Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28898
Title: Загальна хімія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей
Authors: Назарко, Ірина Степанівна
Вічко, Олена Іванівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Загальна хімія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Укладачі : Назарко І.С., Вічко О.І. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 192 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 54
Keywords: Хімія
Number of pages: 192
Abstract: Матеріал посібника побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоретичними основами загальної хімії. Навчальний посібник адресований студентам технічних спеціальностей і може бути корисний абітурієнтам.
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 14 березня 2019 р.
Content: ПЕРЕДМОВА …6 ТЕМА 1. Основні поняття та закони хімії …7 1.1. Хімія – фундаментальна наука ...7 1.2. Основні хімічні поняття і величини ...8 1.3. Основні хімічні закони …11 1.4. Агрегатні стани речовини …13 Запитання для самоконтролю …17 ТЕМА 2. Систематика хімічних елементів …18 2.1. Поширення і класифікація хімічних елементів …18 2.2. Будова періодичної системи хімічних елементів …20 2.3. Будова атома …22 2.4. Будова багатоелектронних атомів …26 2.5. Ядерні реакції …28 Запитання для самоконтролю …31 ТЕМА 3. Хімічний зв’язок …32 3.1. Загальні поняття та характеристики хімічного зв’язку ...32 3.2. Ковалентний зв’язок …34 3.3. Орієнтація хімічних зв’язків у просторі. Гібридизація …37 3.4. Інші типи хімічного зв’язку …39 3.5. Кристалічний стан речовини …42 3.6. Будова і властивості кристалів. Типи кристалічних решіток …44 3.7. Рідкі кристали …46 Запитання для самоконтролю …48 ТЕМА 4. Класифікація речовин …49 4.1. Систематика та номенклатура неорганічних речовин …49 4.2. Характеристика неорганічних речовин …50 4.2.1. Оксиди …50 4.2.2. Основи …52 4.2.3. Кислоти …54 4.2.4. Солі …55 4.3. Періодична зміна властивостей речовин …58 Запитання для самоконтролю …59 ТЕМА 5. Енергетика та кінетика хімічних процесів …60 5.1. Систематика хімічних реакцій …60 5.2. Основні поняття термодинаміки ...62 5.3. Закони термодинаміки …64 5.4. Закони термохімії …67 5.5. Застосування законів термодинаміки та термохімії …68 5.6. Кінетика (швидкість) хімічних реакцій …69 5.7. Каталіз ...73 5.8. Хімічна рівновага …74 Запитання для самоконтролю …76 ТЕМА 6. Властивості розчинів …77 6.1. Характеристика розчинів …77 6.2. Способи вираження складу розчинів …79 6.3. Властивості розбавлених розчинів. Явище осмосу …80 6.4. Властивості розчинів електролітів …85 6.5. Рівновага в розчинах слабких електролітів …88 6.6. Дисоціація води. Водневий показник …89 6.7. Гідроліз солей …91 6.8. Особливості колоїдних розчинів …92 Запитання для самоконтролю …95 ТЕМА 7. Окисно-відновні та електрохімічні процеси ...96 7.1. Особливості реакцій окиснення-відновлення …96 7.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій …97 7.3. Електродний потенціал. Рівняння Нернста …98 7.4. Гальванічні елементи …100 7.5. Хімічні джерела струму. Акумулятори …103 7.6. Електроліз …104 7.7. Закони електролізу. Застосування електролізу …105 Запитання для самоконтролю …107 ТЕМА 8. Властивості металів. Корозія …108 8.1. Методи одержання металів …108 8.2. Будова металів, їх фізичні властивості …111 8.3. Хімічні властивості металів ...114 8.4. Сплави …116 8.5. Сплави заліза і вуглецю …117 8.6. Корозія металів …120 8.7. Методи захисту від корозії …123 Запитання для самоконтролю …126 ТЕМА 9. Властивості неметалів. Сполуки Карбону та Силіцію …127 9.1. Загальна характеристика неметалів …127 9.2. Алотропні модифікації Карбону …130 9.3. Сполуки Карбону …132 9.4. Полімерні конструкційні матеріали …136 9.5. Пластичні маси …138 9.6. Полімерні діелектрики …141 9.7. Сполуки Силіцію …142 9.8. Будова і принцип роботи сонячних батарей …143 Запитання для самоконтролю …148 ТЕМА 10. Паливні матеріали …149 10.1. Загальна характеристика палива …149 10.2. Тверде паливо …151 10.3. Рідке паливо …155 10.4. Газоподібне паливо ...157 10.5. Альтернативні види палива …160 10.6. Електромобілі …165 Запитння для самоконтролю …167 ДОДАТОК А …168 ДОДАТКИ Б …171 ДОДАТКИ Б1 …172 ДОДАТОК В …174 ДОДАТОК Г …175 ДОДАТОК Д ...178 ВИДАТНІ ХІМІКИ …179 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …188
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28898
Copyright owner: © Назарко І. С., Вічко О. І., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Базелюк І. І. Довідкові матеріали з хімії / І. І.Базелюк, Н. М.Буринська, Л. П. Величко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – 100 с.
2. Березан О. Енциклопедія хімічних задач / О. Березан. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 304 с.
3. Кириченко В. І. Загальна хімія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 639 с.: іл.
4. Корчинський Г. А. Хімія: Підручник / Г. А.Корчинський. – Вінниця «Поділля-2000», 2002. – 525 с.
5. Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК : посібн. / Кюрчев В. М., Дідур В. А, Грачова Л. І. / за ред. В. А. Дідура. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 416 с.
6. Михалічко Б. М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 548 с.
7. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення. К / Упор. В. Я. Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 353 с.
8. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н. В. Романова. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – 480 с.
9. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 220 с.
10. Романцева Л. М. Сборник задач и упражнений по химии / Л. М. Романцева, З. Л. Лещинская, В. Л. Суханова. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.: ил.
11. Телегус В. С. Основи загальної хімії: Підручник / В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк, В. В. Кінжибало. – Львів: Світ, 2000. – 424 с: іл.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zahal'na_khimiya_posibnyk_2019.pdf6,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools