Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28909

Title: Корпоративні університети як соціальний інструмент системи управління персоналом підприємства в Україні
Other Titles: Corporate universities as the social instrument of human resources management system in Ukraine
Authors: Серняк, Ірина
Serniak, Iryna
Affiliation: Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk State College of Technology and Business, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Серняк І. Корпоративні університети як соціальний інструмент системи управління персоналом підприємства в Україні / Ірина Серняк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 98–104. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Serniak I. (2019) Korporatyvni universytety yak sotsialnyi instrument systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva v Ukraini [Corporate universities as the social instrument of human resources management system in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 98-104 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 30-May-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.098
UDC: 331.108
Keywords: корпоративний університет
управління персоналом
соціальний інструментарій управління персоналом
розвиток персоналу
компанія
corporate university
human resources management
social instruments of human resources management
staff development
company
Number of pages: 7
Page range: 98-104
Start page: 98
End page: 104
Abstract: Досліджено сутність і завдання корпоративних університетів. Виокремлено причини створення корпоративних університетів на підприємствах. Розглянуто роль корпоративних університетів у системі управління персоналом. Проаналізовано приклади функціонування корпоративних університетів на таких вітчизняних підприємства: консалтингова компанія «Ernst & Young», логістична компанія «Нова Пошта», рітейлер техніки й електроніки «COMFY», АТ «Українська автомобільна корпорація», енергетичний холдинг «ДТЕК». Встановлено, що заснування корпоративних університетів є наслідком добре продуманої HR-стратегії та HR-політики компанії й можливе лише в тих підприємствах, де ключовою цінністю та пріоритетом діяльності є розвиток персоналу. Визначено суттєві переваги над традиційними центрами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а саме: переважання цілей виховання особистості над цілями навчання професійним знанням; заохочення вільного мислення керівників і фахівців; вищий рівень підвищення кваліфікації персоналу за рахунок поєднання викладацької та науково-дослідної роботи. Показано, що як соціальний інструмент управління персоналом організації, корпоративний університет дозволяє досягти таких стратегічних і оперативних цілей та завдань: забезпечити високу ефективність і результативність праці персоналу; підвищити мотивацію працівників і як наслідок – зменшити плинність кадрів; сформувати кадровий резерв підприємства, зокрема на керівні посади; запровадити, розвинути та зберегти корпоративну культуру організації; створити організацію, що безперервно навчається. Встановлено, що корпоративний університет налагоджує зв’язок між особистісним і професійним розвитком працівників та сталим організаційним розвитком підприємства.
The essence and goals of corporate universities are researched in the article. The reasons for creating corporate universities at enterprises are highlighted. The role of corporate universities in the human resources management system is considered. Examples of the corporate universities functioning at such domestic enterprises are analyzed: Ernst & Young consulting company, Nova Poshta Logistics Company, COMFY retailer of electronics, Ukrainian Automobile Corporation, DTEK energy holding. Established that the foundation of corporate universities is the result of a well thought-out HR-strategy and HR-policy of the company and it is possible only in those enterprises where the key value and priority of the activity is the personnel development. The significant advantages over traditional centers of training and professional development of personnel are determined, namely: the predominance of the goals of educating the individual over the purposes of training professional knowledge; encouraging the free thinking of managers and professionals; higher level of staff qualification through combination of teaching and research work. It has been shown that, as a social instrument of human resources management in the organization, the corporate university allows achieving the following strategic and operational goals and objectives: to ensure high efficiency of personnel work; to increase the motivation of employees and, as a result, to reduce staff turnover; to form a personnel reserve of the enterprise, in particular to management positions; to establish, develop and preserve the corporate culture of the organization; to create an organization that is lifelong learning. It is established, that the corporate university arranges a link between the personal and professional development of employees and the sustainable organizational development of the enterprise
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28909
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-rabotodateley-ukrainy-30102018230000
https://retailers.ua/news/mneniya/2885-kak-rabotaet-virtualnaya-baza-znaniy-knowledge-hub-v-comfykolonka-marinyi-mayor
http://forbes.net.ua/business/1350247-shest-krupnejshih-korporativnyh-universitetov-strany
http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-rabotodateley-ukrainy3010201823
https://retailers.ua/news/mneniya/2885-kak-rabotaet-virtualnaya-baza-znaniy-knowledge-hub-v-comfy-kolonkamarinyi-mayor
http://forbes.net.ua/business/1350247-shest-krupnejshihkorporativnyh-universitetov-strany
References (Ukraine): 1. Университеты предприятий во Франции. Труд и социальные вопросы: экспресс-информ. Зарубежный опит. ВЦП. 1991 Вып. 1 (169).
2. Збрицька Т. П. Переваги створення корпоративного університету як інструмент розвитку персоналу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 354–358.
3. Allen M. The Corporate University Handbook: designing, managing, and growing a successful program. New York: AMACOM, 2002. 278 p.
4. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2002. 351 с.
5. Вишневский Ю. Топ-20 лучших работодателей Украины. Деловая Столица. 2018. URL: http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-rabotodateley-ukrainy-30102018230000.
6. Как работает виртуальная база знаний Knowledge Hub в Comfy. Колонка Марины Майор. URL:https://retailers.ua/news/mneniya/2885-kak-rabotaet-virtualnaya-baza-znaniy-knowledge-hub-v-comfykolonka-marinyi-mayor.
7. Исакова Д. Шесть крупнейших корпоративных университетов страны. URL: http://forbes.net.ua/business/1350247-shest-krupnejshih-korporativnyh-universitetov-strany
References (International): 1. Universitety predpryiatyi vo Frantsyy [Universities of Enterprises in France]. Trud i socialnyii voprosy: E’kspress-inform. Zarubezhnyi opyt. 1991. Vol. 1 (169). [Іn Russsian].
2. Zbrytska T. P. Perevahy stvorennia korporatyvnoho universytetu yak instrument rozvytku personalu [Benefits of Creating a Corporate University as a Tool for Staff Development]. Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen. 2013. Vol. 1 (48). Рp. 354–358.
3. Allen M. The Corporate University Handbook: designing, managing, and growing a successful program. New York: AMACOM, 2002. Р. 278.
4. Savchenko V. A. Upravlinnia rozvytkom personalu: navchalnyi posibnyk [Personnel Development Management: Handbook]. Kyiv: KNEU, 2002. Р. 351. [Іn Ukrainian].
5. Vyshnevskyi Yu. Top-20 luchshykh rabotodatelei Ukrainy [Top 20 Best Employers in Ukraine]. Delovaia Stolytsa, 2018. URL: http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-rabotodateley-ukrainy3010201823 0000. [Іn Russsian].
6. Kak rabotaet vyrtualnaia baza znanyi Knowledge Hub v Comfy. Kolonka Maryny Maior [How does the Virtual Knowledge Base of Knowledge Hub in Comfy Work. Marina Mayor Column]. URL: https://retailers.ua/news/mneniya/2885-kak-rabotaet-virtualnaya-baza-znaniy-knowledge-hub-v-comfy-kolonkamarinyi-mayor. [Іn Russsian].
7. Ysakova D. Shest krupneishykh korporativnykh universitetov strany [The six largest corporate universities in the country]. Forbes Ukraine. URL:http://forbes.net.ua/business/1350247-shest-krupnejshihkorporativnyh-universitetov-strany. [Іn Russsian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_98-104.pdf2,97 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_98-104.djvu136,61 kBDjVuView/Open
new_GEB_98-104__COVER.png1,29 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.