Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28910

Title: Cтратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємства
Other Titles: strategic trends of implementation of enterprise economic potential
Authors: Шабатура, Тетяна Сергіївна
Shabatura, Tatiana
Affiliation: Одеський державний аграрний університет, Одеса, Україна
Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шабатура Т. С. Cтратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємства / Тетяна Шабатура // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 105–114. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Shabatura T. (2019) Ctratehichni napriamky realizatsii ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [strategic trends of implementation of enterprise economic potential]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 105-114 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 4-Jun-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.105
UDC: 005.441
Keywords: економічний потенціал
підприємство
стратегічні напрями
економічний розвиток
пріоритетні цілі
economic potential
enterprise
strategic directions
economic development
priority goals
Number of pages: 10
Page range: 105-114
Start page: 105
End page: 114
Abstract: Досліджено підходи до означення пріоритетних цілей реалізації економічного потенціалу підприємства, а саме: класичний підхід, стійке економічне зростання, сучасний розвиток. Визначено, що пріоритетною ціллю економічного розвитку вітчизняних підприємств має стати максимізація ринкової вартості економічного потенціалу підприємства, оскільки спроможність суб’єкта господарювання використовувати можливості щодо покращення іміджу, створення гарної репутації та посилення ринкових позицій стає джерелом формування унікальної конкурентної переваги, яку неможливо відтворити. Досліджено підходи до розроблення стратегій економічного розвитку підприємства, якими є: дизайнерський, плановий, позиційний, підприємницький, когнітивний, навчальницький, культурний та адаптаційний підходи. Доведено, що при розробленні стратегічних напрямів реалізації економічного потенціалу підприємств має бути враховано інтегрування заходів забезпечення економічної безпеки підприємства, можливості швидкої адаптації до негативних впливів бізнес-оточення, нарощення конкурентних переваг на основі максимізації ринкової вартості економічного потенціалу. Розглянуто етапи розроблення стратегії економічного розвитку підприємства, що мають здійснюватися в межах першочергового усунення або локалізації дії ризик-невизначеностей, оскільки пріоритетні цілі реалізації економічного потенціалу підприємства потребують відповідного захисту. Розроблено алгоритм стратегії реалізації цілей економічного потенціалу підприємства за умов дії ризикневизначеностей. Розроблення стратегічних напрямків реалізації економічного потенціалу підприємства спонукають підходити до його розгляду як до ідейного об’єкта, процес взаємодії базових елементів якого підпорядковуються пріоритетній цілі економічного розвитку – максимізації ринкової вартості потенціалу
The article analyzes the approaches to the definition of the priority goals of realization of the economic potential of the enterprise, namely: the classical approach, sustainable economic growth, modern development. It has been determined that the priority objective of the economic development of domestic enterprises should be to maximize the market value of the economic potential of the enterprise, since the ability of the economic entity to use the opportunities to improve the image, create a good reputation and strengthen market positions becomes the source of the formation of a unique competitive advantage that can not be reproduced. The approaches to development of strategies of economic development of the enterprise, which are: design, planning, positional, entrepreneurial, cognitive, educational, cultural and adaptive approaches are investigated. It is proved that in developing strategic directions of realization of economic potential of enterprises it is necessary to take into account the integration of measures to ensure economic security of the enterprise, the possibility of rapid adaptation to negative influences of the business environment, increase of competitive advantages on the basis of maximizing the market value of economic potential. The stages of development of the strategy of economic development of the enterprise, which should be carried out within the framework of the priority elimination or localization of the action of risk uncertainties, are considered, since the priority goals of realization of the economic potential of the enterprise need to be adequately protected. The algorithm of the strategy of realization of the goals of the economic potential of the enterprise under the conditions of risk-uncertainty is developed. Development of strategic directions of realization of economic potential of an enterprise motivates to approach its consideration as an ideological object, the process of interaction of the basic elements of which is subject to the priority goal of economic development - maximizing the market value of the potential
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28910
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Гришова І. Ю. Теоретичні засади фінансового забезпечення стратегічних рішень. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2010. Випуск 7. Частина I. С. 267–275.
2. Должанський І. З., Загорна Т. О., Герасименко І. М., Ращупкіна В. М. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 362 с.
3. Євдокимов Ф. І., Мізіна О. В. Дослідження категорії «економічний потенціал» промислового підприємства. Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. Вип. 75. 2004. С. 54–59.
4. Лупенко Ю. О. та ін. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / за ред.М. І. Кісіля. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. 86 с.
5. Краснокутська Н. С. Структуризація потенціалу підприємства. Вісн. Хмельниц. нац. університету. Економічні науки. 2008. № 5. Т. II. С. 96–102.
6. Партин Г. О., Фаріон С. Я. Систематизація підходів до визначення сутності поняття «потенціал підприємства». Вісник університету банківської справи НБУ. 2012. № 2 (14). С. 76–80.
7. Шабатура Т. С. Економічний потенціал підприємства: фактори та принципи формування. Соціально-гуманітарний вісник. Харків. 2019. Вип. 25. С. 252–253.
References (International): 1. Grishova I. Y. Teoretychni zasady finansovoho zabezpechennia stratehichnykh rishen. Ekonomichni nauky. [Teoretychni zasady finansovoho zabezpechennia stratehichnykh rishen]. Economical nauky. Seriia “Economy ta menedzhment”: Zbirnyk naukovykh prats / Lutsky Natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Lutsk, 2010. No. 7. Pp. 267–275. [In Ukrainian].
2. Dolzhansky I. Z., Zahorna T. O., Gerasimenko I. M., Raschupkina V. M. Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. [Enterprise Potential Management: Tutorial]. K.: Center for Educational Literature, 2006. 362 p. [In Ukrainian].
3. Evdokimov F. I, Misina O. V. Doslidzhennia katehorii “ekonomichnyi potentsial” promyslovoho pidpryiemstva. [Research of category “economic potential” of an industrial enterprise]. Scientific works of DonNTU. Series: Economical. No. 75. 2004. Pp. 54–59. [In Ukrainian].
4. Lupenko Y. O. Investytsiinyi rozvytok silskoho hospodarstva Kyivskoi oblasti [Investment development of agriculture in the Kiev region] / ed. E. Kissil. K.: NSC “IAE”. 2012. [In Ukrainian].
5. Krasnokutskaya N. С. Strukturyzatsiia potentsialu pidpryiemstva. [Structuring the potential of the enterprise]. Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic Sciences. 2008. No. 5. Pp. 96–102. [In Ukrainian].
6. Partin G. O., Farion S. Ya. Systematyzatsiia pidkhodiv do vyznachennia sutnosti poniattia “potentsial pidpryiemstva”. [Systematization of approaches to the definition of the essence of the concept of “enterprise potential”]. Bulletin of the University of Banking of the NBU. No. 2 (14). 2012. Pp. 76–80. [In Ukrainian].
7. Shabatura T. S. Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva: faktory ta pryntsypy formuvannia. [Economic potential of the enterprise: factors and principles of formation]. Socio-humanitarian herald: a collection of scientific works. Kharkiv. 2019. No 25. Pp. 252–253. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_105-114.pdf5,18 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_105-114.djvu247,13 kBDjVuView/Open
new_GEB_105-114__COVER.png1,28 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.