Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29787
Title: Автоматизований експрес-метод оцінювання ударної в’язкості епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології поверхні руйнування лабораторних зразків
Other Titles: Automated express method for evaluating the toughness of epoxy composites by quantitative analysis of the surface morphology of the failure of laboratory samples
Authors: Присташ, Андрій Степанович
Сторожук, Юрій Вадимович
Affiliation: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Bibliographic description (Ukraine): Присташ Андрій Степанович, Сторожук Юрій Вадимович Автоматизований експрес-метод оцінювання ударної в’язкості епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології поверхні руйнування лабораторних зразків: автореферат комплексної дипломної роботи магістра за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 111 с.
Issue Date: 22-Dec-2019
Submitted date: 22-Dec-2019
Date of entry: 25-Dec-2019
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ.
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Committee members: Золотий, Роман Захарійович
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
фрактографія, аналіз зображень
fractography, image analysis
Abstract: У магістерській роботі обґрунтовано та експериментально виявлено в взаємозв’язок ФР (D) поверхні руйнування композитних матеріалів із частками фулерену С60 за схемами випробувань (1-6), проведених доц. О.О. Сапроновим та енергією ударного руйнування зразків. За даними оптико-цифрового аналізу виявлено та описано геометричні особливості поверхонь руйнування притаманні крихким та в’язким ділянкам, які в свою чергу пов'язані з енергетичними параметрами процесу їх формування. Саме це було теоретично обґрунтовано і апробовано під час проведення досліджень.
Description: In the master's thesis, the interfacial surface of fractal dimensions of composite materials with C60 fullerene particles according to the schemes of tests (1-6), conducted by Assoc. professor O.O. Sapronov and impact toughness energy of the specimens. According to optical-digital analysis, the geometric features of fracture surfaces inherent in brittle and viscous areas are identified and described, which in turn are related to the energy parameters of their formation process. This was theoretically substantiated and tested during the research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29787
References (Ukraine): А. Присташ, Ю. Сторожук, Д. Баран, О. Марущак Автоматизований експрес-метод порівняння механізмів руйнування епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології зламу лабораторних зразків // Тези доповідей VII науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (11-12 грудня 2019 року), Тернопіль, ТНТУ.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prystash+Storozhuk.pdfПристаш Андрій Степанович, Сторожук Юрій Вадимович16,51 MBAdobe PDFView/Open
АP Prystash+Storozhuk.pdfПристаш Андрій Степанович, Сторожук Юрій Вадимович363,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools