Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29524

Title: Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі
Other Titles: Key concept of time-management to succeed in business
Authors: Крикун, Ольга
Krykun, Olga
Affiliation: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Крикун О. Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі / Ольга Крикун // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 90–97. — (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Bibliographic description (International): Krykun O. (2019) Kliuchovi momenty taim-menedzhmentu dlia dosiahnennia uspikhu v biznesi [Key concept of time-management to succeed in business]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 90-97 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 11-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.090
UDC: 005.642.5/.8
Keywords: тайм-менеджмент
робочий час
накопичення часу
пріоритети
успіх керівника
time-management
working time
accumulation of time
priorities
manager’s success
Number of pages: 8
Page range: 90-97
Start page: 90
End page: 97
Abstract: Розкрито сутність тайм-менеджменту, та досліджено етапи його розвитку. Встановлено, за якими принципами може бути визначена стратегія управління часом в організації. Визначено ефективну систему комунікацій як спосіб прискорення часу ефективного менеджменту та надано рекомендації щодо оптимізації організаційних процесів з реальною економією робочого часу. Етап інтелектуального тайм-менеджменту потребує врахування індивідуального робочого часу, який залежить від організації технічного рівня, комп’ютеризації виробництва, освіти і кваліфікації працівників, інтенсивності праці та інших факторів, які впливають на продуктивність праці. Цей етап дозволяє здійснити вибір стратегії управління часом та визначати пріоритети важливості й терміновості справ ведення бізнесу. Тайм-менеджмент поєднує набір методик, способів і технологій, які дають можливість здійснювати розподіл особистого часу з метою підвищення ефективності його використання. Впровадження методик інтелектуального тайм-менеджменту вимагає від керівника будь-якого рівня високої особистої організаційної готовності до постійного аудиту й контролю своєї поточної й перспективної діяльності, організаційної напруги, управлінської досконалості. Ключовим моментом тайм-менеджменту є планування праці менеджера і це заздалегідь продумана й усебічно обґрунтована модель майбутньої цілеспрямованої діяльності. Модель планування часу забезпечить максимальну реалізацію творчого потенціалу та ефективне використання власного часу, зменшення напруги як в особистій роботі, так і ведення бізнесу в цілому. Актуальними інструментами для конструювання свого власного способу організувати діяльність є: двомірні графіки, Outlook, інтелекткарти Mind Manager. Раціональна організація часу роботи менеджера дасть змогу досягти мети й стати успішним у веденні бізнесу
In the article the essence of the time management is disclosed and the stages of its development are investigated. It is established on what principles the strategy of the time management in the organizationcan be defined. The effective communication system as the way of accelerating the time of effective management is determined and recommendations of optimization the organizational processes with real economy of working time are given. The stage of intelligent time management needs to take into account individual working hours, which depend on the organization of the technical level, computerization of production, education and qualification of employees, labor intensity and other factors that affect productivity. This stage allows you to choose time management strategy and prioritize the importance and urgency of doing business. Time management combines a set of techniques, methods and technologies that enables the allocation of personal time in order to increase the efficiency of its use. The introduction of intelligent time management techniques requires from a leader of any level, high personal organizational readiness to constantly audit and control their current and future activities, organizational tension, and managerial excellence. The key to time management is the planning of the manager's work and this is a well thought out and well-founded model of future focused activity. A time planning model will maximize the potential for creativity and the efficient use of one's own time, reducing stress in both personal work and business in general. Topical tools for designing your own way of organizing your activity are: twodimensional graph, Outlook, Intelligence Mind Manager cards. A rational organization of the manager's working time will allow you to achieve the goal and become successful in running a business
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29524
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
References (Ukraine): 1. Альтшуллер Г. С., Верткина И. М. Как стать гением. Жизненная стратегия творческой личности. Минск: Беларусь, 1994. 158 с.
2. Архангельский Г. А. Тайм-драйв. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. 240 с.
3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера: навч. посібник. К.: Професіонал, 2004. 304 с.
4. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. СПб.: Знание, 1999. 234 с.
5. Ерохина Р. И. Анализ и моделирование трудовых показателей на предприятии: учеб. пособие / под ред. проф. А. И. Рофе. М.: ММК, 2009. 545 с.
6. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время. М.: 1991. 254 с.
7. Кноблаух Й., Велтье Х. Управление временем М.: ОМЕГА-Л, 2006. 144 с.
8. Калинин С. И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. СПб.: Речь, 2009. 371 с.
9. Майсюра О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання таймменеджменту). Актуальні проблеми економіки. 2010. № 2. С. 196–200.
10. Писаревська Г. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 148–153 с.
11. Смарт Э. О пользе лени. М.: Альпина паблишер, 2014. 150 с.
12. Холодницька А. Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 4 (70). С. 261–268.
13. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам: учеб.пособ. М.: ИНФРА-М, 2002 506 с.
References (International): 1. Al'tshuller G. S., Vertkina I. M. Kak stat' geniyem. Zhiznennaya strategiy atvorcheskoy lichnosti. How to become a genius. The life strategy of the creative person. Minsk: Belarus', 1994. [In Belarus].
2. Arkhangel'skiy G. A. Taym-drayv. Time-drive. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2005. [In Russsian].
3. Balabanova L. V., Sardak O. V. Orhanizatsiya pratsi menedzhera: navch. posibnyk. Organization of labor manager. K.: Profesional, 2004. [In Ukrainian].
4. Druker P. Entsiklopediya menedzhmenta. Encyclopedia of management. SPb.:Znaniye, 1999. [In Russsian].
5. Yerokhina R. I. Analiz I modelirovaniye trudovykh pokazateley na predpriyatii. Analysis and modeling of labor indicators at the enterprise. M.: MMK, 2009. [In Russsian].
6. Zayvert L. Vashevremya – v vashikhrukakh. Sovety rukovoditelyam, kak effektivno ispol'zovat'rabocheye vremya. Your time is in your hands. Tips for managers how to effectively use working time.Moskva, 1991. [In Russsian].
7. Knoblaukh Y., Velt'ye KH. Upravleniye vremenem. Management of time. M.: OMEGA-L, 2006. [In Russsian].
8. Kalinin S. I. Taym-menedzhment: Praktikum po upravleniyu vremenem. Time management: Workshop on management of time. SPb.: Rech', 2009. [In Russsian].
9. Maysyura O. M. Pro efektyvnist vykorystannya osobystoho chasu (do pytannya taym-menedzhmentu). On the effectiveness of the use of personal time (to the issue of time management). Aktualni problemy ekonomiky. 2010. No. 2. Рp. 196–200.
10. Pysarevska H. Vykorystannya taym-menedzhmentu dlya pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya personalom. Use of time management to improve the effectiveness of personnel management. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». 2016. Vyp. 20. T. 1. Рp. 148–153.
11. Smart E. O polze leny. About the benefits of laziness. M.: Alpyna pablysher, 2014. [In Russsian].
12. Kholodnytska A. Zastosuvannya tekhnolohiy taym-menedzhmentu v upravlinni pidpryyemstvom. The application of time management technologies in the management of the enterprise. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. 2013. Vol. 4. No.70. Рp. 261–268.
13. Shkatulla V. I. Nastol'naya kniga menedzhera po kadram: ucheb. posob. Desktop book of the HR manager. M.: INFRA-M, 2002. [In Russsian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.