Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29529

Title: Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій
Other Titles: Systematization of organizational forms of electronic trade throug the prizm of the research of their essence and nature as virtual organizations
Authors: Тертичний, Ярослав
Tertychnyi, Yaroslav
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Тертичний Я. Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій / Ярослав Тертичний // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 133–143. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Tertychnyi Y. (2019) Systematyzatsiia orhanizatsiinykh form elektronnoi torhivli z pozytsii doslidzhennia yikh sutnosti ta pryrody yak virtualnykh orhanizatsii [Systematization of organizational forms of electronic trade throug the prizm of the research of their essence and nature as virtual organizations]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 133-143 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 19-Aug-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.133
UDC: 339.94
Keywords: віртуальна організація
електронна торгівля
цифрова трансформація
Internetмагазин
електронний мол
інформаційно-мережева економіка
virtual organization
e-commerce
digital transformation
e-commerce
e-mall
information and network economy
Number of pages: 11
Page range: 133-143
Start page: 133
End page: 143
Abstract: Присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення поняття «віртуальні організації», його сутності та природи. Зазначено, що до видів віртуальних підприємств можна віднести тимчасову модульну мережу; мережу, яка для виконання окремих замовлень розрахована на мобілізацію орієнтованих на проект висококласних ресурсів; цільове мережеве об'єднання, яке в певній сфері розраховане на спільні рішення й оптимізацію послуг клієнтам; централізовано керовані мережі; довготермінові мережеві пули, орієнтовані на постійне отримання різних ринкових замовлень; міждисциплінарні мережі знань, які є об’єднанням носіїв «ноу-хау»; мережі для великих проектів; спеціальні мережі, що орієнтуються на виконання окремих замовлень з цифровим передаванням даних. Інтернет-магазини розглядаються як форма організації електронної комерції та найпоширеніший приклад віртуальної організації, яким притаманні проблеми управління та формування корпоративної культури віртуальних організацій. Зазначено, що існує кілька систем класифікації Internet-магазинів: за методом роздрібного продажу товарів у мережі; за бізнес-моделлю; за взаємовідносинами з постачальниками; за ступенем автоматизації серед торгових систем електронних магазинів розрізняють Web-вітрини, власне Internet-магазини та торгові Internet-системи (TIS). Наведено визначення основних моделей електронної комерції, які виділяються Європейською комісією: електронна крамниця; електронний довідник-каталог; електронний он-лайновий аукціон; електронний торговельний центр тощо. Представлено авторське бачення їх класифікації, яке доповнене такими ознаками, як «взаємовідносини між усіма стейкхолдерами» та «ступінь спеціалізації». Електронні моли (E-mall) або електронні торговельні центри визначено як найперспективніша форма торгівлі в системі В2С
The article is devoted to the study of existing approaches to the definition of the concept of «virtual organizations», its nature. It is noted that the types of virtual enterprises include a temporary modular network; a network that is designed to mobilize project-oriented high-quality resources to fulfil individual orders; a dedicated networking organization that, in a particular field, is designed to share solutions and optimize customer service; centrally managed networks; long-term network pools focused on the constant receipt of different market orders; an interdisciplinary network of knowledge that is a pool of know-how; networks for large projects; and dedicated networks that focus on individual orders with digital data transmission. Online shopping is seen as a form of e-commerce organization and the most common example of a virtual organization, which has problems of management and formation of corporate culture of virtual organizations. In the work it is noted that there are several systems of classification of Internet-shops: by the method of retail sale of goods online; by business model; by the relationships with suppliers; by the degree of automation among the trading systems of eshops distinguish between Web-storefronts, namely Internet-shops and trading Internet-systems (TIS). This paper defines the main e-commerce models that are highlighted by the European Commission: e-shop; electronic directory-directory; electronic online auction; e-mall, etc. The author's vision of their classification is presented, which is supplemented by such features as the «relationship between all stakeholders» and the «degree of specialization». Electronic malls (E-mall) or e-malls are identified as the most promising form of trading in the B2C system.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29529
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-205_209.pdf
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/128-
http://ung.in.ua/upload/user_files/BCC_Policy/ung_fin.pdf
http://bizedu.ru/?p=1832
http://www.cordis.lu/esprit/home.html
http://pribylov.ru/bip/virtual_structure.html
https://www.eawards.com.ua/news
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/128-135.pdf
http://ung.in.ua/upload/user_files/BCC_
http://pribylov.ru/bip/
https://www.eawards.com.ua/
References (Ukraine): 1. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур. Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 23.
2. Бойченко К. Віртуальне підприємство як фактор результативності бізнес-проектування. Проблеми економіки. 2013. № 1. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-205_209.pdf.
3. Загорна Т. О., Ткачова А. В. Віртуальні організації в умовах інформативної економіки. Економіка: Реалії часу. 2014. № 6. С. 133. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/128- 135.pdf.
4. Положення про Український Національний Грід (УНГ). URL: http://ung.in.ua/upload/user_files/BCC_Policy/ung_fin.pdf.
5. Катаев А. В. Виртуальные бизнес-организации: монографія. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. 120 с. URL: http://bizedu.ru/?p=1832.
6. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
7. URL: http://www.cordis.lu/esprit/home.html.
8. Бізнес в картинках: оригінальний online підручник-довідник по бізнесу. URL: http://pribylov.ru/bip/virtual_structure.html.
9. Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку. Регіональна економіка. 2003.
10. Рудь Н. Т. Віртуальні підприємства: сутність та доцільність в інноваційній діяльності. Економічний форум ЛНТУ. 2016. С. 206.
11. Названо переможців конкурсу Інтернет-проектів E-Awards 2018. URL: https://www.eawards.com.ua/news.
References (International): 1. Patyurel’ R. Sozdanie setevyih organizatsionnyih struktur. Creating Network Organizational Structures. Problemyi teorii i praktiki upravleniya. 1997. No. 3. P. 23.
2. Boichenko K. Virtualne pidpryiemstvo yak faktor rezultatyvnosti biznes-proektuvannia. Virtual enterprise as a factor in the effectiveness of business design. Problemy ekonomiky. No. 1. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-205_209.pdf.
3. Zahorna T. O., Tkachova A. V. Virtualni orhanizatsii v umovakh informatyvnoi ekonomiky. Virtual Organizations in the Information Economy. Ekonomika: Realii chasu. 2014. No. 6. P. 133. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/128-135.pdf.
4. Polozhennia pro Ukrainskyi Natsionalnyi Hrid (UNH). URL: http://ung.in.ua/upload/user_files/BCC_ Policy/ung_fin.pdf.
5. Kataev A. V. Virtualnyie biznes-organizatsii: monografіya. Virtual business organizations. SPb.: Izdvo Politehnicheskogo universiteta, 2009. 120 p. URL: http://bizedu.ru/?p=1832.
6. Shaleva O. I. Elektronna komertsiia: navch. posib. [E-commerce]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2011. 216 p.
7. URL: http://www.cordis.lu/esprit/home.html.
8. Biznes v Kartynkakh oryhinalnyi online pidruchnyk-dovidnyk po biznesu. URL: http://pribylov.ru/bip/ virtual_structure.html.
9. Apopii V. V. Internet-torhivlia: problemy i perspektyvy rozvytku. Internet commerce: problems and prospects. Rehionalna ekonomika. 2003.
10. Rud N. T. Virtualni pidpryiemstva: sutnist ta dotsilnist v innovatsiinii diialnosti. Virtual Enterprises: The Essence and Feasibility of Innovation. Ekonomichnyi forum LNTU. 2016. P. 206.
11. Nazvano peremozhtsiv konkursu Internet-proektiv E-Awards 2018. URL: https://www.eawards.com.ua/ news.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.