Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28908

Title: Погляд на категорію «малий бізнес» у призмі сучасного бачення та європейських підходів
Other Titles: A view for the «small business» category in the present of the modern vision and european approaches
Authors: Панухник, Олена Віталіївна
Голич, Наталія Василівна
Panukhnyk, Olena
Holych, Nataliia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Панухник О. В. Погляд на категорію «малий бізнес» у призмі сучасного бачення та європейських підходів / Олена Панухник, Наталія Голич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 90–97. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Panukhnyk O., Holych N. (2019) Pohliad na katehoriiu "malyi biznes" u pryzmi suchasnoho bachennia ta yevropeiskykh pidkhodiv [A view for the «small business» category in the present of the modern vision and european approaches]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 90-97 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 10-Jun-2019
Date of entry: 1-Sep-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.090
UDC: 338.012
Keywords: малий бізнес
кількісний підхід
якісний підхід
комбінований підхід
small business
quantitative approach
qualitative approach
combined approach
Number of pages: 8
Page range: 90-97
Start page: 90
End page: 97
Abstract: Сучасна практика господарювання свідчить, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств, серед яких значна роль приділяється питанню розвитку малого бізнесу. Даний кластер економіки дає можливість вирішити низку економічних та соціальних проблем у державі. У даній статті охарактеризовано сутність поняття «малий бізнес» як динамічної моделі господарювання відповідно до тверджень наукових дослідників. Наведено власний погляд на трактування досліджуваної категорії. Узагальнено найбільш відомі основні підходи щодо класифікації суб’єктів господарювання на різних етапах економічного розвитку країни. З’ясовано визначальні особливості, характерні для кількісного, якісного та комбінованого підходів, їх головні переваги та недоліки в процесі виокремлення підприємств малого бізнесу. Досліджено систему класифікаційних критеріїв оцінювання та визначення підприємств за кількісними ознаками, що запропоновані Комісією Європейського Союзу
Modern business practice shows that the most important feature of a market economy is the existence and interaction of large, medium and small enterprises, among which a significant role is being given to the issue of small business development. This economic cluster provides an opportunity to solve a number of economic and social problems in the state. This article describes the essence of the concept of «small business» as a dynamic model of management in accordance with the assertions of scientific researchers. The author gives his own view on the interpretation of the category under study. The most well-known basic approaches to the classification of economic entities at various stages of economic development of the country are summarized. The defining features that are characteristic of quantitative, qualitative and combined approaches, their main advantages and disadvantages in the process of separation of small business enterprises are found out. The system of classification criteria for evaluation and determination of enterprises to large, medium or small ones, which was proposed by the European Commission, was investigated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28908
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_860
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
References (Ukraine): 1. Європейська хартія малих підприємств: міжнародний документ № 994_860 від 19.06.2000 року / Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_860.
2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. 4-те вид. К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. 302 с.
3. Господарський кодекс України станом на 16.01.2003 року, чинний від 01.01.2004 року № 436-ІV / Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах. Держава та регіони. 2010. № 2. С. 55–58.
5. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е., Медяник В. Ю., Назарова В. В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості: монографія. К.: Лібра, 2003. С. 328.
6. Андрющенко Г. О. Малі підприємства: критерії визначення. Формування ринкових відносин. 2009. № 10. С. 245–248.
7. Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and mediumsized enterprises (notified under document number C (2003) 1422) (2003/361/EC). Official Journal of the European Union L124, 20/05/2003 P. 0036-0041.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XVI від 05.10.2017 року із змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
9. Velu H. A. F. The Development Process of The Personally Managed Enterprise. European Foundation for Management Development's. 10th Seminar on Small Business. 1980. Рp. 1–21.
10. Пудсакулич В. Р. Методи ідентифікації малих підприємств: зб. наук. ст. VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір 2009». Ужгород, 2009. С. 45–51.
References (International): 1. Yevropeiska khartiia malykh pidpryiemstv: mizhnarodnyi dokument No. 994_860 vid 19.06.2000 year / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_860.
2. Varnalii Z. S. Male pidpryjemnytsvo: osnovy teorii i praktyky [Small entrepreneurship: the basics of theory and practice]. «Znannіa», КOU, Kyiv, Ukraine, 2008. 302 p.
3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 year, chynnyi vid 01.01.2004 years No. 436-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Vasylieva L. M. Rozvytok maloho pidpryiemnytstva v zarubizhnykh krainakh. Derzhava ta rehiony. 2010. No. 2. Рp. 55–58.
5. Kozachenko H. V., Voronkova A. E., Medianyk V. Yu., Nazarova V. V. Malyi biznes: stiikist ta kompensatorni mozhlyvosti: monohrafiia. K.: Libra, 2003. 328 р.
6. Andriushchenko H. O. Mali pidpryiemstva: kryterii vyznachennia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn. 2009. No. 10. Рр. 245–248.
7. Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C (2003) 1422) (2003/361/EC). Official Journal of the European Union L124, 20/05/2003 P. 0036-0041.
8. Рro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy No. 996-XVI vid 05.10.2017 year iz zminamy i dopovnenniamy / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
9. Velu H. A. F. The Development Process of The Personally Managed Enterprise. European Foundation for Management Development's. 10th Seminar on Small Business. 1980. Рp. 1–21.
10. Pudsakulych V. R. Metody identyfikatsii malykh pidpryiemstv: zb. nauk. st. VII Vseukrainska naukovopraktychna Internet konferentsiia. Suchasnyi sotsiokulturnyi prostir 2009. Uzhhorod, 45–51 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_90-97.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_90-97.djvu154,38 kBDjVuView/Open
new_GEB_90-97__COVER.png1,24 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.