Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28911

Title: Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку
Other Titles: The strategy of enterprise’s competitive advantages formation in modern conditions of the market
Authors: Костюк, Вікторія
Янчук, Тетяна
Kostyuk, Viktoriia
Yanchuk, Tetiana
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnitsa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Костюк В. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку / Вікторія Костюк, Тетяна Янчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 115–120. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Kostyuk V., Yanchuk T. (2019) Stratehiia formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva v suchasnykh umovakh rynku [The strategy of enterprise’s competitive advantages formation in modern conditions of the market]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 115-120 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 4-Jun-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.116
UDC: 65.011.1
Keywords: конкуренція
стратегія поведінки підприємства
маркетинг
торговий центр
конкурентоспроможність
competition
enterprise behavior strategy
marketing
shopping center
competitiveness
Number of pages: 6
Page range: 115-120
Start page: 115
End page: 120
Abstract: Розглянуто основні різновиди стратегії конкурентної поведінки підприємства. Наведено головних конкурентів та конкурентні переваги даного підприємства. Обґрунтовано актуальність дослідження та необхідність удосконалення конкурентної стратегії підприємств у сучасних умовах. На основі представленої у статті інформації запропоновано конкурентні стратегії поведінки, доречні для застосовування. Розкрито основні напрями заходів, що сприяють визначенню й реалізації конкурентних стратегій. Наведено основні класифікації конкурентних стратегій. Досліджено взаємозв'язок різних видів діяльності підприємства та їх вплив на досягнення конкурентних переваг. Розглянуто механізм виявлення та утримання конкурентних переваг. З’ясовано, пояснено та обґрунтовано відсутність єдиного методу формування конкурентних стратегій. Розглянуто причини, які спонукають компанії формувати власні конкурентні стратегії, доведено важливість конкурентних стратегій для забезпечення сталого розвитку підприємства, високої прибутковості та конкурентоспроможності на сучасних ринках товарів та послуг. Установлено, що перелік джерел створення конкурентної переваги достатньо великий та різноманітний, проте важливим фактором забезпечення конкурентної переваги підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках є співвідношення ціни й якості. Конкретизовано, що процес формування конкурентних переваг підприємства починається з ідеї її створення шляхом визначення відповідного джерела під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, між якими існує тісний взаємозв’язок. Аргументовано, що важливим напрямком формування конкурентних переваг є розроблення підприємством ефективної стратегії розвитку, яка базуватиметься на унікальному позиціонуванні підприємства, орієнтації на унікальні види діяльності. Розглянуто важливість розроблення стратегії конкуренції та доведення її суті до кожного окремого працівника організації, а також чинники, що не дають змогу вітчизняним підприємствам системно підійти до вирішення проблем, пов’язаних із розробленням стратегії конкуренції та пошуком нових конкурентних переваг з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
The article deals with the main varieties of the strategy of competitive behavior of an enterprise. The actuality of the given research and the need to improve the competitive strategies of enterprises in modern conditions are proved. The main competitors and competitive advantages of this enterprise are presented. Based on the information presented in the article,the competitive behavior strategies are suggested for use. The main directions of measures, which help to define and implement competitive strategies, are revealed. The main classification of competitive strategies is presented. It was found and reasonably explained the nonexistence of a single method of creating competitive strategies. It was considered the causes that encourage companies to form their own competitive strategies and the importance of competitive strategies for sustainable enterprise development, high profitability and competitiveness in today’s markets of goods and services is proven. Correlation of different activities of the enterprise and their effect on competitive advantages achievements are investigated. Mechanism of competitive advantages determination and keeping is studied. The conducted research certifies that the list of sources of creation of competitive edge is large enough and diverse, but the crucial factors of the company’s success and the important competitive advantage is the price and quality rati – the systemic characteristics of the competitiveness of the enterprise. So it is the improvement of the level of product quality of the enterprise that is very important factor in ensuring the competitive advantages in the domestic and foreign markets. It shows that an important direction of formation of competitive advantages is the growth of an efficiency development strategy by an enterprise, which would be based on a unique positioning of the enterprise, and orientation at unique types of activity. Here the importance of strategy's development and its explanation to all employees of the company are presented. Obstacles that don't allow domestic enterprises to use system approach for some problems that are linked with the competitive strategies development and search of new competitive advantages in order to improve its competitiveness, solution are presented either.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28911
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.
2. Азоєв Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. 270 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с.
4. Іванов Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / ХНЕУ. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. 383 с.
5. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: КНЕУ, 1999. 340 с.
6. Виханский О. С. Стратегическое управление: учеб. пособ. М.: Гардарики, 2003. 296 с.
7. Сухарев О. С. Экономика технологического развития: монография. М.: Финансы и статистика, 2008. 480 с.
8. Погріщук Б. В., Ціхановська О. М., Янчук Т. В. Промисловий маркетинг. Тернопіль: Крок, 2010. 328 с.
References (International): 1. Porter M. Konkurentnoe preymushchestvo: Kak dostych' vіsokoho rezul'tata y obespechyt' ego ustoychyvost'. [Competitive Advantage: How to achieve a high result and ensure its sustainability]. M.: Alpina Business Busks, 2005. 715 p. [Іn Russia].
2. Azoyev G. L. Konkurentsyya: analyz, stratehyya y praktyka. [Competition: Analysis, Strategy and Practice]. M.: Economics and Marketing Center, 2001. 270 p. [Іn Russia].
3. Ansoff I. Stratehycheskoe upravlenye [Strategic Management]. M.: Economics, 1989. 519 p. [Іn Russia].
4. Ivanov Yu. B. Teoretychni osnovy konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva: monohrafiya. [Theoretical Foundations of the Competitive Strategy of the Enterprise: Monograph] / KhNEU. Kh.: VD “INZHEK”, 2006. 383 p. [Іn Ukrainian].
5. Shershnyova Z. E. Oborskaya S. V. Stratehichne upravlinnya: navch. posib. [Strategic Management: Teach. Manual]. K.: KNEU, 1999. 340 p. [Іn Ukrainian].
6. Vikhansky O. S. Stratehycheskoe upravlenye [Strategic Management: study. Way.] M.: Gardariki, 2003. 296 p. [Іn Russia].
7. Sukharev O. S. Ekonomyka tekhnolohycheskoho razvytyya: monohrafyya [Economics of technological development: monograph]. Moscow: Finance and Statistics, 2008. 480 p. [Іn Russia].
8. Pogrischuk B. V., Tsikhanovskaya О. М., Yanchuk T. V. Promyslovyy marketynh [Industrial Marketing].Ternopil: Step, 2010. 328 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_115-120.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_115-120.djvu190 kBDjVuView/Open
new_GEB_115-120__COVER.png1,35 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.