Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29534

Title: Реалізація вузівських можливостей на практиці формує його успішну наукову перспективу
Other Titles: Implementation of educational possibilities in practice forms your successful scientific perspective
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Погайдак, Ольга Богданівна
Шерстюк, Роман Петрович
Кузь, Тетяна Іванівна
Andrushkiv, Bohdan
Pohaidak, Olga
Sherstiuk, Roman
Kuz, Tetiana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Реалізація вузівських можливостей на практиці формує його успішну наукову перспективу / Богдан Андрушків, Ольга Погайдак, Роман Шерстюк, Тетяна Кузь // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 7–21. — (Економіка т а управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Pohaidak O., Sherstiuk R., Kuz T. (2019) Realizatsiia vuzivskykh mozhlyvostei na praktytsi formuie yoho uspishnu naukovu perspektyvu [Implementation of educational possibilities in practice forms your successful scientific perspective]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 7-21 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 23-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.007
UDC: 334
Keywords: університет
освіта
наука
виробництво
економіка
держава
науково-технічний прогрес
програма
якість наукових праць
підприємницька діяльність
інноваційні підходи
Європейські стандарти
програма
міжвузівське об’єднання
кафедра
постконфліктний період
university
education
science
production
economy
state. scientific and technological progress
program
quality of scientific works
entrepreneurial activity
innovative approaches
European standards
program
inter-university association
department
post-conflict period
Number of pages: 15
Page range: 7-21
Start page: 7
End page: 21
Abstract: На загальному фоні суспільного розвитку України, адміністративно-територіальних, освітніх та інших соціогуманітарних реформ, успішності університету з’ясовано роль науки та освіти в організації використання Європейських підходів до забезпечення висхідного розвитку національної економіки. На прикладі ТНТУ виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини держави, розвитку конкретного вузу, освіти, науки, та виробництва у державно-європейському контексті. На цьому ґрунті встановлено тенденції та перспективи цього процесу. Визначено й сформульовано зацікавлені теми і напрями розвитку загальних теоретико-прикладних засад формування в Україні передумов використання інноваційних підходів для реалізації державної концепції освітнього розвитку відповідно до Європейських стандартів. Обґрунтовано доцільність використання рішень науковців та громадської думки у формуванні пріоритетів розвитку регіонального господарства. Запропоновано ввести у створену раду старійшин краю, крім керівників громадських об’єднань, авторитетних представників ученого світу. На довготривалу перспективу визнано доцільним подальше підвищення престижу науки та ролі університету в розвитку економіки краю; поліпшення якості професорсько-викладацького складу, створення умов для його зростання. Університет повинен стати центром наукових досліджень сучасної техніки й технологій, а також осередком виховання, опори й підготовки вчених і спеціалістів високого рівня – розширення зв’язків з провідними науковими та навчальними закладами; забезпечення реалізації ефективної системи освіти, науки і виховного процесу, демократизація основ управління університету; розширення фінансової і матеріально-технічної бази його розвитку; створення професійного середовища, в якому ефективно працюватимуть науковці для розвитку університету й України, щоденно підвищуватиметься рівень освіти і науки та ін. Запропоновано шляхи вирішення проблем розвитку галузевої освіти та науки в Україні у постконфліктний період
In the article, on the general background of the social development of Ukraine, administrative territorial, educational and other socio-humanitarian reforms, the success of the university, the role of science and education in organizing the use of European approaches for ensuring the ascending development of the national economy has been clarified. Taking as an example TNTU the relations and interrelations of the state, the development of a particular university, education, science, and production in the state-European context are researched. On this basis, the tendencies and prospects of this process are established. Newsworthy topics and directions of development of general theoretical and applied principles of formation in Ukraine of prerequisites of using innovative approaches for realization of the state concept of educational development according to the European standards are identified and formulated. The expediency of using the decisions of scientists and public opinion in defining the priorities of regional economy development is substantiated. It is proposed to involve in the council the seniors of the land created, apart from the leaders of public associations, reputable representatives of the scientific world. In the long-term perspective, it is considered to be appropriate: further enhancing the prestige of science and the role of the university in the development of the economy of the region; improving the quality of the teaching staff, creating the conditions for its continuous growth. The university should become the center of scientific research of modern technology, as well as the center of education, support and training of scientists and specialists of high levels: expansion of links with leading scientific and educational institutions; ensuring the implementation of an effective system of education, science and the educational process, democratization of the foundations of university management; expansion of financial and logistical base of its improvement; creation of a professional environment in which scientists and universities work effectively for the development of the university and Ukraine; the level of education and science is increasing daily. The ways of solving problems of branch education advancement and science in Ukraine in the post-conflict period are offered
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29534
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://dt.ua/ARCHIVE/statistika-61800.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
http://www.osvita.org.ua/articles/135.html
http://euroosvita.net/?category
http://www.library.uipa.kharkov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html
http://www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h
http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm
http://dt.ua/ARCHIVE/
http://www.lib.uaru.net/diss/cont/345365.html
References (Ukraine): 1. Андрущенко В., Войтов В., Локшина О. та ін. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. К.: К.І.С., 2003. 296 с.
2. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с.
3. Андрушків Б., Романська І. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки: матеріали тез 15-ої наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя (Тернопіль, 14–15 грудня 2011 р.). Тернопіль: ТНТУ, 2011. С. 247.
4. Бажал А. Статистика. Дзеркало тижня. № 49. 30 грудня 2010. URL: http://dt.ua/ARCHIVE/statistika-61800.html.
5. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? Український географічний журнал. 2006. № 2. С. 66–69.
6. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 240 с.
7. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html.
8. Кійко О. Проблеми вищої технічної освіти в Україні. URL:http://www.osvita.org.ua/articles/135.html.
9. Кількість вищих навчальних закладів в Україні в 2010 р. скоротилося в порівнянні з 2009 р. на 1% – з 861 до 854. URL: http://euroosvita.net/?category =1&id=952.
10. Ніценко А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій. URL: http://www.library.uipa.kharkov.ua/.
11. Мельник Л. М. Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика. ФОП Паляниця В. А. 2018. 367 с.
12. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): пер. з англ. 2-ге вид. К.: Інтелсфера, 2000. 360 с.
13. Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011. URL:http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html.
14. Фінніков Т. Загальний огляд системи вищої освіти України. URL: http://www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h.
15. Яркова Н. І., Веретенникова О. В., Бондаренко А. В. Проблеми державного фінансування вищої освіти в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm
References (International): 1. Andrushchenko V., Voytov V., Lokshyna O. ta in. Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini: Rekomendatsiyi z osvitn'oyi polityky, K.: K.I.S., 2003, 296 p. [In Ukrainian].
2. Andrushkiv B. M., Kuz'min O. Ye. Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennya ta prykladni тmekhanizmy: pidruchnyk dlya studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsial'nostey vyshchykh i serednikh spetsial'nykh navchal'nykh zakladiv, systemy pidvyshchennya kvalifikatsiyi. Ternopil': Lileya, 1997. 292 p. [In Ukrainian].
3. Andrushkiv B., Romans'ka I. Marhinalizatsiya i hlobal'ni nebezpeky ekonomiky: materialy tezy 15-oyinaukovoyi konferentsiyi Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Pulyuya. (Ternopil', 14–15 hrudnya 2011). Ternopil': TNTU, 2011. P. 247. [In Ukrainian].
4. Bazhal A., Statystyka І. Dzerkalo tyzhnya. No. 49. 30 hrudnya 2010. URL: http://dt.ua/ARCHIVE/ statistika-61800.html. (accessed 23.05.2019). [In Ukrainian] .
5. Holubets' M. A. Rozvytok “stalyy” chy “zbalansovanyy”? Ukrayins'kyy heohrafichnyy zhurnal. 2006. No. 2. Рp. 66–69. [In Ukrainian].
6. Hryniv L. S. Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teoriyi: monohrafiya. L'viv: LNU im. I.Franka. 2001. 240 p. [In Ukrainian].
7. Hel'man V. M. Finansove zabezpechennya vyshchoyi osvity v Ukrayini. URL: http://www.lib.uaru.net/diss/cont/345365.html (accessed 05.05.2019). [In Ukrainian].
8. Kiyko O. Problemy vyshchoyi tekhnichnoyi osvity v Ukrayini. URL: www.osvita.org.ua/ articles/ 135.html (accessed 29.04.2019). [In Ukrainian].
9. Kil'kist' vyshchykh navchal'nykh zakladiv v Ukrayini v 2010 r. skorotylosya v porivnyanni z 2009 r. na 1% – z 861 do 854. URL: http://euroosvita.net/?category =1&id=952 (accessed 29.04.2019). [In Ukrainian].
10. Nitsenko A. O. Optymizatsiya upravlinnya osvitoyu u vyshchykh navchal'nykh zakladakh iz zastosuvannyam informatsiynykh tekhnolohiy. URL: http://www.library.uipa.kharkov.ua/ (accessed 15.05.2019). [In Ukrainian].
11. Mel'nyk L. M. Zabezpechennya staloho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv zasobamy upravlinnya biznes-protsesamy: teoriya, metodolohiya, praktyka. FOP Palyanytsya V. A. 2018. 367 p. [In Ukrainian].
12. Prohrama diy “Poryadok dennyy na XXI stolittya”: ukhvalena konferentsiyeyu OON z navkolyshn'oho seredovyshcha i rozvytku v Rio-de-Zhaneyro (Samit “Planeta Zemlya”, 1992 r.): рer. z anhl, 2-he vyd, K.: Intelsfera, 2000. 360 p. [In Ukrainian].
13. Reytynh vyshchykh navchal'nykh zakladiv Ukrayiny za pokaznykamy naukometrychnoyi bazy danykh Scopus stanom na 30.09.2011. URL: www.nbuv.gov.ua/ rating/ratings_uni/index.html (accessed 28.05.2019).[In Ukrainian].
14. Finnikov T. Zahal'nyy ohlyad systemy vyshchoyi osvity Ukrayiny. URL: www.irf.ua/.../programs_edu_ ep_333_ua_h (accessed 01.06.2019). [In Ukrainian].
15. Yarkova N. I., Veretennykova O. V., Bondarenko A. V. Problemy derzhavnoho finansuvannya vyshchoyi osvity v Ukrayini. URL: http:// www.rusnauka.com/4 _SWMN_2010/ Economics /57511.doc.htm (accessed 01.06.2019). [In Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.