Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29460
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Нові технології та інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Берестецька, Олена Михайлівна
Гац, Любов Євгенівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2.
Bibliographic description (Ukraine): Дані методичні вказівки складено згідно робочої програми дисципліни «Нові технології та інноваційний розвиток підприємства». Навчальний матеріал для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента.
Bibliographic description (International): These guidelines are compiled according to the work program of the discipline "New technologies and innovative development of the enterprise". The educational material for assimilation by the student in the process of independent work, is submitted for final control, along with the material that was processed during the training. Methodological materials for independent work of students provide for the possibility of self-control by the student.
Issue Date: 2019
Publisher: м. Тернопіль, ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Тернопіль, ТНТУ
UDC: 330.341
Keywords: нові технології
інноваційний розвиток
спад виробництва
криза
інновації
інноваційний проєкт
Number of pages: 17
Abstract: Нові технології та інновації на сучасному етапі економічного розвитку підприємств сприяють ефективному використанню наявних ресурсів і найкращому задоволенню потреб споживачів. Адже інновації здійснюють прискорення зростання продуктивності факторів виробництва, забезпечують прискорення зростання обсягів виробництва, прискорюють структурні зрушення, сприяють перерозподілу ресурсів на перспективні напрями суспільно-економічного розвитку, поліпшують статус країни в глобальній економіці та національну конкурентоспроможність. Дані методичні вказівки складено згідно робочої програми дисципліни «Нові технології та інноваційний розвиток підприємства». Навчальний матеріал для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
Description: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента та вміщують: - структуру навчальної дисципліни; - теми та плани лекційних занять; - тематичний план та розподіл часу, відведеного на самостійну роботу студента за темами та формами навчання; - теми доповідей чи презентацій на вибір студента; - приклади типових задач чи завдань, які виносяться на закріплення тем; - список рекомендованої літератури.
Content: Вступ 4 Мета і завдання курсу 4 Структура навчальної дисципліни 5 Тематичний план дисципліни (розподіл часу за темами та формами навчання) 6 Тема 1. Предмет і методи дисципліни. Циклічність інноваційного розвитку 6 Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку підприємства. 7 Тема 3. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика 7 Тема 4. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок 7 Тема 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 7 Тема 6. Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства 8 Тема 7. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства 8 Тема 8. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 8 Тема 9. Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства 8 Критерії оцінки результатів самостійної роботи студентів 9 Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів 9 Теми доповідей 9 Теми презентацій 10 Задачі для самоперевірки 10 Контрольні запитання 12 Практичні завдання 13 Методи контролю 13 Програма самостійної роботи студента заочної форми навчання 14 Рекомендована література 16
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29460
URL for reference material: https://dl.tntu.edu.ua/content.php?cid=331044
References (Ukraine): 1. Блауг М. Управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монографія / М. В. Гаман. – К.: Вікторія, 2011. – 312 с.
2. Волков О., Денисенко М., гречан А. Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник. – Центр навчальної літератури, 2007. – 662с.
3. Економні інновацій: як створити більше з меншими ресурсами. – Київ: К.FUND, 2015.- 208с.
4. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. 98 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка по самостроботі ІННОВАЦІЇ 2019 ЕЛАРТУ.doc232,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools