Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27974

Title: Розвиток категоріального базису «економічна стійкість»
Other Titles: Development of categorical basis «economic sustainability»
Authors: Савченко, Марина
Savchenko, Maryna
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Савченко М. Розвиток категоріального базису «економічна стійкість» / Марина Савченко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 5–17. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description (International): Savchenko M. (2019) Rozvytok katehorialnoho bazysu "ekonomichna stiikist" [Development of categorical basis «economic sustainability»]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 5-17 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 18-Mar-2019
Date of entry: 18-May-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.005
UDC: 330.34.01
Keywords: система
стійкість
функціонування
розвиток
гомеостаз
system
stability
functioning
development
homeostasis
Number of pages: 13
Page range: 5-17
Start page: 5
End page: 17
Abstract: Розглянуто сутність категорії «стійкість», визначено можливості застосування цього терміна стосовно до соціально-економічної системи мікрорівня. Досліджено чотири основні підходи до розгляду категорії «економічна стійкість». Визначено основні властивості категорії «економічна стійкість»: динамічність, предметність, інтегральність, релевантність, системність, просторовість, сумісність, облік внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. З метою систематизації та структурування проведено теоретичний аналіз досліджуваного поняття й визначено авторські підходи до визначення сутності економічної стійкості з виділенням концепцій вчених-економістів: економічна стійкість як фінансова стійкість, як стабільність діяльності й рівноважний стан соціально-економічної системи, як можливість або здатність і як підтримка оптимальних характеристик соціальноекономічної системи. На основі положень теорії систем і синергетики визначено взаємозв’язок між поняттями: «стійкість рівноваги», «стійкість функціонування», «стійкість розвитку», «стійкість гомеостазиса» і «економічна стійкість».
In the article the essence of the category «stability» is considered, the possibilities of using this term in relation to the socio-economic system of the micro level are determined. Four main approaches to the «economic sustainability» category have been investigated. The basic properties of the category «economic stability» are defined: dynamism, objectivity, integrity, relevancy, systemicity, spatiality, compatibility and accounting of internal and external operating conditions. In order to systematize and structure the theoretical analysis of the concept has been under study and the author’s approaches to the definition of the essence of economic sustainability with the emphasis on the concepts of economists: economic stability as financial stability, as the stability of activity and the equilibrium state of the socio-economic system, as an opportunity or ability and as support optimal characteristics of the socio-economic system are given. On the basis of the theory of systems and synergetics, the relationship between concepts «stability of equilibrium», «stability of functioning», «stability of development», «stability of homeostasis» and «economic stability» is determined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27974
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskaya-ustoichivost-predpriyatii-i-realizatsiya-ikh-ekonomi
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-01/07suapkp.htm
http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/lib/s3.htm
http://masters.donntu.edu.ua/
References (Ukraine): 1. Анохин С. Н. Методика моделирования экономической устойчивости промышленных предприятий в современных условиях. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. 40 с.
2. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учебн. пособ. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. 576 с.
3. Колодізєв О. М., Нужний К. М. Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства. Науч.-техн. сб.: Коммунальное хозяйство городов. 2007. № 78. С. 238−243.
4. Рощин В. И. Экономическая устойчивость предприятий и реализация их экономических интересов: автореф. дис. … докт. экон. наук. Чебоксары, 2000. URL: http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskaya-ustoichivost-predpriyatii-i-realizatsiya-ikh-ekonomi cheskikh-interesov (дата звернення 18.01.2019).
5. Сімех Ю. А. Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-01/07suapkp.htm. (дата звернення 18.01.2019).
6. Масленко Ю. В Устойчивое развитие предприятия – фактор экономической безопасности URL: http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/lib/s3.htm.
7. Мельник Л. Ю., Макаренко П. М., Кириленко І. Г. Економічна теорія на межі тисячоліть: навчальний посібник. К.: ІАЕ УААН, 2003. 748 с.
8. Фадеева А. С. Концепция устойчивого развития туризма. Культура народов Причерноморья. 2006. № 89. С. 48−51.
9. Шандова Н. В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства. Економічний простір: зб. наук. пр. № 21. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. С. 276–292.
10. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия. Экономика Украины. 1998. № 5. С. 48−52.
11. Хрестинин В. В. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия. Вестник Московского университета. 2006. № 6.
12. Камаєв В. Д. Економіка та бізнес. М: Економіка, 2013. 237 с.
13. Ахметов Р. Р. Проблемы повышения устойчивости региональных финансовых рынков. Финансы и кредит. 2004. № 12. С. 34−36.
14. Лакшина О. А., Чекмарева Е. Н. Актуальные вопросы анализа финансовой стабильности. Банковское дело. 2006. № 8. С. 20.
15. Ареф’єва О. В., Городянська Д. М. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 8. С. 83−90.
16. Ковальов А. І., Привалов В. П. Аналіз фінансового стану підприємства. М.: Центр економіки і маркетингу, 2002. 188 с.
17. Відек Б., Іванов Ю. Б. Система раціональної організації металургійного виробництва. Х.: Основа, 1994. 174 с.
18. Медведєв В. А. Сталий розвиток суспільства: моделі, стратегія. М.: Академія, 2001. 267 с.
19. Бурда А. І. Методичні підходи до оцінювання впливу складників тріади потенціалу на сталий розвиток підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.12. 336 с. С. 141−153.
20. Василенко А. В. Менеджмент сталого розвитку підприємств: монографія. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 648 с.
21. Іванов В. Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств на прикладі підприємств машинобудівного комплексу: монографія. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. 268 с.
22. Бугай В. З., Омельченко В. М. Аналіз та оцінка Фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34−39.
23. Малінін К. Г. Стійкість функціонування підприємства в ринковій економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук. М.: МГАХМ, 1997. 21 с.
24. Гречаный В. В. Экономическая устойчивость предприятия и факторы ее стабилизации. Коммунальное хозяйство городов. 2000. № 26. С. 157−159.
25. Олійник А. В., Сущук Г. С. Управління фінансовою стійкістю банків. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 5. T. 4. С. 159−163.
26. Коренченко Р. А. Загальна теорія організації: підручник для вузів. М.: Юніті ДАНА, 2003. 286 с.
27. Харитонова О. С. Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Луганськ, 2008. 18 с.
28. Зеткина О. В. Об управлении устойчивостью предприятия. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003. 134 с.
29. Олексієнко Н. В. Сталий розвиток підприємства як чинник економічного зростання. Економіка і організація управління: зб. наук. пр. Вип. № 3 / за. заг. ред. П. В. Єгорова. Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2008. С. 59−65.
30. Єремейчук Р. А. Обгрунтування стратегії сталого розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2002. № 2 (22). С. 56−60.
31. Зайцев О. Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промышленности строительных материалов): автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Хабаровск, 2007. 23 с.
32. Броило Е. В. Методология управления экономической устойчивостью коммерческой организации на основе мониторинга кризисних процессов: автореф. дис. … докт. экон. наук: спец. 08.05.02 «Экономика и управление на предприятии». Екатеринбург, 2009. 46 с.
33. Казиева Ж. Н. Устойчивое развитие промышленности (теория и методология): автореф. дис. … докт. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Махачкала, 2009. 47 с.
References (International): 1. Anokhin S.N. (2000) Metodika modelirovaniya ekonomicheskoy ustoychivosti promyshlennykh predpriyatiy v sovremennykh usloviyakh. [Methods of modeling the economic sustainability of industrial enterprises in modern conditions] Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t. (Іn Russian).
2. Kolass B. (1997) Upravleniye finansovoy deyatel'nost'yu predpriyatiya. Problemy, kontseptsii i metody: uchebn. posob. [Management of financial activity of the enterprise. Problems, concepts and methods] M.: Finansy, YUNITI. (Іn Russian).
3. Kolodizyev O.M., Nuzhnyy K.M. (2007) Doslidzhennya sutnosti ta zmistu ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstva. [Investigation of the essence and content of economic stability of the enterprise] Nauch.- tekhn. sb.: Kommunalnoe khozyaystvo horodov.. No. 78., pp. 238–243.
4. Roshchin V.I. (2000) Ekonomicheskaya ustoychivost' predpriyatiy i realizatsiya ikh ekonomicheskikh interesov [Economic stability of enterprises and the realization of their economic interests] (PhD Thesis) Cheboksary.
5. Simekh YU.A. Vyznachennya ponyattya «konkurentospromozhnist pidpryyemstva» [Definition of the concept of “enterprise competitiveness”] Available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum / VMSU/ 2007-01/07suapkp.htm. (дата звернення 18.01.2019).
6. Maslenko YU.V., Kul'baka N.A. Ustoychivoye razvitiye predpriyatiya - faktor ekonomicheskoy bezopasnosti [Sustainable development of the enterprise - a factor of economic security] Available at: http://masters.donntu.edu.ua/ 2002/fem/kulbaka/lib/ s3.htm.
7. Melnyk L.YU., Makarenko P.M., Kyrylenko I.H. (2003) Ekonomichna teoriya na mezhi tysyacholit: navchalnyy posibnyk. [Economic theory at the turn of the millennium] K.: IAE UAAN. (Іn Ukrainian).
8. Fadeyeva A.S. (2006) Kontseptsiya ustoychivogo razvitiya turizma. [The concept of sustainable tourism] Kultura narodov Prichernomorya. No. 89., pp. 48–51.
9. Shandova N.V. (2009) Otsinka zahalnoyi stiykosti rozvytku promyslovoho pidpryyemstva. [Estimation of the overall stability of the development of an industrial enterprise] Ekonomichnyy prostir. No. 21., pp. 276–292.
10. Kovalev D., Sukhorukova T. (1998) Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya. [The economic security of the enterprise] Ekonomika Ukrainy. No. 5., pp. 48–52.
11. Khrestinin V.V. (2006) Finansovoye sostoyaniye kak faktor kreditosposobnosti predpriyatiya. [Financial condition as a factor in the creditworthiness of an enterprise] Vestnik Moskovskogo universiteta. No. 6.
12. Kamayev V.D. (2013) Ekonomika ta biznes.[ Economics and business] M: Ekonomika. (Іn Russian).
13. Akhmetov R.R. (2004) Problemy povysheniya ustoychivosti regional'nykh finansovykh rynkov. [Problems of increasing the stability of regional financial markets] Finansy i kredit. No. 12., pp. 34–36.
14. Lakshina O.A., Chekmareva Ye.N. (2006) Aktualnyye voprosy analiza finansovoy stabilnosti. [Current issues of financial stability analysis] Bankovskoye delo. No. 8., pp. 20.
15. Arefyeva O.V., Horodyanska D.M. (2008) Ekonomichna stiykist pidpryyemstva: sutnist, skladovi ta zakhody z ee zabezpechennya. [Economic sustainability of an enterprise: the essence, components and measures for its provision] Aktualni problemy ekonomiky. No. 8., pp.83–90.
16. Kovalov A.I., Pryvalov V.P. (2002) Analiz finansovoho stanu pidpryyemstva. [Analysis of the financial condition of the enterprise] M.: Tsentr ekonomiky i marketynhu. (Іn Russian).
17. Videk B., Ivanov YU.B. (1994) Systema ratsionalnoyi orhanizatsiyi metalurhiynoho vyrobnytstva. [System of rational organization of metallurgical production] KH.: Vyd-vo “Osnova”. (Іn Ukrainian).
18. Medvedyev V.A. (2001) Stalyy rozvytok suspilstva: modeli, stratehiya. [Sustainable development of society: models, strategy] M.: Akademiya. (Іn Russian).
19. Burda A.I. (2009) Metodychni pidkhodi do otsinyuvannya vplivu skladnikiv triady potentsialu na stalyy rozvytok pidpryyemstva. [Methodical approach to the evaluation of the impact of the triad of potential complexities on the sustainable development of the enterprise] Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny Vol. 19., pp. 141–153.
20. Vasylenko A.V. (2005) Menedzhment staloho rozvytku pidpryyemstv: monohrafiya. [Sustainable Business Management: Monograph] K.: Tsentr navchalnoyi literatury. (Іn Ukrainian).
21. Ivanov V.L. (2005) Upravlinnya ekonomichnoyu stiykistyu promyslovykh pidpryyemstv (na prikladi pidpryyemstv mashynobudivnoho kompleksu): monohrafiya. [Management of economic stability of industrial enterprises (on the premises of enterprises of the machine-building complex): a monograph] Luhansk: SNU im. V. Dalya. (Іn Ukrainian).
22. Buhay V.Z., Omelchenko V.M. (2008) Analiz ta otsinka Finansovoyi stiykosti pidpryyemstva. [Analysis and evaluation of financial sustainability of the enterprise] Derzhava ta rehiony. No. 1., pp. 34–39.
23. Malinin K.H. (1997) Stiykist funktsionuvannya pidpryyemstva v rynkoviy ekonomitsi [Stability of the functioning of the enterprise in the market economy] (PhD Thesis) M.: MHAKHM.
24. Grechanyy V.V. (2000) Ekonomicheskaya ustoychivost predpriyatiya i faktory yeye stabilizatsii. [The economic sustainability of the enterprise and the factors of its stabilization] Kommunalnoye khozyaystvo gorodov. No. 26., pp.157–159.
25. Oliynyk A.V., Sushchuk H.S. (2010) Upravlinnya finansovoyu stiykistyu bankiv. [Management of financial stability of banks] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu.. No. 5., T. 4., pp. 159–163.
26. Korenchenko R.A. (2003) Zahalna teoriya orhanizatsiyi: pidruchnyk dlya vuziv. [The general theory of organization: a textbook for universities] M.: Yuniti - DANA. (Іn Russian).
27. Kharytonova O.S. (2008) Ekonomichna stiykist pidpryyemstva yak osnova zabezpechennya yoho konkurentospromozhnosti [Economic stability of the enterprise as a basis for ensuring its competitiveness] (PhD Thesis) Luhansk.
28. Zetkina O.V. (2003) Ob upravlenii ustoychivostyu predpriyatiya. [On the management of enterprise sustainability] M.: Audit, YUNITI. (Іn Russian).
29. Oleksiyenko N.V. (2008) Stalyy rozvytok pidpryyemstva yak chynnyk ekonomichnoho zrostannya.[Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth] Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya: zb. nauk. pr. Vol. 3., pp. 59–65.
30. Yeremeychuk R.A. (2002) Obhruntuvannya stratehiyi staloho rozvytku pidpryyemstva. [Rationale of the strategy of sustainable development of the enterprise] Ekonomika rozvytku.. vol. 22., No. 2., pp. 56−60.
31. Zaytsev O.N. (2007) Otsenka ekonomicheskoy ustoychivosti promyshlennykh predpriyatiy (na primere promyshlennosti stroitel'nykh materialov) [Assessment of the economic sustainability of industrial enterprises (on the example of the building materials industry)] (PhD Thesis) Khabarovsk.
32. Broilo Ye.V. (2009) Metodologiya upravleniya ekonomicheskoy ustoychivost'yu kommercheskoy organizatsii na osnove monitoringa krizisnikh protsessov [Methodology of managing the economic sustainability of a commercial organization based on monitoring of crisis processes] (PhD Thesis) Yekaterinburg.
33. Kaziyeva ZH.N. (2009) Ustoychivoye razvitiye promyshlennosti (teoriya i metodologiya) [ustainable development of industry (theory and methodology)] (PhD Thesis) Makhachkala.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.