Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27951
Title: Конструкторсько-технологічне забезпечення підвищення якості згортних втулок
Authors: Кривий, Петро Дмитрович
Сеник, Андрій Антонович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кривий П. Д. Конструкторсько-технологічне забезпечення підвищеної якості згортних втулок : монографія / Кривий П. Д., Сеник А. А. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 232 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.85
621.827.174
621.822.66
Number of pages: 232
Abstract: У монографії подано конструкторсько-технологічні методи підвищення якості згортних втулок на основі положень теорії пластичності, гармонічного аналізу, опору матеріалів, теорії імовірностей і математичної статистики, теорії розмірних ланцюгів та технології машинобудування. Запропоновані методи надають можливість забезпечити підвищену якість згортних втулок. За такими одиничними показниками якості як: точність форми згортних втулок, за параметрами відхилення від круглості; ступенем зміцнення контактуючих поверхонь; шорсткості поверхні за параметром середнє арифметичне відхилення профілю. Монографія може бути корисна інженерно-технічним танауковим працівникам науково-дослідних, проектних організацій і підприємств машинобудівного профіля, а також аспірантам і магістрантам вищих технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку відповідних кадрів.
Content: ПЕРЕДМОВА …8 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД І АНАЛІЗ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК І МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ ЇХ ФОРМИ …14 1.1.Згортна втулка як найважливіший елемент шарнірів механізмів та вузлів машин …15 1.2.Огляд і аналіз прогресивних технологічних процесів виготовлення згортних втулок …22 1.2.1. Аналіз технологічних процесів виготовлення згортних втулок методом періодичного деформування …22 1.2.1.1. Аналіз технологічного процесу виготовлення згортних втулок фірми SEDIS (Франція) ...22 1.2.1.2. Особливості технологічного процесу виготовлення згортних втулок фірми DITTON …26 1.2.1.3. Особливості технологічного процесу виготовлення згортних втулок на заводі «Краснодарсільмаш» …28 1.2. Аналіз технологічного процесу виготовлення згортних втулок методом послідовного деформування на НЗНА ...31 1.3. Пристрій для формування згортних втулок методом послідовного деформування …35 1.4. Огляд і аналіз деяких видів відхилень форми згортних втулок, методів їх вимірювання та оцінювання …37 1.4.1. Огляд і аналіз окремих видів відхилень форми згортних втулок ...37 1.4.2. Огляд і аналіз методів вимірювання та оцінювання окремих видів відхилень форми згортних втулок …41 1.5. Висновки і завдання досліджень …44 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОТВОРЕННЯ ФОРМИ U-ПОДІБНИХ ЗАГОТОВОК І СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК …46 2.1.Теоретичні дослідження величини відпруження U-подібних листових заготовок при їх пружно-пластичному деформуванні ...46 2.2.Теоретичне дослідження загального зусилля, прикладеного до пуансона при послідовному деформуванні у транспортному каналі …56 2.3. Теоретико-експериментально-статистичне дослідження приведе-ної сили тертя і величини відпружинення при переміщенні прямокутної карточки у транспортному каналі з постійним радіусом r …68 2.4. Теоретичне дослідження відносної площі віброобкочування з підвищеним ступенем перекриття …74 2.5. Імовірнісно-статистичний метод визначення зусилля дорнування ВЦП згортних втулок …83 2.6. Висновки …88 РОЗДІЛ 3. ПРОГРЕСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ …90 3.1. Прогресивні конструкції заготовок згортних втулок …90 3.1.1. Заготовка згортної втулки у вигляді частково циліндричної оболонки з опуклою внутрішньою поверхнею …90 3.1.2. Заготовка згортної втулки у вигляді спряжених різної кривини циліндричних оболонок …91 3.1.3. Заготовка згортної втулки із спряженими плоско-циліндричними ділянками ...93 3.2. Нові конструкції згортних втулок для ПРВЛ …943.2.1. Конструкція згортної втулки для ПРВЛ з комбінованою формою стикового шва …94 3.2.2. Конструкція згортних втулок ПРВЛ з розкритим стиковим швом …104 3.3. Технологічне спорядження з радіусним транспортним каналом для формування згортних втулок …115 3.4. Технологічне спорядження для формування згортних втулок підвищеної точності форми …123 3.5. Нова технологія виготовлення й використання згортних шкворневих втулок ходової частини деяких транспортних засобів …131 3.6. Пружні фільєри для калібрування згортних втулок …141 3.6.1. Розрізна чотирисекторна пружна фільєра …142 3.6.2. Розрізна пружна 2n-секторна фільєра .…144 3.7. Методика визначення деяких конструкторських параметрів заготовок згортних втулок і пристрою для їх калібрування на прикладі згортної втулки ТРД 38-3116-12Т НВ ПМП «Промтехконструкція» (м. Краматорськ) …146 3.7.1. Деякі теоретичні передумови щодо процесу калібрування згортних втулок …148 3.7.2.1. Виклад основного матеріалу … 150 3.7.2.2. Визначення найімовірнішої довжини к rн L , карточки як заготовки згортної втулки …151 3.7.2. Визначення середнього значення довжини карточки на основі методу максимуму-мінімуму … 3.7.3. Визначення площ поперечних перерізів згортних втулок і кільцевої порожнини калібруючого пристрою та надлишкових об’ємів, що підлягають деформації при різних конструктивних параметрах … 152 3.7.3.1. Найсприятливіший випадок …152 3.7.3.2. Визначення найімовірнішого співвідношення площ поперечних перерізів згортної втулки і кільцевої порожнини калібрувального пристрою …153 3.8. Висновки …154 РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСИЛЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК, ТОЧНОСТІ ЇХ ФОРМИ, ШОРСТКОСТІ ТА СТУПЕНЯ ЗМІЦНЕННЯ ВІБРООБКОЧЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ...156 4.1. Установка й методика для експериментального дослідження зусилля формування згортних втулок …156 4.2. Оброблення експериментальних результатів зусилля формування згортних втулок та їх аналіз …164 4.3. Експериментальне дослідження впливу радіуса транспортного каналу і способу базування на відхилення від круглості втулок ПРВЛ після операції згортання …167 4.4. Імовірно-статистичний метод оцінювання точності форми ВЦП згортних втулок у внутрішніх ланках ПРВЛ …170 4.5. Методика визначення впливу кратності калібрування на відхилення від круглості згортних втулок …176 4.6. Методика оцінювання відхилень від круглості згортних втулок за параметром «коефіцієнт наповнення форми» …177 4.7. Експериментальне дослідження одиничних показників якості ВЦП згортних втулок …179 4.7.1. Експериментальне дослідження шорсткості поверхні, сформованої прокатною і обкочуваною кулькою …179 4.7.2. Експериментальне дослідження ступеня зміцнення ВЦП згортних втулок, сформованих поверхнево-пластичним деформуванням …183 4.8. Висновки …184 РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ ФОРМИ І ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВТУЛОК ДЛЯ ПР 19,05-3800 …187 5.1. Визначення економічної ефективності від економії електроенергії …189 5.2. Визначення економії коштів від зменшення кількості калібруючих комплектів фільєр …191 5.3. Економічна ефективність від підвищення ефективності використання основних фондів (Ео.ф.) верстатів для формування втулок …191 5.4. Визначення економічного ефекту у сфері експлуатації ПРВЛ за рахунок підвищення точності форми ВЦП згортних втулок і зносостійкості шарнірів ПРВЛ …192 5.5. Висновки …193 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …194 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …196 ДОДАТКИ ...215
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27951
Copyright owner: © Кривий П.Д., Сеник А.А., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. А.с. № 410852 СССР, МКИ В21D 5/12. Устройство для отрезки полосы и свертки втулок / В.Б. Любушин. – №1734859/25-27; Заявлено 06.1.72; Опобл. 15.1.74. Бюл. № 2. 2. A.с. № 462694 СССР, МКИ В23Р 19/02, В21L 9/02. Пневматическое устройство для ориентации деталей при сборке / И. И. Зубченко, С. А. Дубиняк, И. Д. Мокрицкий, П. Д. Кривый. – № 1858904/2527, заявл. 12.12.72; Опубл. 19.05.75. Бюл. № 9. 3. А.с. № 517357 СССР, МКИ В21D 11/02, В21D 25/00. Способ изготовления втулок / И. А. Червинский, А. Г. Кузьмичев, Н. А. Черчинцев, И. К. Бережной, В. И. Собакин и Л. П. Зайцев. – № 2005106/25-27; Заявлено 18.03.74; Опубл. 15.06.76. Бюл. № 22. 4. А.c. № 589484 СССР, МКИ F16G 13/08. Способ изготовления свертной втулки из ленты / С. А. Дубиняк, П. Д. Кривый, Н. И. Кузьмин, А. В. Куцевич. – № 2364943/25-27; Заявлено 24.05.76; Опубл. 25.01.78, Бюл. № 3. 5. А.с. № 615987 СCСР, МКИ В21D 5/10. Устройство для изготовления втулок из листовых заготовок / Б. И. Марасин, Н. Ф. Еременко и В. М. Егоров – № 2422679/25-27; Заявлено 23.11.76; Опубл. 25.07.78, Бюл. № 27. 6. А.c. № 659370 СССР, МКИ В24В 39/00. Устройство для обработки виброобкатыванием плоских поверхностей / П. Д. Кривый. – № 2486606/25-27; Заявлено 12.05.77; Опубл. 30.04.79, Бюл. № 16. 7. А.с. № 927388 СССР, МКИ В21D 53/10. Гибочный узел устройства для изготовления пустотелых деталей типа втулок из листовых заготовок / А. Н. Муравьев, А. Р. Прейс, Э. Я. Руллинков и В. С. Бражевский. – № 2938719/25-27; Заявлено 29.05.80; Опубл. 15.05.82. Бюл. № 18. 8. А.с. № 978989 СССР, МКИ В21D 53/10; В21D 43/14; В21D 22/02. Штамп для изготовления свертных втулок из плоских заготовок / Б. А. Петухов, В. С. Тихонов и В. И. Кириллов. – № 2944839/25-27; Заявлено 24.06.80; Опубл. 07.12.82. Бюл. № 45. 9. А.с. № 1011300 А СССР, МКИ В21D 11/20, В21D 37/12, В21D 53/16. Штамп для изготовления деталей типа втулок / В. М. Куляхтин, Ю. В. Тулин, Р. Я. Шмидт, О. Б. Миндрул. – № 3322308/25-27; Заявлено 27.07.81; Опубл. 15.04.83. Бюл. № 14. 10. А.с. № 1428495 СССР, МКИ В21D 22/02. Гибочный штамп для изготовления деталей типа втулок / В. В. Дробинин, Л. Г. Ейкалис, А. А. Бугаев, А. Л. Абугов, и М. И. Жих. – № 4053756/30-27; Заявлено 14.04.86; Опобл. 07.10.88. Бюл. № 37. 11. Абрамов С. К. Пружинение при гибке по большому радиусу / С. К. Абрамов. – Сб. НТО Машпрома. Кн.40. Машгиз, 1956. 12. Авдулов А. Н. Контроль и оценка круглости деталей машин / А. Н. Авдулов.– Изд-во стандартов, 1974. – 176 с. 13. Азнаурян Р. В. Иследование работоспособности роликовых цепных передач при обедненной смазке: Автореферат дисер. канд. техн. наук Краснодарский политехнический институт. Спец. 05.02.02. – «Машиноведение и детали машин» / Р. В. Азнаурян – Краснодар, 1964. – 18 с. 14. Бальцер Е. А. Статестический анализ и повышение качества и надежности приводных цепей. Автореферат дисер. канд. техн. наук. Спец. 05.02.02. «Машиноведение и детали машин» / Бальцер Е. А. – Москва, 1967. – 16 с. 15. Билик Ш. М. Макрогеометрия деталей машин / Ш. М. Билик. – Изд. 2-е. М. : Машиностреоние, 1972. – 344 с. 16. Биргер И. А. Остаточные напряжения / И. А. Биргер. – Москва: Машгиз, 1963. – 232 с. 17. Богоявленский К. Н. Изготовление деталей пластическим деформированием / К. Н. Богоявленский, П. В. Кашнев. – Л. : Машиностроение, 1975. – 386 с. 18. Брондз Л. Д. Технология и обеспечение ресурса самолетов / Л. Д. Брондз. – Москва: Машиностроение, 1986. – 184 с. 19. Вайнтрауб Д. А. Повышение точности штампуемых деталей при вырубке и гибке / Д. А. Вайнтрауб. – Машгиз, 1955. 20. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: Учеб. для втузов, 4-е изд. стер. / Е. С. Вентцель. – Москва: Наука, 1969, 576 с. ил. 21. Відхилення від круглості внутрішніх циліндричних поверхонь згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Кривий, М. Михайлишин, О. Бондаренко, А. Сеник // Матеріали X наукової конф. Терноп. держ. техн. університету ім. Івана Пулюя: 17–18 травня 2006 р.: тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2006 р. – С. 19. 22. Вишняков Я. Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах / Я. Д. Вишняков, В. Д. Пискарев. – Москва: Металлургия, 1989. – 254 с. 23. Долговечность машин работающих в абразивной среде. / Ю. В. Волков, З. А. Волкова, Л. М. Кайгородцев. – Москва: Машиностроение, 1964. – 116 с. 24. Воробьев Н. В. О качестве приводных втулочно-роликовых цепей оточественного и зарубежного производства / Б. Н. Филимонов. – Механические передачи. – Ижевск: Удмуртия, 1967. – С. 13 – 16. 25. Воробьев Н. В. Цепные передачи / Н. В. Воробьев. – Москва: Машиностроение, 1968. – 252 с. 26. Воронин Ю. В. Изменение формы внутренней и цилиндрической поверхности бронзовой втулки при запрессовке в корпус / Ю. В. Воронин. – Изв. вузов: Машиностроение, 1969. – № 1. – С. 97 – 99. 27. ГОСТ 21834-87. Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия. – Введ. 1989-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 16 с. 28. ГОСТ 24642-81 (СТ СЭВ 30188). Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения. Основные нормы взаимозаменяемости. [Текст], Введен 01.07.81. М. : Госком СССР по стандартам, 1990. 68 с. 29. ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ISO 606:1994). Ланцюги приводні роликові та втулкові. Загальні технічні умови (ГОСТ 13568-97 (ИСO 606-94), IDT; ISO 606:1994, NEQ) – Чинний з 2007-10-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 31 с. 30. Глущенко И. П. Основы проектирования цепных передач с втулочно-роликовыми цепями / И. П. Глущенко. – Львов: ЛГУ, 1964. – 226 с. 31. Глущенко И. П. Цепные передачи / И. П. Глущенко, А. А. Петрик. – Киев: Техніка, 1973. – 104 с. 32. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов, 10-е изд. стер. / В. Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 2004. – 479 с. 33. Готовцев А. А. Проектирования цепных передач : Справочник / А. А. Готовцев, И. П. Котенок. – М. : Машиностроение, 1982. – 336 с. 34. Гречищев Е. С. Соединения с натягом: Расчеты, проектирование, изготовление / Е. С. Гречищев, А. А. Ильященко. – Москва: Машиностроение, 1981. – 247 с. 35. Гусева А. И. Автоматизация запрессовки подшипников скольжения при сборке изделий / А. И. Гусева. – Сборка в машиностроении и приборостроении. 2001, № 3. – С. 8 – 10. 36. Давыдов Ю. П. Листовая штамповка легированных сталей и сплавов. / Ю. П. Давыдов, Г. В. Покровский. – Оборонгиз, 1962. 37. Дальский А. М. Изменение размеров тонкостенных втулок при сборке с натягом / А. М. Дальский, В. А. Серенко // Вестник машиностроения, 1976, № 4. – С. 71 – 73. 38. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. / В. Д. Мягков, М. А. Палей, А. Б. Романов, Б. А. Брагинский. – 6-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машиностроение. Ленингр.отд-ние, 1982. – 1982. – ч. 1. – 543 с. 39. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань. Навч. посібник. / М. Дорожовець. – Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 624 с. 40. Кривий П. Д. До питання точності форми згортних втулок за параметром відхилення від круглості / П. Д. Кривий, В. О. Дзюра, Н. М. Тимошенко, А. А. Сеник // Збірник тез доповідей 8-мої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»: 28–29 вересня 2017 р. : тези доп. – Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 434–435. 41. Кривий П. Д. Дослідження макрогеометрії поперечних перерізів циліндричних поверхонь на прикладі шкворневих втулок / П. Д. Кривий, А. А. Сеник, В .О. Дзюра, В. Р. Кобельник // Збірник тез доповідей 7-мої Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»: 22– 23 вересня 2016 р.: тези доп. – Херсонська державна морська академія, 2016. – С. 188 – 189. 42. Дубиняк С. А. Исследование макрогеометрии свертных втулок и ее влияние на износостойкость приводных цепей / С. А. Дубиняк, П. Д. Кривый, А. В. Куцевич // Цепные передачи и приводы. Сб. науч. трудов. – Краснодар: изд. КПИ, 1988. – С. 57 – 68. 43. Дубиняк С. А. Новая технология изготовления свертных втулок и сборки приводных цепей / С. А. Дубиняк, П. Д. Кривый, А. В. Куцевич // Материалы 7-й наук.-техн. конф. молодых ученых «Теоретические и экспериментальные исследования в области с/х машиностроения», ВИСХОМ, М., 1979. – С. 91 – 94. 44. Дяхтер Б. А. Отклонение формы расположения и проектирование автомобильных узлов. Контроль отклонений формы / Б. А. Дяхтер. – М. : МДНТП, 1970. – 43 с. 45. Экспериментальная оценка остаточных напряжений, формирующихся в толстостенных заготовках при одноцикловом дорновании с большими натягами / В. Ф. Скворцов, М. Г. Гольдшмидт, М. М. Шульгин, В. С. Федотов // Современные проблемы машиностроения: сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-техн. конф., Томск, 11–15 нояб. 2013 г. – Томск : Изд-во ТПУ, 2013. – C. 357 – 361. 46. Эффективные технологии дорнования, протягивания и деформирующе-режущей обработки / С. К. Амбросимов, А. Н. Афонин, А. Р. Ингеманссон, А. Н. Исаев, А. В. Киричек, Д. В. Крайнев, А. Р. Лебедев, В. Ф. Макаров, А. В. Морозова, П. А. Норченко, Ю. Н. Полянчиков, Д. Л. Соловьев; под ред. А. В. Киричека. – М. : Спектр, 2011. – 328 с. 47. Жебровская-Луцик С. Методы определения формы цилиндрических деталей / С. Жебровская-Луцик // Вестник машиностроения, 1980. № 12. – С. 41 – 49. 48. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Навч.-метод. посібник. У 2 ч. – Ч. 1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с. 49. Жуков К. П. К вопросу об усовершенствовании технологи изготовления роликовых цепей с целью повышения их роботоспособности // Механические передачи (цепным и зубчастым ремнем) / К. П. Жуков // Под ред. Г. Б. Столбина. – М. : НИАМАШ, 1971. – С. 6 – 15. 50. Жуков К. П. Пути повышения роботоспособности и точности приводных цепей / К. П. Жуков // Волновые и цепные передачи. – М. : Станкин, 1967. – С. 257 – 279. 51. Згортна втулка для приводних роликових і втулкових ланцюгів / О. Л. Бондаренко, В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий, П. П. Кривінський, А. А. Сеник // Збірник наукових праць “Процеси механічної обробки в машинобудуванні” ЖДТУ. – Житомир, 2009. – Вип. 6. – С. 68 – 81. 52. Иванов М. Н. Детали машин. 4-е изд., перераб / М. Н. Иванов. – Москва: Высшая шк., 1984. – 336 с. 53. Ивашков И. И. Пластинчатые цепи / И. И. Ивашков. – Москва: Машгиз, 1960. – 357 с. 54. Імовірнісно-статистичне обґрунтування удосконалення технології калібрування згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Д. Кривий, М. Г. Дичковський, А. А. Сеник, О. І. Яловий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування»: 11–12 травня 2017 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2017 р. – С. 95 – 96. 55. Искандеров И. И. Исследование прочности соединений приводных роликовых цепей буровыхустановок. Автореферат канд. дис. М.: Московский институт нефти и газа / Искандеров И.И. – Москва, 1974. – 14 с. 56. Исследования и совершенствование конструкций пластинчатых цепей / Доклад П. Д. Кривого, В. А. Дзюры, А. А. Сеныка и Н. М. Тимошенко // Приводы и компоненты машин: тезисы док. – ООО НПП «Подъемтранссервис»: 1.2013(06). – С. 18 – 19. 57. Кашуба Н. П. Математичні моделі частково регулярних зигзагоподібних мікрорельєфів на плоских поверхнях / Н. П. Кашуба, А. А. Сеник, В. В. Шпитко // Десятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (Україна, м. Львів 25–27 травня 2011 р.). – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С. 228 – 230. 58. Колев К. С. Технология машиностроения. Учебное пособие для вузов / К. С. Колев. – М. : «Высш. Школа», 1977. – 256 с. 59. Колкер Я. Д. Математический анализ точности механической обработки деталей / Я. Д. Колкер. – Київ: «Техніка», 1976. – 200 с. 60. Комаров А. Д. Упругая отдача листовых металлов при гибке в штампах / А. Д. Комаров Кузнечно-штамповое производство. – 1965. № 11. – С. 15 – 19. 61. Конструкторсько-технологічне забезпечення формування згортних втулок підвищеної точності форми / П. Кривий, А. Сеник, П. Кривінський, Р. Чорний // Збірник тез доповідей наукової конференції МТФ «Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті» : 16 травня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2011р. – С. 101 – 102. 62. Кривий П. Д. Вплив кратності калібрування на відхилення від круглості згортних втулок / П. Д. Кривий, Є. І. Горлій, А .А. Сеник // Тези доповідей на 6-му Міжнарод. симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові: 21–23 травня 2003 р.: тези доп. – Львів : КІНПАРІ ЛТД. – 2003 – С. 103. 63. Кривий П., Гармонічний аналіз точності форми згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів/ П. Кривий, Л. Бондаренко, А. Сеник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ – Київ, вип. № 19, 2006. – С. 196 – 202. 64. Кривий П. Д. Гармонічний аналіз точності форми згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Д. Кривий, О. Л. Бондаренко, А. А. Сеник // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції: 5–8 червня 2006 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова : тези доп. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – С. 52. 65. Кривий П. Дослідження точності функціональних розмірів втулок і роликів приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Кривий, А. Сеник, О. Бондаренко // Матеріали XІ наукової конф. ТДТУ ім. Івана Пулюя:16– 17 травня 2007 р.: тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2007 р. – С. 43. 66. Кривий П. Д. Дослідження форми згортних втулок внутрішніх ланок приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Д. Кривий, І. С. Муха // Вісник ТДТУ, – Т. : ТДТУ, 1999 – Том 4. – № 3. – С. 78 – 87. 67. Кривий П. Заготовка для згортних втулок підвищеної точності форми / П. Кривий, А. Сеник, О. Бондаренко // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком» : 19–21 грудня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2011 р. – С. 44 – 46. 68. Кривий П. Новий метод контролю відхилень від круглості згортних втулок / П. Кривий, А. Сеник, В. Лазарюк // Матеріали VI наукової конф. ТДТУ ім. Івана Пулюя: 24–26 квітня 2002 р.: тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2002 р. – С. 46. 69. Кривий П. Оптимізація кута нахилу стикового шва втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів / П. Кривий, А. Сеник, В. Кобельник // Матеріали VIII наукової конференції ТДТУ ім. Івана Пулюя : 11–12 травня 2004 р. : тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2004р. – С. 24. 70. Кривий П. Д. Приведена сила тертя і величина відпружинення при переміщенні прямокутної карточки в криволінійному каналі / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, А. А. Сеник // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки” ЛДТУ. – Луцьк, 2005. – №17. – С. 192 – 198. 71. Кривий П. Методика експериментального дослідження зусилля формування згортних втулок / П. Кривий, А. Сеник // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2007. – Том 12. – №1. – С. 53-59. 72. Кривий П. Д. Технологічне спорядження для формування згортних втулок / Кривий П. Д., Сеник А. А. // Вісник ТДТУ. – Тернопіль. ТДТУ. – 2003. Том 8. № 2. – С. 29 – 34. 73. Кривий П. Д. Технологічне спорядження для формування згортних втулок / Кривий П. Д., Сеник А. А. // Тези доповідей Другої всеукраїнської наук.-техн. конф. «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» : 30 жовтня – 2 листопада 2002 р. : тези доп. – Суми: СумДУ, 2002. – С. 88 – 89. 74. Кривой П. Д. Работоспособность приводных роликовых и втулочных цепей с ориентированными втулками: Автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец 05.02.02. «Машиноведение и детали машин» / П. Д. Кривый – Львов: 1990. – 18 с. 75. Кривий П. Д. Статистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок / П. Кривий, Н. Тимошенко, В. Коломієць, Р. Чорний // Вісник ТНТУ. – 2013. – Том 70. – № 2. – С. 121 – 129. 76. Кривый П. Д. Технологическое обеспечение точности формы свертных втулок приводных роликовых и втулочных цепей / П. Д. Кривый, П. П. Кривый, А. А. Сенык // Материалы международной юбилейной научно-практической конф. «Учебная, научно-практическая и инновационная деятельность высшей школы в современных условиях». Направление научно-производственная и иновационная деятельность высшей школы в современных условиях: тезисы док. – Оренбург: ОГУ. 2001. – С. 218 – 219. 77. Кривий П. Д. Технологія і технологічне спорядження для формування згортних втулок підвищеної точності / П. Д. Кривий, Є. І. Горлій, А. А. Сеник // Матеріали V наукової конф. Терноп. держ. техн. університету ім. Івана Пулюя: 24–26 квітня 2001 р.: тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2001р. – С. 52. 78. Кривий П. Формування віброобкочуванням регулярного мікрорельєфу з підвищеним ступенем перекриття / П. Кривий, А. Сеник, В. Ступка // Матеріали VII Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» / Під ред. Копитчука М.Б. та ін. – Одеса: ОНПУ, 2007. – С. 18. 79. Лысов М. И. Исследование процесса гибки деталей из листового материала / М. И. Лысов. – Труды КАИ. Вып. XXXI, 1956. 80. Ляндон Ю. Н. Функциональная взаимозаменяемость в машиностроении / Ю. Н. Ляндон. – М. : Машиностроение, 1967. – 178 с. 81. Малов А. Н. Технология холодной штамповки / А. Н. Малов. – Москва: 1969, с. 185. 82. Медвидь М. В. Автоматизация производства втулок втулочно-роликовых цепей / М. В. Медвидь. – Сб. «Автоматизация холодно-штамповочного производства» – Москва 1961. 83. Мейстер Р. Р., Темиркиев Д. Х. Прогрессивные методы сборки соединений с гарантированным натягом / Р. Р. Мейстер, Д. Х. Темиркиев. – Обзор. Серия «Технология и автоматизация производственных процессов в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении». – Москва, 1977. – 37 с., ил. 84. Милов А. Б. О вычислении контактной жесткости цилиндрических соединений / А. Б. Милов. – Проблемы прочности. 1973. № 1. С. 70 – 72. 85. Улучшение качества стыка свертных втулок / О. Б. Миндрул, П. Н. Куксов, В. А. Данилов, В. А. Шелковников. – Труды Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения. Вып. 8. Барнаул : Изд-во АНИИТМ, 1973. – С. 170 – 173. 86. Монченко В. П. Эффективная технология производства полых цилиндров / В. П. Монченко. – Москва: Машиностроение, 1980. – 248 с. 87. Нова технологія виготовлення згортних втулок приводних роликових ланцюгів на основі імовірнісного підходу / П. Д. Кривий, А. А. Сеник, Н. М. Тимошенко, О. І. Яловий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування»: 11–12 травня 2017 р. : тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2017 р. – С. 92 – 93. 88. Огнивець В. А. Исследование процесса изготовления втулок роликовых цепей с пременением упругой калибровки. Диссертация на соиск. уч. степени канд. техн. наук. Специальность 05.02.08 Технология машиностроения. Львовский политихнический институт. – Львов, 1968. – 179 с. 89. Орлов П. И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 1. Изд. 2-е перераб. и доп. / П. И. Орлов. – Москва :Машиностроение, 1977. – 623 с. 90. Орлов П. И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 2. Изд. 2-е перераб. и доп. / П. И. Орлов. – Москва: Машиностроение, 1977. – С. 574. 91. Осипов Ю .К. Повышение качества прессовых соединений типа «Тонкостенная свертная втулка-орпус» с использованием метода упрчняюще-калибрующей обработки дорнованием. Диссер. канд. техн.. наук. Специальность 05.03.01 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки. Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползу-нова, Барнаул – 2007. – 129 с. 92. Охотин И. С. Дорнование глубоких отверстий малого диаметра с большими натягами / И. С. Охотин, В. Ф. Скворцов. – Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2011. – 170 c. 93. Охрименко Я. М. Технология кузнечно-штампового производства: Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Я. М. Охрименко. – Москва: Машиностроение, 1976. – 560 с. 94. Пат. 55106А Україна, МПК B21D 05/10. Пристрій для формування згортних втулок / Кривий П. Д., Сеник А. А.; заявник і патентоотримувач ТДТУ ім. І. Пулюя. – № 2002 075349; заявл. 01.07.2002; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. 95. Пат. 81025 Україна, МПК B24В 39/00 (2013.01). Пристрій для обробки плоских поверхонь віброобкочуванням / Кривий П. Д., Кашуба Н. П., Сеник А. А., Кривінський П. П.; заявник і патентоотримувач Кривий П. Д., Кашуба Н. П., Сеник А. А., Кривінський П. П.. – № а 2012 13722; заявл. 30.11.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. 96. Пат. 78307 Україна, МПК B21D 5/00 (2013.01). Спосіб виготовлення згортної втулки / Сеник А. А., Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Бондаренко О. Л., Кривінський П. П.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U 2012 11625; заявл. 08.10.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 97. Пат. 78947 Україна, МПК B21J 1/02 (2006.01). Заготовка для згортної втулки / Кривий П. Д., Сенник А. А., Бондаренко О. Л., Кривінський П. П.; заявник і патентоотримувач Кривий П. Д., Сеник А. А., Бондаренко О. Л., Кривінський П. П. – № U 2012 09702; заявл. 10.08.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. 98. Пат. 90980 Україна, МПК B21D 5/10 (2006.01). Пристрій для виготовлення згортних втулок із листових заготовок / Бондаренко О. Л., Кривінський П. П.; Кривий П. Д., Сенник А. А., Шпак Р. І.; заявник і патентоотримувач Бондаренко О. Л., Кривінський П. П.; Кривий П. Д., Сеник А. А., Шпак Р. І. – № U 2014 02250; заявл. 05.03.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. 99. Пат. UA 92285, МПК B21J 1/00 (2014.01). Заготовка для згортної втулки / Кривий П .Д., Сеник А. А., Кривінський П. П, Бондаренко О. Л.; заявник і патентоотримувач Кривий П. Д., Сеник А. А., Кривінський П. П, Бондаренко О. Л. – № u 2014 02253; заявл. 05.03.14; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. 100. Пат. UA 92908, МПК B21L 19/00 (2014.01). Згортна втулка / Сеник А. А., Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Кривінський П. П, Бондаренко О. Л.; заявник і патентоотримувач Сеник А. А., Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Кривінський П. П, Бондаренко О. Л. – № u 2014 03385; заявл. 02.04.14; опубл. 10.09.14, Бюл. № 17. 101. Пат. 112745 Україна, МПК (2016.01) B21J 1/00 F16G 13/18 (2006.01). Згортна втулка / Сеник А. А.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U 2016 07262; заявл. 04.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. 102. Пат. 115787 Україна, МПК B29C 47/12 (2006.01). Розрізна пружна фільєра для калібрування згортних втулок / Сеник А. А.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U 2016 11727; заявл. 21.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8. 103. Пат. 116144 Україна, МПК B29C 47/12 (2006.01). Розрізна пружна фільєра для калібрування згортних втулок з n-вершинним огранюванням / Кривий П. Д., Сеник А. А., Тимошенко Н. М.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U 2016 11723; заявл. 21.11.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. 104. Роговой В. М. Повышение качества прессовых соединений вузлах дизельных двигателей дорнованием. В. М. Роговой, А. М. Осхолков. – Информ листок, № 34 35-70. Алтайский УНТИ. 105. Полей М .А. Отклонение формы и расположения поверхностей / М. А. Полей. – Москва : Изд-во стандартов, 1965. – 116 с. 106. Попов Е. А. Основы теории листовой штамповки: Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Е. А. Попов. – Москва : Машиностроение, 1977. 107. Постников В. И. Эфективность исследований и разробок в машиностроении: анализ и методы оценки / В. И. Постников, Ю. Н. Мымрин. – М. : Маштностроение, 1980. – 199 с. 108. Права на об’єкти інтелектуальної власності та економічна ефективність їх використання. Інформаційні матеріали. – К. : В-во УкрІНТІ, держстандарт України, 1998. – 65 с. 109. Прессовые соединения. Технология изготовления и ремонт / Ю. Г. Проскуряков, А. И. Осколков, В. М. Роговой и др. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1977. – 112 с. ил. 110. Проскуряков Ю. Г. Дорнование отверстий / Ю. Г. Проскуряков. – Свердловск: Машгиз, 1961. – 192 с. 111. Проскуряков Ю. Г. Дорнование цилиндрических отверстий с большими натягами / Ю. Г. Проскуряков, Г. И. Шельвинский. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1982. 166 с. 112. Проскуряков Ю. Г. Эксплуатационные свойства свернутых втулок, обработанных дорнованием Текст. / Ю. Г. Проскуряков, М. А. Миканадзе. – Вестник машиностроения. 1983. – № 7. – С. 44 – 46. 113. Проскуряков Ю. Г. Объемное дорнование отверстий. / Ю. Г. Проску-ряков, В. Н. Романов, А. Н. Исаев. – Москва: Машиностроение, 1984. – С. 224. 114. Проскуряков Ю. Г. Остаточные напряжения в деталях, обработанных дорнованием Текст. / Ю. Г. Проскуряков, И. В. Позднякова. – сб. статей. Челябинск. – 1962. – С. 142 – 150. 115. Проскуряков Ю. Г. Остаточные напряжения и точность деталей, обработанных дорнованием / Ю. Г. Проскуряков, А. Н. Исаев, Л. В. Попов, Ф. Ф. Валяев // Вестник машиностроения. – 1973. – № 7. – С. 57 – 60. 116. Проскуряков Ю. Г. Прессовые соединения. Технология и ремонт / Ю. Г. Проскуряков, А. Н. Осколков, А. С. Торхов и др. – Барнаул: Алтайское кн. из-ние, 1972. – С. 126. 117. Проскуряков Ю. Г. Технология упрочняюще-калибрующей и формообразующей обработки металлов / Ю. Г. Проскуряков. – Москва: Машиностроение, 1971. – 208 с. 118. Проскуряков Ю. Г. Упрочняюще-калибрующие методы обработки / Ю. Г. Проскуряков. – М. : Машиностроение, 1965. – 208 с. 119. Решетов Д. Н. Детали машин. 4-е изд. перераб. и доп. / Д. Н. Решетов. – М. : Машиностроение, 1989. – 496 с. 120. Розенберг А. М., Розенберг О. А. Механика пластического деформи-рования в процессах резания и деформирующего протягивания / А. М. Розенберг, О. А. Розенберг. – Киев: Наукова думка, 1990. – 320 с. 121. Розенберг А. М. Качество поверхности, обработанной деформирующим протягиванием / А. М. Розенберг, О. А. Розенберг, Э. И. Гриценко, Э. К. Посвятенко. – Киев: Наукова думка, 1977. – 187 с. 122. Романовский Б. В., Столбин Г. Б. Фреттинг как причина снижения работоспособности роликовых цепей / Б. В. Романовский, Г. Б. Столбин // Механические передачи (цепным и зубчатым ремнем) / Под ред. Г. Б. Столбина. – М. : НИАМАШ, 1971. – С. 66 – 81. 123. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа. П. И. Романовский. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 336 с. 124. Ускоренные испытания приводных цепей на изнашивание // Трение, знос и смазочные материалы: Тр. междунар. науч.-техн. конф. / Н. К. Салениекс, Э. А. Балцер, Х. Б. Кордонский, В. Пипер, Ю. – Тигде Ташкент, 1985. – М. : 1985. – Т.1. – С. 419 – 422. 125. Сборка и монтаж изделий машиностроения: Справочник в 2-х томах / Под ред. В. С. Корсакова и др. – М.: Машиностроение, 1983. – Т. 1 Сборка изделий машиностроения / Под ред. Корсакова В. С., Замятина В. К., 1983. – 480 с., ил. 126. Сеник А. А. Визначення зусилля при транспортуванні прямокутних карточок в криволінійному коловому каналі / А. А. Сеник, П. Д. Кривий // Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудування та транспорту : Матер. міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчених: 17–20 мая 2004 р. : тези доп. – Севастополь : Вид-во Сев НТУ, 2004. – Т. 1 – С. 76 – 78. 127. Сеник А. Економічна ефективність прогресивного технологічного процесу виготовлення згортних втулок для приводних роликово-втулкових ланцюгів / А. Сеник // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої 100-річчю з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті І. Пулюя (100 річчя з дня смерті) : 22–24 травня 2018 р.: тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2018 р. – С. 159 – 160.128. Сеник А. А. Конструкторсько-технологічне забезпечення підвищення точності форми згортних втулок / Сеник А. А. // Збірник наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» ДДМА. – Краматорськ, 2017. – Вип. № 41, – С. 46 – 55. 129. Сеник А. А. Нова технологія формування згортної втулки підвищеної точності форми / Сеник А. А. // Збірник тез доповідей 5-тої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»: 1–3 жовтня 2014 р.: тези доп. – Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 225 – 226. 130. Сеник А. А. Статистичне оцінювання відхилень від круглості згортних шкворневих втулок автомобілів / А. А. Сеник // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» : 11–12 грудня 2013 р. : тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2013 р. – С. 136. 131. Сеник А. А. Технологія виготовлення згортних шкворневих втулок та їх використання у ходовій частині деяких автомобілів / А. А. Сеник // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: 26–29 квітня 2016 р. : тези доп. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 50 – 51. 132. Сивцов Н. С. Сборка прессовых соединений сприменением дорнования / Н. С. Сивцов. – Сборка в машиностроении, приборостроении. 2001, № 12. – С. 14 – 20. 133. Синтез свертных втулок с раскрытым стыковым швом для приводных роликовых и втулочных цепей / П. Д. Кривый, А. А. Сенык, В. Р. Кобельнык, П. П. Кривинский // Международный инженерный журнал “Приводы и компоненты машин” ООО НПП “Подъемтранссервис”. – Москва, 2016. – № 1-2 (19). – С. 12 – 17. 134. Скрипкин С. П. Исследования влияния ориентации стыка свертных втулок на износостойкость приводных роликовых цепей / С. П. Скрипкин, Е. Н. Афанасьев, Э. Л. Ровнова // Вестник машиностроения. – 1987. – № 3. – С. 36 – 38. 135. Стандарт ИSO 1101 «Допуски формы и расположения поверхностей. Общие положения, символы, обозначения на чертежах». 136. Статистична оцінка відхилень від круглості циліндричних поверхонь втулок приводних роликових ланцюгів Краматорського виробництва / П. Кривий, Н. Тимошенко, А. Сеник, О. Ляшук // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» : 19–20 грудня 2012 р. : тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2012 р. – С. 134 – 135. 137. Статистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок / П. Кривий, Н. Тимошенко, В. Коломієць, Р. Чорний // Вісник ТНТУ. – 2013. – Том 70. – № 2. – С. 121 – 129. 138. Статистические методы обеспечения качества / Х.-Й. Миттаг, Х. Ринне. – Пер. с нем. : Машиностроение, 1985. – 615 с. 139. Сухарев И. П. Прочность шарнирных узлов машин: справ. пособие / И. П. Сухарев. – М. : Машиностроение, 1977. – 168 с. 140. Сухов М. Ф. Статистическая оценка точности опорных валиков станов холодной прокатки на основе гармонического анализа / М. Ф. Сухов // Изв. Вузов : Машиностроение, 1973. – № 3. – С. 145 – 149. 141. Точность производства в машиностроении / Под ред. А. Н. Гаври-лова. – М. : Машиностроение, 1973. – 567 с. 142. Тулин Ю. В. Технология изготовления свертных втулок / Ю. В. Тулин // Тез. докл. К отраслевой науч.-техн. конф. «Пути совершенствования прогрессивных процессов и оборудования, применяемых при обработке давлением. – Барнаул, 18–19 июня 1981. – С. 60 – 61. 143. Фізико-хімічні основи створення жаростійких та ливарних сплавів на багатокарбідній основі та прогресивних технологій металообробки: Звіт по НДР (заключний) / Тернопільський державний технічний університет. – Укр. ІНТЕІ; № ДР 0199U003998; Інв. № 0202U006196. – Тернопіль, 2002. – 149 с. 144. Формування на плоских поверхнях віброобкочуванням регулярного мікрорельєфа з підвищенним ступенем перекриття / П. Д. Кривий, Н. П. Кашуба, А. А. Сеник, П. П. Кривінський // Збірник наукових праць “Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем” ДДМА. – Краматорськ, 2011. – Вип. № 29. – С. 138 – 145. 145. Цой И. М. К вопросу об оценке макроотклонений коленчастых валов / И. М. Цой. – М. : Изд-во МДНТП, 1970. – 127 с. 146. Шведов И. А. Повышение работоспособности цепных передач конструкторскими и технологическими методами. Диссертация на соиск. уч.степени канд.техн.наук. Специальность 05.02.02. Машиноведение, системы приводов и детали машин. Краснодарский государств. Технологический университет. – Краснодар, 2004. – 160 с. 147. Шнейдер Ю. Т. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом (2-е изд. перераб. и доп.) / Ю. Т. Шнейдер. – Л. : Машиностроение, Ленинградское отделение, 1982. – 248 с. 148. Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник. – 5-е изд. перераб. и доп. / А. И. Якушев. – М. : Машиностроение, 1979. – 343 с. 149. Kryvyi P. Technological heredity and accuracy of the cross-seсtion shapes of the hydro-cylinder cylindrical surfaces / P. Kryvyi, V. Dzyura, N. Tymoshenko, V. Krupa // Canadian Journal of Science, Education and Culture / “Toronto Press”. – Toronto, 2014. – No. 2. (6), (July – December). Volume I. – P. 301 – 310. 150. Kryvyy P. Theoretical and Experimental Substantiation of Angle Orientation of Rolling Bushings of Roller and Bushing Chains / P. Kryvyy, P. Kryvinskyy, V. Bodnar, I. Sotnyk, A. Senuk // Paper no. MSEC 2007-31211 International Manufacturing Science and Engineering conference. October 15–18, 2007, Atlanta, Georgia, USA, pр. 623 – 627. 151. Kuntzman P. Les transmissionn per chaihss a rouleaux. Dunod: Paris; 1961. Р. 220. 152. Patent № 1.381.343. Franсaise. Perfectionnements apportes aux garnitures de roulement notamment pour chaines a rouleaux. F 06 g, Gerhard Harder. – № 35.772. Опубл. 19.09.1963. 153. Schudel G. Stahlgelenkketten, ihre Hehstellung, Anwendung Frufung und Berechnung. “Industrie-Anzeiger”, № 6, 1959. 154. Rachner H. G. Die Dreschwingunder des Zweiradkettentriebes bei inner Friegyng. Koln-Opladen, Westdeutsch, Verlag, 1961. 155. Rachner H. G. Stahlgelenkketten und Kettentriebe / H. G. Rachner. – Berlin, 1962. – 221 р. 156. Справочник металлиста. В 5-ти томах / Под ред. докт. техн. наук С. А. Чернавского и канд.техн.наук В. М. Рещикова. – М.: Машиностреоние, 1976. – Том 1. – С. 231 – 232.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryvyi P.D._Konstruktorsko-tekhnolohichne zabezpechenya_2019.pdf5,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.