Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27970

Title: Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками
Other Titles: Scientific opinions of the role of accounting in risk management
Authors: Королюк, Тетяна Миколаївна
Винник, Тетяна Михайлівна
Korolyuk, Tetyana
Vynnyk, Tetiana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Королюк Т. М. Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками / Тетяна Королюк, Тетяна Винник // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 142–152. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Korolyuk T., Vynnyk T. (2019) Naukovi pohliady shchodo roli bukhhalterskoho obliku v upravlinni ryzykamy [Scientific opinions of the role of accounting in risk management]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 142-152 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 26-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.142
UDC: 657
Keywords: ризик
облік
управління
резерви
страхування
капітал
risk
accounting
management
reserves
insurance
capital
Number of pages: 11
Page range: 142-152
Start page: 142
End page: 152
Abstract: Наведено результати досліджень міжнародної консалтингової компанії McKinsey щодо стратегічного управління, які засвідчили відсутність ефективних механізмів управління ризиками в діяльності відомих світових компаній, та визначено значення системи ризик-менеджменту в діяльності вітчизняних підприємств. Вивчено праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками та встановлено, що підходи кожного науковця є результатом особистих наукових напрацювань (визначення трьох ракурсів ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками з урахуванням предмета, об’єктів і функцій обліку; створення карт ризиків підрозділів окремо або усього підприємства в цілому для розуміння ризиків підприємства; розроблення форми внутрішньої звітності з розкриттям інформації про ризики за ступенем їх впливу на діяльність суб’єкта господарювання та про їх наслідки тощо). Узагальнено напрями, стратегії та заходи управління ризиками із зазначенням етапів. Розкрито інструменти управління ризиками на підприємстві та встановлено визначальну роль бухгалтерських інструментів. Визначено доцільність подальших наукових досліджень у напрямку чіткої регламентації облікових процедур у системі управління ризиками.
The article presents the results of research conducted by the international consulting firm McKinsey on strategic management, which showed the lack of effective risk management mechanisms in the activities of well-known global companies, and the importance of the risk management system in the activities of domestic enterprises. The papers of domestic and foreign scientists on the role of accounting in risk management have been analyzed and it has been established, that the approaches of each scientist are the result of personal scientific developments (definition of three aspects of the role of accounting in risk management taking into account the subject, objects and functions of accounting; the creation of risk maps of units separately or the whole enterprise in general to realize the company’s risks; development of the internal reporting type itself, the information on risks according to the degree of their impact on the activity of the economic entity and their consequences being included, etc.). The directions, strategies and risk management measures (the stages being listed) are generalized. The risk management tools at the enterprise are determined and the role of accounting tools is established. The further scientific research in the direction of clear regulation of accounting procedures in the system of risk management was found to be promising
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27970
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://uk.wikipedia.org/wiki/Енрон
http://www.management.com.ua/finance/fin070.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6428
https://uk.wikipedia.org/wiki/Enron
http://www.management.com.ua/
http://www
References (Ukraine): 1. Енрон. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Енрон.
2. Бюлер К., Притч Г. Обуздание риска. URL: http://www.management.com.ua/finance/fin070.html.
3. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний / пер. с англ. Москва: Вильямс, 2008. 208 с.
4. Кравченко В. А. Функціональний та інтегральний підходи до управління підприємницькими ризиками: теорія та практика. Проблеми системного підходу в економіці. 2008. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals /PSPE/2008-2/Kravchenko_208.htm.
5. Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік і звітність в управлінні ризиками підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2015. № 1. С. 153−160.
6. Вигівська І. М. Управління ризиками в бухгалтерському обліку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2006. Вип. 10, ч. ІІ. С. 23−28.
7. Дячек С. М. Резерви як інструмент управління ризиками господарської діяльності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2009. № 4 (50). С. 238−240.
8. Маслюк В. Л. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками інститутів спільного інвестування: теоретичні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 15. Частина 2. С. 157−160.
9. Якименко М. В. Бухгалтерський облік формування фінансових результатів в умовах ризикорієнтованого управління: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2016. 258 с.
10. Фоміна О. В., Гончаренко О. М. Оцінка ризиків підприємства в системі бухгалтерського обліку. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 3−4 (2). С. 67−70.
11. Засадний Б. А. Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14 (1). С. 111−115.
12. Орлова О. В. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками факторингової діяльності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 3 (24).С. 379−389.
13.Вигівська І. М., Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2015. Випуск 1 (3). С. 67−79.
14. Гнилицька Л. Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 3. С. 41−47.
15. Атамас П. Й., Атамас О. П., Крамаренко Г. О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 60−69.
16.Вигівська І. М. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими ризиками. Moderni vymozenosti vedy. 2009: Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference. Ekonomicke vedy. Dil 2. Praga. 2009. P. 92−94.
17. Усатова Л. В., Семыкина Л. Н., Арская Е. В. Управление рисками учетно-аналитической системы затрат в целях достижения непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2012. № 10 (60). С. 27−37.
18. Гнилицька Л. В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності. Фінанси України. 2014. № 3. С. 114−125.
19. Гуцайлюк З. В. Ризики факторингового бізнесу: обліковий вимір. Вісник ЖДТУ. Економічні науки.2015. № 2 (72). С. 27−31.
20.Камінська Т. Г., Колеснікова О. М. Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками. Облік і фінанси. 2014. № 1 (63). С. 20−25.
21.Чібісова І. В., Левчунь Б. В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємстві. Проблеми системного підходу в економіці. 2016. Вип. 2. С. 113−116.
22. Морозова Е. С. Оценка рисков в системе бухгалтерского учета. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 12 (122). С. 125−128.
23. Бычкова С. М., Макарова Н. Н. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / под ред. С. М. Бычковой. Москва: Эксмо, 2008. 336 с.
24.Стафиевская М. В. Процедуры реализации бухгалтерского учета рисков. Aktuální vymoženosti vědy – 2013: Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 4. Ekonomické vědy. Praha 2013. P. 31−34.
25.Левкутная Т. В., Шевелев А. Е. Резервы как объект бухгалтерского учета. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6428
References (International): 1. Енрон [Enron]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Enron (accessed 24.01.2019). [Іn Ukrainian].
2. Biuler K., Prytch H. Obuzdanye ryska [Risk reduction]. Available at: http://www.management.com.ua/ finance/fin070.html (accessed 24.01.2019). [Іn Russian].
3. Barton T., Shenkyr U., Uoker P. (2008) Rysk-menedzhment. Praktyka vedushchykh kompanyi: Per. s anhl. Moskva: Yzdatelskyi dom “Vyliams”.
4. Kravchenko V.A. (2008) Funktsionalnyi ta intehralnyi pidkhody do upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy: teoriia ta praktyka [Functional and integrated approaches to business risk management: Theory and Practice]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. no. 2. Available at: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals /PSPE/2008-2/Kravchenko_208.htm (accessed 24.01.2019). [Іn Ukrainian].
5. Pylypenko L.M. (2015) Bukhhalterskyi oblik i zvitnist v upravlinni ryzykamy pidpryiemstva [Accounting and reporting in enterprise risk management]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii. no. 1, pp. 153–160. [Іn Ukrainian].
6. Vyhivska I.M. (2006) Upravlinnia ryzykamy v bukhhalterskomu obliku [Risk management in accounting]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. vyp. 10, ch. II, pp. 23–28. [Іn Ukrainian].
7. Diachek S.M. (2009) Rezervy yak instrument upravlinnia ryzykamy hospodarskoi diialnosti [Reserve as a tool of economic activity risk management]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. no. 4 (50), pp. 238–240. [Іn Ukrainian].
8. Masliuk V.L. (2015) Bukhhalterskyi oblik v upravlinni ryzykamy instytutiv spilnoho investuvannia: teoretychni aspekty [Accounting in the risk management of joint investment institutes: theoretical aspects]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. vypusk 15, chastyna 2, pp. 157–160. [Іn Ukrainian].
9. Yakymenko M.V. (2016) Bukhhalterskyi oblik formuvannia finansovykh rezultativ v umovakh ryzykoriientovanoho upravlinnia [Accounting for formation of financial results in terms of riskoriented management]. Phd Thesis. Zhytomyr. [Іn Ukrainian].
10. Fomina O.V., Honcharenko O.M. (2015) Otsinka ryzykiv pidpryiemstva v systemi bukhhalterskoho obliku [Enterprise’s risks assessment in accounting]. Ekonomichnyi chasopys-ХХI. no. 3–4 (2), pp. 67–70. [Іn Ukrainian].
11. Zasadnyi B.A. (2017) Ryzyky systemy bukhhalterskoho obliku v umovakh zastosuvannia MSFZ [Risks of the accounting system in the conditions of application of IFRS]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vyp. 14 (1), pp. 111–115. [Іn Ukrainian].
12. Orlova O.V. (2012) Rol bukhhalterskoho obliku v upravlinni ryzykamy faktorynhovoi diialnosti [The role of accounting in risk management of factoring activities]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. vyp. 3 (24), pp. 379–389 [Іn Ukrainian].
13. Vyhivska I.M., Hrabchuk I.L., Zelenina O.O. (2015) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy [Accounting and analytical support of management business risks]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu: mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz. vypusk 1 (3), pp. 67–79. [Іn Ukrainian].
14. Hnylytska L. (2012) Vykorystannia oblikovo-analitychnykh tekhnolohii pry rozrobtsi metodyky upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Using of accounting and analytical technologies in developing the methodology of business risk management in the system of enterprise economic security]. Bukhhalterskyi oblik i audit. no. 3, pp. 41–47. [Іn Ukrainian].
15. Atamas P.Y., Atamas O.P., Kramarenko H.O. (2016) Rol bukhhalterskoho obliku v upravlinni ryzykamy pidpryiemnytstva [The role of accounting in the business risks management]. Akademichnyi ohliad. no. 1, pp. 60–69. [Іn Ukrainian].
16. Vyhivska I.M. (2009) Mistse bukhhalterskoho obliku v upravlinni pidpryiemnytskymy ryzykamy [Place of accounting in the business risks management]. Moderni vymozenosti vedy - 2009: Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference. Ekonomicke vedy. dil 2, pp. 92–94. Praga. [Іn Ukrainian].
17. Usatova L.V., Semykina L.N., Arskaya E.V. (2012) Upravlenie riskami uchetno-analiticheskoj sistemy zatrat v celyax dostizheniya nepreryvnosti deyatel'nosti xozyajstvuyushhego sub'ekta [Risk management of accounting and analytical system of costs in order to achieve continuity of the business entity]. FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya. no. 10 (60), pp. 27–37. [Іn Russian].
18. Hnylytska L.V. (2014) Bukhhalterskyi oblik yak instrument upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskoi diialnosti [Accounting as a risk management tool for entrepreneurship]. Finansy Ukrainy. no. 3, pp. 114–125. [Іn Ukrainian].
19. Hutsailiuk Z.V. (2015) Ryzyky faktorynhovoho biznesu: oblikovyi vymir [Risks of factoring business: accounting dimension]. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. no. 2 (72), pp. 27–31. [Іn Ukrainian].
20. Kaminska T.H., Kolesnikova O.M. (2014) Oblikove zabezpechennia upravlinnia finansovymy ryzykamy [Accounting support of financial risks management]. Oblik i finansy. no. 1 (63), pp. 20–25. [Іn Ukrainian].
21.Chibisova I.V., Levchun B.V. (2016) Bukhhalterskyi oblik yak instrument upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvi [Accounting as a tool of risk management in the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. vyp. 2, pp. 113–116. [Іn Ukrainian].
22. Morozova E.S. (2014) Ocenka riskov v sisteme buxgalterskogo ucheta [Risk assessment in the accounting system]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo e'konomicheskogo universiteta. no. 12 (122), pp. 125–128. [Іn Russian].
23.Bychkova S.M., Makarova N.N. (2008) Buxgalterskoe delo: ucheb. posobie [Accounting]; pod red. S.M. Bychkovoj. Moskva: E'ksmo. [Іn Russian].
24. Stafievskaya M.V. (2013) Procedury realizacii buxgalterskogo ucheta riskov [Risk accounting implementation procedures]. Aktuální vymoženosti vědy - 2013: Materiály IX mezinárodní vědeckopraktická konference. Ekonomické vědy. díl 4, pp. 31–34. Praha. [Іn Russian].
25. Levkutnaya T.V., Shevelev A.E. (2012) Rezervy kak ob'ekt buxgalterskogo ucheta [Reserves as an object of accounting]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. no. 3. Available at: http://www. scienceeducation.ru/ru/article/view?id=6428. [Іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.