Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27968

Title: Фінансове забезпечення розвитку сільських територій черкаського регіону
Other Titles: Financial support of rural areas development in cherkasy region
Authors: Плигач, Катерина Дмитрівна
Марченко, Олександр
Kateryna, Plyhach
Alexander, Marchenko
Affiliation: Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
Cherkassy State Technological University, Cherkasy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Плигач К. Д. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій черкаського регіону / Катерина Плигач, Олександр Марченко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 124–131. — (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Bibliographic description (International): Kateryna P., Alexander M. (2019) Finansove zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii cherkaskoho rehionu [Financial support of rural areas development in cherkasy region]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 124-131 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 18-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.124
UDC: 336.143
Keywords: фінансове забезпечення
сільські території
місцевий бюджет
альтернативне джерело фінансування
регіон
financial support
rural areas
local budget
alternative source of funding
region
Number of pages: 8
Page range: 124-131
Start page: 124
End page: 131
Abstract: Досліджено наукові підходи до сутності категорії «фінансове забезпечення» сільських територій. Наголошено, що питання фінансового забезпечення розвитку сільських територій передбачає як наявність відповідного обсягу фінансових ресурсів, так і здатність усіх суб’єктів сільських громад ефективно розподіляти та використовувати дані ресурси. Визначено два основних напрямки фінансування розвитку сільських територій: фінансування виробництва та соціальної сфери територіальних громад. Досліджено соціально-демографічний стан сільських територій Черкаського регіону (природний та міграційний приріст населення, рівень оплати праці та безробіття). Визначено, що не зважаючи на те, що сільське населення Черкаської обл. швидко старіє, відбувається розширення демографічного підґрунтя до його відтворення, хоча природний приріст жителів сіл стабільно скорочується. Зростання демографічного навантаження на працездатне сільське населення посилюється й високим рівнем безробіття. Дослідження виконання місцевих бюджетів Черкаської обл. вказує на необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування (зокрема грантового фінансування). Встановлено та конкретизовано, що даний вид фінансування має як переваги, так і недоліки. Основними перевагами є: значна сума залучених коштів; зростання вмотивованості та дисциплінованості серед працівників; перспектива довготривалої співпраці. Недоліками є: вузька обмеженість спеціалізації фінансування; тривалість прийняття рішень щодо надання фінансування. Запропоновано вважати активізацію процесу залучення ресурсів з альтернативних джерел як передумову покращення соціального становища сільського населення області.
In the article there was analyzed the essence of the category «financial provision» of rural territories. There was emphasized that the financial provision of rural development issue presupposes both the availability of adequate financial resources and the ability of all rural communities of efficiently distribute and use these resources. Two main directions of financing of rural areas development were defined: financing of production and social areas of territorial communities. The socio-demographic state of Cherkassy region rural territories (natural and migration population growth, wages and unemployment) was researched. There was determined that despite the fact that the rural population of Cherkasy region rapidly aging, the demographic background to its reproduction expands. Although the natural increase of villagers is steadily declining. The growth of the demographic burden on the able-bodied rural population is also aggravated by the high unemployment rate. Investigating the implementation of Cherkasy region local budgets demonstrates the need to find alternative sources of funding (in particular, grant funding). There was established and specified that this type of financing has both advantages and disadvantages. The main advantages are: significant amount of attracted funds; increasing motivation and discipline among employees; the prospect of long-term cooperation. The disadvantages are: limited funding specialization; the long-term of funding decision-making. Activation the process of attracting resources from alternative sources will contribute to the improvement of social situation of region rural population
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27968
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_3/352.pdf
https://storage.Decentralization.gov.ua/uploads/library/file/359/10.01.2019.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ck.ukrstat.gov.ua
http://ck-oda.gov.ua
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/359/10.01.2019.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/
References (Ukraine): 1. Ляхович О. О., Ільчук О. І., Джерела фінансового забезпечення розвитку сільських територій України в умовах децентралізації. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 863−867.
2. Бидик А. Г. Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 156−162.
3. Тичковська Л. Механізм фінансового забезпечення регіонального розвитку. Схід. 2010. № 6 (106). С. 72−75.
4. Долженко І. І. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181 (5). С. 13−21.
5. Сухарська Л. В. Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади. Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Сер. Державне управління. 2016. № 1. С. 119−125.
6. Дем’янишина О. А. Шляхи фінансування розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільських територіальних громад. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_3/352.pdf.
7. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Національний проект Децентралізація. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 10 січня 2019 р. URL: https://storage.Decentralization.gov.ua/uploads/library/file/359/10.01.2019.pdf.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській області URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua.
11. Россет Э. Процесс старения населения. Демографическое исследование / пер. с польск. Н. Н. Малютиной и Э. Н. Фарберовой; под ред. А. Г. Волкова. Москва: Статистика, 1968. 509 с.
12.Кооперативи – один зі шляхів подолання безробіття на селі, за даними прес-служби Черкаської ОДА. 04.02.2016. URL: http://ck-oda.gov.ua.
References (International): 1. Liakhovych O.O., Ilchuk O.I. (2017) Dzherela finansovoho zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii Ukrainy v umovakh detsentralizatsii [Sources of financial support of Ukrainian rural areas development in conditions of decentralization]. Ekonomika i suspilstvo. no. 13., pp. 863–867.
2. Bydyk A.H. (2013) Teoretychna struktura mekhanizmu finansovoho zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii [Theoretical structure of financial support mechanism for the development of rural areas]. Innovatsiina ekonomika. № 3. pp. 156–162.
3. Tychkovska L. (2010) Mekhanizm finansovoho zabezpechennia rehionalnoho rozvytku [Mechanism of financial support of regional development]. Skhid. № 6 (106). pp. 72–75.
4. Dolzhenko I.I. (2013) Finansove zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Financial support of rural territories development in the context of European integration of Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes. no. 181(5). pp. 13−21.
5. Sukharska L.V. (2016). Elementy systemy finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorialnoi hromady [Elements of the system of financial support for the development of territorial community]. Visnyk Nats. akad. derzh. upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Ser. Derzhavne upravlinnia. no 1. pp. 119–125.
6. Demianyshyna O.A. (2011) Shliakhy finansuvannia rozvytku ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskykh terytorialnykh hromad [Ways of development and increase financing of rural territorial communities competitiveness]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. no 2. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_3/352.pdf
7. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia. Natsionalnyi proekt Detsentralizatsiia [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local selfgovernment]. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. 10.01.2019. Available at: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/359/10.01.2019.pdf
8. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku” [About approval of the Concept of the state target program for the development of the agrarian sector of the economy for the Period until 2020].30.12.2015. № 1437-r. Available at: URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/ 248907971.
9. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Ofitsiinyi sait Cherkaskoi oblasnoi sluzhby statystyky. Available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua
11.Rosset E. (1968) Protsess starenyia naselenyia. Demohrafycheskoe yssledovanye [The aging of the population. Demographic study]. 509 p.
12. Kooperatyvy - odyn zi shliakhiv podolannia bezrobittia na seli. Za danymy pres-sluzhby Cherkaskoi ODA [Cooperatives - one of the ways to overcome unemployment in the countryside]. 04.02.2016. Available at: http://ck-oda.gov.ua
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.