Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28036
Title: Обґрунтування параметрів ротаційного робочого органу машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5
Other Titles: . Parameters substantiation of a rotary tool of fruit trees applicator MGUS-2,5
Authors: Говдун, Ігор Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Говдун І.В. Обґрунтування параметрів ротаційного робочого органу машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І. В. Говдун. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
UDC: 631.333.7
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Number of pages: 7
Abstract: Говдун І.В. Обґрунтування параметрів ротаційного робочого органу машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5, шляхом вдосконалення конструкції голчастого колеса та питомого тиску на кожну його голку для нормативного заглиблення.
Hovdun I. Parameters substantiation of a rotary tool of fruit trees applicator MGUS-2,5. 133 «Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2019. In diploma work the ground of parameters of machine is executed for the signup of fruit-trees of MGUS-2,5, by perfection of construction of needle-shaped wheel and specific pressure on every his needle for the normative deepening.
Description: Ключові слова: підживлення, мінеральні добрива, міцність, плодові дерева, глибина ходу.
Key words: signup, mineral fertilizers, durability, fruit-trees, depth of motion.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28036
Copyright owner: Говдун, 2019
References (Ukraine): 1. Бабій А.В. Обґрунтування параметрів пристрою для розпушення скошеної маси косаркою-плющилкою / Бабій А.В., Симак І.А., Говдун І.В.// Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.).М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 44-45. 2. Великанов К.М. Расчет економической ефективности новой техники. - 2-е издание .Москва. 1990. - 420с. 3. Врочинский К. К., Маковский В. Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. – Киев: Вища школа, 1979. – 208 с. 4. Горбацевич А. Ф. и другие. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. - Минск: Высшая школа, 1983. - 288 с. 5. Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку / В.Ю. Ільченко, П.І. Карасьов, А.С. Лімонт та ін. – К.: Урожай, 1987. – 368 с. 6. Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Высш. шк., 1991. – 383 с. 7. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины.- М.: Машиностроение. 1987.- 527 с. 8. Касаткин Б.С. Напряжения и деформации при сварке / Б.С. Касаткин, В.М. Прохоренко, И.М. Чертов. – К. : Вид-во "Вища шк.", 1987. – 245 с. 9. Машина для глубокого внесения жидких минеральных удобрений в садах (подкормщик садовой) МГУС-2.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации МГУС-2.5. – Львов, 1985. – 146 с. 10. Механізація захисту рослин / І.П. Масло, С.П. Тимошенко, Ю.Ф. Онуфрієнко та ін. - К.: Урожай, 1989.- 144 с. 11. Основи екології. Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков., Київ «Либідь» 2004р.,Міністерство освіти і науки України. 12. Палаш В.М. Напруження у трубах, з'єднаних зварним кільцевим швом / В.М. Палаш, В.М. Юськів, А.Р. Дзюбик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – № 8. – С. 47-50. 13. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: Основи теорії і практикум. Навчальний посібник для судентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий світ», «Магнолія плюс», 2003. – 296 с. 14. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – ВАТ “ТВПК “Збруч”, 2002. – 330 с. 15. Сопротивление материалов / Под ред.акад. АН УССР Писаренко Г.С. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с. 16. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин / Под ред. Е.С. Босого. – М.: Машиностроение, 1977. – 568 с. 17. Хомик Н.І. Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 галузеве машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, М.Я. Сташків, В.П. Олексюк. – Терноп.: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 164 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Говдун.pdf766,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools