний досвід розвитку державно- приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід, 2014. № 21. С. 159-163. 82. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практ. посіб. для органів місц. влади та бізнесу / уклад.: Грищенко С., Москаленко О. М., 2011. 140 с. 83. Піроженко Н.В. Громадський контроль у сфері державних закупівель України: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. Вип. 2 (58). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. 138 с. 84. Полтавець В.Д. Діяльнвсть органів місцевого самрврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг: авторефер. Дис. …канд. наук з держ.упр.: спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування». К.: 2008. 20с. 85. Пйонтко Н. Б. Державно-приватне партнерство в системі інструментів вирівнювання регіонального розвитку. Наукові праці НДФІ, 2018. Вип. 1. С.43- 58. 86. Положення про Державне агентствоз енергоефективності та енергозбереження України, Постанова КМУ від 26.11.2014 № 676.: веб-сайт. URL: http://saee.gov.ua/uk/about/polozhennya-derzhenerhoefektyvnosti-ukrainy 87. Польська І. Е. Особливості впровадження механізмів державно- приватного партнерства в зарубіжних країнах. Публічне адміністрування: теорія та практика, 2012. Вип. 2. : веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2012_2_25.pdf 88 .Попель Л. А. Державно-приватне партнерство ефективний інструмент інвестиційного розвитку регіонів: збірник наукових праць. Буковинського університету. Економічні науки, 2016. Вип. 12. С. 121-127. 89. Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія: І.І. Килимник, Т.А. Коляда, А.В. Домбровська та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 131 с. 90. Про Державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404–УІ / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. № 40. С.524 91. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації Верховна Рада України; Закон від 09.04.2015 № 327-VIII. : веб - сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/327-19 92. Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними. Постанови Кабінету Міністрів Українивід 16.02.2011. №232.:веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%EF 93. Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів. Постанови Кабінету Міністрів Українивід 12.04.2000. № 639:веб-сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/639-2000-%D0%BF 94. Про затвердження переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 71: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-2012-%D0%BF. 95. Про затвердження Положення про Міністерстворегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Постанова КМУ від 30.04.2014 №197.:веб-сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/Polozhennya-pro-Minregion.pdf 96. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово- комунального господарства. Постанови Кабінету Міністрів Українивід 28.02.2011 року № 160. :веб - сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/160-2011-%D0%BF 97. Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства. Постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011року № 279. :веб - сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D0%BF 98. Про затвердження Порядку прийняття рішення про передачу в оренду чи концесію об’єктів паливно-енергетичного комплексу та Вимог до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2012 року № 194. :веб - сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0813-12. 99. Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів. Постанова Кабінету Міністрів України від 13листопада 2013. №835 :веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/684-2012-%D0%BF. 100. Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2017 № 866:веб-сайт. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=26157 101. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 19.06.2012 року № 724. :веб - сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12/paran17#n17 102. Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI.:веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2624-17 103. Про реєстр концесійних договорів. Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2000. № 72. :веб - сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/72-2000-%D0%BF 104. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві. Постанови Кабінету Міністрів України.:веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1184-2009-%D1%80 105. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 роки. Розпорядження КМУ від 14.08.2013 р. № № 739-р :веб - сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-р. 106. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві. Розпорядження КМУ від 16.09.2009 р. :веб - сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1184-2009-%D1%80. 107. Ю.С. Залознова, Н.В. Бутенко, І.П. Петрова. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Донбасу, 2016. № 2 (44). С. 21-28. 108. Реформа ринку послуг ЖКГ та фінансова децентралізація в Україні дві сторони однієї медалі.:веб-сайт. URL: http://eizvestia.com/uk/ekonomika-ukr/full/517-reforma-rinku-poslug-zhkg-ta-finansova-decentralizaciya-v-ukraini-dvi-storoni-odniyei-medali 109. Рибачук В. Л. Обґрунтування доцільності використання партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг / В. Л. Рибачук // Державне управління: удосконалення та розвиток.,2012.№2:веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_15 110. Рудь Н. Т. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: формування інституційних механізмів. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент, 2017. Вип. 14. С. 234-246. 111. Система управління охороною праці в ПрАТ “Тернопільгаз”. Основні положення . 112 с. 112. Сідуняк О. В. Методи оцінки ефективності державно-приватного партнерства: економічний та соціальний аспекти: науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 2015. Вип. 730-731. С. 12-16. 113. Слободянюк Н. О. Концесія як інструмент реалізації інвестиційних стратегій державно-приватного партнерства: науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, 2016. Вип. 19(2). С. 140-143. 114. Сороко В.М. Діяльність публічної адміністрації з надання послуг украінському суспільству [Текст]: монографія під ред. Канд. Філ.наук. Ю.А. Привалова. К.: НАДУ, 2007. 180 с. 115. Фоменко О. П. Інституціональний механізм публічно- приватногопартнерства в Україні в контексті децентралізації влади: автореф. дис. ..канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр.". М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2018, 20 с. 116. Тимощук В. Адміністративні послуги [Текст]: посібник Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO» К.: ТОВ «Софія-А», 2012. 104 с. 117. Шандрик В. І. Комплексний механізм управління публічно- приватним партнерством на місцевому рівні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми держ. упр.»; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Одеса, 2015. 20 с. 118. Шевковська О. І. Механізми державного регулювання житлово- комунального господарства на регіональному рівні: автореф. дисер. на здоб. ст. канд.. наук. з держ. управл.: спеціальність 25.00.02 механізми державного управління. Запоріжжя, 2010. 25 с. 119. Шаститко А. Организационные рамки предоставления публичных услуг. Вопросы экономики, 2004. №7. С. 150–155. 120. Albert N. Link. Public / Private Partnerships Innovation Strategies and Policy Alternatives . N.-Y. : Springer Science+Business Media, Inc., 2006. С. 3–5. 121. Guidelines for Successful Public Private Partnerships, 2003. 100 p. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf 122. Kanter R. M. (1994) Collaborative Advantage: Successful Partnerships Manage the Relationship, Not Just the Deal. Harvard Business Review, 72, p. 96-108. 123. OHSAS 18001: 1999 Occupation health and safety management systems – (система менеджменту професійного здоровя та безпеки - Специфікація)
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:281 — публічне управління та адмініструванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools