Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29523

Title: Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму
Other Titles: Classification of factors impacting the enterprises value of the tourism industry
Authors: Тараненко, Олександр
Taranenko, Aleksandr
Affiliation: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, Україна
Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economy and Trade», Poltava, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Тараненко О. Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму / Олександр Тараненко // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 84–89. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Taranenko A. (2019) Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na vartist pidpryiemstv industrii turyzmu [Classification of factors impacting the enterprises value of the tourism industry]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 84-89 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 29-Jul-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.084
UDC: 338.486.2
657.471.11(045)
Keywords: вартість підприємства
оцінювання
підприємство
туризм
фактори
enterprise value
estimation
enterprise
tourism
factors
Number of pages: 6
Page range: 84-89
Start page: 84
End page: 89
Abstract: Економічні умови ринкового середовища вимагають від підприємства пошуку й використання сучасних засобів конкурентної боротьби для забезпечення їх розвитку в короткотерміновій та довготривалій перспективі. Новітнім інструментом вирішення цього завдання є концепція вартісноорієнтовного управління підприємством. Її використання забезпечує інтеграцію інтересів економічних суб’єктів, які зацікавлені у стабільному функціонуванні та розвитку підприємства. Аналіз факторів впливу на вартість підприємства відіграє важливу роль у процесі управління вартістю разом із оцінюванням її рівня та розробленням заходів її збільшення. Тому аналіз факторів впливу на вартість підприємства потребує ефективного теоретико-методичного забезпечення, що дозволить використовувати його переваги в реаліях вітчизняної економіки шляхом урахування впливу комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів на вартість підприємства. Сучасні дослідження факторів впливу на вартість підприємств зосереджені переважно на їх кількісному оцінюванні, що недостатньо для якісного інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства. Це зумовлює потребу в підході для класифікації факторів вартості підприємства, що дозволить максимально їх характеризувати для прийняття відповідних ефективних управлінських рішень. Запропонований підхід до класифікації факторів впливу на вартість підприємства ґрунтується на комплексі класифікаційних ознак та видів за кожною з них. Він характеризується досить широким комплексним охопленням ознак класифікації з обґрунтуванням доцільності використання кожної з них, що забезпечує детальний аналіз досліджуваних факторів для ефективного управління вартістю підприємства на основі повної, актуальної та своєчасної інформації. Запропонований підхід до класифікації факторів придатний для управління вартістю підприємства будь-якого виду діяльності, але потребує врахування особливостей кожного виду діяльності, що впливає на набір та характеристику факторів. Індустрія туризму є складним багатогранним явищем з високим рівнем інтеграції економічних суб’єктів різних видів діяльності. Їх спільною кінцевою метою є реалізація туристичного продукту. Це зумовлює комплекс факторів, які впливають на вартість підприємств індустрії туризму
The economic conditions of the market environment require the enterprise to seek and use modern competitive means to ensure their development in the short and long term. The latest tool for solving this problem is the concept of value-oriented enterprise management. Its use ensures the integration of the interests of economic entities interested in the stable functioning and development of the enterprise. Analysis of the factors affecting the value of an enterprise plays an important role in the cost management process, along with an assessment of its level and development of measures to increase it. Therefore, the analysis of the factors of influence on the value of the enterprise requires an effective theoretical and methodological support, which will allow to use its advantages in realities of the domestic economy by taking into account the influence of the complex of external and internal factors on the value of the enterprise. Modern studies of the factors affecting the value of enterprises are concentrated mainly on their quantitative assessment, which is not enough for the qualitative data intelligence of the value management of the enterprise. This necessitates an approach for classifying the factors of the value of the enterprise, which will allow them to be characterized as much as possible in order to make appropriate effective management decisions. The proposed approach for classification of factors of influence on the value of an enterprise is based on the complex of classification characteristics and types for each of them. It is characterized by a rather broad, comprehensive coverage of the classification features, with a justification of the feasibility of using each of them, which provides a detailed analysis of the factors under investigation to effectively manage the cost of the company on the basis of complete, relevant and timely information. The proposed approach to the classification of factors is suitable for controlling the value of an enterprise of any kind of activity, but needs to take into account the characteristics of each activity, which affects the set and characteristics of factors. The tourism industry is a complex multifaceted phenomenon with a high degree of integration of economic agents of various types of activities. Their common ultimate goal is the realization of a tourist product. This causes a set of factors that affect the value of tourism industry enterprises.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29523
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.economics.opu.ua/n3.html
References (Ukraine): 1. Дейнека О. В., Дехтяр Н. А., Пігуль Є. І. Актуальні питання управління вартістю підприємства. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 240–245.
2. Куцик В. І., Явтуховська І. В. Методи та підходи до оцінки вартості підприємства: теоретичний аспект, проблеми їх використання. Вісник Львівської комерційної академії. 2015. Вип. 48. С. 82–87.
3. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретикометодологічні концепції: монографія. Львів: ЛКА, 2012. 389 с.
4. Колос І. В. Обґрунтування ключових чинників вартості підприємства. Фондовий ринок. 2006. № 44. С. 28–36.
5. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: монографія. К.: КНЕУ, 2002. 272 с.
6. Гурницька К. О., Костецький В. В. Управління вартістю: фактори формування вартостіпідприємства. Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світовоїфінансової думки: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25 травня 2016 р.). Тернопіль:ТНЕУ, 2016. С. 55–58.
7. Мартинюк В. П., Вівчар О. І. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартостіпідприємства при діагностиці його економічної безпеки. Наука молода. 2012. № 18. С. 118–122.
8. Нізяєва С. А. Ідентифікація методів оцінки ринкової вартості підприємства при діагностиці йогоекономічної безпеки. Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 30–33. URL: http://www.economics.opu.ua/n3.html (дата звернення: 03.06.2019).
9. Дем’яненко І. І. Методичне забезпечення оцінки вартості підприємства. Вісник Хмельницькогонаціонального університету. 2008. Том 1. № 3. С. 203–211.
References (International): 1. Deineka O. V., Dekhtiar N. A., Pihul Ye. I. Aktualni pytannia upravlinnia vartistiu pidpryiemstva.Topical issues of value management of an enterprise. Ekonomika ta suspilstvo. 2017. No. 12.Рp. 240–245. [Іn Ukrainian].
2. Kutsyk V. I., Yavtukhovska I. V. Metody ta pidkhody do otsinky vartosti pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt, problemy yikh vykorystannia. Methods and approaches to estimating the value of an enterprise: the theoretical aspect, problems of their use. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. 2015. Vol. 48.Рp. 82–87. [Іn Ukrainian].
3. Koriahin M. V. Bukhhalterskyi oblik u systemi upravlinnia vartistiu pidpryiemstva: teoretykometodolohichni kontseptsii. Accounting in the management system of the value of the enterprise: monohrafiia.Lviv: LKA, 2012. 389 p. [Іn Ukrainian].
4. Kolos I. V. Obgruntuvannia kliuchovykh chynnykiv vartosti pidpryiemstva. Justification of key factorsof enterprise value. Fondovyi rynok. 2006. No. 44. Рp. 28–36. [Іn Ukrainian].
5. Mendrul O. H. Upravlinnia vartistiu pidpryiemstv. Cost management of enterprises: monohrafiia. K.:KNEU, 2002. 272 p. [Іn Ukrainian].
6. Hurnytska K. O., Kostetskyi V. V. Upravlinnia vartistiu: faktory formuvannia vartosti pidpryiemstva.Value management: factors of value formation of an enterprise. Formuvannia yedynoho yevropeiskohofinansovoho prostoru ta rozvytok svitovoi finansovoi dumky: zb. tez dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Ternopil,25 travnia 2016 r.). Ternopil: TNEU, 2016. Рp. 55–58. [Іn Ukrainian].
7. Martyniuk V. P., Vivchar O. I. Osoblyvosti identyfikatsii metodiv otsinky rynkovoi vartostipidpryiemstva pry diahnostytsi yoho ekonomichnoi bezpeky. Features of identification of methods forassessing the market value of an enterprise in the diagnosis of its economic security. Nauka moloda. 2012.No. 18. Рp. 118–122. [Іn Ukrainian].
8. Niziaieva S. A. Identyfikatsiia metodiv otsinky rynkovoi vartosti pidpryiemstva pry diahnostytsi yohoekonomichnoi bezpeky. Identification of methods for assessing the market value of an enterprise in diagnosingits economic security. Ekonomika: realii chasu. 2012. No. 2 (3). Рp. 30–33. URL: http://www.economics.opu.ua/n3.html (accessed 03.06.2019). [Іn Ukrainian].
9. Demianenko I. I. Metodychne zabezpechennia otsinky vartosti pidpryiemstva. Methodical provision of valuation of the enterprise. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2008. Vol. 1. No. 3.Рp. 203–211. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.