Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27976

Title: Аналіз освітніх диспропорцій у системі національного господарства України
Other Titles: Educational disproporations analysis in the national economy system of Ukraine
Authors: Майборода, Тетяна Миколаївна
Mayboroda, Tetyana
Affiliation: Сумський державний університет, Суми, Україна
Sumy State University, Sumy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Майборода Т. М. Аналіз освітніх диспропорцій у системі національного господарства України / Тетяна Майборода // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 27–38. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Mayboroda T. (2019) Analiz osvitnikh dysproportsii u systemi natsionalnoho hospodarstva Ukrainy [Educational disproporations analysis in the national economy system of Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 27-38 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 9-Apr-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.027
UDC: 378
331
338
Keywords: освітні диспропорції
національне господарство
ринок праці
галузь освіти
структура зайнятості
структура безробіття
educational disproportions
national economy
labor market
education sector
structure of employment
structure of unemployment
Number of pages: 12
Page range: 27-38
Start page: 27
End page: 38
Abstract: Досліджено сутність ринку праці як важливої складової системи національного господарства країни та тісно взаємопов’язаного сектора з освітньою галуззю, детально розглянуто його об’єкт – робочу силу та специфічні її риси, особливості регулювання на різних рівнях. Детально проаналізовано основні показники ринку праці в загальному по Україні в динаміці за 2000 − 2017 роки, а саме: зміну індикатора економічно активного населення країни, чисельності зайнятих та безробітних осіб, а також основні тенденції за віковими групами серед безробітних, загальну потребу роботодавців у працівниках (тобто попит на робочу силу) та відповідне навантаження на одне вільне робоче місце. Особливий акцент зроблено на сформовані внаслідок цього освітні диспропорції, що існують у структурі зайнятості та безробітті, кількості наявних вакансій на ринку праці за різними професійними групами працівників та щодо навантаження на одне вільне робоче місце для осіб з різним рівнем освіти. Наведені дані дозволяють зробити висновок про наявність значних освітніх диспропорцій у системі національного господарства України, що полягають у наступному: в цілому по Україні зменшується кількість як зайнятих, так і безробітних осіб; частка молодіжного безробіття залишається на досить високому рівні; серед безробітних домінуючими є групи з професійно-технічною та вищою освітою; не зважаючи на це, попит роботодавців на робочу силу скорочується, що вплинуло і на зменшення навантаження на вільне робоче місце; найбільший попит на ринку праці існує саме на осіб з професійно-технічним рівнем освіти (кваліфіковані працівники), а найбільше навантаження на вакантну посаду у сфері сільського господарства та менеджменту. Охарактеризовані дисбаланси негативно впливають на систему національного господарства країни та потребують подальшого вирішення, що можливо передусім за втручання держави.
In this paper the essence of the labor market as an important component of the national economy system of a country and the closely interrelated sector with the educational branch is examined, its object – labor force and its specific features, features of regulation at different levels are considered in detail. The main indicators of the labor market in general in Ukraine in the dynamics of 2000 − 2017 years are analyzed, namely, the change in the indicator of the economically active population of the country, the number of employed and unemployed persons, as well as the main tendencies by age groups among the unemployed, the general need of employers in workers (ie, the demand for labor) and the corresponding load on one free workplace. Particular emphasis is placed on the analysis of the educational disproportions that have been created as a result of the structure of employment and unemployment, the number of available vacancies in the labor market by different professional groups of workers, and the corresponding load on one vacancy for people with different levels of education. The given data allow us to conclude that there are significant educational imbalances in the system of the national economy of Ukraine, which are as follows: in general, the number of both employed and unemployed persons in Ukraine decreases; the share of youth unemployment remains high enough; the unemployed are dominated by groups with vocational and higher education; in spite of this, the demand of employers for workforce is shrinking, which also affected the reduction of the load on the vacancies; the greatest demand in the labor market exists for those with vocational education (skilled workers), and most of all the burden on vacancies in agriculture and management. The described imbalances negatively affect the system of the national economy of the country and require further resolution, which is possible, first of all, for the intervention of the state.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27976
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_154_168.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012832-11
http://confcontact.com/2013_04_11/21_Pilypenko.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
https://zakon
https://zakon.rada
References (Ukraine): 1. Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С. М. Гончарова. Рівне: НУВГП, 2008. 264 с.
2. Ільїч Л. М. Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання. Демографія та соціальна економіка. 2015. Вип. 3(25). С.173−184. DOI:10.15407/dse2015.03.012.
3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. 494 с.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 2-е изд. Т. 23. М.: Государственное издательствополитической литературы, 1961. 650 с.
5. Мартякова О. В., Снігова С. М., Мудра О. В. Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_154_168.pdf.
6. Маршалл А. Основы экономической науки. М.: Эксмо, 2007. 832 с.
7. Матюк Т. В. Взаємозв'язок освіти і соціально-економічного розвитку суспільства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». Д., 2014.19 с.
8. Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення: наказ Державного комітету статистики України від 19.01.2011 р. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012832-11.
9. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Суперечності взаємодії ринків освітніх послуг та праці в Україні. URL: http://confcontact.com/2013_04_11/21_Pilypenko.htm.
10. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
11. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
12. Рикардо Д. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1941. Т. 1: Начало политической экономии и налогообложения. 284 с.
13.Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. / пер. с англ. М.: Алгон, 1994. Т. 1. 333 с.
14.Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. Классика экономической мысли: Монография. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 402 c.
15.Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. М.: Дело, 2000. 232 с.
16. Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. М.: 1996. С. 20−21.
References (International): 1. Honcharov S.M., Kushnir N.B. (2008) Tlumachnyy slovnyk ekonomista [Dictionary of economics] / za red. prof. S.M. Honcharova. Rivne: NUVHP, 264 p.
2. Ilyich L.M. (2015) Uzhodzhennya kvalifikatsiy z urakhuvannyam potreb rynku pratsi: problemy ta shlyakhy rozvyazannya. [Harmonization of Qualifications Taking into Account the Labor Market Needs: Problems and Solutions] Demohrafiya ta sotsialna ekonomika. no. 3 (25). pp.173−184. DOI: 10.15407/dse2015.03.012. https://doi.org/10.15407/dse2015.03.012
3. Keyns Dzh.M. (1978) Obshchaya teoryya zanyatosty, protsenta y deneh [General theory of employment, interest and money]. Moscow: Prohress. 494 p.
4. Marks K., Énhelʹs F. (1961). Sochynenyya; Yn-t marksyzma-lenynyzma pry TSK KPSS. 2-e yzd. T. 23. [Compositions; Influence of Marxism-Leninism under the CPSU Central Committee]. Moscow: Hosudarstvennoe yzdatelʹstvopolytycheskoy lyteratury. 650 p.
5. Martyakova O.V., Snihova S.M., Mudra O.V. Rehulyuvannya vzayemodiyi rynkiv osvitnikh posluh ta pratsi na osnovi mekhanizmu upravlinnya yikh yakistyu [Regulation of the interaction of educational services and labor markets on the basis of a mechanism for managing their quality]. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_154_168.pdf.
6. Marshall A. (2007) Osnovy ékonomycheskoy nauky [Fundamentals of Economic Science]. Moscow: Éksmo. 832 p.
7. Matyuk T.V. (2014). Vzayemozv'yazok osvity i sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku suspilʹstva [Interconnection of education and socio-economic development of the society] (Phd Thesis), Dnipropetrovsk. 19 p.
8. Metodolohichni polozhennya shchodo klasyfikatsiyi ta analizu ekonomichnoyi aktyvnosti naselennya [Methodological provisions for the classification and analysis of economic activity of the population]: nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny vid 19.01.2011 r. № 12. Available at: https://zakon. rada.gov.ua/rada/ show/v0012832-11.
9. Pylypenko H.M., Pylypenko YU.I. (2013). Superechnosti vzayemodiyi rynkiv osvitnikh posluh ta pratsi v Ukrayini [Suprachosnost vzaє посmodii Rinkkіv osvіtnіkh poslug and pratsі in Ukraine]. Available at: http://confcontact.com/2013_04_11/21_Pilypenko.htm.
10. Zakon Ukrainy “Pro zaynyatistʹ naselennya” vid 05.07.2012 № 5067-VI. Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/5067-17.
11. Zakon Ukrainy “Pro spryyannya sotsialʹnomu stanovlennyu ta rozvytku molodi v Ukrayini” vid 05.02.1993 № 2998-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
12.Rikardo D. (1941). Sochineniya [Works]. Moscow: Gospolitizdat. T. 1: Nachalo politicheskoy ekonomii i nalogooblozheniya. 284 p.
13. Samuel'son P. (1994). Ekonomika V 2 t. [Economics in 2 vol.]. Moscow: Algon. T. 1. 333 p.
14. Smit A. (2000). Issledovaniye o prirode i prichinakh bagatstva narodov [Study on the nature and causes of the peoples ’richness]. Klassika ekonomicheskoy mysli: monografiya. Moscow: EKSMO-PRESS. 402 p.
15. Sey ZH.-B. (2000). Traktat po politicheskoy ekonomii [Treatise on political economy]. Moscow: Delo. 232 p.
16. Frídmen M. (1996). Kíl'kísna teoríya groshey. Moscow. pp. 20−21 https://doi.org/10.1016/S1246-7391(96)80014-5
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.