Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29540

Title: Роль соціальних інструментів управління персоналом у розвитку людських ресурсів організації
Other Titles: The role of human resource management of social instruments in the organization’s human resource development
Authors: Серняк, Ірина
Serniak, Iryna
Affiliation: Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk State College of Technology and Business, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Серняк І. Роль соціальних інструментів управління персоналом у розвитку людських ресурсів організації / Ірина Серняк // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 75–83. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Serniak I. (2019) Rol sotsialnykh instrumentiv upravlinnia personalom u rozvytku liudskykh resursiv orhanizatsii [The role of human resource management of social instruments in the organization’s human resource development]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 75-83 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 27-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.075
UDC: 331.1
005.95/.96
Keywords: людські ресурси
розвиток людських ресурсів
управління людськими ресурсами
соціальні інструменти управління персоналом
кадрова стратегія
людський потенціал
розвиток організації
human resources
human resource development
human resource management
human resource management social instruments
human resource strategy
human potential
organizational developmen t
Number of pages: 9
Page range: 75-83
Start page: 75
End page: 83
Abstract: Показано зв’язок між управлінням людськими ресурсами та розвитком людських ресурсів у сучасних організаціях. Розглянуто сутність поняття «інструментарій управління персоналом», під яким розуміють способи, засоби та механізми формування нових і розвитку існуючих компетентностей, що охоплюють знання, уміння, навички та цінності, які необхідні для ефективного виконання працівником своїх професійних обов’язків. Як складова цього комплексу, соціальні інструменти ґрунтуються на соціально-психологічних методах менеджменту та спрямовані на забезпечення співробітникам умов для поліпшення їх працездатності і, як наслідок, підвищення успішності підприємства. Незважаючи на те, що соціальний інструментарій управління персоналом не включає методи матеріального заохочення, в працівників з’являються інші механізми трудової мотивації, а саме: сприятливий морально-психологічний клімат у колективі, можливість участі в управлінні підприємством, постійний соціальний розвиток персоналу на основі зростання соціальних нормативів, підтримка ініціативності та творчого ставлення до виконання службових і громадських обов’язків. На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень із проблематики управління людськими ресурсами та практичного досвіду провідних компаній у цій сфері, виокремлено такі соціальні інструменти управління персоналом: управління ефективністю, мінімізація й управління конфліктами, розвиток лідерства та побудова команди, планування та розвиток кар’єри працівника, посилення участі працівників в управлінні підприємством, забезпечення добробуту працівників і якості трудового життя, впровадження інноваційних форм навчання та розвитку персоналу, зворотний зв’язок, консультування та коучинг, налагодження ефективного соціального партнерства, розвиток інформаційної системи людських ресурсів. Визначено роль кожного з розглянутих соціальних інструментів управління персоналом у розвитку людських ресурсів організації. Показано важливість розроблення підприємством кадрової стратегії організації для ефективного розвитку людських ресурсів та необхідність її інтеграції у стратегії інших підрозділів та корпоративну стратегію підприємства.
The relationship between human resource management and human resource development in modern organizations is shown. The essence of the “human resource management instruments” concept is considered. This implies ways and mechanisms of formation of new and development of existing competences, covering the knowledge, skills and values, which are necessary for the effective fulfillment of the employee's professional duties. As a component of this complex, social instruments are based on social and psychological management methods and are aimed at providing employees with the conditions to improve their performance and, as a consequence, to increase the success of the enterprise. Despite the fact that human resource management social instruments don’t include the methods of material motivation, employees have other mechanisms of work motivation, namely: favorable moral and psychological climate in the team, the opportunity to participate in the management of the enterprise, continuous social development of staff based on the growth of social regulations, support of initiative and creative attitude to performance of official and public duties. Based on the analysis of domestic and foreign researches on issues of human resource management and the practical experience of leading companies in this field, the following human resource management social instruments are sing led out: performance management, conflict minimization and management, leadership development and team building, employee career planning and enhancement, employee involvement in enterprise management, ensuring the employee’s welfare and quality of working life, introduction of innovative forms of staff training and development, feedback, counseling and coaching, establishing an effective social partnership, development of human resources information systems. The role of considered human resource management social instruments in the organization’s human resource development is determined. The importance of the personnel strategy of the organization for the effective human resource development and the necessity of its integration into the strategy of other di visions and corporate strategy of the enterprise are show
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29540
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58837.doc.htm
References (Ukraine): 1. Сардак О. В. Сучасні кадрові інструменти управління як засіб формування високої внутрішньої мотивації персоналу підприємств. Перспективные разработки науки и техники: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 2010. URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58837.doc.htm.
2. Коломицева О. В., Андрушкевич Н. В. Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства: збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2015. Випуск 40. Частина IV. С. 134–140.
3. Грэхем Х. Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие для вузов / пер. с англ. под ред. Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 598 с.
4. Гавриш О. А. Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н. В. Технології управління персоналом: монографія. К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.
5. Серняк І. Участь як соціальний інструмент управління персоналом: нормативно -правове регулювання. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали Х конф. студентів та молодих учених за міжнар. участю (м. Дніпро, 10 трав. 2019 р.) / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 300–304.
6. Ситник О. Ю. Соціальне партнерство як одна з головних передумов розвитку людського капіталу в Україні. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Вип. 16. Ч. 1. С. 81–88
References (International): 1. Sardak O. V. Suchasni kadrovi instrumenty upravlinnia yak zasib formuvannia vysokoi vnutrishnoi motyvatsii personalu pidpryiemstv. Modern Human Resource Management Instruments as a Means of High Internal Motivation Forming of the Enterprises’ Personnel. Perspektivnyie razrabotki nauki i tehniki: materiali mizhnar. nauk.-prakt. konf. Perspective Developments of Science and Technology: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. 2010. URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58837.doc.htm. [Іn Ukrainian].
2. Kolomytseva O. V. Instrumenty upravlinnia personalom innovatsiinoho pidpryiemstva. Human Resource Management Instruments for an Innovative Enterprise: zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky. Collection of Scientific Works of ChSTU. Series: Economic Sciences, 2015. Vol. 40. Part IV. Pp. 134–140. [In Ukrainian].
3. Grehem H. T., Bennett R. Upravlenie chelovecheskimi resursami. Human Resource Management / T. Yu. Bazarova, B. L. Eremina. Trans Chief Editors. Moscow: YuNITI-DANA, 2003. 598 p. [In Russian].
4. Havrysh O. A., Dovhan, L. Ye., Kreidych, I. M., & Semenchenko N. V. Tekhnolohii upravlinnia personalom. Human Resources Management Technologies. Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho», 2017. 528 p. [In Ukrainian].
5. Serniak I. Uchast yak sotsialnyi instrument upravlinnia personalom: normatyvno -pravove rehuliuvannia. Participation as a HR Management Social Instrument: regulatory framework. O. B. Kirieieva (Eds.), Stanovlennia publichnoho administruvannia v Ukraini: materialy X conferentsii studentiv ta molodykh uchenykh za mizhnar. Uchastiu. Public Administration Formation in Ukraine: Proceedings of the X Students and Young Scientists Conference with International Participation. (pp. 300–304). Dnipropetrovsk: DRIDU NADU. [In Ukrainian].
6. Sytnyk O. Yu. Sotsialne partnerstvo yak odna z holovnykh peredumov rozvytku liudskoho kapitalu v Ukraini. Social Partnership as One of the Main Prerequisites for the Human Capital Development in Ukraine. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky. Scientific Works of KNTU. Economic Sciences, 2009. Vol. 16, Part 1. Pp. 81–88. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.