Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29531

Title: Адаптація зарубіжного досвіду оцінювання активів підприємства до запитів вітчизняних користувачів інформації управлінського обліку
Other Titles: Adaptation of foreign experience of valuing enterprise assets to requests of domestic users of management accounting information
Authors: Мошковська, Олена
Moskovska, Olena
Affiliation: Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна
Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мошковська О. Адаптація зарубіжного досвіду оцінювання активів підприємства до запитів вітчизняних користувачів інформації управлінського обліку / Олена Мошковська // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 153–164. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Moskovska O. (2019) Adaptatsiia zarubizhnoho dosvidu otsiniuvannia aktyviv pidpryiemstva do zapytiv vitchyznianykh korystuvachiv informatsii upravlinskoho obliku [Adaptation of foreign experience of valuing enterprise assets to requests of domestic users of management accounting information]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 153-164 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 18-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.153
UDC: 657.6
Keywords: стандарти
оцінювання
активи
управлінський облік
адаптація
єдність
управлінські рішення
досвід
адаптація
standards
valuation
assets
management accounting
adaptation
unity
management decisions
experience
adaptation
Number of pages: 12
Page range: 153-164
Start page: 153
End page: 164
Abstract: Розглянуто проблеми адаптації зарубіжного досвіду оцінювання активів підприємства до запитів вітчизняних користувачів інформації. Визначено, що на сьогодні в практиці оцінювальної діяльності використовуються як національні, так і міжнародні стандарти, при тому, що саме міжнародні стандарти є пріоритетними з точки зору рівня універсальності. Зазначається, що міжнародні стандарти оцінювання, що використовуються в практиці оцінювання в іноземних державах, дозволяють надати більш чіткі уявлення про базові умови оцінкиювання; наголосити про відмінності між оцінювання, що проводиться з метою фінансової документації або звітності, й оцінюванням, що проводиться за інших обставин; прояснити термінологію, яка допускає неоднозначне тлумачення на міжнародному рівні; забезпечити дотримання найкращих методів і практики оцінювання, дотримання професійних і етичних стандартів; використовувати необхідний матеріал, що дозволяє досягти глибшого розуміння й ефективного застосування стандартів в оцінювальній діяльності. Встановлені цими стандартами правила являють собою систему взаємопов'язаних норм, яка визначається, в першу чергу, структурою побудови норм кожного зі стандартів. Досліджено практику оцінювальної діяльності, в якій використовуються різні стандарти, доведено, що розвиток оцінювання активів підприємств є необхідною умовою для подолання існуючої економічної кризи, проведення повноцінної структурної перебудови, активізації інвестиційних процесів в Україні. Зазначається, що впровадження стандартів оцінювальної діяльності значною мірою полегшує практику даної діяльності, надаючи їй певної єдності. Наголощено, що орієнтація на вищезазначені стандарти дозволяє створити гнучку систему національних стандартів. Стандарти, які можуть носити обов'язковий і рекомендаційний характер, повинні стати основною для створення Єдиної системи стандартів оцінювання, в якій поєднуються комплекс національних стандартів оцінювання, представлений багаторівневою ієрархічною системою.
The article deals with the problems of adaptation of foreign experience of valuing the assets of the enterprise to the requests of domestic users of information. It has been determined that today, both national and international standards are used in the practice of evaluation activities, although international standards are a priority in terms of universality. t is noted that the international valuation standards used in the valuation practice in foreign countries allow for a clearer understanding of the underlying valuation conditions; emphasize the differences between the valuation carried out for the purpose of financial documentation or reporting and the valuation carried out in other circumstances; clarify terminology that allows for ambiguous interpretation at the international level. These standards make it possible to ensure that the best assessment methods and practices are followed; adherence to professional and ethical standards; use the necessary material to achieve a deeper understanding and effective application of standards in evaluation activities. The rules established by these standards are a system of interrelated norms, which is determined first of all by the structure of norms of each of the standards. The article examines the practice of valuation activities, which use different standards. It is noted that the implementation of standards of assessment activities greatly facilitates the practice of this activity, giving it some unity. This article emphasizes that focusing on the above standards allows you to create a flexible system of national standards. These standards, which may be mandatory and advisory in nature, should be fundamental to the creation of a Unified System of Evaluation Standards, which combines a set of national assessment standards represented by a multi-level hierarchical system.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29531
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://zakon1.rada.gov
http://7267507.ru/?page_id=4012
http://www.svdevelopment.com/ru/info_guide/zakukr/resolutions/11/231/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/10243262
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/93794530
https://srosovet.ru/activities/international/usstructure-appraisers/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reif/2005/eng/ch8.pdf
https://doi.org/10.1002/9781118329795
http://www.svdevelopment.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BFhttps://
https://srosovet.ru/activities/
References (Ukraine): 1. Безверхня Ю. В. Вибір стандартів ведення управлінського обліку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1 (1). С. 52–58.
2. Віткін Л. Луценко Д. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2013. № 3. С. 3–12.
3. Воронін В. О., Лянце Е. В., Мамчин М. М. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: монографія. Львів: Магнолія, 2014. 304 с.
4. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Лісняк В. Г., Поліщук В. М. Оцінка майна в Україні: монографія. К.: вид. Європ. універсітету, 2005. 216 с.
5. Европейские стандарты оценки. URL: http://zakon1.rada.gov http://7267507.ru/?page_id=4012.
6. Методика оцінки майна: постанова КМУ № 1891 від 10.12.03 р. URL: http://www.svdevelopment.com/ru/info_guide/zakukr/resolutions/11/231/.
7. Міжнародні стандарти оцінки 2011 / пер. з англ. УТО. К.: Аванпост- Прим, 2012. 144 с.
8. Опара В. М., Домбровська О. А. Стандартизації у сфері оцінки землі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 2016. Вип. 44. С. 129–136.
9. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. № 1442. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.
10. Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»: постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. № 1442. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/10243262.
11. Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»: постанова КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF.
12. Про затвердження Національного стандарту № 4. «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: постанова КМУ від 3 жовтня 2007 р. № 1185. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/93794530.
13. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV. Відомості Верховної Ради України(ВВР). 2004. № 15. Ст. 229.
14. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 47. Ст. 25.
15. Про стандартизацію: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 31. Ст. 1058. URL: http://zakon1.rada.gov.
16. Система оценочной деятельности в США. URL: https://srosovet.ru/activities/international/usstructure-appraisers/.
17. Яновицька Г. Б. Верхола Ю. В. Стандартизація та сертифікація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2015. Вип. 2. С. 97–107.
18. History. RICS. 2014. Archived from the original on 1 December 2014. Retrieved 27 September 2014.
19. Fair valuation of real estate. Alvin Fernandez. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reif/2005/eng/ch8.pdf.
20. Gordon V. Smith, Russell L. Parr. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1994.
21. Lee K., Antill N. Company Valuation Under IFRS: Interpreting and Forecasting Accounts Using International Financial Reporting Standards. Harriman House Publishing, 2005. 406 р.
22. Parker D. International Valuation Standards: A Guide to the Valuation of Real Property Assets 1st Edition Amazon Digital Services LLC. 2016. 244 p. https://doi.org/10.1002/9781118329795
References (International): 1. Bezverkhnya YU. V. Vybir standartiv vedennya upravlinsʹkoho obliku. The choice of standards of management accounting. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). 2013. No. 1 (1). Рp. 52–58. [Іn Ukrainian].
2. Vitkin L. Modelʹ reformuvannya systemy standartyzatsiyi Ukrayiny v konteksti mizhnarodnykh zobovʺyazanʹ ta neobkhidnosti modernizatsiyi ekonomiky. Model of reforming the system of standardization of Ukraine in the context of international obligations and the need for economic modernization. Standartyzatsiya. Sertyfikatsiya. Yakistʹ. 2013. No. 3. Рp. 3–12. [Іn Ukrainian].
3. Voronin V. O. Analityka rynku nerukhomosti: metodolohiya ta pryntsypy suchasnoyi otsinky: monohrafiya. Real estate market analytics: methodology and principles of modern valuation: monograph. Lʹviv, 2014. [Іn Ukrainian].
4. Vorotina L. I. Otsinka mayna v Ukrayini: monohrafiya. T. 1. Nerukhome mayno. Property valuation in Ukraine: monograph. T. 1. Real estate. Kyiv, 2005. [Іn Ukrainian].
5. Evropeyskye standarty otsenky. URL: http://zakon1.rada.gov http://7267507.ru/?page_id=4012.
6. Metodyka otsinky mayna: Postanova KMU № 1891 vid 10.12.03. URL: http://www.svdevelopment.com/ ru/info_guide/zakukr/resolutions/11/231/.
7. Mizhnarodni standarty otsinky 2011 / per. z anhl. International Valuation Standards 2011: trans. from English. Kyiv, 2012. [Іn Ukrainian].
8. Opara V. M. u sferi otsinky zemli. Standardization in the field of land valuation. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Heolohiya. Heohrafiya. Ekolohiya. 2016. No. 44. Рp. 129–136. [Іn Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoho standartu № 1 “Zahalʹni zasady otsinky mayna i maynovykh prav”: Postanova KMU vid 28 zhovtnya 2004 r. № 1442. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.
10. Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoho standartu № 2 “Otsinka nerukhomoho mayna”: postanova KMU vid 28 zhovtnya 2004 r. № 1442. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BFhttps:// www.kmu.gov.ua/ua/npas/10243262.
11. Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoho standartu № 3 “Otsinka tsilisnykh maynovykh kompleksiv": postanova KMU vid 29 lystopada 2006 r. № 1655. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF.
12. Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoho standartu № 4 “Otsinka maynovykh prav intelektualʹnoyi vlasnosti”: pstanova KMU vid 3 zhovtnya 2007 r. № 1185. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/93794530.
13. Pro otsinku zemelʹ: Zakon Ukrayiny vid 11.12.2003 № 1378-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 2004. № 15. St. 229.
14. Pro otsinku mayna, maynovykh prav ta profesiynu otsinochnu diyalʹnistʹ v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 12.07.2001 № 2658-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 2001. № 47. St. 25.
15. Pro standartyzatsiyu: Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). 2014. № 31. St. 1058.
16. Systema otsenochnoy deyatelʹnosty v SSHA. US evaluation system. URL: https://srosovet.ru/activities/ international/us-structure-appraisers.
17. Yanovytsʹka H. B. Standartyzatsiya ta sertyfikatsiya yak zasoby zabezpechennya bezpeky ta yakosti tovariv, robit, posluh. Standardization and certification as a means of ensuring the safety and quality of goods, works, services. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriyayurydychna. 2015. No. 2. Pp. 97–107. [In Ukrainian].
18. History. RICS. 2014. Archived from the original on 1 December 2014. Retrieved 27 September 2014.
19. Fair valuation of real estate. Alvin Fernandez. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reif/2005/eng/ch8.pdf.
20. Gordon V. Smith, Russell L. Parr. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1994.
21. Lee K., Antill N. Company Valuation Under IFRS: Interpreting and Forecasting Accounts Using International Financial Reporting Standards. Harriman House Publishing, 2005. 406 р.
22. Parker D. International Valuation Standards: A Guide to the Valuation of Real Property Assets 1st Edition Amazon Digital Services LLC. 2016. 244 p. https://doi.org/10.1002/9781118329795
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.