Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27975

Title: Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах
Other Titles: Conceptualization of strategic potential development management of the tourist industry in Ukraine and its regions
Authors: Юхновська, Юлія
Yukhnovska, Yulia
Affiliation: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря, Дніпро, Україна
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarya, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Юхновська Ю. Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах / Юлія Юхновська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 18–27. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Yukhnovska Y. (2019) Formuvannia kontseptsii stratehichnoho upravlinnia rozvytkom potentsialu turystychnoi haluzi v Ukraini ta yii rehionakh [Conceptualization of strategic potential development management of the tourist industry in Ukraine and its regions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 18-27 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 17-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.018
UDC: 338.48
Keywords: стратегія
розвиток
туристична галузь
потенціал
регіон
концепція
управління
strategy
development
tourism industry
potential
region
concept
management
Number of pages: 10
Page range: 18-27
Start page: 18
End page: 27
Abstract: Викладено результати досліджень щодо розвитку та формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі. На основі досліджень виявлено проблеми щодо розроблення теоретичних та прикладних досліджень у напрямку формування та розвитку концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах. Запропоновано систему заходів щодо формування концепції управління розвитком туристичної галузі, яка включає етапи: визначення місії та мети розвитку потенціалу туристичної галузі в державі, регіоні та суб’єктів туристичної діяльності; вибір напряму руху на основі принципів сталого розвитку та аналізу середовища туристичної галузі; оцінювання результатів розвитку потенціалу туристичної галузі; розроблення концепції розвитку потенціалу туристичної галузі; формування та вибір стратегії розвитку потенціалу туристичної галузі; реалізація стратегії розвитку потенціалу туристичної галузі (розроблення програми бюджетів та процедур); розвиток туристичної галузі країни та її регіонів. Досліджено показники розвитку потенціалу туристичної галузі. Запропоновано концепцію стратегічного управління розвитком туристичної галузі в Україні та її регіонах. Виявлено чинники, які впливають на розвиток потенціалу туристичної галузі країни та її регіонів.
The article presents the research results on the conceptualization of strategic potential growth management of the tourism industry in Ukraine. Based on the studies, problems have been identified regarding the development of theoretical and applied research in the direction of formation and development of the concept of strategic management of the tourism industry potential growth in Ukraine and its regions. The system of measures for the formation of the concept of management of development of tourism industry, which includes such stages as: definition of the mission and the goal of tourism industry potential growth in the state, region and subjects of tourism activity, is proposed. The author demonstrates the direction of movement based on the principles of sustainable development and analysis of the tourism industry; assessment of tourism sector potential development; formation and selection of a tourism development potential strategy; realization of the tourism development potential growth strategy (development of the program of budgets and procedures); development of tourism industry of the country and its regions. The indicators of development of tourism industry potential are studied. The concept of strategic management of tourism industry development in Ukraine and its regions is proposed. The factor influencing the development of the potential of the tourist industry of the country and its regions is revealed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27975
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua
References (Ukraine): 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 416 с.
2. Антоненко І. Туристична рента в лісоресурсній сфері. Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали Всеукраїнської НПК. Львів, 2005. С. 132–138.
3. Збереження і сталий розвиток Карпат: навчальний посібник зі сталого туризму. URL: http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf.
4. Здоров А. Б. Экономика туризма: учебник. М.: Финансы и статистика, 2004. 272 с.
5. Зорин И. В., Зорин А. И., Ирисова Т. А. и др. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы: учебник / под ред. В. А. Квартальнова. М.: Финансы и статистика, 2001. 272 с.
6. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посібник / за ред. проф. І. М. Школи. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. 662 с.
7. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія. Львів: Новий світ, 2000, 2012. 176 с.
8. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001. Офіційний вісник України. 2006. № 30. С. 36–78.
9. Сіренко К. В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 12. С. 70–74.
10. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. 537 с.
11. Трегубов О. С. Удосконалення організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання http://www.economy.nayka.com.ua
12.Вакуленко В., Валентюк І., Грибан В.та ін. Туризм і охорона культурної спадщини: український досвід: монографія / за заг. ред. Ю. Лебединського, В. Вакуленка, М. Онисько. К.: КІС, 2003. 176 с.
References (International): 1. Ansoff I. (1999) Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy] SPb.: Piter. (Іn Russian).
2. Antonenko I. Turystychna renta v lisoresursniy sferi [Tourism rent in the forest-resource sphere] Proceedings of the Turyzm v Ukrayini: suchasnyy stan ta priorytety rozvytku (Ukraine, Lviv, 2005) Lviv, 2005. pp. 132–138.
3. Zberezhennya i stalyy rozvytok Karpat: navchalnyy posibnyk zi staloho turyzmu [Preservation and sustainable development of the Carpathians: a manual on sustainable tourism] Available at: http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf.
4. Zdorov A.B.( 2004) Ekonomika turizma: Uchebnik [Tourism economics:]. M.: Finansy i statistika. (Іn Russian).
5. Zorin I.V., Zorin A.I., Irisova T.A. (2001) Menedzhment turizma. Turizm i otraslevyye sistemy: Uchebnik [Tourism management. Tourism and sectoral systems] M.: Finansy i statistika. (Іn Russian).
6. Shkola I.M. (2003) Menedzhment turystychnoyi industriyi: Navch. posibnyk [Management of the tourism industry] Chernivtsi: CHTEI KNTEU. (Іn Ukrainian).
7. Muzychenko-Kozlovska O.V. (2012) Ekonomichne otsinyuvannya turystychnoyi pryvablyvosti terytoriyi: Monohrafiya. [Economic assessment of the tourist attractiveness of the territory: Monograph] Lviv: Novyy svit - 2000. (Іn Ukrainian).
8. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalnoho rozvytku na period do 2015 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21.07.2006 №1001 Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. No. 30., pp. 36– 78.
9. Sirenko K.V. (2010) Analiz turystychnoho rynku Ukrayiny v suchasnykh umovakh rozvytku ekonomiky [Analysis of the tourist market of Ukraine in the current conditions of economic development] Aktualni problemy ekonomiky. No. 12., pp. 70–74.
10. Tkachenko T.I. (2006) Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu: Monohrafiya. [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph] K.: Kyyivskyy natsionalnyy torhovelno-ekonomichnyy universytet. (Іn Ukrainian).
11. Trehubov O.S. Udoskonalennya orhanizatsiyno-upravlinskykh mekhanizmiv pidpryyemstv turystychnoyi sfery [Improvement of organizational and managerial mechanisms of tourism industry enterprises] Efektyvna ekonomika [Effective economy] Available at: http://www.economy.nayka.com.ua
12. Vakulenko V., Valentyuk I., Hryban V., Lebedynskuy YU., Onysko M. (2003) Turyzm i okhorona kulturnoyi spadshchyny: ukrayinskyy dosvid: Monohrafiya [Tourism and the protection of cultural heritage: Ukrainian experience: Monograph]. K.: KIS. (Іn Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.