Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29098
Title: Обґрунтування параметрів робочих органів гичкозбирального модуля кормових буряків
Other Titles: Substantiation of operating elements parameters of the top gathering module for beet roots
Authors: Цьонь, Ганна Богданівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019.
Bibliographic description (International): Thesis for Candidate Degree in Engineering Sciences in 05.05.11 – Machines and Mechanical Equipment of Agricultural Production. – Ternopil Ivan Pului National Technical University, Ternopil, 2019.
Issue Date: 4-Nov-2019
Submitted date: 4-Nov-2019
Date of entry: 4-Nov-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Defense council: Д 58.052.02
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Committee members: Мироненко, Валентин Григорович
Онищенко, Володимир Борисович
UDC: УДК 631.356.22
Keywords: гичка, роторний гичкоріз, шнек, секундна подача, продуктивність, коефіцієнт заповнення, частота обертання, діаметр, пошкодження, вивалювання
Abstract: У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено актуальне завдання підвищення показників якості збирання гички коренеплодів кормових буряків шляхом розроблення та обґрунтування параметрів робочих органів гичкозбирального модуля. Гичкозбиральний модуль складається з рами, на якій встановлено опорні колеса, роторний гичкоріз, гвинтовий конвеєр, обрізувачі головок коренеплодів. Удосконалення робочих органів полягає у наступному: ножі роторного гичкоріза виконано Г-подібної форми; крок спіральних витків шнека гвинтового конвеєра збільшується в сторону вивантаження зрізаної гички; плоский ніж обрізника залишків гички з головок коренеплодів встановлено на нерухомому вертикальному пальці та виконано підпружиненим; ніж виконано активним з можливістю зворотно-поступального руху в горизонтальній площині; гребінчастий копір встановлено на амортизаторі удару, який виконано у вигляді пружного елемента. На основі проведеного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні раціональні параметри робочих органів гичкозбирального модуля. Результати досліджень прийняті ПАТ «Рівнесільмаш» (смт. Квасилів, Рівненська обл.) для розроблення та вдосконалення існуючих робочих органів для збирання гички коренеплодів кормових буряків. Конструктивна новизна технічного рішення підтверджена 2 патентами України на корисні моделі.
An important task of improving the quality indices of fodder beet roots top gathering by means of developing and substantiating the parameters of operating elements of the top gathering module is solved in this thesis on the basis of generalized scientific results set. Top gathering module consists of the frame with mounted supporting wheels, rotary top cutter, auger, root heads cutter. Improvement of the operating elements is as follows: the knives of the rotary top cutter are of Г-type shape,; the auger spiral winding pitch increases towards the cut root top unloading; the plain knife of the root top remains cutter is mounted on fixed vertical pin and is spring loaded; the knife is active with possible reciprocating motion in horizontal plane; comb feeler is mounted on shock damper produced in the form of elastic element. Based on the complex to the results theoretical and experimental investigations the main parameters of the operating elements for improved top gathering module are justified. The investigation results are adopted by Private Joint-Stock Company “Rivnesilmash” (village Kvasyliv, Rivne region) for development and improvement of existing operating elements for fodder beet roots top gathering. Constructive novelty of engineering solution is confirmed by 2 Ukraine patents for useful models.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29098
References (Ukraine): 1. Цьонь О.П., Сташків М.Я., Цьонь Г.Б. Обґрунтування вибору обладнання для проведення експериментальних досліджень активних плоских ножів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2014. Вип. № 145. C. 100-104.
2. Вплив перерозподілу зусилля різання активного ножа дообрізувача гички буряків на його довговічність / Рибак Т.І., Цьонь О.П., Сташків М.Я., Цьонь Г.Б. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2014. Вип. № 151. С. 222-227.
3. Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module / Rybak T., Tson A., Stashkiv M., Tson O. Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, 2018. No 2 (90). P. 105-114.
4. Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module / Tson A., Khomuk N., Dovbush T., Tson O. Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, 2018. No 3 (91). P. 101-106.
5. Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier / Anna Tson, Viktor Baranovskyi, Oleg Lyashuk, Taras Dovbush. Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, 2018. No 4 (92). P. 60-67.
6. Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module / Tson A., Rybak T., Stashkiv M., Shchur T. Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin-Rzeszow, 2018. No.1 (20). P. 83-89.
7. Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow / [Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Tson A., Gupka A., Marunych A.]. Ukrainian Food Journal. Kyiv, 2018. Vol. 7. Issue 3. P. 499-510.
8. Цьонь О., Попович П., Цьонь Г. Програма експериментальних досліджень активних плоских ножів. Природничі науки та інформаційні технології: зб. тез доп. XVII наук. конф. Тернопіль, 20-21 листопада 2013 р. Тернопіль: ТНТУ, 2013. Том 1. С. 32.
9. Результаты экспериментальных исследований активных плоских ножей свеклоуборочных машин / Цень О.П., Попович П.В., Цень А.Б., Хомик Н.И. Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы : мат. ІІІ Всероссийской науч.-техн. конф. Рубцовськ, 18-19 дек. 2013 р. Рубцовск: Рубцовский индустриальный ин-т, 2013. С. 135-138.
10. Цьонь О.П., Цьонь Г.Б. Планування багатофакторного експерименту з дослідження активних дообрізувачів гички. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль, 11-12 грудня 2013 р. Тернопіль: ТНТУ, 2013. С. 165.
11. Цьонь Г.Б. Програма дослідження робочих органів гичкозбирального модуля. Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Тернопіль: ТНТУ, 2018. Т. 1. С. 215.
12. Рибак Т., Цьонь Г. Обґрунтування параметрів гичкозбирального модуля. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) : мат. Міжн. наук.-техн. конф. Тернопіль, 22-24 травня 2018 р. Тернопіль: ТНТУ, 2018. С. 153-154.
13. Барановський В.М., Цьонь Г.Б. Кінематичний аналіз переміщення ножа обрізника по головці коренеплоду. Зб. тез доп. VI Міжн. наук.-техн. конф. «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987). Київ, 21-22 лютого 2019 р. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. С. 136.
14. Рибак Т.І., Цьонь О.П., Сташків М.Я., Попович П.В., Цьонь Г.Б. Дообрізувач гички з активним ножем: патент на корисну модель 86895 Україна. № u201309816; заявл. 07.08.2013; опубл. 10.01.2014. Бюл. №1. 4 с.
15. Рибак Т.І.; Цьонь Г.Б., Сташків М.Я.; Цьонь О.П.; Довбуш Т.А.; Хомик Н.І. Гичкозбиральна машина: патент на корисну модель 127089 Україна. № u201802684; заявл. 16.03.2018; опубл. 10.07.2018. Бюл. № 13. 4 с.
Content type: Dissertation
Appears in Collections:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.