Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28913

Title: Маркетинг інновацій як рушійна сила розвитку світового господарства
Other Titles: Innivations marketing as a driving force of the world economy development
Authors: Таранич, Андрій
Taranych, Andrii
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Таранич А. Маркетинг інновацій як рушійна сила розвитку світового господарства / Андрій Таранич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 130–138. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Taranych A. (2019) Marketynh innovatsii yak rushiina syla rozvytku svitovoho hospodarstva [Innivations marketing as a driving force of the world economy development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 130-138 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 8-Jun-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.130
UDC: [339.138
001.895] 339.9.012.23
Keywords: міжнародні економічні відносини
науково-технічний прогрес
світове господарство
техніко-економічний розвиток
постіндустріальне суспільство
інформаційна економіка
маркетинг інновацій
international economic relations
scientific and technological progress
world economy
technical and economic development
postindustrial society
information economy
marketing of innovations
Number of pages: 9
Page range: 130-138
Start page: 130
End page: 138
Abstract: Розкрито особливості розвитку світового господарства у нинішній час як фазу «інформаційна економіка». Визначено особливості інформаційної економіки й її генезису в світі й Україні. Розкрито зв'язок між маркетинговою й інноваційною діяльністю підприємств, досліджено передумови формування та розвитку маркетингу інновацій в умовах інформатизації світового господарства. Отримало подальшого розвитку сутнісне трактування маркетингу інновацій через співставлення певних стратегій маркетингу із поведінковим, структурним і функціональним підходами до трактування конкуренції. Досліджено циклічність динамічного розвитку світового господарства у контексті впровадження інновацій, розкрито зміст теорії інновацій у поглядах класиків економічної теорії та неокласіків. Визначено роль маркетингу інновацій, що полягає у створенні внутрішніх підприємницьких чинників до задоволення потреб споживачів, а також зовнішніх факторів адаптації підприємства до еволюційних змін світового господарства. Визначено, що маркетинг інновацій має науково-технічну та комерційну (маркетингову) складові, що поєднуються при вдалій реалізації інноваційного проекту. Розкрито еволюційний процес маркетингу інновацій від окремих стадій пробного й комерційного маркетингу до автономного управлінського процесу в складі менеджменту підприємства, пов’язаного з усвідомленням циклічності товарних складових у портфелі бізнесу підприємства та цілеспрямованого управління їх інноваційним розвитком. Досліджено історичні особливості маркетингу інновацій та вперше надано процесам еволюції маркетингу як філософії бізнесу трактування як управлінської інновації, що сприяла підвищенню ефективності розвитку світового господарства при стагнації певних складових продуктивних сил і виробничих відносин. Визначено, що маркетинг інновацій в еру інформаційної економіки розвивається шляхом цифрового, «софт-маркетингу»
In this paper the distinctive features of the world economy at the present stage as «information economy» are observed. The peculiarities of information economy and its genesis in the world and Ukraine are defined. The connection between marketing and innovation activity of enterprises is revealed, the prerequisites of formation and development of innovations marketing in the conditions of informatization of world economy are investigated. The further development of the essential interpretation of innovations marketing is provided through the comparison of certain marketing strategies with behavioral, structural and functional approaches to the interpretation of competition. The cyclicity of the dynamic development of the world economy in the context of the introduction of innovations is explored, the content of the theory of innovations in the views of the classics of economic theory and the neoclassical is revealed. The role of marketing of innovations is defined, that is to create internal entrepreneurial factors to meet the needs of consumers, as well as external factors of adaptation of the enterprise to the evolutionary changes of the world economy. It is determined that innovations marketing has a scientific-technical and commercial (marketing) components, which are combined with the successful implementation of the innovation project. It is revealed the evolutionary process of marketing innovation from individual stages of the trial and commercial marketing to an independent administrative process as a part of management related businesses with the knowledge of cyclical commodity components in the portfolio of business enterprises and targeted management of their innovation. Historical peculiarities of marketing innovation are researched and for the first time it was presented the interpretation of the evolution of marketing as a business philosophy as managerial innovation, which contributed to improving the efficiency of the development of the world economy at the moment of stagnation of certain components of productive forces and industrial relations. It is determined that marketing of innovations in the era of information economy is developing as a digital, «softmarketing».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28913
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.csiic.ca/PDF/
https://doi.org/10.1080/07341510801900334
References (Ukraine): 1. Таранич А. В. Феномен постіндустріального суспільства та основні концепції його розвитку. Економіка і організація управління. ДонНУ імені Василя Стуса. 2017. Вип. 1 (25). С. 133–139.
2. Чухно А. А. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. Київ, 2006. 512 с.
3. Godin B. The Information Economy: The History of a Concept Through its Measurement, 1949–2005. Project on the History and Sociology of S&T Statistics Working Paper. 2008. No. 38. URL:http://www.csiic.ca/PDF/ Godin_38.pdf. (дата звернення: 08.05.2019). https://doi.org/10.1080/07341510801900334
4. Маслов А. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ початку ХХІ століть. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 128. С. 11–16.
5. Васильєва Н. Ф., Кавура В. Л. Машинобудування як матеріально-технічна основа неоіндустріальної економіки України. Економіка промисловості. 2014. № 4 (68). С. 88–96.
6. Хаджинов І. В. Старопромислові регіони України: тенденції розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. № 1. Т. 3. С. 72–78.
7. Макогон Ю. В., Таранич А. В., Хаджинов І. В. Донецкая область как фабрика инноваций в контексте становления стратегии ее регионального развития и территориального маркетинга. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 4. Т. 1. С. 186–190.
8. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития; пер. с нем. В. С. Автономова. Москва: ЭКСМО, 2008. 863 с.
9. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. Мировая экономика и международные отношения.1989. № 12. С. 6–14.
References (International): 1. Taranych A. Fenomen postindustrialnoho suspilstva ta osnovni kontseptsii yoho rozvytku [The phenomenon of post-industrial society and the basic concepts of its development]. Economics and organization of management. Vasyl’ Stus Donetsk National University. 2017. Vol. 1. No. 25. Pp. 133–139.
2. Chukhno A. Informatsiina postindustrialna ekonomika teoriia i praktyka [Information Post-industrial Economics: Theory and Practice]. Kyiv, 2006. [In Ukrainian].
3. Godin B. The Information Economy: The History of a Concept Through its Measurement, 1949–2005. Project on the History and Sociology of S&T Statistics Working Paper. 2008. No. 38. URL: http://www.csiic.ca/PDF/ Godin_38.pdf. (accessed 8 Mai 2019). https://doi.org/10.1080/07341510801900334
4. Maslov A. Etapy rozvytku teoriyi informatsiynoyi ekonomiky v druhiy polovyni XX – na pochatku XXI stolittya [Stages of the development of the theory of information economy in the second half of the XX – early XXI centuries]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University. Economy. 2011. No. 128. Pp. 11–16.
5. Vasylieva N., Kavura V. Mashynobuduvannia yak materialno-tekhnichna osnova neoindustrialnoi ekonomiky Ukrainy [Mechanical engineering as the material and technical basis of the neo-industrial economy of Ukraine]. Economy of Industry. 2014. Vol. 4. No. 68. Pp. 88–96.
6. Khadzhynov I. Staropromyslovi rehiony Ukrayiny: tendentsiyi rozvytku [Old industrial regions of Ukraine: trends of development]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. 2012. Vol. 3. No. 1. Pp. 72–78.
7. Makohon Yu., Taranych A., Khadzhynov I. Donetskaya oblast kak fabrika innovatsiy v kontekste stanovleniya strategii ee regionalnogo razvitiya i territorialnogo marketinga [Donetsk region as a factory nof innovations in the context of establishing a strategy for its regional development and territorial marketing]. Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic Sciences. 2011. Vol. 1. No. 4. Pp. 186–190.
8. Shumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of economic development]. Moscow: Eksmo. 2008. [In Russian].
9. Khayyek F. Konkurentsiya kak protsedura otkrytiya [Competition as a discovery procedure]. World Economy and International Relations. 1989. No. 12. Pp. 6–14.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_130-138.pdf3,84 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_130-138.djvu170,27 kBDjVuView/Open
new_GEB_130-138__COVER.png1,18 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.