Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29726
Title: Обгрунтування критерію оптимальності для виявлення радіосигналів у суміші із завадами
Other Titles: Justification of the optimality criterion for detecting radio signals in interference with interference
Authors: Кравчик, Богдан Ігорович
Kravchyk, Bogdan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кравчик Б.І. Обґрунтування критерію оптимальності для виявлення радіосигналів у суміші із завадами: дипломна робота магістра за спеціальністю „172 — Телекомунікації та радіотехніка“/ Б. І. Кравчик. — Тернопіль: ТНТУ, 2019р. —121 с.
Issue Date: Dec-2019
Date of entry: 23-Dec-2019
Country (code): UA
Supervisor: Дунець, Василь Любомирович
Committee members: Хвостівський, Микола Орестович
Keywords: 172
Телекомунікації та радіотехніка
радіосигнали
критерій Неймана-Пірсона
виявлення
криві виявлення
достовірність
програмне забезпечення
detection
criterion of Neyman-Pirson
crooked exposures
reliability
software
Abstract: Дипломну робота присвячено дослідженню виявлення радіосигналів за критерієс Неймана-Пірсона.Спричиненні завадами спотворення сигналів дали поштовх до дослідження виявлення сигналу у суміші із завадами,тому цей етап є первинним при опрацюванні сигналів.Для задач виявлення використано адитивну модель сигналів,у вигляді суми корисного сигналу та завади типу білого шуму.На базі адитивної моделі та статистичного критерію прийняття рішеня Неймана-Пірсона розроблено метод дослідження виявлення сигналів на тлі завад.Метод дослідження реалізовано у вигляді програми в середовищі програмування Matlab. Використовуючи розроблену програму досліджено процес виявлення шляхом натурного макету
Master's thesis is devoted to research on the detection of radio Neumann-Pearson criterion. Signal distortion caused hurt to give impetus to study signal detection in a mixture of noise, because this is the primary step in the processing of signals and determines the accuracy further information. To identify tasks used additive model signals, a sum signal noise and white noise type. Based on the additive model and statistical criterion decision Neyman-Pearson developed a method for detecting research on the background signal noise. Research method is implemented as a program in the programming environment Matlab. Using research program developed by the process of identifying full-scale model.
Content: ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ В КАНАЛАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 11 1.1 Класифікація каналів та ліній зв’язку 11 1.2 Безпровідне середовище передачі 12 1.2.1 Переваги безпровідних комунікацій 12 1.2.2 Безпровідна лінія зв'язку 14 1.2.3 Діапазони електромагнітного спектру 15 1.2.4 Поширення електромагнітних хвиль 17 1.3 Методи виявлення сигналів в каналах радіозв’язку 19 1.3.1Когерентне виявлення 19 1.3.2 Узгоджена фільтрація 23 1.3.3 Некогерентне виявлення 25 1.4 Висновки до розділу 1 28 РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИГНАЛУ 29 2.1 Структура математичної моделі сигналі в каналах радіозв’язку 29 2.2 Математична модель завади в системах передачі сигналів 31 2.3 Висновки до розділу 2 34 РОЗДІЛ 3. МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ЗА КРИТЕРІЄМ НЕЙМАНА-ПІРСОНА 35 3.1 Проблема виявлення сигналів 35 3.2. Метод оптимального виявлення сигналу на тлі завад 37 3.3. Алгоритм виявлення сигналів 42 3.4. Висновки до розділу 3 44 РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ СИГНАЛІВ ЗА КРИТЕРІЄМ НЕЙМАНА-ПІРСОНА В СЕРЕДОВИЩІ 45 4.1. Блок-схема програми для виявлення сигналів за критерієм 8 Неймана-Пірсона 45 4.2. Програмна реалізація методу виявлення в середовищі Matlab 46 4.3. Результати програмного аналізу сигналів при їх виявленні 58 4.4. Висновки до розділу 4 63 РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 64 5.1 Система MATLAB 64 5.2 Основні об’єкти MATLAB 68 5.3 Висновки до розділу 5 74 РОЗДІЛ 6. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 75 6.1 Науково-технічна актуальність науково-дослідної роботи 75 6.2 Розрахунок витрат на проведення науково-дослідної роботи 75 6.3 Науково-технічна ефективність науково-дослідної роботи 82 6.4 Висновки до розділу 6 86 РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 87 7.1 Охорона праці 87 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 94 7.3 Висновки до розділу 98 РОЗДІЛ 8. ЕКОЛОГІЯ 99 8.1 Актуальність проблеми охорони навколишнього середовища 99 8.2 Забруднення довкілля, що виникають при виготовленні радіотехнічної системи виявлення сигналів 100 8.3 Висновки до розділу 8 104 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 110 ДОДАТКО А. Програма для дослідження процесу виявлення сигналів 111 ДОДАТОК Б. Програма для побудови кривих виявлення сигналів 120 ДОДАТОК В. 122
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29726
Copyright owner: © Кравчик Б.І., кафедра радіотехнічних систем, 2019р.
References (Ukraine): 1. Бабак В. П. Детерміновані сигнали і спектри: навч. посіб./ В. П. Бабак, А. Я. Білецький. – К.: Техніка, 2003. – 454 с. 2. Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник./ В. П. Бабак, В. С. Хандецький, Е. Шрюфер. – К: Либідь, 1999. – 250 с. 3. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Дмитриев В.И. Системы мобильной связи/Под ред. М.А. Вознюка. Спб.: Изд-во СПб ГУТ, 1999. - 331 с. 4. Банда Б. Методы оптимизации. Вводный курс/Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1988. 128 с. 5. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988.-448 с. 6. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы./ С. И. Баскаков. – М.: Высш. шк., 2000. – 462 с. 7. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценивания и модуляция. Том 1. Пер. с англ. – М.: Сов. Радио, 1972. – 744 с. 8. Вербанский А. Организация мирового радиовещания// Радио. — 1991. № 6. - С.35-39 9. Волков A.A. Потенциальная помехоустойчивость систем связи с однополосной угловой модуляцией//Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 1981.-№3.- С. 35-39. 10. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь: Учеб. пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 432 с. 11. Гуревич М.С. Спектры радиосигналов. — М.: Связьиздат, 1963. — 321с. 12. Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Советское радио, 1972.-448с. 13. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1977. 479 с. 107 14. Жураковський Ю. П. Теорія сигналу та кодування [Текст] : підручник / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак. – К.: Вища шк., 2001. – 255 с. 15. Зюко А. Г. Помехоустойчивость и эффективность систем связи [Текст] / А. Г. Зюко // 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Связь, 1972. – 360 с. 16. Зюко А.Г. Помехоустойчивость и эффективность систем связи. — М.: Связь, 1972. 360 с.7 899 отсчет МККР, XV Пленарная Ассамблея. Женева, 1982 - Т. 8. 17. Коган И. М. Прикладная теория информации [Текст] / И. М. Коган. – М. : Радио и связь, 1981. – 216 с. 18. Назаров M.B., Кувшинов Б.И., Попов O.B. Теория передачи сигналов.- M.: Связь, 1970. 368 с. 19. Коржик В.И. и др. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: Справочник/В .И. Коржик, Л.М. Финк, К.Н. Щелкунов: Под ред. Л.М. Финка. М.: Радио и связь, 1981. - 232 с. 20. Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Связь, 1979. 252 с. 21. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники./ Б. Р. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 656 с. 22. Мартин Ф. Моделирование на вычислительных машинах./ Ф. Мартин. Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1972. – 288 с. 23. Урывский Л. А. Основы прикладной теории информации для телекоммуникаций [Текст] : диссертация доктора технических наук : 05.12.02 / Л. А. Урывский; Киев, НТУУ «КПИ». – К. : 2009. – 377 с. 24. Пономарев В. А. Программирование на ЭЦВМ «Мир-1»/ В. А. Пономарев. – М.: Сов. радио, 1971. – 216 с. 25. Сейдж Э. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении./ Э. Сейдж, Дж. Мелс. Пер. с англ. под ред. проф. Б. Р. Левина – М.: Связь, 1976. – 496 с. 26. Статистична радіотехніка: навч. посібник./ І. Ф. Бойко, О. І. Давлет’янц, Р. Б. Сініцин та інш. – К.: КМУГА, 1988. – 122 с. 108 27. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – 2-е изд., испр. / Пер. с англ. – М.: Изд. дом ―Вильямс‖, 2001. – 1104 с. – Парал. тит. англ. 28. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/Зюко А. Г., Кловский Д. Д., Назаров М. В., Финк Л. М.— М.: Связь, 1980. — 288 с. 29. Теория передачи сигналов: Учеб. для вузов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, М.В., Назаров, Л.М. Финк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1986. – 304 с. 30. Теряев Б.Г. Исследование свойств сигналов с изменением фазы по треугольному закону//Радиотехника. — 1981. № 9. — С. 12-17. 31. Тихонов В .И . Оптимальный прием сигналов . – М.: Радио и связь , 1983. – 320 с . 32. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ радиотехнических устройств и систем: Учебное пособие для высших учебных заведений.– М.: Радио и связь, 1991. – 608с. 33. Тихонов В.И., Кульман Н.К. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов. — М.: Сов. Радио, 1971. — 704 с. 34. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1982. - 624 с. 35. Феер Л. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра [Текст] / Л. Феер // Пер. с англ. М:, Радио и связь, 2000. – 520 с. 36. Финк JI.M. Теория передачи дискретных сообщений. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Советское радио, 1970. — 728 с. 37. Харкевич А.А. Спектры и анализ. М.: Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1953. — 216с. 38. Arunabha G. Fundamentals of LTE [Text] / G. Arunabha, J. Zhang, G. Jeffrey, M. Rias – Prentice Hall, 2010. – 464 p. 109 39. Couch L.W. Signal-to-noise ratio out of ideal FM detector for SSB FM plus Gaussian noise at the input//IEEE Trans. (Concise Papers). — 1969. — Vol. COM17, № 1. P. 591-592. 40. Dahlman E. 3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband [Text] / E. Dahlman. – Academic Press is an imprint of Elsevier, 2007. – 485 p. 41. Proakis J.G. Digital Communications, 4th ed., New York, McGraw-Hill, 2001. 42. Slyusar V.I., Smolyar V.G. The method of nonorthogonal frequencydiscrete modulation of signals for narrow-band communication channels // Radio Electronics and Communications Systems C/C of Izvestiia – Vysshie Uchebnye Zavedeniia Radioelectronika. – 2004, VOL 47; PART 4, P. 40–41. – Allerton Press Inc. (USA). 43. Білявський Г. О. Основи екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2004. - 408 с. – ISBN 966-06-0289-8. 44. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / В. Ц. Жидецький ; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищої освіти. Укр. акад. друкарства ; рец.: Г. Г. Гогіташвілі, І. І. Даценко, Б. С. Штангрет. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с. — Бібліогр.: с. 329–330. — ISBN 966-8013-11-5 45. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:172 — телекомунікації та радіотехніка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Kravchik_RRm-61.pdfАвтореферат262,19 kBAdobe PDFView/Open
mag_Kravchik_B_I_RRm-61.pdfДипломна робота2,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools