Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29605
Title: Метод обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні для підвищення інформативності електроцефалографічних систем
Other Titles: Method processing of electroencephalosignals at psycho-emotional loading for increase of informativeness of electrocephalographic systems
Authors: Моргулець, Яна Сергіївна
Morgulets, Yana
Affiliation: Тернопільський національний технічний універсистет імені Іван Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Моргулець Я.С. Метод обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні для підвищення інформативності електроцефалографічних систем : дипломна робота магістра за спеціальністю „163 — біомедична інженерія“ / Я.С. Моргулець. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 103 с.
Issue Date: 21-Dec-2019
Date of entry: 21-Dec-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра біотехнічних систем
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра біотехнічних систем
Supervisor: Хвостівський, Микола Орестович
UDC: 612.821.1:612.821.8:519.21
Keywords: електроенцефалосигнал
біомедична інженерія
психоемоційне навантаження
синфазний метод
інформативність
електроцефалографічна система
electroencephalosignal
psycho-emotional load
synphase method
informative content
electrocephalographic system
software
Abstract: У дипломній роботі розроблено метод обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні для підвищення інформативності електроцефалографічних систем. Метод обробки обробки електроенцефалосигналів базується на математичній моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу та синфазного методу без урахування взаємозв’язку між кореляційними компонентами. Така модель дає змогу виявити появу змін у структурі електроенцефалосигналу за показниками зміни періодної складової у вигляді усереднених кореляційних компонент отриманих в межах часо-зсувного вікна. Розроблено програмне забезпечення на основі синфазного методу для обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні в програмному середовищі Matlab.
In the diploma work the method processing of electroencephalosignals at psychoemotional loading is developed to increase the information content of electrocephalographic systems. The method of processing the analysis of electroencephalosignal is based on a mathematical model in the form of a periodically correlated random process and a synphase method without taking into account the relationship between the correlation components. This model makes it possible to detect changes in the structure of the electroencephalosignal by indicators of change of the periodic component in the form of averaged correlation components obtained within the time-shift window. Software is developed on the basis of a synphase method for processing of electroencephalosignals at psycho-emotional loading in the Matlab software environment.
Description: Проект виконано на кафедрі біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Content: ЗМІСТ ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАПРЯМУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 11 1.1. Види психоемоційних станів та їх вплив на людину 11 1.2. Емоційний стан і енцефалографія 16 1.3 Відображення на енцефалосигналі емоційних станів людини 17 1.3.1 Енцефалосигнал та емоціний стан 17 1.3.2 Параметри енцефалосигналу 18 1.3.3 Зміни ритмів енцефалосигналів при депресіях 19 1.4 Методи обробки енцефалосигналів при присоемоційних навантаженнях 22 1.4.1 Когерентна обробка 22 1.4.2 Спектрна обробка 24 1.4.3 Фазочастотна обробка 26 1.5 Висновки до розділу 1 27 РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОСИГНАЛУ ПРИ ПСИХОЕМОЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 28 2.1 Структура електроенцефалосигналу при емоційнопсихічному навантаженні 28 2.2 Математична модель енцефалосигналу при емоційнопсихічному навантаженні 31 2.3 Висновки до розділу 2 33 РОЗДІЛ 3. МЕТОД ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОСИГНАЛУ ПРИ ПСИХОЕМОЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 34 3.1 Система для реєстрації енцефалосигналу 34 3.2 Метод обробки енцефалосигналу при емоційнопсихічному навантаженні 36 3.3 Алгоритм обробки енцефалосигналу при емоційнопсихічному навантаженні 39 3.4 Висновки до розділу 3 43 РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОСИГНАЛУ ПРИ ПСИХОЕМОЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 44 4.1. Блок-схема комп’ютерної обробки енцефалосигналу 44 4.2. Комп’ютерна програма обробки енцефалосигналу 46 4.3. Результати обробки енцефалосигналу при емоційнопсихічному навантаженні 48 4.4. Висновки до розділу 4 50 РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 51 5.1 Методика проведення медико-біологічних досліджень 51 5.2 Обґрунтування вибору УДК напряму наукового дослідження 56 5.3 Висновки до розділу 5 57 РОЗДІЛ 6. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 59 6.1 Розрахунок витрат на проведення науково-дослідної роботи 59 6.2 Науково-технічна ефективність науково-дослідної роботи 64 6.3 Висновки до розділу 6 68 РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 69 7.1 Охорона праці 69 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 71 7.3 Висновки до розділу 7 76 РОЗДІЛ 8. ЕКОЛОГІЯ 77 8.1 Актуальність проблеми охорони навколишнього середовища 77 8.2 Забруднення довкілля, що виникають при виготовленні електроенцефалографічної системи 79 8.3 Заходи зі зменшення забруднення довкілля при виготовленні електроенцефалографічної системи 80 8.4 Висновки до розділу 8 82 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 ДОДАТКИ 97 Додаток А. Копія тези конференції 98 Додаток Б. Копія тези конференції 100 Додаток Б. Лістинг програмного забезпеченння 102
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29605
Copyright owner: Моргулець Я.С., кафедра біотехнічних систем, 2019
References (Ukraine): Моргулець Я. Метод обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні для підвищення інформативності електроцефалографічних систем / Моргулець Я. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 167–168. — (Біомедична інженерія).
Хвостівський М.О. Синфазний метод оцінювання психоемоційного стану людини за електроенцефалосигналами / Хвостівський М.О., Паньків І.М., Моргулець Я.С. // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 110-111.
1. Афтанас Л.И., Рева Н.В., Варламов А.А. и соавт. Анализ вызванной синхронизации и десинхронизации ЭЭГ при эмоциональной активации человека: временные и топографические характеристики // Журнал ВНД. 2003. Т. 53, № 4. С. 485–494. 2. Афтанас Л.И., Рева Н.В., Савотина Л.Н., Махнев В.П. Нейрофизиологические корреляты вызванных дискретных эмоций у человека: индивидуальный анализ // Росс. физиол. журн. 2004. Т. 90, № 12. С. 1457–1471. 3. Гнездицкий В.В.Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. — 268 с. 4. Данько С.Г., Бехтерева Н.П., Шемякина Н.В., Антонова Л.В. Электроэнцефалографические корреляты мысленного переживания эмоциональных личных и сценических ситуаций. Сообщение 1. Характеристики локальной синхронизации // Физиология человека. 2003. Т. 29, № 3. С. 5–15. 5. Данько С.Г., Бехтерева Н.П., Шемякина Н.В., Антонова Л.В. Электроэнцефалографические корреляты мысленного переживания эмоциональных личных и сценических ситуаций. Сообщение II. Характеристики пространственной синхронизации // Физиология человека, 2003. Т. 29, № 6. С. 685–693. 6. Дунина Н.Е., Мороз К.А. Анализ ЭЭГ при выполнении когнитивных задач в изменяющихся условиях среды // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). -2015. - № 6 (15). - С. 32-33. 7. Ивонин А.А., Цицерошин М.Н., Куценко Д.О. и соавт. Особенности нарушений процессов межкорковой и корково-подкорковой интеграции при различных клинических проявлениях невротической депрессии // Физиология человека. 2008. Т. 34, № 6. С. 10–22. 8. Изнак А.Ф. Современные представления о нейрофизиологических основах депрессивных расстройств // Депрессия и коморбидные расстройства / Под ред. А. Б. Смулевича. М.: РАМН НЦПЗ, 1997. С. 166–179. 9. Изнак А.Ф., Никишова М.Б. Электрофизиологические корреляты психогенных расстройств // Физиология человека. 2007. Т. 33, № 2. С. 137–139. 10. ИльюченокИ.Р. Изменения частотных характеристик ЭЭГ при восприятии положительно-эмоциональных, отрицательно-эмоциональных и нейтральных слов // Журнал ВНД. 1996. Т. 46, № 3. С. 457–468. 11. Ильюченок И.Р., Савостьянов А.Н., Валеев Р.Г. Динамика спектральных характеристик тета- и альфа диапазонов ЭЭГ при негативной эмоциональной реакции // Журнал ВНД. 2001. Т. 51, № 5. С. 563–571. 12. Кислова О.О., Русалова М.Н. Уровни когерентности ЭЭГ человека: связь с успешностью распознавания эмоций в голосе // Росс. физиол. журн. 2008. Т. 94, № 6. С. 650–660. 13. Костюнина Н.Б., Куликов В.Г. Частотные характеристики спектров ЭЭГ при эмоциях // Журнал ВНД. 1995. Т. 45, № 3. С. 453–457. 14. Лапшина Т.Н. ЭЭГ-индикация эмоциональных состояний человека // Вестник МГУ. Психология. 2004. № 2. С. 101–102. 15. Мельникова Т.С., Краснов В.Н., Лапин И.А., Андрушкявичус С.И. Дневная динамика характеристик ЭЭГ при циркулярных депрессивных расстройствах // Психическое здоровье. 2009. № 12. С. 43–47. 16. Мельникова Т.С., Лапин И.А. Когерентный анализ ЭЭГ при депрессивных расстройствах различного генеза // Социальная и клиническая психиатрия. 2008. Т. 28, № 3. С. 27–32. 17. Мельникова Т.С., Никифоров А.И., Коптелов Ю.М. и соавт. Межполушарные корреляции электрической активности мозга при поздних депрессиях // Журнал невропатол. и психиатр. 1992. Т. 92, № 1. С. 88–92. 18. Михайлова Е.С. Нейрофизиологическая характеристика различных типов эндогенных депрессий: Дисс. канд. биол. наук. М., 1984. 19. Орехов Ю.В., Голикова Ж.В., Стрелец В.Б. Психофизиологические показатели мысленного воспроизведения эмоциональных состояний в норме и при первом приступе депрессии // Журнал высшей нервной деятельности. 2004. Т. 54, № 5. С. 612–619. 20. Разумникова О.М. Особенности фоновой активности мозга в зависимости от пола и личностных суперфакторов Айзенка // Журнал ВНД. 2004. Т. 54, № 4. С. 455–465. 21. Русалова М.Н. Отражение эмоционального напряжения в пространственной синхронизации биопотенциалов головного мозга человека // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 1990. Т. 40. С. 254. 22. Пучинская Л.М., Краснов В.Н., Корчинская Е.И. и соавт. Использование электрофизиологических методов исследования в клинике депрессивных состояний: Методические рекомендации. М., 1988. 21 c. 23. Сидорова О.А. Нейропсихология эмоций. М.: Наука, 2001. 147 c. 24. Стрелец В.Б., Иваницкий А.М., Арцеулова О.К. Динамика нейрофизиологических показателей при реактивной (ситуационной) и эндогенной депрессии // Физиология человека. 1994. Т. 20, № 6. С. 64–74. 25. Стрелец В.Б., Иваницкий А.М., Иваницкий Г.А. и др. Нарушение организации корковых процессов при депрессии // Журнал ВНД. 1996. Т. 46, № 4. С. 274–281. 26. Стрелец В.Б., Данилова Н.Н., Корнилова И.В. Ритмы ЭЭГ и психологические показатели эмоций при реактивной депрессии // Журнал ВНД. 1997. Т. 47, № 1. С. 11–21. 27. Стрелец В.Б., Гарах Ж.В., Новотоцкий-Власов В.Ю. Сравнительное исследование гамма-ритма в норме, при экзаменационном стрессе и у больных с первым приступом депрессии // Журнал ВНД. 2006. Т. 56, № 2. С. 219–227. 28. Шемякина Н.В., Данько С.Г. Изменения мощности и когерентности β2-диапазона ЭЭГ при выполнении творческих заданий с использованием эмоционально-значимых и эмоционально-нейтральных слов // Физиология человека. 2007. Т. 33, № 1. С. 27–33. 29. Adler G., Hey W., Achenbach C., Kinzer A. Pretreatment interhemispheric EEG coherence is related to seizure duration in right unilateral electroconvulsive therapy // Neuropsychobiology. 2003. Vol. 48. P. 143–145. 30. Allen J.J., Iacono W.G., Depue R.A., Arbisi P. Regional electroencephalographic asymmetries in bipolar seasonal affective disorder before and after exposure to bright light // Biol. Psychiatry. 1993. Vol. 33. P. 642–646. 31. Allen J.B., Urry H.L., Hitt S.K., Coan J.A. The stability of resting frontal electroencephalographic asymmetry in depression // Psychophysiology. 2004. Vol. 41. P. 269–280. 32. Andersen S.B., Moore R.A., Venables L., Corr P.J. Electrophysiological correlates of anxious rumination // Int. J. Psychophysiol. 2009. Vol. 71, N 2. P. 156–169. 33. Armitage R., Roffwarg H.P., Rush A.J. Digital period analysis of EEG in depression: periodicity, coherence, and interhemispheric relationships during sleep // Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 1993. Vol. 17, N 3. P. 363–372. 34. Armitage R. Microarchitectural findings in sleep EEG in depression: diagnostic implications // Biol. Psychiatry. 1995. Vol. 15, N 2. P. 72–84. 35. Armitage R., Hoffmann R.F., Rush A.J. Biological rhythm disturbance in depression: temporal coherence of ultradian sleep EEG rhythms // Psychol. Med. 1999. Vol. 29, N 6. P. 1435–1448. 36. Balconi M., Brambilla E., Falbo L. BIS/BAS, cortical oscillations and coherence in response to emotional cues // Brain Res. Bull. 2009. Vol. 80, N 3. P. 151–157. 37. Balconi M., Mazza G. Brain oscillations and BIS/BAS (behavioral inhibition/activation system) effects on processing masked emotional cues. ERS/ERD and coherence measures of alpha band // Int. J. Psychophysiology. 2009. Vol. 74. P. 158–165. 38. Balconi M., Pozzoli U. Arousal effect on emotional face comprehension: frequency band changes in different time intervals // Physiol. Behav. 2009. Vol. 97, N 3–4. P. 455–462. 39. Brassen S., Braus D.F., Weber-Fahr W. et al. Late-onset depression with mild cognitive defi cits: electrophysiological evidences for a preclinical dementia syndrome // Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2004. Vol. 18. P. 271–277. 40. Bratsas C., Papadelis C., Konstantinidis E., Pappas C. Towards emotion aware computing: An integrated approach using multi-channel neurophysiological recordings and affective visual stimuli // IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed. 2010. Vol. 14, N 3. P. 589–597. 41. Bruder G.E., Fong R., Tenke C.E. et al. Regional brain asymmetries in major depression with and without an anxiety disorder: a quantitative electroencephalographic study // Biol. Psychiatry. 1997. Vol. 41. P. 939–948. 42. Dan Glauser E.S., Scherer K.R. Neuronal processes involved in subjective feeling emergence: Oscillatory activity during an Emotional Monitoring Task // Brain Topogr. 2008. Vol. 20. P. 224–231. 43. Davidson R.J. Anterior cerebral asymmetry and the nature of emotion // Brain Cogn. 1992. Vol. 20. P. 125–151. 44. Davidson R.J. Affective style and affective disorders: Perspectives from affective neuroscience // Cognition & Emotion. 1998. Vol. 12, N 3. P. 307–330. 45. Dawson G., Frey K., Panagiotides H., Osterling J. Infants of depressed mothers exhibit atypical frontal brain activity: a replication and extension of previous fi ndings // J. Child. Psychol. Psychiatry. 1997. Vol. 38. P. 179–186. 46. Debener S., Beauducel A., Nessler D. et al. Is resting anterior EEG alpha asymmetry a trait marker for depression? Findings for healthy adults and clinically depressed patients // Neuropsychobiology. 2000. Vol. 41. P. 31–37. 47. Esslen M., Pascual-Marqui R.D., Hell D. et al. Brain areas and time course of emotional processing // Neuroimage. 2004. Vol. 21, N 4. P. 1189–1203. 48. Fernandez et al. Increased occipital delta dipole density in major depressive disorder determined by magnetoencephalography // J. Psychiatry Neurosci. 2005. Vol. 30, N 1. P. 17–23. 49. Field T., Fox N.A., Pickens J., Nawrocki T. Relative right frontal EEG activation in 3-month-old to 6-month-old infants of depressed mothers // Dev. Psychol. 1995. Vol. 31. P. 358–363. 50. Fingelkurts A.A., Fingelkurts A.A., Rytsala H. et al. Composition of brain oscillations in ongoing EEG during major depression disorder // Neurosci. Res. 2006. Vol. 56, N 2. P. 133–144. 51. Fingelkurts A.A., Fingelkurts A.A., Rytsala H. et al. Impaired functional connectivity at EEG alpha and theta frequency bands in major depression // Hum. Brain Mapp. 2007. Vol. 28, N 3. P. 247–261. 52. Flor-Henry P., Koles Z.J. Statistical quantitative EEG studies of depression, mania, schizophrenia and normals // Biol. Psychol. 1984. Vol. 19, N 3–4. P. 257–279. 53. Flores-Gutierrez E.O., Diaz J.L., Barrios F.A. et al. Differential alpha coherence hemispheric patterns in men and women during pleasant and unpleasant musical emotions // Int. J. Psychophysiol. 2009. Vol. 71, N 1. P. 43–49. 54. Ford M.R., Goethe J.W., Dekker D.K. EEG coherence and power in the discrimination of psychiatric disorders and medication effects // Biol. Psychiatry. 1986. Vol. 21, N 12. P. 1175–1188. 55. Gemignani A., Santarcangelo E., Sebastiani L. et al. Changes in autonomic and EEG patterns induced by hypnotic imagination of aversive stimuli in man // Brain Res. Bull. 2000. Vol. 53, N 1. P. 105–111. 56. Gotlib I.C., Rosenfeld C. Frontal EEG alpha asymmetry, depression, and cognitive functioning // Cognition Emotion. 1998. Vol. 12, N 3. P. 449–478. 57. Grin-Yatsenko V.A., Baas I., Ponomarev V.A., Kropotov Y. EEG power spectra at early stages of depressive disorders // J. Clin. Neurophysiology. 2009. Vol. 26, N 6. P. 401–406. 58. Güntekin B., Basar E. Emotional face expressions are differentiated with brain oscillations // Int. J. Psychophysiol. 2007. Vol. 64. P. 91–100. 59. Hayden E.P., Shankman S.A., Olino Th.M. et al. Cognitive and temperamental vulnerability to depression: Longitudinal associations with regional cortical activity // Cognition & Emotion. 2008. Vol. 22, N 7. P. 1415–1428. 60. Heller W. Neuropsychological mechanisms of individual differences in emotion, personality, and arousal // Neuropsychology. 1993. Vol. 7. P. 476–489. 61. Henriques J.B., Davidson R. Regional brain electrical asymmetry discriminates between previously depressed and healthy control subjects // J. Abnorm. Psychol. 1990. Vol. 99. P. 22–31. 62. Henriques J.B., Davidson R.J. Left frontal hypoactivation in depression // J. Abnorm. Psychol. 1991. Vol. 100. P. 535–545. 63. Hinrichs H., Machleidt W. Basic emotions reflected in EEG-coherences // Int. J. Psychophysiol. 1992. Vol. 13, N 3. P. 225–232. 64. Hinrikus H., Suhhova A., Bachmann M. et al. Electroencephalographic spectral asymmetry index for detection of depression // Med. Biol. Eng. Comput. 2009. Vol. 47, N 12. P. 1291–1299. 65. Hinrikus H., Suhhova A., Bachmann M. et al. Spectral features of EEG in depression // Biomed. Tech. 2010. Vol. 55. P. 155–161. 66. Huges J.R., John E.R. Conventional and quantitative electroencephalography in psychiatry // J. Neuropsychiat. Clin. Neurosci. 1999. Vol. 11. P. 190–208. 67. Hunter A.M., Cook I.A., Leuchter A.F. The promise of the quantitative electroencephalogram as a predictor of antidepressant treatment outcomes in major depressive disorder // Psychiatr. Clin. North. Am. 2007. Vol. 30. P. 105–124. 68. Ito Y., Teicher M.H., Glod C.A., Ackerman E. Preliminary evidence for aberrant cortical development in abused children. A Quantitative EEG study // J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1998. Vol. 10. P. 298–307. 69. Iwaki T., Hayashi M., Hori T. Changes in alpha band EEG activity in the frontal area after stimulation with music of different affective content // Percept. Mot. Skills. 1997. Vol. 84, N 2. P. 515–526. 70. Jausovec N., Jausovec K. Differences in induced gamma and upper alpha oscillations in the human brain related to verbal/performance and emotional intelligence // Int. J. Psychophysiol. 2005. Vol. 56. P. 223–235. 71. Kaminski M., Blinowska K., Szelenberger W. Investigation of coherence structure and EEG activity propagation during sleep // Acta Neurobiol. Exp. (Wars). 1995. Vol. 55, N 3. P. 213–219. 72. Kanda P.A.M., Anghinah R., Smidt M.T., Silva J.M. The clinical use of quantitative EEG in cognitive disorders // Dementia & Neuropsychologia. 2009. Vol. 3, N 3. P. 195–203. 73. Kendler K.S., Kuhn J., Prescott C.A. The interrelationship of neuroticism, sex, and stressful life events in the prediction of episodes of major depression // Am. J. Psychiatry. 2004. Vol. 161. P. 631–636. 74. Klein D.N., Kotov R., Bufferd S.J. Personality and depression: Explanatory models and review of the evidence // Annu. Rev. Clin. Psychol. 2011. Vol. 7. P. 5.1–5.27. 75. Klimesch W., Russegger H., Doppelmayr M., Pachinger T. A method for the calculation of induced band power: implications for the signifi cance of brain oscillations // Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1998. Vol. 108. P. 123–130. 76. Knott V., Mahoney C., Kennedy S., Evans K. Pre-treatment EEG and its relationship to depression severity and paroxetine treatment outcome // Pharmacopsychiatry. 2000. Vol. 33. P. 201–205. 77. Knott V., Mahoney C., Kennedy S., Evans K. EEG power, frequency, asymmetry and coherence in male depression // Psychiatry Res. 2001. Vol. 106. P. 123–140. 78. Kwon J.S., Youn T., Jung H.Y. Right hemisphere abnormalities in major depression: quantitative electroencephalographic findings before and after treatment // J. Affect. Dis. 1996. Vol. 40. P. 169–173. 79. Knyazev G.G. Motivation emotion and their inhibitory control mirrored in brain oscillations // Neurosci. Biobehav. Rev. 2007. Vol. 31. P. 377–395. 80. Knyazev G.G., Slobodskoj-Plusnin J.Y., Bocharov A.V. Event-related delta and theta synchronization during explicit and implicit emotion processing // Neurosci. 2009. Vol. 164. P. 1588–1600. 81. Leuchter A.F., Cook I.A., Uijtdehaage S.H. et al. Brain structure and function and the outcomes of treatment for depression // J. Clin. Psychiatry. 1997. Vol. 58, Suppl. 16. P. 22–31. 82. Lieber A.L., Newbury N.D. Diagnosis and subtyping of depressive disorders by quantitative electroencephalography: III. Discriminating unipolar from bipolar depression // Hillside J. Clin. Psychiatry. 1988. Vol. 10. P. 165–172. 83. Lieber A.L., Prichep LS. Diagnosis and subtyping of depressive disorders by quantitative electroencephalography: I. Discriminant analysis of selected variables in untreated depressives // Hillside J. Clin. Psychiatry. 1988. Vol. 10. P. 71–83. 84. Liu X. Quantitative EEG analysis and the value for differential diagnosis on depression: I. Spectral power and coherence analysis // Zhonghua Shen Jing Jing Shen Ke Za Zhi. 1991. Vol. 24, N 5. P. 275–277. 85. Lubar J.F., Congedo M., Askew J.H. Low-resolution electromagnetic tomography (LORETA) of cerebral activity in chronic depressive disorder // Int. J. Psychopathol. 2003. Vol. 49. P. 175–185. 86. Marosi E., Bazan O., Yanez G. et al. Narrow-band spectral measurements of EEG during emotional tasks // Int. J. Neurosci. 2002. Vol. 112, N 7. P. 871–891. 87. Marshall P.J., Fox N.A. Emotion regulation, depression, and hemispheric asymmetry // Stress, Coping, and Depression / S.L. Johnson, A.M. Hayes (Eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. P. 35–50. 88. Matousek М. EEG patterns in various subgroups of endogenous depression // Int. J. Psychophysiol. 1991. Vol. 10, N 3. P. 239–243. 89. Mauss I.B., Robinson M.D. Measures of emotion: A review // Cogn. Emot. 2009. Vol. 23. P. 209–237. 90. Miller N.A., Fox J.F., Cohn E.E. et al. Regional patterns of brain activity in adults with a history of childhood-onset depression: Gender differences and clinical variability // Am. J. Psychiatry. 2002. Vol. 159. P. 934–940. 91. Miskovic V., Schmidt L.A. Cross-regional cortical synchronization during affective image viewing // Brain Res. 2010. Vol. 29. P. 102–111. 92. Muller M.M., Keil A., Gruber Th., Elbert Th. Processing of affective pictures modulates right-hemispheric gamma band EEG activity // Clin. Neurophysiology. 1999. Vol. 110, N 11. P. 1913–1920. 93. Oathes D.J., Ray W.J., Yamasaki A.S. et al. Worry, generalized anxiety disorder, and emotion: Evidence from the EEG gamma band // Biol. Psychol. 2008. Vol. 79, N 2. P. 165–170. 94. Paquette V. L'effet de la psychoneurotherapie sur l'activite electrique du cerveau d'individus souffrant du trouble depressif majeur unipolaire. Diss PhD. Universite de Montreal, 2008, 163 pages; NR52904. 95. Paquette V., Beauregard M., Beaulieu-Prevost D. Effect of a psychoneurotherapy on brain electromagnetic tomography in individuals with major depressive disorder // Psychiatry Res. 2009. Vol. 30, N 3. P. 231–239. 96. Passynkova N., Neubauer H., Scheich H. Spatial organization of EEG coherence during listening to consonant and dissonant chords // Neurosci. Lett. 2007. Vol. 22, N 1. P. 6–11. 97. Passynkova N.R., Volf N.V. Seasonal affective disorder: spatial organization of EEG power and coherence in the depressive state and in light-induced and summer remission // Psychiatry Res. 2001. Vol. 108. P. 169–185. 98. Pizzagalli D., Pascual-Marqui R.D., Nitschke J.B. et al. Anterior cingulate activity as a predictor of degree of treatment response in major depression: Evidence from brain electrical tomography analysis // Am. J. Psychiatry. 2001. Vol. 158. P. 405–415. 99. Pockberger H., Petsche H., Rappelsberger P. et al. On-going EEG in depression: a topographic spectral analytical pilot study // Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1985. Vol. 61, N 5. P. 349–358. 100. Pollock V.E., Schneider L.S. Quantitative, waking EEG research on depression // Biol. Psychiatry. 1990. Vol. 27. P. 757–780. 101. Pozzi D., Golimstock A., Migliorelli R. et al. Quantifi ed electroencephalographic correlates of depression in Alzheimer’s disease // Biol. Psychiatry. 1993. Vol. 34. P. 386–391. 102. Rao U., Hammen C.L., Poland R.E. Risk markers for depression in adolescents: sleep and HPA measures // Neuropsychopharmacology. 2009. Vol. 34, N 8. P. 1936–1945. 103. Roemer R.A., Shagass C., Dubin W. et al. Quantitative EEG in elderly depressives // Brain Topogr. 1992. Vol. 4, N 4. P. 285–290. 104. Roemer R.A., Shagass C., Dubin W. et al. Relationship between pretreatment electroencephalographic coherence measures and subsequent response to electroconvulsive therapy: a preliminary study // Neuropsychobiology. 1990–1991. Vol. 24, N 3. P. 121–124. 105. Saletu B., Anderer P., Saletu-Zyhlarz G.M. EEG topography and tomography (LORETA) in diagnosis and pharmacotherapy of depression // Clin. EEG Neurosci. 2010. Vol. 41, N 4. P. 203–210. 106. Schellberg D., Besthorn C., Klos T., Gasser T. EEG power and coherence while male adults watch emotional video fi lms // Int. J. Psychophysiology. 1990. Vol. 9, N 3. P. 279–291. 107. Schutter D.J., van Honk J. Extending the global workspace theory to emotion: phenomenality without access // Conscious Cogn. 2004. Vol. 13, N 3. P. 539–549. 108. Shaffery J., Hoffmann R., Armitage R. The neurobiology of depression: Perspectives from animal and human sleep studies // Neuroscientist. 2003. Vol. 9. P. 82–98. 109. Spronk D., Arns M., Bootsma A. et al. Long-term effects of left frontal rTMS on EEG and ERPs in patients with depression // Clin. EEG Neurosci. 2008. Vol. 39. P. 118–124. 110. Sun Y., Li Y., Zhu Y. et al. Electroencephalographic differences between depressed and control subjects: an aspect of interdependence analysis // Brain Res. Bull. 2008. Vol. 15, N 6. P. 559–564. 111. Suzuki H., Mori T., Kimura M., Endo S. [Quantitative EEG characteristics of the state of depressive phase and the state of remission in major depression] Seishin Shinkeigaku Zasshi. 1996. Vol. 98, N 6. P. 363–377. 112. Takeda T. EEG power and coherence analysis in major depressive disorder: analysis of drug-naieve patients // J. Juzen Med. Society. 2005. Vol. 114, N 4. P. 62–68. 113. The value of quantitative electroencephalography in clinical psychiatry: A Report by the Committee on Research of the American Neuropsychiatric Association // J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2006. Vol. 18. P. 460–500. 114. Tomarken A.J., Keener-Miller A.D. Frontal brain asymmetry and depression: a self-regulatory perspective // Cognition Emotion. 1998. Vol. 12. P. 387–420. 115. Tucker D.M., Dawson S.L. Asymmetric EEG power and coherence as method actors generated emotions // Biol. Psychol. 1984. Vol. 19. P. 63–75. 116. Wei L., Li Y., Tang Y., Wang J. [Brain functional connectivity in depression during emotion processing]. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2010. Vol. 27, N 5. P. 961–967. 117. Хвостівський М. Метод відновлення психоемоційного стану людини / М. Хвостівський // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 128-129. — (Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікації, приладобудування). 118. Хвостівський М.О. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів за напрямом підготовки 163 “Біомедична інженерія” – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. 119. П‘ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116. 120. Суворін О.В. Основи наукових досліджень та наукова інформація: навч. посібник / О.В. Суворін, С.М. Ганжа, В.І. Суворіна та ін. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту, 2008. – 129с. 121. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: навчальний посібник / А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. –208с. 122. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посіб. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Славенко. – К.: Лібра, 2004. – 344 с. 123. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). Руководство для врачей / Л.Р. Зенков - 3-е изд. – М.:МЕДпрессинформ, 2004. – 368 с. 124. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007282-98 (дата звернення: 22.10.2019). 125. Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями НПАОП 0.00-7.15-18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0508-18 (дата звернення: 22.10.2019). 126. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007282-98 (дата звернення: 22.10.2019). 127. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99. URL: http://arm.te.ua/docs/DSN-3.3.6.037-99.pdf (дата звернення: 22.10.2019). 128. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99 (дата звернення: 22.10.2019). 129. Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2013-%D0%BF#n676 (дата звернення: 22.10.2019). 130. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400с. 131. Моргулець Я. Метод обробки електроенцефалосигналів при психоемоційному навантаженні для підвищення інформативності електроцефалографічних систем / Моргулець Я. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 167–168. — (Біомедична інженерія). 132. Хвостівський М.О. Синфазний метод оцінювання психоемоційного стану людини за електроенцефалосигналами / Хвостівський М.О., Паньків І.М., Моргулець Я.С. // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 110-111
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:163 — біомедична інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка (Моргулець Я.С.).docАвторська довідка48,5 kBMicrosoft WordView/Open
aref_Morguletc_Ya_S.pdfАвтореферат201,1 kBAdobe PDFView/Open
Zapuska_Morguletc_Ya_S_RBm-61.pdfДипломна робота2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools