Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30049
Title: Дослідження впливу діяльності Теребовлянської об’єднаної територіальної громади на соціально-економічний розвиток регіону
Other Titles: An investigation of the Terebovlya United Territorial Community impact on socio-economic development of the region
Authors: Табас, Людмила Богданівна
Tabas, L.B.
Bibliographic description (Ukraine): Табас Л. Б. Дослідження впливу діяльності Теребовлянської об’єднаної територіальної громади на соціально-економічний розвиток регіону: дипломна робота магістра за спеціальністю „281 — публічне управління та адміністрування“/ Л. Б. Табас. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 127 с.
Issue Date: 23-Dec-2019
Submitted date: 23-Dec-2019
Date of entry: 3-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кужда, Тетяна Іванівна
Committee members: Стойко, Ігор Іванович
UDC: 332.1
Keywords: об’єднана територіальна громада
публічне управління та адміністрування
соціально-економічний розвиток регіону
united territorial community
socio-economic development of the region
business
investor
Abstract: Розроблено проектні рішення щодо вирішення соціально-економічних проблем Теребовлянської об’єднаної територіальної громади, проаналізовано вплив Теребовлянської об’єднаної територіальної громади на розвиток регіону, внесено проектні пропозиції, щодо підтримки місцевого бізнесу та залучення інвесторів. Вказано шляхи надання підтримки місцевого бізнесу на території Теребовлянської ОТГ. Project solutions were developed to address the socio-economic problems of the Terebovlya Unified Territorial Community, the impact of the Terebovlya Unified Territorial Community on the development of the region was analyzed, project proposals were made, to support local businesses and attract investors. The ways of providing support to local businesses in the territory of Terebovlya OTG are indicated.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 1.1. Поняття й ознаки територіальної громади 1.2. Форми та особливості діяльності територіальних громад 1.3. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 2.1. Загальна характеристика Теребовлянської об’єднаної територіальної громади 2.2. Аналіз публічної діяльності Теребовлянської об’єднаної територіальної громади та її впливу на розвиток регіону 2.3. Оцінка впливу Теребовлянської об’єднаної територіальної громади на розвиток регіону РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 3.1. Шляхи вирішення соціальних проблем Теребовлянською об’єднаною територіальною громадою 3.2. Покращення інвестиційного забезпечення соціально-економічної діяльності Теребовлянської ОТГ 3.3. Шляхи надання підтримки місцевого бізнесу на території Теребовлянської ОТГ РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 4.1. Аналіз основних показників розвитку регіону, у межах якого функціонує Теребовлянська об’єднана територіальна громада 4.2. Організаційно-правові аспекти регулювання діяльності Теребовлянської об’єднаної територіальної громади РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 5.1. Прогнозовані результати програми щодо покращення публічних послуг та інфраструктури 5.2. Очікувані результати програми розвитку бізнесу та залучення інвестицій 5.3. Результати розвитку туризму РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6.1. Охорона праці 6.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЯ 7.1.Вплив соціально-економічних чинників на управління ресурсами Підприємств 7.2. Концепції ресурсозбереження в умовах розвитку ринкових відносин ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Бібліографія
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30049
References (Ukraine): 1. Альошина Н.М. Поняття й ознаки територіальної громади. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3186/1/Aloshuna_173.pdf 2. Білуха Л.А. Поняття територіальної громади. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/3/02.pdf 3. Поняття територіальної громади. URL: http://terhromada.if.ua/site/checkmodule/117 4. Форми діяльності територіальних громад. URL: https://pidruchniki.com/18421120/pravo/formi_diyalnosti_teritorialnih_gromad 5. Форми діяльності територіальних громад. URL: https://studopedia.com.ua/1_65400_formi-diyalnosti-teritorialnih-gromad.html 6. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціальноекономічний розвиток регіону. URL: file:///C:/Users/PC/Downloads/Tpdu_2010_2_27.pdf 7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 8. Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр/page. 9. Гейда О.В. Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика. URL: file:///C:/Users/PC/Downloads/evpe_2012_3(3)__4.pdf 10. Качний О.С. Бюджетний механізм як інструмент соціальноекономічного розвитку регіону. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/21.pdf 11. Про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних програм. URL: http://uazakon.com/document/spart07/inx07760.htm 12. Стратегія розвитку Теребовлянської громади Тернопільської області на 2017-2025 рр. URL: https://terebotg.in.ua/strategiya-rozvytku-terebovlyanskoyigromady-na-2017-2025-roky/ 13. План соціально-економічного розвитку Теребовлянської ОТГ на 2019 рік. URL: https://terebotg.in.ua/strategiya-rozvytku-terebovlyanskoyi-gromady-na2017-2025-roky/ 14. Паспорт Теребовлянської ОТГ. 2018. URL: https://terebotg.in.ua/pasportgromady/ 15. Теребовлянський район. ВікіпедіЯ, 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Теребовлянський_район 16. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 17. Скупченко Д.О. Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. 2017. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2017-2/doc/3/07.pdf 18. Про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. Дата оновлення:01.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 19. Про співробітництво територіальних громад. Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 20. Про засади державної регіональної політики. Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 21. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Закон України від 26.11.2015 р. № 835-VIII. Дата оновлення: 01.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19 22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Закон України від 10.12.2015 р. № 888-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19 23. Табас Л.Б., Кужда Т.І. Перспективи інноваційного розвитку Теребовлянської об'єднаної територіальної громади/ Л.І. Табас, Т.І. Кужда // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича: „Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування“ у м.Тернопіль, 28 березня 2019 року. 24. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин. Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII. Дата оновлення: 01.01.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19 25. Створення об’єднаних територіальних громад в Україні2015-2017. Аналітична доповідь від громадськості. Київ, 2018. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Detsentralizatsiya-v-Ukrai-ni2014-2017-rr.pdf 26. Закон України про охорону праці. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 27. Кужда Т. І., Сороківська О. А., Мосій О. Б. Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 14(Ч.2). – С. 138-141. 28. Державна політика в галузі охорони праці. URL: http://dspif.gov.ua/news/153-derzhavna-poltika-v-galuz-ohoroni-prac.html 29. Рішення про затвердження Місцевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на період 2019-2023рр. 30. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 28.12.2105 р. № 1908-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14 31. Радіаційна розвідка: організація та проведення. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24484/ 32. Дослідження стійкості роботи суб'єктів господарювання. URL: https://pidruchniki.com/86989/bzhd/doslidzhennya_stiykosti_roboti_subyektiv_gospoda ryuvannya 33. Кодекс Цивільного захисту України від 28.11.2019. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 34. Паспорт Теребовлянської ОТГ 2017. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/32345/pasp_terebol2017.pdf 35. Програма зайнятості ОТГ . URL: http://www.vassr.org/node/3597 36. Концепція ресурсозбереження у контексті забезпечення еколого-економічної безпеки національної економіки. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_35/ 37. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971 38. Обласна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки Тернопільської області. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/48192/program19-20.pdf 39. Туристично-інформаційний центр. URL: https://tic.terebovlia.info/ 40. Бюджет Теребовлянської міської об'єднаної територіальної громади. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget/19525000000/info 41. Путівник інвестора 2019. URL: https://terebotg.in.ua/partneru/investoru/ 42. Платформа реалізації ідей для покращення твоєї громади. URL: https://terebovlya.pb.org.ua/ 43. Доходи об’єднаних територіальних громад Тернопільської області за 2018 рік. URL: https://terebotg.in.ua/dohody-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromadternopilskoyi-oblasti-za-2018-rik/ 44. Теребовлянська міська рада. URL: https://terebovlia.info/organizatsii/terebovlyanska-miska-rada/ 45. Структура Теребовлянської міської ради. URL: https://terebotg.in.ua/struktura/ 46.Архітектурні пам’ятки Теребовлянської ОТГ. URL: https://terebotg.in.ua/gostyu/arhitekturni-pam-yatky/ 47. Теребовля. ВікіпедіЯ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 48. Молодіжна міська рада. URL: https://terebotg.in.ua/partneru/molodizhnamiska-rada 49. Про державну службу: Закон України, від 10.12.2015 № 889-VIII. 50. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України, від 13.12.2018. № 2246-VIII. 51. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України, від 09.11.2019. № 2629-VIII. 52. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України, від 12.10.2018. № 1264-XII. 53. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України, від 01.07.2013. № 1809-III. 54. Про пожежну безпеку: Закон України, від 01.07.2013. № 3745-XII 55. Про інвестиційну діяльність:Закон України, 18.09.1991. № 1560-XII. 56. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», від 01.04.2014 р. № 333-р 57. Авер’янова В.Б. Державне управління : теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 1998. – 432 с. 58. Державне управління / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського,доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 246 c. 59. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства : навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н.В. Грицяк. – К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с 60. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В.Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с 61. Змієвець О.С. Проблемні аспекти взаємодії законодавчої та виконавчої влади в системі публічного управління в Україні / О.С. Змієвець // Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. : «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави», 25-26 травня 2016 р. / Укладачі : І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко., В.Ю. Пряміцин. – К. : Політехніка, 2016. - 302 с. – С. 293-294 62. Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / Соловйов С. Г., та ін. ; заг. ред. Грицяк Н. В. ; Нац. акад. держ. упр. При Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. — Київ : К.І.С., 2015. – 320 с. 63. Кінащук Л. Організація та правове забезпечення контролю як функції управління / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5. – С. 57–59. 64. Колесникова К. О. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації / К. О. Колесникова //Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 3 65. Мартиненко В. М. Інноваційна стратегія демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави: [монографія] / В. М. Мартиненко. – Х. : Константа, 2014. – 225 с. 66. Сторонянська І. З. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. – 2015. – №6. – С. 57. 67. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 68. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. – К., 2013. – 55 с. 69. Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 70. Щодо пріоритетних завдань удосконалення політики розвитку малого підприємництва в Україні: аналіт. запис. Нац. ін-ту стратег. дослід. – URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1455/ 71. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом : теоретико-методичні засади : монографія / Н. Е. Аванесова, О. В. Марченко ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 195 с. 72. Вишиванюк М. В. Стратегічне державне управління розвитком регіонів України : концептуальні положення, методологічні підходи, практика застосування : монографія / М. В. Вишиванюк ; Акад. муніцип. упр. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 434 с. 73. Сироткін СЛ., Кильчевская В. Р. Економічна оцінка інвестиційних проектів. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 74. Сухарев С М., Чудак С O., Сухарева O.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. - Львів: Новий Світ - 2004. - 256 с. 75. Дорошкевич Д. В. Стратегічне управління інвестиційним процесом у регіональних транспортно-логістичних системах : проблеми теорії і практики : монографія / Д. В. Дорошкевич. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 319 с. 76. Економічні та організаційно-правові аспекти іноземних інвестицій в Україні : монографія / В. Г. Федоренко, Т. О. Проценко, В. В. Солдатенко, Д. В. Степанов, О. М. Мойсюк ; під. наук. ред. В. Г. Федоренко. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2012. – 397 с. 77. Єрмошенко М. М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання / М. М. Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. – Київ : КиївЦНТЕІ,2010. – № 3. – С.45–54. 78. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України – 2013 Фонд «Ефективне управління» ; Всесвітній економічний форум. URL: http://competitiveukraine.org.ua/uploadfiles/ckfinder/files/reports/2013/FEG_report_20 13_body_ukr_web.pdf 79. Мелень О. В. Інноваційні та інвестиційні процеси на промислових підприємствах України : сучасний стан і передумови розвитку : монографія / О. В. Мелень, Л. С. Стригуль. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 375 с.ї 80. Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності : наукова записка / [Горбатенко В.П. (кер. авт. кол.), Кресіна І.О., Кукуруз О.В., Тимощук В.П., Стрельцова О.В., Матвійчук Л.О.]. – К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2013. – 82 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:281 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tabas_Mag.robota.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open
Tabas_Avtoreferat.pdf205,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools