Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29525

Title: Динаміка демографічних процесів в Україні та її вплив на національну економіку
Other Titles: Dynamics of dymographic processes in Ukraine and its impact on national economy
Authors: Кудлак, Віталій Ярославович
Kudlak, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кудлак В. Я. Динаміка демографічних процесів в Україні та її вплив на національну економіку / Віталій Кудлак // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 98–104. — (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Bibliographic description (International): Kudlak V. (2019) Dynamika demohrafichnykh protsesiv v Ukraini ta yii vplyv na natsionalnu ekonomiku [Dynamics of dymographic processes in Ukraine and its impact on national economy]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 98-104 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 16-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.098
UDC: 331.5
Keywords: населення
демографічна криза
динаміка чисельності населення
працездатне населення
трудова міграція
population
demographic crisis
population dynamics
able-bodied population
labor migration
Number of pages: 7
Page range: 98-104
Start page: 98
End page: 104
Abstract: Досліджено сучасний стан та динаміку демографічних процесів в Україні починаючи з часу здобуття незалежності і до сьогодні. Здійснено аналіз прогнозів розвитку демографічних процесів. Окрему увагу приділено дослідженню динаміки чисельності працездатної частини населення України в контексті впливу демографічної кризи та трудової міграції. Дано оцінку впливові демографічних процесів на національну економіку. Починаючи з часу здобуття незалежності в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення населення. Разом із загальною чисельністю жителів нашої країни, відбувається зменшення обсягу працездатної частини населення. Крім того, зважаючи на зростаючі темпи старіння, можемо констатувати не тільки абсолютне, але й відносне скорочення працездатного населення в загальній структурі населення України. Дана тенденція посилюється з кожним роком та призводить до значної втрати потенціалу вітчизняної економіки, зменшує сукупний людський капітал України, створює дефіцит пропозицій на ринку праці тощо. Починаючи з 1993 р. і до сьогодні кількість жителів нашої держави невпинно скорочувалась і станом на 1 червня 2019 р., згідно з даними Державної служби статистики України, становить близько 42031 тис. осіб. Дана цифра подана без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Таким чином, ми можемо стверджувати, що з часу здобуття незалежності чисельність наявних жителів України скоротилась на 9913 тис. осіб, або на 19,1%. В умовах сучасної постіндустріальної економіки традиційно важлива роль людини, як чинника економічного зростання, збільшується в геометричній прогресії. Глобальні трансформації, пов’язані із формуванням інформаційного суспільства та цифрової економіки, спричинили значне зростання людського капіталу. На цьому фоні демографічна криза в Україні, скорочення кількості працездатного населення, масова трудова міграція стають найважливішою проблемою, без вирішення якої неможливо говорити про побудову конкурентної національної економіки в сучасному глобальному світі ХХІ століття.
The article investigates the current state and dynamics of demographic processes in Ukraine since it became independent to the present day. The forecasts of the development of demographic processes are analyzed. Particular attention is paid to the study of the dynamics of the working-age population of Ukraine in the context of the impact of the demographic crisis and labor migration. The estimation of the influence of demographic processes on the national economy is given. Since Ukraine's independence, there has been a steady downward trend in population decline. Together with the total population of our country, there is a decrease in the size of the able-bodied part of the population. In addition, given the increasing pace of aging, we can state not only the absolute but also the relative decline of the able-bodied population in the general population structure in Ukraine. This trend is increasing every year and leads to a significant loss of potential of the domestic economy, reduces the total human capital of Ukraine, creates a shortage of supply in the labor market, etc. Since 1993 until today, the number of residents of our country has been steadily declining and as of June 1, 2019, according to the State Statistics Service of Ukraine, it is about 42031 thousand people. This number has been obtained without taking into account the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol. Thus, we can claim that since independence, the number of existing residents of Ukraine has decreased by 9913 thousand people, or by 19.1%. In today's post-industrial economy, traditionally the important role of a man as a factor of economic growth increases exponentially. Global transformations related to the formation of the information society and the digital economy has led to a significant increase in human capital. Against this background, the demographic crisis in Ukraine, the decline in the number of able-bodied population, mass labor migration are becoming the most important problem, without which it is impossible to talk about building a competitive national economy in the modern global world of the 21st century.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29525
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Database/Population/databasetree_uk.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalozarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/08/Ukraine-Request-forStand-By-Arrangement-and-Cancellation-of-Arrangement-Under-the-Extended-46499
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukraincy-ilu-pracuje-w-polsce-dane-nbp/r1yf4pe
https://dt.ua/ECONOMICS/scho-bilshe-krayina-maye-perekaziv-vid-zarobitchan-schodo-yiyivvp-to-bidnishoyu-vona-ye-317843_.html
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://dt.ua/ECONOMICS/scho-bilshe-krayina-maye-perekaziv-vid-zarobitchan-schodo-yiyi-vvp-tobidnishoyu-vona-ye-317843_.html
References (Ukraine): 1. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1990–2019). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Total Population – Both Sexes. World Population Prospects 2019. United Nations. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.
3. Median Age of Population. World Population Prospects 2019. United Nations. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.
4. Середній та медіанний вік населення. Статево-вiковий склад населення. Чисельність i склад населення. Статистика населення України. Банк данних. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Database/Population/databasetree_uk.asp.
5. Total international migrant stock. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp.
6. Скільки українців виїхало на заробітки за останніх чотири роки. Слово і діло. Ааналітичний портал. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalozarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky.
7. Ukraine: Request for Stand-By Arrangement and Cancellation of Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/08/Ukraine-Request-forStand-By-Arrangement-and-Cancellation-of-Arrangement-Under-the-Extended-46499.
8. Przez polski rynek pracy «przewija się» ok. 1,2 mln Ukraińców. Business Insider. URL: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukraincy-ilu-pracuje-w-polsce-dane-nbp/r1yf4pe.
9. Савченко О. Що більше країна має переказів від заробітчан щодо її ВВП, то біднішою вона є. ZN.UA. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/scho-bilshe-krayina-maye-perekaziv-vid-zarobitchan-schodo-yiyivvp-to-bidnishoyu-vona-ye-317843_.html.
References (International): 1. Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Demographic and social statistics. Naselennia ta mihratsiia. Naselennia (1990–2019). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Total Population – Both Sexes. World Population Prospects 2019. United Nations. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.
3. Median Age of Population. World Population Prospects 2019. United Nations. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.
4. Serednii ta mediannyi vik naselennia. Average and median age of the population. Statevo-vikovyi sklad naselennia. Chyselnist i sklad naselennia. Statystyka naselennia Ukrainy. Bank danykh. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Database/Population/databasetree_uk.asp.
5. Total international migrant stock. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp.
6. Skilky ukraintsiv vyikhalo na zarobitky za ostannikh chotyry roky. How many Ukrainians have gone to work in the last four years. Slovo i dilo. Aanalitychnyi portal. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky.
7. Ukraine: Request for Stand-By Arrangement and Cancellation of Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/08/Ukraine-Request-forStand-By-Arrangement-and-Cancellation-of-Arrangement-Under-the-Extended-46499.
8. Przez polski rynek pracy “przewija się” ok. 1,2 mln Ukraińców. Business Insider. URL: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukraincy-ilu-pracuje-w-polsce-dane-nbp/r1yf4pe.
9. Savchenko O. Shcho bilshe kraina maie perekaziv vid zarobitchan shchodo yii VVP, to bidnishoiu vona ye. The more a country receives remittances from its workers about its GDP, the poorer it is. ZN.UA. URL:https://dt.ua/ECONOMICS/scho-bilshe-krayina-maye-perekaziv-vid-zarobitchan-schodo-yiyi-vvp-tobidnishoyu-vona-ye-317843_.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.