Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28922

Title: Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі
Other Titles: Theoretical and economic grounding of problems of construction industry development
Authors: Яковенко, Роман
Yakovenko, Roman
Affiliation: Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Яковенко Р. Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі / Роман Яковенко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 48–53. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description (International): Yakovenko R. (2019) Teoretyko-ekonomichne obgruntuvannia problem rozvytku budivelnoi haluzi [Theoretical and economic grounding of problems of construction industry development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 48-53 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 25-May-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.048
UDC: 332.8
330.1
Keywords: будівництво
ринок нерухомості
попит
рівень капіталізації
construction
real estate market
demand
capitalization level
Number of pages: 6
Page range: 48-53
Start page: 48
End page: 53
Abstract: Вирішено стратегічну економічну прикладну проблему: теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку галузі будівництва. Визначено економічну роль галузі будівництва – однієї з провідних галузей національної економіки, індикатора рівня її розвитку. Розвиток будівельної галузі призводить до активізації таких секторів економіки: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія та металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. Проаналізовано сукупність процесів, що визначають стан первинного та вторинного ринків нерухомості як джерел повноцінного розвитку будівельної галузі. У Кропивницькому спостерігається стійка тенденція до скорочення чисельності населення протягом багатьох років – саме це є визначальним гальмом на шляху формування попиту, а відтак і призводить до скорочення обсягів виробництва. Виробник, тобто будівельна фірма, має пропонувати ціну, виходячи з витрат виробництва. Ключова проблема криється у тому, що пропонуючи ціну, виробники беруть до уваги не витрати на будівництво, а так званий рівень капіталізації, тобто можливість отримання максимального зиску. Такий зиск вони потенційно можуть отримати у разі продажу цієї нерухомості дуже забезпеченим особам, або у разі використання таких об’єктів у комерційних цілях. Наведено два етапи житлової політики країн Заходу. Сьогодні в більшості європейських країн фактично немає потреби збільшувати житлову площу – вона становить 35–45 метрів квадратних на одну людину. Визначено, що виключним способом задоволення потреб молоді у житлі є старе дешеве житло, тому більші перспективи має вторинний ринок нерухомості. Наведемо чинники, що сприятимуть розвитку будівельної галузі: зростання рівня економічних знань населення, зокрема підприємницького прошарку, що працює в будівельній сфері та відмова від прагнення отримання надприбутків; зростання чисельності населення регіону, що може відбуватись як за рахунок переважання народжуваності над смертністю, так і за рахунок міграційного приросту; зростання рівня життя та можливості отримання безпечного для подальшого існування кредиту; легалізація доходів населення та залучення їх до інвестиційної діяльності, у тому числі вкладання коштів у будівництво; зміна пріоритетів державного регулювання будівельної галузі: від отримання економічного зиску внаслідок проведення відповідних перевірок та надання дозволів – до підвищення якості та безпеки нового житла.
The article deals with the strategic economic application problem: theoretical and economic substantiation of the problems of the development of the construction industry. The economic role of the construction industry is one of the leading branches of the national economy, an indicator of the level of its development is determined. The development of the construction industry leads to the activation of the following sectors of the economy: production of building materials and related equipment, machinery industry, metallurgy and metalworking, petrochemicals, glass production, woodworking and porcelain and porcelain industry, transport, energy, etc. The complex of processes determining the state of primary and secondary real estate markets as sources of full development of the construction industry is analyzed. In Kropivnitsky, there is a steady trend towards a decline in population over the years – this is the main obstacle to the formation of demand, and therefore leads to a reduction in production volumes. The manufacturer, that is, the construction firm, has to offer a price based on the cost of production. The key problem lies in the fact that when offering prices, manufacturers take into account not the cost of construction, but the so-called level of capitalization, in other words, the possibility of obtaining maximum profits. They can potentially benefit from such a sale if they sell this property to very well-off persons, or if such objects are commercially exploited. The two stages of the housing policy of the West are presented. Today, in most European countries there is virtually no need to increase the living space − it is 35−45 square meters per person. It has been determined that the only way to meet the needs of young people in housing is to have an old cheap housing, therefore the secondary real estate market has more prospects. Here are the factors that will contribute to the development of the construction industry: the growth of the level of economic knowledge of the population, in particular the business layer, working in the construction industry and the refusal to seek a profit; an increase in the population of the region, which may be due to the predominance of fertility over mortality, and due to migration growth; the growth of living standards and the possibility of obtaining a loan secured for further existence; legalization of incomes and attraction of them to investment activity, including investment in construction; change of the priorities of the state regulation of the construction industry: from obtaining economic profit due to appropriate inspections and granting of permits − to improve the quality and safety of new housing.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28922
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://persha.kr.ua/news/15434-perspektivi-rozvitku-budivelnoyi-galuzi-kirovogradshhini.html
http://persha.kr.ua/news/15434-perspektivi-rozvitkubudivelnoyi-galuzi-kirovogradshhini.html
References (Ukraine): 1. Диба В. В., Гаташ В. С. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України: зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). 2013. Вип. 4 (39). Том 2. С. 3–9.
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. C., Баластрик Л. О. Макроекономіка: підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2004. 851 с.
3. Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб. Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2009. 120 с.
4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки: підручник. К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. 592 с.
5. Яковенко Р. В. Перспективи розвитку будівельної галузі Кіровоградщини. Розвиток економічної думки: зб. наук. праць. 2014. Вип. 7. С. 68–73.
6. Яковенко Р. Перспективи розвитку будівельної галузі Кіровоградщини. URL: http://persha.kr.ua/news/15434-perspektivi-rozvitku-budivelnoyi-galuzi-kirovogradshhini.html. Назва з титул. екрана.
References (International): 1. Dyba V. V. and Hatash V. S. Stan ta perspektyvy rozvytku budivel'noi haluzi Ukrainy. Status and prospects of the construction industry in Ukraine: zbirnyk naukovykh prats' (haluzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo). 2013.Vol. 2. Pp. 3−9.
2. Bazylevych V. D., Bazylevych K. S. and Balastryk L. O. Makroekonomika. Kyiv: Znannya, 2004. 851 р. [In Ukraine].
3. Yakovenko R. V. Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties]. Kirovohrad: Polihraf-Servis, 2009. 120 р. [In Ukraine].
4. Mykhasyuk I., Mel'nyk A., Krupka M. and Zaloha Z. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky. [State regulation of the economy]. Kyiv: Atika, El'ha-N, 2000. 592 р. [In Ukraine].
5. Yakovenko R. V. Perspektyvy rozvytku budivel'noi haluzi Kirovohradschyny. [Prospects for the construction industry in Kirovograd region]. Rozvytok ekonomichnoyi dumky. Vol. 7. Pp. 68−73.
6. Yakovenko R. V. Perspektyvy rozvytku budivel'noi haluzi Kirovohradschyny [Prospects for the construction industry in Kirovograd region]. URL: http://persha.kr.ua/news/15434-perspektivi-rozvitkubudivelnoyi-galuzi-kirovogradshhini.html (Accessed 14 April 2019).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_48-53.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_48-53.djvu123,08 kBDjVuView/Open
new_GEB_48-53__COVER.png1,35 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.