Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30026
Title: Управління рекламною діяльністю підприємства кондитерської галузі
Other Titles: Development and implementation of innovative marketing communications at an industrial enterprise
Authors: Береза, Юлія Миколаївна
Bereza, Julia
Affiliation: ТНТУ ім І. Пулюя
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Береза Ю.М.:Управління рекламною діяльністю підприємства кондитерської галузі автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ Ю.М. Береза — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 12 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Голда, Надія Михайлівна
Committee members: Бажанова, Наталія Володимирівна
UDC: 339.13
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
ринок
споживачі
конкуренти
маркетингові комунікації
цифровий маркетинг
соцмережі
market
consumers
competitors
marketing communications
digital marketing
social networks
Number of pages: 115
Abstract: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. У роботі проведено огляд ринку кондитерських виробів в Україні та подано загальну характеристика господарської діяльності ПрАТ «ТерА». Проведено аналіз маркетингової діяльність ТОВ ПрАТ «ТерА» та проведено оцінку засобам маркетингової політики комунікацій. У дипломній роботі розроблені шляхи вдосконалення процесу управління рекламною діяльністю на підприємстві.
Research on receiving of Master Degree on a master's degree 075 «Marketing». Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2019. The qualification work monitored the brewing market of Ukraine, investigated the state and priorities of development of marketing activities of the studied enterprise, developed a complex of innovative marketing communications aimed at expanding markets, strengthening competitive positions and gaining consumer loyalty. The review of the legal and regulatory framework of the marketing activity of the enterprise was conducted, the complex of measures for ensuring the proper working conditions and fire safety of the enterprise was worked out.
Content: Вступ 6 Розділ 1. Інноваційні технології промислових підприємств в сфері маркетингових комунікацій 10 1.1. Місце і роль комунікаційної політики в комплексі маркетингу підприємства 10 1.2. Інноваційні тренди в сфері маркетингових комунікацій 20 1.3. Методи оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства 28 Висновки до розділу 1 34 Розділ 2. Моніторинг маркетингової діяльності підприємства 36 2.1. Тенденції розвитку ринку пивоваріння України 36 2.2. Характеристика господарської діяльності підприємства 42 2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства 49 2.4. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища 54 Висновки до розділу 2 59 Розділ 3. Розробка засобів маркетингового комунікаційного впливу на цільову аудиторію 61 3.1. Визначення пріоритетів розвитку маркетингового комунікаційної політики підприємства 61 3.2. Розробка інноваційних маркетингових комунікаційних засобів впливу на цільову аудиторію 69 Висновки до розділу 3 77 Розділ 4. Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства 79 Висновки до розділу 4 85 Розділ 5. Обґрунтування економічної ефективності 86 Висновки до розділу 5 92 Розділ 6. Охорона праці 94 Висновки до розділу 6 99 Розділ 7. Безпека в надзвичайних ситуаціях 100 Висновки до розділу 7 103 Висновки 104 Список використаних джерел 108 Додатки 115
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30026
Copyright owner: © Береза, Юлія Миколаївна, 2019р.
References (Ukraine): 1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80; 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15; 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17; 4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. 5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05. 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – С. 379. 6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/T095900 7. Про рекламу: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80; 8. Про стандартизацію: Закони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 9. ДСТУ ISO 9001:2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://20minut.ua/Новини-Тернополя/news/10183865 10. Бізнес-план ТОВ «Микулинецький «Бровар»» 11. Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Микулинецький Бровар», 2018 р. 12. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Микулинецький Бровар» 13. Апопій В. В. Організація торгівлі /В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом’як URL: https://pidruchniki.com/11680524/marketing/merchendayzing 14. Бащинська І. О. Маркетингові комунікації інноваційно-активних промислових підприємств: формування, інтеграція, розвиток: монографія /І. О. Бащинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 199 с.108 15. Бекграундери: ВікіпедіЯ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B3%D1%80 %D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8 16. Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства /І.В. Бойчук, А.Я. Дмитрів URL: https://pidruchniki.com/1225071962422/marketing/marketing_promislovogo_pid priyemstva 17. Держстат України. Комплексні статистичні публікації. Статистичний збірник «Україна у цифрах». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm 18. Експерти: Ринок вітчизняного крафтового пива має потенціал для зростання URL: https://landlord.ua/news/eksperti-rinok-vitchiznyanogo-kraftovogo-pivamaye-potentsial-rostu/ 19. Записки маркетолога. Экстендер URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/je/extender/ 20. Зюзиков А. Рекламные возможности Facebook – как увеличить свои продажи /А. Зюзиков //Маркетинг в Україні. – 2015. – № 1. – С. 27-31. 21. Исследование украинского рынка пива: тенденции и прогноз URL: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/issledovanie-ukrainskogo-rynka-piva.html 22. Ковальчук С. В. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду /С. В. Ковальчук //Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5 (86). – С. 6-18. 23. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навчальний посібник /І. В. Ковальчук URL: https://pidruchniki.com/1228112847488/ekonomika/organizatsiyni_strukturi_upr avlinnya_pidpriyemstvom 24. Колбушкін Ю.П. Особливості та маркетингові тенденції розвитку пивоварної галузі України /Ю.П. Колбушкін, Г.А. Радченко, А.С. Томчук //Проблеми системного підходу в економіці – 2018 – №6 (68). – С. 205-210. 25. Контекстна реклама: все, що потрібно про це знати власнику бізнесу. URL: https://ag.marketing/kontextna-reklama/109 26. Краузе О. І. Маркетингові комунікації підприємства: інтегрований підхід /О. І. Краузе, В. А. Фалович //Інноваційна економіка. – 2011. – № 1 (11). – С. 222-226. 27. Краузе О .І. Інтегровані маркетингові комунікації /О. І. Краузе // Соціальноекономічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1 (1). – С. 104-109. 28. Кузів О. Я. Поняття та особливості івент-маркетенгу /О. Я. Кузів URL: http://intkonf.org/kuziv-o-ya-ponyattya-ta-osoblivosti-ivent-marketengu/ 29. Легкий О. А. Розвиток інструментів маркетингових комунікацій пивоварних підприємств у цифровій економіці /О.А. Легкий, О.М. Сохацька //Інтелект ХХІ. – 2016. – № 5. – С. 84-90. 30. ЛІГАБізнесІнформ. Информационное агентство. В ГФС назвали крупнейших импортеров пива в Украину. URL: http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3482988-v-gfs-nazvalikrupneyshikh-importerov-piva-v-ukrainu.htm 31. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу /Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова, В. Ю. Гречков. М.: Экономистъ, 2003. – 568с. 32. Маркетингове дослідження ринку пива в Україні URL: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynka-pivav-ukraine.html 33. Мельник Ю. М. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій /Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер, Н. С. Ілляшенко, Ю. М. Рязанцева //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 43-55 34. Мельник Ю. М. Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види /Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер, І. Ю. Черкас //Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 2. – Т. 1. – С. 164-168 35. Микулинецький Бровар URL: https://morepiva.ua/breweries/pivo_mikulin/ 36. Миронов Ю. Б. Основи рекламної діяльності /Ю. Б. Миронов, Р. М. Крамар URL: http://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti1-1110 37. Окландер М. А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: монографія /М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан – К.: – Знання. – 2011. – с. 38. Організаційне забезпечення проектування технологічного процесу на підприємстві URL: https://mybiblioteka.su/10-49147.html 39. Офіційна сторінка української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод ПрАТ «Укрпиво». URL: http://ukrpivo.com/pro-kompaniyu/ 40. Охріменко О.О. Соціальна відповідальність: навчальний посібник /О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с. 41. Панченко О. Сутність ефективності маркетингових комунікацій /О. Панченко //ECONOMICS & MANAGEMENT – 2011 (EM-2011), 24-26 November 2011, Lviv, Ukraine 42. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник URL: https://pidruchniki.com/14491114/marketing/marketing 43. Пєтухова О.М. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку /О.М. Пєтухова, Д. Е. Аманов //Ефективна економіка. – 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3716 44. Пивоварня «Микулинецький Бровар» Микулинецьке пиво – Хмільне золото України! URL: http://www.khmilnyikukhol.com.ua/mykulyn-brovar/ 45. План соціально-економічного розвитку Микулинецької об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: Затверджено рішенням Микулинецької селищної ради № 3179 від 18.12.2018 р. 46. Полторак В.А. Маркетингові дослідження /В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О. Ю. Красовська URL: https://pidruchniki.com/1931071060698/marketing/sistema_integrovanih_market ingovih_komunikatsiy_doslidzhennya_reklami_stimulyuvannya_zbutu 47. Полторак К. А. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в мережі Інтернет засобами математичного моделювання /К. А. Полторак,111 О. В. Зозульов, О. Г. Жданова //Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 38-43 48. Полторацкая А. Пивний ринок України: підсумки 2017 /А. Полторацкая URL: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/pivnoy-rynok-ukrainy-itogi- 2017.html 49. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навчальний посібник /Т. О. Примак – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 50. Просвирина А. Маркетингове дослідження ринку пива в Україні 2015 р. URL: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynkapiva-v-ukraine-2015-g.html 51. Репутаційний маркетинг, управління репутацією URL: https://lemarbet.com/ua/internet-marketing/reputatsionnyj-marketingupravlenie-reputatsiej/ 52. Розумей С.Б. Дослідження стану пивного ринку України в умовах економічної нестабільності /С.Б. Розумей, К.Є. Ступка, І.В. Ніколаєнко //Економіка та управління підприємствами. – 2018 – № 29. – С. 117-122. 53. Ринок крафтового пива України (2019 рік): бізнес план URL: http://monetaryflow.com/rinok-kraftovogo-piva-v-ukran-2019-rk/ 54. Рынок пива в Украине: лидеры, аутсайдеры и лучшие торговые марки. 28.08.2018 URL: https://companion.ua/311634-2/ 55. Сандерс Дж. Тренды коммуникационной отрасли /Дж. Сандерс. URL: http://www.companion.ua/articles/content?id=291702 56. Сінько Г.С. Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі /Г.С. Сінько, В.П. Божко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – №4 (8). – С. 5-14. 57. Смачне хмільне: огляд українського ринку пива. Інформаційний дайджест URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/vkusnoe-hmelnoe-obzorukrainskogo-rynka-piva112 58. Стандартизація і сертифікація. URL: http://foodtecnology.info/standartizatsiyata-sertifikatsiya 59. Таран О. Оцінка ефективності маркетингових комунікаційних заходів та кампаній /О. Таран URL: http://www.srw.kspu.edu/?p=662 60. Тєлєтов О. С. Особливості організації системи маркетингових комунікацій підприємств-виробників промислової продукції /О. C Тєлєтов, І. С. Шумський //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 130- 140 61. УНІАН. Інформаційне агентство. URL: https://www.unian.ua/consumers/315510-ukrajinskiy-rinok-piva-skorotivsya-na- 74. html 62. Флешмоб: ВікіпедіЯ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC %D0%BE%D0%B1 63. Хмарська І. А. Інноваційні тренди на ринку маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємств легкої промисловості України /І. А. Хмарська //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 434-441. 64. Хмільне золото України: Микулин URL: https://brovar.org/ 65. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти /Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук URL: https://pidruchniki.com/1212012463576/pravo/gudvil_nematerialniy_aktiv_osobl ivim_statusom 66. Шморгун А.Г. Менеджмент організацій: навчальний посібник /Л.Г. Шморгун URL: https://pidruchniki.com/12590605/menedzhment/rol_metodi_marketingovih_dos lidzhen 67. Як виготовляється пиво («Микулинецький Бровар») URL: https://brovar.org/pro-nas/yak-vygotovlyayetsya-pyvo/113 68. Якість на висоті! Микулинецька об’єднана територіальна громада URL: https://mykulynecka-gromada.gov.ua/news/08-51-39-22-09-2017/ 69. Яцишина Л.К. Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій /Л.К. Яцишина, А.Р. Волкович //Ефективна економіка. – 2014. – № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2839 70. August 2016 Social Marketing Report: Ukraine //Socialbakers-social media analytics. – 2016. URL: https://www.socialbakers.com/resources/reports/ukraine/2016/august/. 71. Douglas K. (2015) State of Digital Marketing /Karr Douglas //Spiceworks IT Platform. – 2014 URL: http://www.spiceworks.com/marketing/2015-state-digitalmarketing/. 72. Kayode O. (2014) Marketing Communications URL: http://bookboon.com/en/marketing-communications-ebook. 73. POSM POSM для магазинов. Оригинальные POSM: материалы о вашем товаре URL: http://artfreza.ru/posm 74. Ukrstat.org – публікація документів Державної Служби Статистики України. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/zd/e_iovt/arh_iovt2016. htm 75. WikiLex. Деловые новости в доступной форме. Украинский экспорт пива – названы крупнейшие рынки сбыта. URL: http://news.wikilex.com.ua/2016/08/08/ukrainskij-eksport-piva-nazvanykrupnejshie-rynki-sbyta/ 76. Deinekin T.V. A comprehensive method for assessing the effectiveness of Internet advertising in commercial organizations /T.V. Deinekin //Marketing in Russia and abroad. – 2003. – №2, pp. 102-115. 77. Subhash J. C. Marketing: Planning & Strategy /J. C. Subhash. URL: www.marketing.com. 78. Smith T. M. A three-stage model of integrated marketing communications at the marketing-sales interface /Т. М. Smith, S. Gopalakrishna, R. Chatterjee//Journal of Marketing Research. – 2006. – Vol. 43 (4), pp. 564-579.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Береза (2) (1).pdf367,88 kBAdobe PDFView/Open
диплом Береза.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools