Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29528

Title: Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації
Other Titles: Modification of competitive mechanisms on the global financial market under the conditions of digitalization
Authors: Орєхов, Михайло
Oryekhov, Mykhaylo
Affiliation: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Кyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Орєхов М. Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації / Михайло Орєхов // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 122–132. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Oryekhov M. (2019) Modyfikatsiia konkurentnykh mekhanizmiv na hlobalnomu finansovomu rynku v umovakh didzhytalizatsii [Modification of competitive mechanisms on the global financial market under the conditions of digitalization]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 122-132 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 5-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.122
UDC: 339.721
Keywords: діджиталізація
криптовалюта
блокчейн
біткоін
робоедвайзінг
білінг
краундфайдінг
digitialization
cryptocurrency
blockchain
bitcoin
robotics
billing
crowdfunding
Number of pages: 11
Page range: 122-132
Start page: 122
End page: 132
Abstract: Присвячено дослідженню основних напрямків модифікації конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації, в тому числі на тлі використання нових технологій у фінансовій сфері. Визначено причини, переваги та недоліки діджиталізації та вплив цього процесу на традиційні операції на фінансовому ринку. Систематизовано існуючі підходи до визначення нових категорій фінансового ринку: криптовалюта, блокчейн, біткоін тощо. Представлено авторське бачення щодо трансформації існуючих бізнес-моделей в умовах використання або навіть повного перенесення діяльності в сферу Інтернет. Зазначено, що фінансові технології та бізнес-моделі, що стрімко розвиваються, вже в досяжній перспективі призведуть до того, що географічні, тимчасові та інші бар'єри фінансового ринку будуть розмиватися, в результаті відбудеться перетворення самостійних мережевих галузей в елементи єдиного мультипродуктового простору, а для фінансового ринку з'являться передумови трансформації в єдине висококонкурентне середовище. У висновках показано, до чого призведе створення умов для недискримінаційного обігу інформації між учасниками фінансового ринку, а також між учасниками фінансового ринку і крос-секторальними або галузевими постачальниками. Зроблено висновок, що наслідками створення умов для недискримінаційного обігу інформації між учасниками фінансового ринку, а також між учасниками фінансового ринку і кроссекторальними або галузевими постачальниками може стати посилення конкуренції на фінансовому ринку за рахунок розширення прямо передбачених законом підстав для протидії зловживанням домінуючим становищем з боку суб’єктів, посилення протидії угодам, які передбачають антиконкурентне використання власниками інформації та (або) правовласниками своїх прав; вирівнювання умов, у яких працюють учасники фінансового ринку; збільшення кількості адресних пропозицій, які максимально враховуватимуть потреби та побажання споживачів; ослаблення перешкод для інноваційного розвитку. Доведено, що питання недискримінаційного доступу мають одне з ключових значень для забезпечення конкурентних умов ведення бізнесу на фінансовому ринку
The article is devoted to the study of the main directions of modification of competitive mechanisms in the global financial market in terms of digitization, taking into the consideration the use of new technologies in the financial sphere. This paper identifies the causes, advantages and disadvantages of digitization and the impact of this process on traditional financial market operations. The paper systematizes the existing approaches to defining new categories of financial market: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, etc. The author's vision of transformation of existing business models in terms of use or even complete transfer of activities to the Internet is presented. The paper states that rapidly evolving financial technologies and business models will in the long run lead to the erosion of geographical, temporary and other financial market barriers, resulting in the transformation of independent network industries into elements of a single multi-product space and for the financial market the prerequisites for transformation into a single, highly competitive environment will emerge. The conclusions outlined what would lead to the creation of conditions for non-discriminatory circulation of information between financial market participants as well as between financial market participants and crosssectoral or industry suppliers. It is concluded that as a result of creating conditions for non-discriminatory circulation of information between financial market participants, as well as between financial market participants and cross-sectoral or sectoral suppliers, competition in the financial market may be increased by expanding the grounds of law, directly provided for by law, to counteract abuse of dominant position. subjects, increasing opposition to agreements that provide for anticompetitive use by the information owners and (or) the owners of their rights; equalization of conditions in which financial market participants work; increasing the number of targeted offers that will maximize the needs and wishes of consumers; reducing barriers to innovation. Nondiscriminatory access issues have been shown to be one of the key to ensuring a competitive business environment in the financial market
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29528
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1109/MC.2018.3620961
https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
https://www.weforum.org/agenda/2015/01/5-ways-digital-currencies-will-change-the-world/
https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.09.004
http://www.oecd.org/daf/competition/digital-disruption-in-financialmarkets.htm
References (Ukraine): 1. Литвиненко К. О. Вплив криптовалют на світову фінансову систему. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 41–44.
2. Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 1 (51). 2018. C. 92–96. https://doi.org/10.1109/MC.2018.3620961
3. Demirgüç-Kunt A., Klapper L., Singe D., Ansar S., Hess J. The Global Findex Database 2017 Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.
4. Traynor P. Digital Finance and Data Security. September 2018.
5. Peterson K. Ozili Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review Volume 18. Issue 4. December 2018. P. 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
6. Athey S. 5 ways digital currencies will change the world. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/01/5-ways-digital-currencies-will-change-the-world/.
7. Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання. Проект USAID вересень 2018 року. Київ, 2018. 94 с.
8. Buch C. Digitalization, competition, and financial stability. Аt the Seminar «Statistics on Fintech – Bringing Together Demand and Supply to Measure its Impact», organized by the Irving Fisher Committee (IFC) and the Central Bank of Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM), Kuala Lumpur, 17 August 2019.
9. Thankom A., Rajalaxmi K. Financial inclusion: Policies and practices. IIMB Management Review. 2015, 27. 267–287. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.09.004
10. Vives X. Digital disruption in financial markets. Organisation for Economic Co-operation and Development 16 May 2019. URL: http://www.oecd.org/daf/competition/digital-disruption-in-financialmarkets.htm.
References (International): 1. Lytvynenko K. O. Vplyv kryptovaliut na svitovu finansovu systemu. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Р. 41–44.
2. Sokolova H. B. Deiaki aspekty rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. No. 1 (51). 2018. C. 92–96. https://doi.org/10.1109/MC.2018.3620961
3. Demirhüç-Kunt A., Klapper L., Sinhe D., Ansar S., Hess Y. The Hlobal Findekh Database 2017 Measurinh Finantsial Inclusion and the Fintech Revolution.
4. Traynor P. Dihital Finantse and Data Security. September 2018.
5. Peterson K. Ozili Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review Volume 18. Issue 4. December 2018. P. 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
6. Athey S. 5 ways digital currencies will change the world. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/01/5-ways-digital-currencies-will-change-the-world/.
7. Kryptovaliuty v Ukraini: tekhnolohiia, rynok, rehuliuvannia. Proekt USAID veresen 2018 roku. Kyiv, 2018. 94 р.
8. Buch C. Digitalization, competition, and financial stability. Аt the Seminar “Statistics on Fintech – Bringing Together Demand and Supply to Measure its Impact”, organized by the Irving Fisher Committee (IFC) and the Central Bank of Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM), Kuala Lumpur, 17 August 2019.
9. Thankom A., Rajalaxmi K. Financial inclusion: Policies and practices. IIMB Management Review .2015, 27. 267–287. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.09.004
10. Vives X. Digital disruption in financial markets. Organisation for Economic Co-operation and Development 16 May 2019. URL: http://www.oecd.org/daf/competition/digital-disruption-in-financialmarkets.htm.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.