Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28914

Title: Бухгалтерський облік в ціноутворенні торговельного підприємства
Other Titles: Accounting in price development of a trading enterprise
Authors: Мазур, Наталія
Mazur, Nataliia
Affiliation: Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мазур Н. Бухгалтерський облік в ціноутворенні торговельного підприємства / Наталія Мазур // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 139–148. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Mazur N. (2019) Bukhhalterskyi oblik v tsinoutvorenni torhovelnoho pidpryiemstva [Accounting in price development of a trading enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 139-148 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 10-Jun-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.139
UDC: 657
339.3
Keywords: ціноутворення
ціна
бухгалтерський облік
облікова політика
торговельне підприємство
торговельна надбавка
ціна товару
pricing
price
accounting
accounting policy
trading company
trade margin
price of goods
Number of pages: 10
Page range: 139-148
Start page: 139
End page: 148
Abstract: Одним із визначальних факторів забезпечення успішного функціонування торговельних підприємств та формування оптимальних результатів їх діяльності є належним чином розроблена цінова політика. Ціноутворення у досліджуваній галузі має низку особливостей, а тому обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у системі ціноутворення підприємств торгівлі є актуальним і проблемним питанням, що потребує системних досліджень. У статті висвітлено питання формування ефективної облікової політики з точки зору ціноутворення торговельного підприємства. Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування ефективної облікової політики в управлінні ціноутворенням торговельного підприємства. Запропоновано зразок оформлення наказу про ціноутворення для торговельного підприємства з урахуванням результатів досліджень. На законодавчому рівні в План рахунків рекомендовано додати 29 рахунок «Торговельна націнка», який поділявся б на субрахунки за сферами діяльності, а також виділяти окремий субрахунок з обліку знижок. Це дасть змогу легше отримати повну та достовірну інформацію про суму торговельної націнки за певний період. А виділення цієї інформації у фінансовій звітності на окремому рахунку дасть змогу аналізувати дані не тільки для внутрішніх користувачів, але й для зовнішніх (інвесторів, державних служб контролю тощо). Виявлено, що торговельна націнка за економічним змістом та принципом формування є валовим прибутком підприємства від реалізації товарів уроздріб, а також було визначено, що ідентичними є формування чистого доходу від реалізації та роздрібної ціни реалізації. Отримані результати дали можливість послідовно обґрунтувати думку про те, що відображення торговельної націнки саме без ПДВ не порушує діючі нормативи обліку та не спотворює фінансовий результат. Окреслено напрями подальших досліджень.
One of the key factors in ensuring the successful functioning of trade enterprises and the formation of optimal results of their activities is the proper pricing policy. Pricing in the field under study has a number of peculiarities, and therefore the accounting and analytical support of making managerial decisions in the system of pricing of trade enterprises is an actual and problematic issue that needs systematic research. The article deals with the question of formation of effective accounting policy in terms of pricing of a trading enterprise. Theoretical propositions and practical recommendations for formation of effective accounting policy in the management of pricing of a trading enterprise are substantiated. A sample of the execution of a pricing order for a trading company is proposed, taking into account the results of research. At the legislative level, it is recommended to add 29 invoices «Trade margin» to the Invoicing Plan, which would be subdivided into subaccounts of the activities, as well as to allocate a separate sub-account for discounting. This will make it easier to obtain complete and accurate information about the amount of trade margin over a given period. And allocation of this information in the financial statements on a separate account will allow to analyze data not only for internal users, but also for external (investors, state control services, etc.). It was found that the trade margin on the economic content and the principle of formation is the gross profit of the enterprise from the sale of goods in retail, and it was determined that the formation of net income from sales and retail sales price is identical. The obtained results gave the opportunity to consistently substantiate the view that the reflection of the trade margin without VAT (value added tax) is not in violation of the applicable accounting standards and does not distort the financial result. Directions of further research are outlined
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28914
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2015/12.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
https://balance.ua/news/archive/prikaz-o-cenoobrazovanii
https://buhgalter911.com/news/news29273.html
https://buhgalter911.com/news/news-29273.html
References (Ukraine): 1. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.12 р. № 5007-VI. Дата оновлення: 30.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (дата звернення: 22.05.2019).
2. Чорна Н. Ю., Кулик Ю. Л. Формування ефективної конкурентоспроможної цінової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. № 2/2015. С. 52–56. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2015/12.pdf (дата звернення: 20.05.2019).
3. Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.05.2019).
4. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9, затв. Наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. Дата оновлення: 01.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 17.05.2019).
5. Наказ про ціноутворення: зразок. «Баланс». № 94–95, 27.11.17 р. URL: https://balance.ua/news/archive/prikaz-o-cenoobrazovanii (дата звернення: 20.05.2019).
6. Собівартість і ціна. Справочник экономиста. Спецвыпуск. 2011. С. 30.
7. Торговая наценка в розничной торговле. Бухгалтер 911. URL: https://buhgalter911.com/news/news29273.html (дата звернення: 17.05.2019).
References (International): 1. Law of Ukraine “Pro ciny i cinoutvorennja” of 21.06.12. No. 5007-VI, potochna redakcija vid 30.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (accessed 22.05.2019). [In Ukrainian].
2. Chorna N. Ju., Kulyk Ju. L. Formuvannja efektyvnoji konkurentospromozhnoji cinovoji polityky pidpryjemstva. Investyciji: praktyka ta dosvid. No. 2/2015. Pp. 52–56. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2015/12.pdf (accessed 20.05.2019). [In Ukrainian].
3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny: ofic. sajt. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 19.05.2019). [In Ukrainian].
4. Zapasy: Polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku no. 9, zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrajiny no. 246, 20.10.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (accessed 17.05.2019).[In Ukrainian].
5. Nakaz pro cinoutvorennja: zrazok. Balans. No. 94–95. 27.11.17. URL: https://balance.ua/news/archive/prikaz-o-cenoobrazovanii (accessed 20.05.2019). [In Ukrainian].
6. Sobivartistj i cina. Spravochnyk ekonomista. Specvypusk. 2011. 30 p. [In Ukrainian].
7. Torghovaja nacenka v roznychnoj torghovle. Bukhghalter 911. URL: https://buhgalter911.com/news/news-29273.html (accessed 17.05.2019). [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_139-148.djvu659,71 kBDjVuView/Open
new_GEB_139-148__COVER.png1,15 MBimage/pngView/Open
new_GEB_139-148.pdf4,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.