Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29536

Title: Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі запорізького регіону
Other Titles: Assessment of the attractiveness of individual types of the tourist industry
Authors: Юхновська, Юлія
Yukhnovska, Yulia
Affiliation: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря, Дніпро, Україна
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Юхновська Ю. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі запорізького регіону / Юлія Юхновська // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 33–39. — (Економіка т а управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Yukhnovska Y. (2019) Otsiniuvannia pryvablyvosti okremykh vydiv turystychnoi haluzi zaporizkoho rehionu [Assessment of the attractiveness of individual types of the tourist industry]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 33-39 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 31-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.033
UDC: 338.48
Keywords: туризм
туристична галузь
туристичний продукт
види туристичної галузі
життєвий цикл
розвиток
стратегія
tourism
tourism industry
tourism product
types of tourism industry
life cycle
development
strategy
Number of pages: 7
Page range: 33-39
Start page: 33
End page: 39
Abstract: Проаналізовано проблеми розвитку туристичної галузі в межах України та регіонів, досліджено останні публікації науковців та фахівців щодо даного питання, на основі оцінювання життєвого циклу різних видів туризму у Запорізькій області проведено їх позиціонування. В основу позиціонування та оцінювання перспективності різних видів туризму у Запорізькій області закладено критерій їх привабливості для потенційних інвесторів і споживачів (туристів), що є актуальним для сучасного туристичного ринку. На основі матеріалу досліджень здійснено позиціонування різних видів туризму з використанням кривої їх життєвого циклу та матриці BCG. В результаті всі види туризму оцінені з точки зору перспективності їх розвитку на території області та критерії їх привабливості для потенційних інвесторів і споживачів (туристів); розроблено перелік інвестиційних пріоритетів для перспективних видів туризму. Привабливість певних видів туризму пропонується оцінювати на основі динаміки зростання (або зниження) кількості відвідувань області різними категоріями туристів. Залежно від стадії життєвого циклу, на якій знаходиться конкурентний вид туризму (або конкретний туристичний продукт) та від його розташування в матриці «зріст ринку – доля ринку» пропонуємо конкретні типи продуктових стратегій, які дозволять повніше врахувати їх специфіку. В результаті позиціонування різних видів туризму з використанням матриці BCG для виділених продуктових груп обґрунтовано використання стратегій та відображено основні направлення їх реалізації (перелік конкретних завдань та напрямів щодо розвитку конкретних видів туристичної галузі Запорізького регіону). Детально розглянуто та відображено стратегії й основні направлення їх реалізації (перелік конкретних завдань та напрямів щодо розвитку конкретних видів туристичної галузі Запорізького регіону). На основі використання результатів позиціонування видів туризму запропоновано за основу приймати диференційований підхід, який дає можливість найповніше врахувати існуючий потенціал та можливості розвитку різних видів туризму Запорізького регіону.
The article analyzes the problems of tourism industry development within Ukraine and its regions, researches the latest publications of scientists and specialists on this issue, investigates the positioning of the life cycle of different types of tourism in Zaporizhzhia region. The criterion of their attractiveness for potential investors and consumers (tourists), which is relevant for the modern tourist market, is based on the positioning and evaluation of the prospects of different types of tourism in Zaporizhzhya region. Based on the research material, different types of tourism were positioned using their life cycle curve using the BCG matrix. As a result, all types of tourism are evaluated in terms of the prospects of their development within the territory of the region and the criteria of their attractiveness to potential investors and consumers (tourists); a list of investment priorities for promising types of tourism has been developed. It is suggested to evaluate the attractiveness of certain types of tourism based on the dynamics of growth (or decrease) in the number of visits to the area by different categories of tourists. Depending on the stage of the life cycle in which the competitive type of tourism (or specific tourist product) is located and on its position in the matrix «market growth – market share» we will offer specific types of product strategies that will allow taking more fully into account their specificity. As a result of positioning different types of tourism using the BCG matrix for selected product groups, the use of strategies was substantiated and reflected the main directions of their implementation (a list of specific tasks and directions for the development of specific types of tourism industry in Zaporizhzhya region). The study considers and reflects in detail the strategies and main directions of their implementation (a list of specific tasks and directions for the development of specific types of tourism industry in the Zaporizhzhya region). On the basis of using the results of positioning the types of tourism as a basis, it is proposed to take a differentiated approach, which gives the opportunity to take full account of the existing potential and development opportunities of different types of tourism in Zaporizhzhya region.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29536
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
References (Ukraine): 1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація: монографія. Київ: КНЕУ, 2003. 394 с.
2. Ареф’єва О. В., Луцька Т. В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність: монографія. Київ: вид. Європейського ун-ту, 2009. 96 с.
3. Бай С. І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. 280 с.
4. Безверхнюк Т. М. Еволюція основних ідей та напрями розвитку ресурсного підходу в теорії регіонального управління. Держава та регіони. 2010. № 3. С. 119–127.
5. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посібник. Чернівці: Книги –XXI, 2003. 300 с.
6. Левицька І. В., Корж Н. В., Кізюн А. Г., Онищук Н. В. Стратегія регіонального розвитку туризму: монографія. Вінниця, 2013. 192 с.
7. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. 596 с.
8. Шульгіна Л. М., Ткешелашвілі М. Л. Маркетингове управління туристичними підприємствами: монографія. Київ; Тернопіль: Астон, 2011. 296 с.
References (International): 1. Antoniuk L. L., Poruchnyk A. M., Savchuk V. S. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky takomertsializatsiia. Innovations: theory, mechanism of development and commercialization. Kyiv: KNEU, 2003. 394 р. Ukraine. [In Ukrainian].
2. Aref’ieva O. V., Lutska T. V. Biznes-protsesy pidpryiemstv sfery posluh: faktory, formuvannia, konkurentnospromozhnist. Business-processes of the enterprises of the sphere of services. Kyiv: vyd. Yevropeiskoho un-tu. 2009. 96 р. [In Ukrainian].
3. Bai S. I. Rozvytok orhanizatsii: polityka, potentsial, efektyvnist. Organization development: politics, potential, efficiency. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi un-t. 2009. 280 р. [Іn Ukrainian].
4. Bezverkhniuk T. M. “Evolution of the main ideas and directions of development of a resource approach in the theory of regional management”. Derzhava ta rehiony. 2010. No. 3. P. 119 –127. [In Ukrainian].
5. Ky`fyak V. F. Organizaciya tury`sty`chnoyi diyal`nosti v Ukrayini. Organization of tourist activity in Ukraine. Chernivci: Kny`gy` – XXI. 2003. 300 p. [In Ukrainian].
6. Levy`cz`ka I. V., Korzh N. V., Kiziun A. H., Onyshchuk N. V. Stratehiia rehionalnoho rozvytkuturyzmu. Strategy of regional tourism development. Vinnytsia, 2013. 192 p. [In Ukrainian].
7. Shkola I. M. Menedzhment tury`sty`chnoyi industriyi. Tourism industry management. Chernivci: Kny`gy` – XXI. 2005. 596 p. [In Ukrainian].
8. Shulhina L. M., Tkeshelashvili M. L. Marketynhove upravlinnia turystychnymy pidpryiemstvamy. Marketing management of tourism enterprises. Kyiv: Aston, 2011. 296 р. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.