Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29526

Title: Нормативно-правове забезпечення публічного управління в умовах децентралізації влади в Україні
Other Titles: Regulatory framework of public administration in the terms of authority decentralization in Ukraine
Authors: Носань, Наталія
Мартінович, Віктор
Nosan, Natalia
Martinovich, Victor
Affiliation: Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
Cherkassy State Technological University, Cherkassy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Носань Н. Нормативно-правове забезпечення публічного управління в умовах децентралізації влади в Україні / Наталія Носань, Віктор Мартінович // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 105–111. — (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Bibliographic description (International): Nosan N., Martinovich V. (2019) Normatyvno-pravove zabezpechennia publichnoho upravlinnia v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Regulatory framework of public administration in the terms of authority decentralization in Ukraine]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 105-111 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 29-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.105
UDC: 35.077
342.2(477)
Keywords: публічне управління
нормативно-правова база
децентралізація влади
відповідальність
public administration
regulatory framework
authority decentralization
responsibility
Number of pages: 7
Page range: 105-111
Start page: 105
End page: 111
Abstract: Розглянуто основні нормативно-правові акти, які забезпечують створення системи публічного управління в Україні (Конституція України, закони України, стратегії розвитку, розпорядження та постанови Кабінету Міністрів України). Представлено взаємозв’язок правового забезпечення публічного управління та децентралізації влади. Зазначено, що на державному рівні публічне управління доцільно здійснювати переважно через органи виконавчої влади. Законодавча та судова гілки влади можуть впливати на організаційну складову системи публічного управління через формування відповідних нормативних актів (правових норм) відповідно до класичного механізму стримувань та противаг дій влади. При цьому місцевий рівень відіграє значну роль на сучасному етапі реалізації системи публічного управління, оскільки на ньому здійснюється реформування системи державного управління завдяки переходу на систему публічного управління на основі здобутків європейського досвіду. Виявлено наявні успіхи реформи децентралізації, зокрема нормативно-правового забезпечення, однак при цьому виявлено низку перешкод, які стримують успіх у здійсненні реформ. Визначено наявні ризики у процесі становлення правового підґрунтя публічного управління – юридичне визначення основних понятійних категорій у даній сфері, встановлення юридичного статусу окремих посад та визначення межі їх відповідальності, відсутність відповідного правового врегулювання політичної відповідальності. При цьому виявлено позитивні зміни, зокрема щодо зростання фінансування потреб громад на місцевому рівні. Зазначено, що вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази реалізації публічного управління має здійснюватися виважено, зважаючи на реально існуючі обставини
The article examines the main legal acts that ensure the creation of Ukrainian public administration system (in particular, Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, development strategies, regulations and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine). The relationship between public administration legal provision and decentralization is presented. There was noted that at the state level, public administration should be carried out mainly through executive authorities. Legislative and judicial branches of power may influence the organizational component of the public administration system through the formation of relevant normative acts (legal norms), in accordance with the classical mechanism of checks and balances of actions of the authorities. At the same time, the local level plays a significant role at the present stage of the public administration system implementation, because it reforms the system of public administration through the transition to a system of public administration based on the achievements of European experience. The successes of decentralization reform were discovered, in particular, the regulatory framework, but there are a number of obstacles that hamper the success of reforms. The existing risks of the legal basis formation for public administration, in particular are identified: legal definition of the main conceptual categories in this area, establishing the legal status of certain positions and defining the limits of their responsibility, lack of appropriate legal regulation of political responsibility. At the same time, positive changes were identified, in particular, regarding the growth of financing needs of communities at the local level. There was noted that improvement of the domestic normative and legal basis for the implementation of public administration should be carried out regarding the actual circumstances
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29526
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6366
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://www
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://www.minfin.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
https://zakon.rada
References (Ukraine): 1. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6366.
2. Неділько А. Характеристика сучасного етапу розвитку публічного управління в Україні. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали Х наук.-практ. конф. (м. Дніпро 13 грудня 2018 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 144–147.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
4. Щербанюк О. В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного принципу народовладдя. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 462–466.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/333-2014-%D1%80.
6. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
7. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
9. Виконання доходів місцевих бюджетів, Міністерство фінансів України URL: https://www. minfin.gov.ua.
10. Остапчук В. О. Перспективи фінансової децентралізації в Україні: нормативно-правовий аспект. Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство». 2018. № 15. С. 720–726.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06.08.2014 № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/385- 2014-%D0%BF.
12. Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27.11.2014. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15.
13. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
14. Павлюк Н. В. Формування нормативно-правової основи публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 1. С. 88–95.
15. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
16. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
17. Калиновський Б. В. Конституційні засади децентралізації влади в Україні. Вісник Центральної виборчої комісії. 2015. № 2 (32). С. 84–89.
References (International): 1. Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini" vid 22.07.1998 № 810/98/. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6366.
2. Nedilko A. Kharakterystyka suchasnoho etapu rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini. Characteristics of current stage of Ukrainian public administration development. Pravovi aspekty publichnoho upravlinnia: teoriia ta praktyka: materialy Kh nauk.-prakt. konf. (m. Dnipro 13 hrudnia 2018 r.). Dnipro: DRIDU NADU, 2018. Рр. 144–147.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
4. Shcherbaniuk O. V. Vyznachalna rol narodnoho suverenitetu dlia konstytutsiinoho pryntsypu narodovladdia. Definitive role of national sovereignty for the constitutional principle of democracy. Almanakh prava. 2012. Vyp. 3. Рp 462–466.
5. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro Kontseptsiiu reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini" vid 01.04.2014 № 333-р. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/333-2014-%D1%80.
6. Zakon Ukrainy "Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad" vid 05.02.2015 № 157-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
7. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
8. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
9. Vykonannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv, Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://www.minfin.gov.ua
10. Ostapchuk V. O. Perspektyvy finansovoi detsentralizatsii v Ukraini: normatyvno-pravovyi aspect. Prospects for financial decentralization in Ukraine: legal aspects. Elektronne naukove fakhove vydannia "Ekonomika i suspilstvo". 2018. № 15. Pp. 720–726.
11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku" vid 06.08.2014 № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
12. Uhoda pro koalitsiiu deputatskykh fraktsii "Ievropeiska Ukraina" vid 27.11.2014. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15.
13. Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro Stratehiiu staloho rozvytku "Ukraina – 2020" vid 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
14. Pavliuk N. V. Formuvannia normatyvno-pravovoi osnovy publichnoho upravlinnia v konteksti detsentralizatsii vlady v Ukraini. Formation of legal basis of public administration in the context of decentralization in Ukraine. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. № 1. 2017. Рp. 88–95.
15. Zakon Ukrainy "Pro Kabinet Ministriv Ukrainy" vid 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/794-18.
16. Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu sluzhbu" vid 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
17. Kalynovskyi B. V. Konstytutsiini zasady detsentralizatsii vlady v Ukraini. Constitutional principles of authority decentralization in Ukraine. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. 2015. № 2 (32). Рp. 84–89.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.