Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27965

Title: Дихотомія управління змінами та його роль у діяльності підприємств
Other Titles: Dichotomy of management of changes and its role in business activities of enterprises
Authors: Приймак, Наталія
Priymak, Nataliya
Affiliation: Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyy Rih, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Приймак Н. Дихотомія управління змінами та його роль у діяльності підприємств / Наталія Приймак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 99–106. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Priymak N. (2019) Dykhotomiia upravlinnia zminamy ta yoho rol u diialnosti pidpryiemstv [Dichotomy of management of changes and its role in business activities of enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 99-106 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 29-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.099
UDC: 65.012
Keywords: управління
зміни
управління змінами
менеджмент підприємства
management
change
change management
enterprise management
Number of pages: 8
Page range: 99-106
Start page: 99
End page: 106
Abstract: За допомогою використання методу дихотомічного аналізу визначено сутність управління змінами як самостійного виду менеджменту підприємства. Здійснено виокремлення двох змістовних зрізів даної проблеми у сучасному науковому дискурсі: концептуального та цільового. Досліджено місце управління змінами у діяльності підприємств. Розкрито його сутність у таких аспектах: як складової стратегічного менеджменту підприємства; як управління діяльністю підприємства; як набору оперативних функцій; як складової соціального управління.
In the article, using the method of dichotomous analysis, the essence of management of changes as an independent type of management of the enterprise is determined. Two distinct sections of this problem are distinguished in contemporary scientific discourse: conceptual and target. The place of management of changes in the activity of enterprises is investigated. Its essence is disclosed in the following aspects: as a component of strategic management of the enterprise; how to manage the activities of the enterprise; as a set of operational functions; as a component of social management.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27965
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.confcontact.com
http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/1297/1/20160325_102.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_2_25
http://www
References (Ukraine): 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва: Дело, 1997. 704 с.
2. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл Организации: поведение, структура, процессы. Москва: ИНФРА-М, 2000. 662 с.
3. Kotter J. P. Leading Change: Why transformation effo rts fail. Harvard Business Review. January. 2007.
4. Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Економічна сутність та етапи управління змінами на підприємствах. Экономика и менеджмент. 2013. Перспективы интеграции и инновационного развития: коллективная монография. URL: http://www.confcontact.com.
5. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2014. 395 с.
6. Воронков Д. К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. T. 3. № 6. С. 7–11.
7. Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2011. 24 с.
8. Гронь О. В. Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2013. 20 с.
9. Стеців С. Р. Сутність та етапи управління змінами на підприємстві. Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2011. № 714. С. 155−161.
10.Лісун Я. В., Міх О. М. Формування системи управління змінами на підприємстві як чинник стратегічного партнерства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. URL:http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/1297/1/20160325_102.pdf.
11.Савченко О. Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 19−24.
12. Гриньова В. М., Гребнєва Ю. І. Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств. Бізнес Інформ. 2013. № 12. C. 249−254.
13. Москаленко Н. Обґрунтування показників для аналізу управління змінами підприємства. Економіка розвитку. 2010. № 2. С. 51−53.
14. Цуканова В. Я., Кiєнко Л. В. Управління змінами підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2. С. 24−28.
15. Турчіна С. Г. Управління змінами в контексті стратегічного розвитку підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 1.С. 11−15.
16. Глущенко А. Н. Концепция управления изменениями на металлургическом предприятии. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 378−385.
17.Степаненко С. В., Лукашев С. В. Морфологічний аналіз поняття «управління організаційними змінами». Бізнес Інформ. 2015. № 4. С. 291−297.
18.Ладонько Л. С., Ганжа І. В. Сутність та моделі управління змінами на підприємстві. Науковий вісник Полісся. 2015. Вип. 2. С. 101–108.
19.Крупський О. П. Процес формування і розвитку організаційної культури туристичних підприємств. Экономика и менеджмент. 2013. Перспективы интеграции и инновационного развития»: коллективная монография. URL: http://www.confcontact.com.
20. Пічугіна Т. С., Ткачова С. С., Ткаченко О. П. Управління змінами: навч. посібн. Харків: ХДУХТ, 2017. 26 с.
21. Матусевич О. О., Чаркіна Т. Ю., Колінько К. Г. Сутність змін і управління змінами на підприємстві та їх необхідність на залізничному транспорті. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742.
22. Гайдей О. О. Управління змінами на підприємстві. Вісник бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3 (19). С. 71−75.
23.Сабліна Н. В. Управління змінами та його організаційно-економічне забезпечення на підприємствах машинобудівного комплексу. Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 68−73.
24. Божко Л. М. Анализ и развитие понятия «управление организационными изменениями». Вестник УРФУ. Серия Экономика и управление. 2014. № 1. С. 37−45.
25.Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект. Київ: Ліра-К, 2014. 334 с.
26. Пріб К. А. Формування системи управління змінами на підприємстві. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 119−126.
27. Міх О. М., Теоретичні засади управління стратегічними змінами на промислових підприємствах. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 2. С. 99−102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_2_25.
References (International): 1. Meskon M., Al'bert M., Khedouri F. (1997). Osnovy menedzhmenta [The Basics of Management] (Trans. from English) Moskov: Delo. [Іn Russian]. Gibson Dzh., Ivantsevich D.& Donelli Dzh. KH.-ml. (2000) Organizatsii: povedeniye, struktura, protsessy [Organizations: behavior, structure, processes]. Moskva: INFRA-M. [Іn Russian].
2. Kotter J.P. (2007) Leading Change: Why transformation effo rts fail. Harvard Business Review. January.
3. Grin'ko T.V. & Gvíníashvílí T.Z. (2014) Ekonomichna sutnistʹ ta etapy upravlinnya zminamy na pidpryyemstvakh [The economic nature and stages of management of changes in enterprises]. Ekonomika i menedzhment - 2013: perspektivy integratsii i innovatsionnogo razvitiya» [Economics and Management - 2013: Prospects for Integration and Innovation Development]. Retrieved from http://www.confcontact.com. [Іn Ukrainian].
4. Husyeva O.YU (2014). Upravlinnya stratehichnymy zminamy: teoriya i prykladni aspekty [Strategic change management: theory and applied aspects]. Donetsʹk: Vyd-vo «Noulidzh». 395 p. [Іn Ukrainian].
5. Voronkov D.K. (2009) Upravlinnya stratehichnymy zminamy shchodo innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Management of strategic changes in the innovation development of the enterprise]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu − Bulletin of the Khmelnytsky National University, 6. P. 3, 7–11. [Іn Ukrainian].
6. Naypak D.V. (2011) Upravlinnya orhanizatsiynymy zminamy v zabezpechenni rozvytku pidpryyemstva [Management of organizational changes in providing enterprise development]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
7. Hronʹ O.V. (2013) Instrumentariy upravlinnya stratehichnymy zminamy pidpryyemstva: [Instruments of management of strategic changes of the enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
8. Stetsiv S.R. (2011) Sutnistʹ ta etapy upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi [The essence and stages of change management at the enterprise]. Visnyk Nats. un-tu “Lʹviv. Politekhnika” - Herald of the National Un-th “Lviv. Polytechnics”, 714, 155–161. [Іn Ukrainian].
9. Lisun YA.V. & Mikh O.M. (2016) Formuvannya systemy upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi yak chynnyk stratehichnoho partnerstva [Formation of the management system for changes in the enterprise as a factor of strategic partnership]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu - Scientific Herald of the International Humanitarian University. Retrieved from htthp://er.knutd. com.ua/bitstream/ 123456789/1297/1/20160325_102.pdf. [Іn Ukrainian].
10. Savchenko O.R. (2012) Upravlinnya zminamy v suchasnykh sotsialʹno-ekonomichnykh systemakh [Management of changes in modern socio-economic systems]. Aktualʹni problemy ekonomiky - Actual problems of the economy, 3, 19–24. [Іn Ukrainian].
11. Hrynʹova V.M. & Hrebnyeva YU.I. (2013) Doslidzhennya sutnosti upravlinnya zminamy v zabezpechenni tsyklichnoho rozvytku pidpryyemstv [Investigation of the essence of change management in ensuring the cyclic development of enterprises]. Biznes Inform - Business Inform, 12, 249–254. [Іn Ukrainian].
12. Moskalenko N. (2010) Obgruntuvannya pokaznykiv dlya analizu upravlinnya zminamy pidpryyemstva [Justification indicators for the analysis of change management company]. Ekonomika rozvytku - Development Economics, 2., 51–53. [Іn Ukrainian].
13. Tsukanova V.YA. & Kiyenko L.V. (2013) Upravlinnya zminamy pidpryyemstva yak faktor pidvyshchennya yoho konkurentospromozhnosti [Management of changes in the company as a factor in increasing its competitiveness]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva - Problems and prospects of entrepreneurship development, 2., 24–28. [Іn Ukrainian].
14. Turchina S.H. (2016) Upravlinnya zminamy v konteksti stratehichnoho rozvytku pidpryyemstv [Management of changes in the context of strategic development of enterprises]. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment - Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, 1, 11–15. [Іn Ukrainian].
15. Glushchenko A.N. (2014) Kontseptsiya upravleniya izmeneniyami na metallurgicheskom predpriyatii [The concept of change management in a metallurgical enterprise]. Bíznes Ínform - Business Inform, 6, 378–385. [Іn Russian].
16. Stepanenko S.V. & Lukashev S.V. (2015) Morfolohichnyy analiz ponyattya «upravlinnya orhanizatsiynymy zminamy» [Morphological analysis of the concept of «management of organizational changes»]. Biznes Inform - Business Inform, 4, 291–297. [Іn Ukrainian].
17. Ladonʹko L.S. & Hanzha I.V. (2015) Sutnistʹ ta modeli upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi [The essence and models of change management at the enterprise.]. Naukovyy visnyk Polissya - Scientific bulletin Polesie, 2, 101–108. [Іn Ukrainian].
18. Krupsʹkyy O.P. (2014) Protses formuvannya i rozvytku orhanizatsiynoyi kulʹtury turystychnykh pidpryyemstv [The process of formation and development of the organizational culture of tourist enterprises] Ekonomika i menedzhment - 2013: perspektivy integratsii i innovatsionnogo razvitiya» [Economics and Management - 2013: Prospects for Integration and Innovation Development]. Retrieved from http://www. confcontact.com. [Іn Ukrainian].
19. Pichuhina T.S., Tkachova S.S. & Tkachenko O.P. (2017) Upravlinnya zminamy [Managing Change]. Kharkiv.: KHDUKHT. [Іn Ukrainian].
20. Matusevych O.O., Charkina T.YU. & Kolinʹko K.H. (2018) Sutnistʹ zmin i upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi ta yikh neobkhidnistʹ na zaliznychnomu transporti [The essence of change and management of changes in the enterprise and their necessity in railway transport]. Efektyvna ekonomika - Effective economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742. [Іn Ukrainian].
21. Haydey O.O. (2012) Upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi [Management of changes in the enterprise]. Visnyk berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu - Herald University of Management and Business, 3 (19), 71–75. [Іn Ukrainian].
22. Sablina N.V. (2015) Upravlinnya zminamy ta yoho orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya na pidpryyemstvakh mashynobudivnoho kompleksu [Management of change and its organizational and economic support at the enterprises of the machine-building complex]. Ekonomika i rehion - Economy and region, 1, 68–73. [Іn Ukrainian].
23.Bozhko L.M. (2014) Analiz i razvitiye ponyatiya «upravleniye organizatsionnymi izmeneniyami» [Analysis and development of the concept of «management of organizational change»]. Vestnik URFU. Seriya ekonomika i upravleniye. - Bulletin URFU. A series of economics and management Seriya ekonomika i upravleniye, 1, 37–45. [Іn Russian].
24. Vasyutkina N.V. (2014) Upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstv: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Management of steady development of enterprises: theoretical and methodological aspect]. Kyyiv: Lira-K. [Іn Ukrainian].
25. Prib K.A. (2014) Formuvannya systemy upravlinnya zminamy na pidpryyemstvi [Formation of the management system for changes in the enterprise]. Intelekt XXI - Intellect XXI, 2, 119–126. [Іn Ukrainian].
26. Mikh O.M. (2014) Teoretychni zasady upravlinnya stratehichnymy kompleksu [Theoretical Basis of Strategic Complex Managementheoretical Basis of Strategic Complex Management]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini - Formation of market relations in Ukraine, 2, 99–102. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.