Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28907

Title: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa
Other Titles: Управління людськими ресурсами в теорії та практиці сучасного підприємства
Managing human resources in theory and in the practice of contemporary enterprise
Authors: Шмітка, Станіслав
Szmitka, Stanisław
Szmitka, Stanisław
Affiliation: Університет інформаційних технологій та економіки в Ольштині, Польща
University of Information Technology and Economics TWP in Olsztyn, Poland
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Polska
Bibliographic description (Ukraine): Szmitka S. Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa / Stanisław Szmitka // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 70–89. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Szmitka S. (2019) Upravlinnia liudskymy resursamy v teorii ta praktytsi suchasnoho pidpryiemstva. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 70-89 [in Polish].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 6-Jun-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.070
UDC: 658.310.8
Keywords: управління людськими ресурсами
підприємництво
компетентність
кадрові стратегії
human resource management
business enterprise
competence
personnel strategies
zarządzanie zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwo
kompetencje
strategia personalna
Number of pages: 20
Page range: 70-89
Start page: 70
End page: 89
Abstract: Сучасне підприємство має швидко і гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на ринковому середовищі, тобто зосередитися на потенційних конкурентах і мати на увазі зростаючі вимоги клієнтів. Управління людськими ресурсами, зокрема управлінський досвід у бізнесі, є основною вимогою сучасних бізнес-організацій і стало ключовим фактором, що забезпечує ефективність та динамічний прогрес компанії. У статті наведено теоретичний підхід до управління людськими ресурсами, орієнтований на стратегічний розвиток комерційного підприємства. Також наведено огляд емпіричних досліджень, проведених у цій галузі, зокрема у сфері професійної компетентності.
A competitive modern business enterprise needs to respond quickly and flexibly to any changes occurring on the market environment, i. e. focus on prospective competitors and keep in mind growing customer requirements. Human resource management, in particular management expertise in business, are basic requirements in modern business organizations and it has become the key factors ensuring a company’s efficiency and dynamic progress. This paper presents a theoretical approach to human resource management focusing on the strategic development of commercial enterprise. The article likewise provides an overview over empirical research conducted in this field, particularly in the sphere of professional competence
Współczesne przedsiębiorstwo nieustannie musi reagować na zmiany otoczenia, przede wszystkim na wrogą konkurencję, jak i też rosnące wymagania swoich klientów. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym w szczególności kompetencjami menadżerskimi w przedsiębiorstwie staje się koniecznością współczesnych organizacji, jednym z ważniejszych czynników determinujących efektywne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój. Celem artykułu jest ukazanie teoretycznej problematyki zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, a także dokonanie przeglądu badań empirycznych dotyczących tego zagadnienia, w tym w szczególności problematyki kompetencji
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28907
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.7202/011537ar
https://doi.org/10.1177/0149206305280789
References (International): 1. Ackoff R. L., Zarządzanie w małych dawkach, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa, 1993.
2. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu: Kraków.
3. Badanie Intersecting Reflections on Competency Management in France in North America.
4. Bielski M., Organizacja- istota, struktury, procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź. 1997.
5. Bolesta-Kukułka K., Zasoby czy Potencjał? Filozofia Zarządzania Personelem, «Personel». Warszawa, 1995.
6. Bouteiller D., Gilbert P., Relations Industrielles/Industrial Relations.Vol. 60. No. 1. 2005. https://doi.org/10.7202/011537ar
7. Competency Frameworks in UK Organizations. 2001.
8. Cook K. W., Bernthal P. Job/Role Competency Practices Survey Report, Development Dimensions International. 1998.
9. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993.
10. Dubois D. D., Rothwell W., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion: Gliwice 2008.
11.Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Ahmad and Yuserrie Zainuddin. Asian Academy of Management Journal. 2009. Vol. 14. No. 1.
12.Jasiński Z, Motywowanie w Przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza PLACET: Warszawa, 2007.
13.JOB/Role Competency Practices Survey Report Trendy HRM w Polsce. 2011.
14.Jończak M., Woźny A., Trendy HRM w Polsce. Delloite. PSZK. 2011.
15. Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania, Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo: Łódź, 1998.
16. Kaczyńska R., Sztuka łowienia, «Businessman» nr 10. Londyn.
17. Katz D., Kahn R. I., Społeczna Psychologia Organizacji. PWN: Warszawa, 1979.
18. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWK,:Warszawa, 2010.
19. Lans T., Hulsink W., Baert H. i Mulder M., ERIM Report Series Research in Management. 2008.
20. Levenson A. R., Van der Stede W. A. and Cohen S. G., Measuring the Relationship Between Managerial Competencies and Performance. Journal of Management. Vol. 32. No. 3. 2006. https://doi.org/10.1177/0149206305280789
21. Listwan T., Kształtowanie kadry menadżerskiej firmy, Mimex, Wrocław, 1993.
22. Louart P., Kierowanie Personelem w Przedsiębiorstwie, POLTEXT, Warszawa, 1995.
23. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami Ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001.
24. Marciniak J., Meritum HR, WOLTERS KLUWER business, Warszawa, 2012.
25. Miller L., Rankin N., Neathey F., 2001, CIPD, Opis badania oparty na publikacji: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Krakow 2007.
26. Pechnik-Kurdziel A., Zeszyty naukowe nr 853, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2011.
27. Penc J., Leksykon Biznesu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa, 1997.
28. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków, 1998.
29. Plago B., Konecki, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, 2010.
30. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa, 2007.
31. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1997.
32.Raising performance through Competencies: The annual benchmarking survey, 2006/2007, Competency and Emotional Intelligence, London. Opis badania oparty na publikacji: Armstrong M., 2010, Armstrong’s Essential Human Resource Management Practice. A guide to people Management, Replika Press PVT LDT.
33.Raising performance through Competencies, The annual benchmarking survery oraz Zarządzanie kompetencjami w UE.
34.Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa, 2004.
35. Salter J. E., Skill-Based Pay. Case Analysis, 2002.
36. Sienkiewicz Ł., Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań, «Zarządzanie Zasobami Ludzkimi» nr 2, 2004.
37. Stoner J. A, F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1994.
38. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, 2007.
39. Żukowski P., Podstawy organizacji pracy i kierowania: próba kompleksowego ujęcia, Akademia Rolnicza, Szczecin, 1998.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_70-89.pdf8,3 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_70-89.djvu356,88 kBDjVuView/Open
new_GEB_70-89__COVER.png1,11 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.