Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29535

Title: Державні фінанси та розвиток вищої освіти в Україні
Other Titles: State finance and higher education development in Ukraine
Authors: Константюк, Наталія Іванівна
Винник, Тетяна Михайлівна
Konstantiuk, Nataliia
Vynnyk, Tetiana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Константюк Н. І. Державні фінанси та розвиток вищої освіти в Україні / Наталія Константюк, Тетяна Винник // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 22–32. — (Економіка т а управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Konstantiuk N., Vynnyk T. (2019) Derzhavni finansy ta rozvytok vyshchoi osvity v Ukraini [State finance and higher education development in Ukraine]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 22-32 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 14-Aug-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.022
UDC: 336.1
Keywords: фінанси
державні фінанси
вища освіта
фінансування
фінансові ресурси
finance
public finances
higher education
financing
financ ial resources
Number of pages: 11
Page range: 22-32
Start page: 22
End page: 32
Abstract: Визначено роль державних фінансів у розвитку системи вищої освіти України. Розкрито сутність фінансування системи вищої освіти та його складових; визначено структуру фінансових ресурсів системи вищої освіти України. Проаналізовано види фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування закладів вищої освіти; розроблено рекомендації щодо ефективного фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні. Визначено, що джерела фінансування закладів вищої освіти залежать від форми власності (державної, комунальної, приватної). Зокрема, фінансування закладів вищої освіти державної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Фінансування закладів вищої освіти, що перебувають у власності органів місцевого самоврядування, відбувається за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти приватної форми власності здійснюється їх власником. Суб’єктами фінансування закладів вищої освіти є центральні органи виконавчої влади (Міністерство освіти і науки України, інші міністерства і відомства), органи місцевого самоврядування. Додатковими (позабюджетними) джерелами фінансування закладів вищої освіти є кошти юридичних і фізичних осіб за надані освітні та інші послуги: плата за навчання, орендна плата, надходження від науково-дослідної роботи та ін. Показано, що фінансування, як важливий інструмент реформування вищої освіти, має бути достатнім для виконання місії університету та забезпечення ефективного освітнього процесу. Доведено, що використання світового досвіду бюджетного і позабюджетного фінансування, у тому числі з використанням фандрайзингу та перформанс-контрактів, дасть змогу закладам вищої освіти залучити додаткові фінансові ресурси. При цьому покращення фінансування закладів вищої освіти повинно супроводжуватися зміною базових принципів розподілу фінансових ресурсів, залученням системи критеріїв і рейтингів для визначення його обсягів, що в підсумку дасть змогу досягти базової мети належного фінансування – підвищення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції.
The role of state finance in the development of the higher education system of Ukraine is defined in the article; the essence of financing the higher education system and its components are determined; the structure of financial resources of the higher education system of Ukraine is researched; the types of financial resources that ensure the functioning of higher education institutions are analyzed; recommendations for effective funding of higher education in Ukraine have been developed. It is determined that funding sources of higher education institutions depend on the form of ownership (state, communal, private). In particular, the financing of the state higher education institutions is provided through the expenses of the state budget; financing of higher educational institutions owned by local self-government bodies comes from the budgets; the financial support of private higher education institutions is provided by their owner. The subjects of financing higher education institutions are the central executive authorities (Ministry of Education and Science of Ukraine, other ministries and agencies), local self-government bodies. Additional (extra-budgetary) sources of financing for higher education institutions are funds of legal entities and individuals for educational and other services provided: tuition fees, rents, research income, etc. It has been shown that funding, as an important tool for reforming higher education, should be sufficient to fulfil the university's mission and to ensure an effective educational process. It is proved that the use of the world experience of government and private financing, including the use of fundraising and performance contracts, will allow higher education institutions to attract additional financial resources. At the same time, improving the financing of higher education institutions should be accompanied by a change in the basic principles of the financial resources allocation, the involvement of ratings to determine its volume, which will allow achieving the basic goal of the financing – improving the quality of higher education in the context of European integration
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29535
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: https://dt.ua/finances/finansuvannyaosviti-skilki-komu-i-yak-_.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_8_2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/fi
https://ukr.lb.ua/blog/svetlana_topalova/415144_reformuvannya_vishchoi_osviti_ukraini.html
http://ihed.org.ua/ua/resursy/
http://oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03
https://www.weforum.org
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vtmofs.pdf
http://data.worldbank.org
https://dt.ua/finances/finansuvannya-osvitiskilki-komu-i-yak-_.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf
http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html
References (Ukraine): 1. Вітренко Я., Ковтунець В., Мельник С., Кірієнко Д. Актуальні проблеми економічних відносин у сфері вищої освіти України та основні напрями їх розв'язання: препринт (аналіт. матеріали) / за заг. ред. В. Ковтунця. Київ: Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2017. 208 с.
2. Бабічев А. В. Функції державних органів управління освітою. Зарубіжний досвід із питань управління змінами в системі вищої освіти. Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 2 (57). С.192–200.
3. Башко В. Фінансування освіти: скільки, кому і як? URL: https://dt.ua/finances/finansuvannyaosviti-skilki-komu-i-yak-_.html.
4. Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_8_2.
5. Гернего Ю. О. Ендавмент-фінансування освітньої складової інноваційної економіки в Україні. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 563–567.
6. Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 632 с.
7. Дмитришин М. В. Ендавмент вищого навчального закладу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. № 1 (11). С. 64–73.
8. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
9. Касич А. О., Циган В. А. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587.
10. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2018/19 навчального року: статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/ metaopus/2017/1_03_00_03_2018.htm.
11. Павлова Т. В. Досвід фінансування системи освіти у зарубіжних країнах. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 40. С. 373–380.
12. Проект Стратегії реформування вищої освіти до 2020 року. URL: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/fi les/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf.
13. Савіщенко В. Інвестиції в освіту та науку України: проблеми теорії та практики. Національний юридичний журнал. 2016. № 1/2 (17). С. 62–67.
14. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи: монографія / за ред. І. М. Грищенка. Київ: Ін-т вищ. освіти, 2016. 260 с.
15. Топалова С. Реформування вищої освіти в Україні: фінансове забезпечення. URL: https://ukr.lb.ua/blog/svetlana_topalova/415144_reformuvannya_vishchoi_osviti_ukraini.html .
16. Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 414 с.
17. Шаров О. І. Перспективи фінансової автономії університетів України. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2016 р.). URL: http://ihed.org.ua/ua/resursy/ konferentsiia.html.
18. Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing. URL: http://oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03.
19. The Global Competitiveness Index report. URL: https://www.weforum.org.
20. Vynnyk T., Konstantiuk N. Significance of educational outcomes for society. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 1 (12). С. 67–73. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vtmofs.pdf.
21. World Bank Open Data. URL: http://data.worldbank.org
References (International): 1. Vitrenko Ya., Kovtunets V., Melnyk S., Kiriienko D. Aktualni problemy ekonomichnykh vidnosyn usferi vyshchoi osvity Ukrainy ta osnovni napriamy yikh rozviazannia: preprynt (analit. materialy) / za zah. red. V. Kovtuntsia. Kyiv: In-t vyshch. osvity NAPN Ukrainy, 2017. 208 p. [In Ukrainian].
2. Babichev A. V. Funktsii derzhavnykh orhaniv upravlinnia osvitoiu. Zarubizhnyi dosvid iz pytan upravlinnia zminamy v systemi vyshchoi osvity. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2017. No. 2 (57). S. 192–200. [Іn Ukrainian].
3. Bashko V. Finansuvannia osvity: skilky, komu i yak? URL: https://dt.ua/finances/finansuvannya-osvitiskilki-komu-i-yak-_.html. [Іn Ukrainian].
4. Boholib T. Finansove zabezpechennia osvitnoi haluzi Ukrainy: isnuiuchi problemy ta perspektyvy yikh vyrishennia. Ekonomist. 2015. No. 8. S. 1–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_8_2. [Іn Ukrainian].
5. Herneho Yu. O. Endavment-finansuvannia osvitnoi skladovoi innovatsiinoi ekonomiky v Ukraini. Ekonomika ta suspilstvo. 2017. No. 8. Р. 563–567. [Іn Ukrainian].
6. Dluhopolskyi O. V. Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii: monohrafiia. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2011. 632 р. [Іn Ukrainian].
7. Dmytryshyn M. V. Endavment vyshchoho navchalnoho zakladu. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. 2015. No. 1 (11). Р. 64–73. [Іn Ukrainian].
8. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 01.07.2014 r. No. 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [In Ukrainian].
9. Kasych A. O., Tsyhan V. A. Osoblyvosti finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini ta inshykh krainakh svitu. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587. [Іn Ukrainian].
10. Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2018/19 navchalnoho roku: statystychnyi biuleten / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ metaopus/2017/1_03_00_03_2018.htm. [Іn Ukrainian].
11. Pavlova T. V. Dosvid finansuvannia systemy osvity u zarubizhnykh krainakh. Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen. 2012. No. 40. Р. 373–380. [Іn Ukrainian].
12. Proekt Stratehii reformuvannia vyshchoi osvity do 2020 roku. URL: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf. [Іn Ukrainian].
13. Savishchenko V. Investytsii v osvitu ta nauku Ukrainy: problemy teorii ta praktyky. Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal. 2016. No. 1/2 (17). Р. 62–67. [Іn Ukrainian].
14. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia efektyvnykh finansovo-ekonomichnykh modelei rozvytku vyshchoi shkoly: monohrafiia / za red. I. M. Hryshchenka. Kyiv: In-t vyshch. osvity, 2016. 260 р. [Іn Ukrainian].
15. Topalova S. Reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini: finansove zabezpechennia. URL: https://ukr.lb.ua/blog/svetlana_topalova/415144_reformuvannya_vishchoi_osviti_ukraini.html. [Іn Ukrainian].
16. Tulai O. I. Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist: monohrafiia. Ternopil: Ekon. dumka TNEU, 2016. 414 р. [Іn Ukrainian].
17. Sharov O. I. Perspektyvy finansovoi avtonomii universytetiv Ukrainy. Yevropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho pro-tsesu: V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 23 lystopada 2016 r.). URL: http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html. [Іn Ukrainian].
18. Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing. URL: http://oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03.
19. The Global Competitiveness Index report. URL: https://www.weforum.org.
20. Vynnyk T., Konstantiuk N. Significance of educational outcomes for society. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State. 2015. 12 (1). Р. 67–73. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vtmofs.pdf.
21. World Bank Open Data. URL: http://data.worldbank.org.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.