Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29460
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Нові технології та інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Берестецька, Олена Михайлівна
Гац, Любов Євгенівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2.
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу "Нові технології та іноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форми навчання / укл. : О.М. Берестецька , Л.Є. Гац.- Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. - 17с.
Bibliographic description (International): Guidelines for the organization of work in the Studio "New Technologies and Innovative Enterprises" for the work of specialists 051 "Economics" of day and special education / Incl. О. М. Berestetska , L. E.Gats. - Ternopil :TNTU im. I.Pulya, 2018.-17p.
Issue Date: 2019
Date of entry: 10-Dec-2019
Publisher: м. Тернопіль, ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Тернопіль, ТНТУ
UDC: 330.341
Keywords: нові технології
інноваційний розвиток
спад виробництва
криза
інновації
інноваційний проєкт
Number of pages: 17
Abstract: Нові технології та інновації на сучасному етапі економічного розвитку підприємств сприяють ефективному використанню наявних ресурсів і найкращому задоволенню потреб споживачів. Адже інновації здійснюють прискорення зростання продуктивності факторів виробництва, забезпечують прискорення зростання обсягів виробництва, прискорюють структурні зрушення, сприяють перерозподілу ресурсів на перспективні напрями суспільно-економічного розвитку, поліпшують статус країни в глобальній економіці та національну конкурентоспроможність. Дані методичні вказівки складено згідно робочої програми дисципліни «Нові технології та інноваційний розвиток підприємства». Навчальний матеріал для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
Description: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента та вміщують: - структуру навчальної дисципліни; - теми та плани лекційних занять; - тематичний план та розподіл часу, відведеного на самостійну роботу студента за темами та формами навчання; - теми доповідей чи презентацій на вибір студента; - приклади типових задач чи завдань, які виносяться на закріплення тем; - список рекомендованої літератури.
Content: Вступ 4 Мета і завдання курсу 4 Структура навчальної дисципліни 5 Тематичний план дисципліни (розподіл часу за темами та формами навчання) 6 Тема 1. Предмет і методи дисципліни. Циклічність інноваційного розвитку 6 Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку підприємства. 7 Тема 3. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика 7 Тема 4. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок 7 Тема 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 7 Тема 6. Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства 8 Тема 7. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства 8 Тема 8. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 8 Тема 9. Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства 8 Критерії оцінки результатів самостійної роботи студентів 9 Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів 9 Теми доповідей 9 Теми презентацій 10 Задачі для самоперевірки 10 Контрольні запитання 12 Практичні завдання 13 Методи контролю 13 Програма самостійної роботи студента заочної форми навчання 14 Рекомендована література 16
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29460
URL for reference material: https://dl.tntu.edu.ua/content.php?cid=331044
References (Ukraine): 1. Блауг М. Управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монографія / М. В. Гаман. – К.: Вікторія, 2011. – 312 с.
2. Волков О., Денисенко М., гречан А. Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник. – Центр навчальної літератури, 2007. – 662с.
3. Економні інновацій: як створити більше з меншими ресурсами. – Київ: К.FUND, 2015.- 208с.
4. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. 98 с.
5.Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія та практика: Підручник. / А.В. Катренко, В. В. Пасічник.– Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 447с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка по самостроботі ІННОВАЦІЇ 2019 ЕЛАРТУ.doc232,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools