Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28631
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Науково-дослідна робота студентів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Authors: Назарко, Ірина Степанівна
Affiliation: ТНТУ, Руська 56 м.Тернопіль
Bibliographic description (Ukraine): Метою, інтересу до дослідницької діяльності, пошуку нових технічних рішень. вивчення курсу «Науково-дослідна робота студентів» є надання студентам необхідного обсягу знань в галузі наукових досліджень, їх підготовка до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт; розвиток творчої ініціативи
Issue Date: Mar-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя
Keywords: Науково-дослідницька діяльність студентів, наукова інформація, наукові публікації, науково-дослідна робота
Abstract: Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Вони складені у відповідності з програмою курсу і спрямовані на: оволодіння студентами методологією та методами науково-дослідницької діяльності, методикою роботи з джерелами наукової, технічної та патентної інформації, організацією і проведенням досліджень під час технологічної експертизи для отримання безпечної харчової продукції; формування вміння оформляти результати наукових досліджень у вигляді рефератів, курсових та дипломних робіт, тез доповідей, статей; розвиток творчого мислення.
Content: Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять ………... 4 М 1. Методика та методологія наукових досліджень Практичне заняття № 1 «Науково-дослідницька діяльність студентів» …………...….......…..…... 6 Практичне заняття № 2 «Проведення наукових досліджень» ……………….………..…………..… 13 Практичне заняття № 3 «Пошук та систематизація наукової інформації» ……………………...... 21 М 2. Організація та проведення наукових досліджень Практичне заняття № 4 «Теоретичні та експериментальні дослідження» .………..…………….... 30 Практичне заняття № 5 «Написання та оформлення наукових публікацій» ………...….….…..… 37 Практичне заняття № 6 «Написання та оформлення науково-дослідних робіт» ………….…..… 50 Рекомендована література ….…………….……………..………………….. 64
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28631
Copyright owner: © Назарко І.С.
URL for reference material: 1. Навчальний посібник "Основи наукових досліджень" www.slavdpu.dn.ua/index.php/.../1036-gorbachuki-posibny. 2. Основи наукових досліджень - - Електронна бібліотека - Info Library www.info-library.com.ua/books-book-96.html 3. Основи наукових досліджень - - Електронна бібліотека - Info Library www.info-library.com.ua/books-book-162.html 4. Основи наукових досліджень - Інститут математики НАН України https://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf 5. Основи наукових досліджень - Сумський державний університет www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/62596/Kolisnichenko.doc 6. Основи наукових досліджень - Харківський національний ... dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=32333
References (Ukraine): 1. Белый И.В. Основы научных исследований и технического творчества / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков. – Х. : Выща шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. – 200 с. 2. Білей П.В. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: навч. посіб. / П.В. Білей, Н.Д. Довга, Я.М. Ханик. – Л.: Панорама, 2003. – 182 с. 3. Крутов В.И. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов. / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с. 4. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с. 5. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник. / М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 6. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень. / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с. 7. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. / Г.С. Цехмістрова. – К.: Вид. Дім «Слово», 2004. – 240 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод. НДРС.doc682,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools