Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29530

Title: Ідентифікація відходів у бухгалтерському обліку
Other Titles: Waste identification in accounting
Authors: Марущак, Леся Іванівна
Білоус, Ольга
Marushchak, Lesia
Bilous, Olga
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Марущак Л. І. Ідентифікація відходів у бухгалтерському обліку / Леся Марущак, Ольга Білоус // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 144–152. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Marushchak L., Bilous O. (2019) Identyfikatsiia vidkhodiv u bukhhalterskomu obliku [Waste identification in accounting]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 144-152 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 15-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.144
UDC: 658
Keywords: навколишнє середовище
господарська діяльність
галузі промисловості
відходи
облік відходів
управління
фінансові результати
environment
economic activity
industry
waste
waste management
management
financial results
Number of pages: 9
Page range: 144-152
Start page: 144
End page: 152
Abstract: Розглянуто поняття та структуру формування відходів на підприємствах. Досліджено й узагальнено основні аспекти системи обліку із розкриттям внеску управління відходами у результаті діяльності підприємства. Доведено необхідність ведення розмежованого кількісного обліку за місцями утворення відходів і за конкретними видами виготовленої готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг), оскільки незворотні відходи впливають на собівартість виготовленої продукції підприємства. Визначено, якщо відходи будуть нагромаджуватися, то їх буде економічно вигідно використовувати для підприємства, і, відповідно, відходи, що утворились у процесі господарської діяльності вважаються перспективними і стабільними запасами цінних ресурсів, які потребують належного управління ними. Це дасть можливість отримати вторинні ресурси вчасно і з мінімальними затратами у період появи відповідного попиту. Відносно відходів повинна проводитися планомірна повсякденна і всеохоплююча політика як на рівні держави, так і на рівні кожного підприємства. Основним завданням є забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливові відходів на природу та здоров’я людини. Визначено, що викривлення облікової інформації знижує її достовірність та на її основі зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, що не дає змоги розрахувати реальний отриманий дохід від подальшого використання відходів. Недостовірне відображення доходів та витрат у податковому обліку при визначенні їх у декларації податку на прибуток може спричинити накладання штрафних санкцій контролюючими органами при проведенні планової або позапланової документальної перевірки. Сьогодення вимагає кардинальних змін та новітнього підходу до проблематики оцінювання та визначення реальної вартості відходів на підставі понесених витрат та відображення їх у собівартості виготовленої продукції. Використання запропонованих методів обліку відходів полегшить роботу бухгалтера стосовно отримання достовірної та наочної інформації про їх рух у процесі виробництва. Визначено характерні показники, необхідні для вирішення проблем ефективного використання відходів, що надасть можливість планового оцінювання ефективності управлінських рішень.
The concept and structure of waste generation at enterprises are considered. The basic aspects of the accounting system with disclosure of the contribution of waste management as a result of the activity of the enterprise are investigated and summarized. The necessity of differentiated quantitative accounting of the places of waste generation and of specific types of finished products manufactured (works performed, services rendered) is proved, since irreversible waste affects the cost of production of the enterprise. It is determined that if the waste is accumulated, it will be economically advantageous to use it for the enterprise and, accordingly, the waste generated in the course of economic activity is considered to be promising and stable reserves of valuable resources that need to be properly managed. This will make it possible to obtain secondary resources in a timely manner and with minimal cost in the period of corresponding demand. In relation to waste, a systematic day-today and comprehensive policy must be pursued, both at the state level and at the level of each enterprise. The main task is to ensure the minimum generation of waste, expand its use in economic activities, prevent the harmful effects of waste on nature and human health. It is determined that the distortion of accounting information reduces its accuracy and on its basis causes the wrong management decisions, which does not allow to calculate the real received income from further use of waste. Misrepresentation of income and expenses in tax accounting when determining them in the income tax return can lead to imposition of penalties by control bodies during routine or unscheduled documentary checks. Today requires dramatic changes and an up-to-date approach to the problems of estimating and determining the real cost of waste on the basis of costs incurred and reflecting it in the cost of production. The use of the proposed methods of waste accounting will facilitate the work of the accountant in obtaining reliable and clear information about their movement in the production process. The characteristic indicators necessary for solving the problems of efficient use of waste have been identified, which will allow obtaining a planned assessment of the effectiveness of management decisions.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29530
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.ligazakon.ua
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/print13272
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-
References (Ukraine): 1. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, із змінами та доповненнями. Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН. URL: http://www.ligazakon.ua.
2. Кіндрацька Л. М. Роздуми практика над проблемами теорії бухгалтерського обліку. Фінанси облік і аудит: зб. наук. праць. Спец. вип. К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2006. С. 198.
3. Берлінг Р. З., Гавран В. Я. Суть та значення еколого-економічних витрат в інноваційних процесах підприємства. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок: тези доповідей IV Міжнар. науково-практ. відеоконф. (Львів, 23– 24 травня 2012 р.). Львів: Львівська політехніка, 2012. С. 90–91.
4. «Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96», затверджений і введений в дію наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації від 29.02.1996. № 89.
5. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/print13272 46549106958.
6. Сторожук Т. М., Авершин Д. Облікова політика підприємства щодо відходів. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 93–101.
7. Наказ України «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення». URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08.
8. Безруких П. С., Кашаев А. Н., Комиссарова И. П. Учет затрат и калькулирование в промышленности. М.: Финансы и статистика, 1989. 223 с.
References (International): 1. Zakon Ukrainy “Pro vidkhody” vid 05.03.1998 roku № 187/98-VR, iz zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://www.ligazakon.ua.
2. Kindratska L. M. Rozdumy praktyka nad problemamy teorii bukhhalterskoho obliku. Reflection practice on the problems of accounting theory. Finansy oblik i audyt: zb. nauk. prats. Spets. Vyp. K.: KNEU im. V. Hetmana, 2006. P. 198.
3. Berlinh R. Z., Havran V. Ia. Sut ta znachennia ekoloho-ekonomichnykh vytrat v innovatsiinykh protsesakh pidpryiemstva. The essence and importance of environmental and economic costs in the innovation processes of the enterprise. Proceedings of the Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: problemy komertsializatsii naukovo-tekhnichnykh rozrobok. (Ukraine, Lviv, 23–24 May 2012.). Lviv: Vydavnytstvo «Lvivskoi politekhniky», 2012. Pp. 90–91.
4. Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator vidkhodiv DK 005-96, zatverdzhenyi i vvedenyi v diiu nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy po standartyzatsii, metrolohii i sertyfikatsii vid 29.02.1996. № 89.
5. Pro zatverdzhennia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku ta Instruktsii pro yoho zastosuvannia: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.99. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893- 99/print1327246549106958.
6. Storozhuk T. M., Avershyn D. Oblikova polityka pidpryiemstva shchodo vidkhodiv. Accounting policy for waste management. Oblik i finansy APK. No. 1. Pp. 93–101.
7. Nakaz Ukrainy “Pro zatverdzhennia typovoi formy pervynnoi oblikovoi dokumentatsii № 1-VT “Oblik vidkhodiv ta pakuvalnykh materialiv i tary” ta Instruktsii shchodo yii zapovnennia”. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08.
8. Bezrukykh P. S., Kashaev A. N., Komyssarova Y. P. Uchet zatrat y kalkulyrovanye v promyshlennosty. Cost accounting and calculation in industry. M.: Fynansы y statystyka, 1989. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.