Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27980

Title: Інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки
Other Titles: Information support of management development of industrial enterprise within the framework of informational economy
Authors: Квілінський, Олексій
Kvilinskii, Oleksiy
Affiliation: Європейський університет, Київ, Україна
European University, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Квілінський О. Інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки / Олексій Квілінський // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 72–79. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Kvilinskii O. (2019) Informatsiine zabezpechennia upravlinnia rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva v umovakh informatsiinoi ekonomiky [Information support of management development of industrial enterprise within the framework of informational economy]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 72-79 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 18-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.072
UDC: 658.1
334.716
Keywords: інформаційне забезпечення
розробка
модель
дані
принципи
управління
модель
розвиток
підприємство
потоки
information provision
development
model
data
principles
management
model
development
enterprise
flows
Number of pages: 8
Page range: 72-79
Start page: 72
End page: 79
Abstract: Опрацювання інформаційних масивів, необхідних промисловим підприємствам для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління розвитком в умовах інформаційної економіки, неможлива без використання комплексу спеціалізованих програмних і технічних засобів, а також інструкцій та регламентів щодо збору, зберігання, опрацювання та передавання інформації. Цей комплекс засобів складає інформаційне забезпечення при управлінні розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки. В статті розроблено інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки, в основу якого покладено принципи побудови регламентної, технічної та програмної складової забезпечення й упровадження якого на промислових підприємствах надає можливість підвищити оперативність й обґрунтованість прийняття управлінських рішень та своєчасність виявлення відхилень від планів реалізації стратегії розвитку підприємства.
The processing of information arrays necessary for industrial enterprises to make informed decisions on development management in the conditions of the information economy is impossible without the use of a complex of specialized software and hardware, as well as instructions and regulations on the collection, storage, processing and transmission of information. This complex of tools provides information support for managing the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy. The article provides information support for the management of the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy, which is based on the principles of constructing the regulatory, technical and programmatic component of the provision and implementation of which at industrial enterprises provides an opportunity to increase the efficiency and validity of the management decisions and the timeliness of detecting deviations from the plans for implementing the strategy of the enterprise development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27980
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Акофф Р. Искусство решения проблем The Artof Problem Solving / пер. с англ. под ред. Е. Г. Коваленко. М.: Мир, 1982. 224 с.
2. Бир Ст. Кибернетика и управлениепроизводством / пер. с англ. В. Я. Алтаева. М.: Наука, 1963. 276 с.
3. Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління розвитком підприємств. Квалілогія книги. 2009. № 2. С. 134−136.
4. Будько О. В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 207−212.
5. Вольська О. М., Миколайчук Н. С. Інформаційне забезпечення як інструмент прогнозування та планування переходу до сталого розвитку підприємства. Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С. 34−42.
6. Глушков В. М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС. М.: Статистика, 1975. 160 с.
7. Грозний І. С. Інформаційне забезпечення управління оборотними активами підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 33. С. 70−73.
8. Грозний І. С. Особливості управління розвитком промислового виробництва. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Економіка. 2012. Т. 189. Вип. 177. С. 73−77.
9. Грозний І. С. Сутність та значення когерентного підходу в управлінні якістю розвитку підприємства. Економіка та держава. 2015. № 11. С. 11−13.
10.Ісаншина Г. Ю. Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2016. № 1. С. 194−199.
11.Калініченко Л. Л. Інформаційне забезпечення процесів розвитку на промислових підприємствах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 32. С. 196−199.
12.Капитонова Ю. В., Летичевский А. А. Парадигмы и идеиакадемика В. М. Глушкова. Киев: Наукова думка, 2003. 456 с.
13.Касьянова Н. В. Інформаційне забезпечення системи управління розвитком підприємства. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2011. № 1 С. 271−278.
14.Костинюк Н. М. Інформаційне забезпечення як основний чинник інноваційного розвитку підприємства. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2015. Вип. 730−731.С. 88–90.
15.Лепейко Т. І., Мазоренко О. В. Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 356−360.
References (International): 1. Akoff R. (1982) Iskusstvo resheniya problem. [The Art of Problem Solving] M.: Mir. (Іn Russian).
2. Bir St. (1963) Kibernetika i upravleniye proizvodstvom. [Cybernetics and production management] M.: Nauka. (Іn Russian).
3. Bosak I.P. (2009) Informatsiyne zabezpechennya upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv [Informational support for the development of enterprises] Kvalilohiya knyhy. No. 2., pp. 134–136.
4. Budko O.V. (2015) Klasyfikatsiya oblikovo-analitychnoyi informatsiyi z metoyu informatsiynoho zabezpechennya upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstva [Classification of accounting and analytical information for the purpose of information management of sustainable development of the enterprise] Innovatsiyna ekonomika. No.1., pp. 207–212.
5. Volska O.M., Mykolaychuk N.S. (2013) Informatsiyne zabezpechennya yak instrument prohnozuvannya ta planuvannya perekhodu do staloho rozvytku pidpryyemstva [Information provision as a tool for prediction and planning of transition to sustainable development of the enterprise] Ekonomichni innovatsiyi. Vol. 54., pp. 34–42.
6. Glushkov V.M. (1975) Makroekonomicheskiye modeli i printsipy postroyeniya OGAS [Macroeconomic models and principles of OGAS construction] M.: Statistika. (Іn Russian).
7. Hroznyy I.S. (2018) Informatsiyne zabezpechennya upravlinnya oborotnymy aktyvamy pidpryyemstva [Information provision of management of working assets of the enterprise] Prychornomorski ekonomichni studiyi. Vol. 33., pp. 70–73.
8. Hroznyy I.S., Koverha S.V. (2012) Osoblyvosti upravlinnya rozvytkom promyslovoho vyrobnytstva [Features of the management of the development of industrial production] Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyyevo-Mohylyanska akademiya”]. Seriya: Ekonomika. T. 189, Vol. 177., pp. 73–77.
9. Hroznyy I.S. (2015) Sutnist ta znachennya koherentnoho pidkhodu v upravlinni yakistyu rozvytku pidpryyemstva [Essence and significance of the coherent approach in the management of the quality of enterprise development] Ekonomika ta derzhava. No. 11., pp. 11–13.
10.Isanshyna H.YU. (2016) Rozvytok systemy informatsiynoho zabezpechennya upravlinnya innovatsiynoyu diyalnistyu promyslovoho pidpryyemstva [Development of the information management system for the management of the innovation activity of the industrial enterprise] Nauchnyy vestnyk Donbasskoy hosudarstvennoy mashynostroytelnoy akademyy. No. 1., pp. 194–199.
11. Kalinichenko L.L. (2010) Informatsiyne zabezpechennya protsesiv rozvytku na promyslovykh pidpryyemstvakh [Information provision of development processes at industrial enterprises] Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. No. 32., pp. 196−199.
12. Kapitonova YU.V., Letichevskiy A.A. (2003) Paradigmy i idei akademika V.M. Glushkova [Paradigms and ideas of academician V.M. Glushkov] Kiyev: Naukova dumka. (Іn Ukrainian).
13. Kasyanova N.V. (2011) Informatsiyne zabezpechennya systemy upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Information provision of the management system for enterprise development] Nauchnyy vestnyk Donbasskoy hosudarstvennoy mashynostroytelnoy akademyy. No. 1., pp. 271–278.
14. Kostynyuk N.M. (2015) Informatsiyne zabezpechennya yak osnovnyy chynnyk innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Informational support as the main factor of innovation development of the enterprise] Naukovyy visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika. Vol. 730−731., pp. 88–90.
15. Lepeyko T.I., Mazorenko O.V. (2013) Obgruntuvannya tekhnolohiyi formuvannya informatsiynoho zabezpechennya funktsionuvannya ta rozvytku pidpryyemstva [Justification of the technology of formation of information support for the functioning and development of the enterprise] Biznes Inform. No. 6., pp.356–360.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.