Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29527

Title: Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і Центральної Азії
Other Titles: Innovation progress implementation assessment in agriculture for sustainable development of the European and Central Asia region
Authors: Коровій, Ярослав
Koroviy, Jaroslav
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і Центральної Азії / Ярослав Коровій // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 112–121. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Koroviy J. (2019) Otsiniuvannia prohresu zaprovadzhennia innovatsii u silskomu hospodarstvi zadlia staloho rozvytku rehionu Yevropy i Tsentralnoi Azii [Innovation progress implementation assessment in agriculture for sustainable development of the European and Central Asia region]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 112-121 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 17-Aug-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.112
UDC: 339
631.1
Keywords: електронне сільське господарство
інновації
сталий розвиток
інформаційнокомунікаційні технології
electronic agriculture
innovation
sustainable development
information and communication technologies
Number of pages: 10
Page range: 112-121
Start page: 112
End page: 121
Abstract: Аргументується необхідність провадження в аграрний сектор інновацій з метою сталого розвитку галузі, виробництва та переробки достатньої кількості і відповідної якості продовольства для забезпечення зростаючої чисельності населення. Розкрито сутність та переваги запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в сільськогосподарську галузь. Зроблено висновок про те, що впровадження та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сільському господарстві ефективно впливає на підвищення продуктивності, сприяє зростанню доходів сільськогосподарських виробників, забезпеченню продовольчої безпеки і зайнятості в секторі. Проаналізовано регіональний індекс eAGRI, за допомогою якого оцінюється потреба і готовність країн до розроблення й реалізації стратегій перетворення своїх сільськогосподарських секторів шляхом їх переведення на цифрові технології. Цей індекс розраховується на основі 90 існуючих показників, які описують ситуацію з упровадженням ІКТ у країні, з наявністю сприятливих умов для розвитку ІКТ, а також макроекономічних показників, пов'язаних із сільським господарством. Він дає уявлення про актуальні завдання національних стратегій в області електронного сільського господарства (таких, як інфраструктура, сільський і гендерний розрив, діловий клімат, готовність уряду до використання ІКТ тощо), що дозволяє забезпечити ефективність витрат у процесі реалізації стратегій і виявити можливості для обміну знаннями. Під час аналізу країни регіони були поділені на дві групи. Країни, де роль сільського господарства в економіці невисока, а умови для впровадження ІКТ сприятливі, можуть піти шляхом вирішення проблем, пов'язаних з електронним сільським господарством у рамках реалізації єдиної стратегії створення цифрової економіки. Країнам, де роль сільського господарства велика, слід прийняти галузеву стратегію в області електронного сільського господарства. З метою підвищення ефективності від використання інформаційно-комунікаційних технологій з мінімальним ризиком для країн Європи та Центральної Азії необхідним є впровадження національних стратегій в області електронного сільського господарства, які повинні бути розроблені та реалізовані на основі механізму широкої участі.
The author discusses the need to bring in innovations in the agricultural sector todevelop sustainably the industry, production and processing of sufficient quantities and adequate quality of food to ensure the growing population. The essence and advantages of introduction of innovative information and communication technologies in the agricultural branch are revealed. It is concluded that the introduction and development of information and communication technologies in agriculture has an effective effect on improving productivity, contributes to increased incomes of farmers, ensuring food security and employment in the sector. This paper analyzes the regional eAGRI index, which assesses the need and willingness of countries to develop and implement strategies to transform their agricultural sectors through their digital conversion. This index is calculated on the basis of 90 existing indicators that describe the situation of ICT implementation in the country, with favorable conditions for the development of ICTs, as well as macroeconomic indicators related to agriculture. It gives an overview of the current challenges of national e-agriculture strategies (such as infrastructure, rural and gender gaps, business climate, government willingness to use ICTs, etc.) to ensure cost effectiveness in the implementation of strategies and to identify opportunities for knowledge sharing. In the analysis the countries of the region were divided into two groups. Countries where the role of agriculture in the economy is low and the conditions for ICT deployment are favorable, can chose the way of solving e-agriculture problems as part of the implementation of a single digital economy strategy. Countries where the role of agriculture is large should adopt a sectoral strategy in the field of e-agriculture. In order to increase the efficiency of the use of information and communication technologies with minimal risk for the countries of Europe and Central Asia, it is necessary to implement national e-agriculture strategies, which should be developed and implemented through a broad participation mechanism.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29527
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.fao.org/documents/card/en/c/725cf40d-78f6-42fa-ac88-8399e5ea3289/
http://www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf
http://www.cacaari.org/filesarchive/reports/CAC_e-Agr_Technical_Report_RU_final-.pdf
https://doi.org/10.1126/science.1154102
http://www.fao.org/3/a-mo296r.pdf
References (Ukraine): 1. E-agriculture 10 Year Review Report on the implementation of the World Summit on the Information Society (WSIS) of the Action Line C7. ICT Applications: e-agriculture. Rome, Italy. Р. 38. URL: http://www.fao.org/documents/card/en/c/725cf40d-78f6-42fa-ac88-8399e5ea3289/ ФАО (2016).
2. Стан справ в області продовольчої безпеки і харчування в Європі і Центральній Азії, Рим, Італія. URL: http://www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf FAO (2018a.).
3. Региональные консультации по электронному сельскому хозяйству в Центральной Азии и Южном Кавказе Бишкек, Кыргызская Республика, 7–9 декабря 2016 г. URL: http://www.cacaari.org/filesarchive/reports/CAC_e-Agr_Technical_Report_RU_final-.pdf.
4. Brown, Molly E., Funk Christopher C. Food Security under Climate Change. Science, 2008. Vol. 319. No. 5863. Рp. 580–581. https://doi.org/10.1126/science.1154102
5. Інновації в сімейних фермерських господарствах Європи і Центральної Азії. ECA/39/15/2. Документ 39-ї сесії Європейської комісії з питань сільського господарства, 22–23 вересня 2015 року, Будапешт, Угорщина. URL: http://www.fao.org/3/a-mo296r.pdf FAO. (2015b).
6. Gender and ICTs: Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies for agriculture and rural development, by Sophie Treinen and Alice Van der Elstraeten. Rome, Italy (in preparation) FAO (2018b).
References (International): 1. E-agriculture 10 Year Review Report on the implementation of the World Summit on the Information Society (WSIS) of the Action Line C7. ICT Applications: e-agriculture, Rome, Italy. Р. 38. URL: http://www.fao.org/documents/card/en/c/725cf40d-78f6-42fa-ac88-8399e5ea3289/ ФАО (2016).
2. Stan sprav v oblasti prodovolchoi bezpeky i kharchuvannia v Yevropi i Tsentralnii Azii, Rym, Italiia. URL: http://www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf FAO (2018a.).
3. Regionalnye konsultatsii po elektronnomu selskomu khozyaystvu v Tsentralnoy Azii i Yuzhnom Kavkaze Bishkek, Kyrgyzskaya Respublika, 7–9 dekabrya 2016 g. URL: http://www.cacaari.org/filesarchive/reports/CAC_e-Agr_Technical_Report_RU_final-.pdf.
4. Brown, Molly E., Funk Christopher C. Food Security under Climate Change. Science, 2008. Vol. 319. No. 5863. Рp. 580–581. https://doi.org/10.1126/science.1154102
5. Innovatsii v simeinykh fermerskykh hospodarstvakh Yevropy i Tsentralnoi Azii. ECA/39/15/2. Dokument 39-i sesii Yevropeiskoi komisii z pytan silskoho hospodarstva, 22–23 veresnia 2015 roku, Budapesht, Uhorshchyna. URL: http://www.fao.org/3/a-mo296r.pdf FAO. (2015b).
6. Gender and ICTs: Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies foragriculture and rural development, by Sophie Treinen and Alice Van der Elstraeten. Rome, Italy (in preparation) FAO (2018b).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.