Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27936

Title: Оцінювання багатофакторного ризику при залученні іпотечних кредитів сільськогосподарськими підприємствами
Other Titles: Factor risk assessment for mortgage lending by agricultural enterprises
Authors: Поліщук, Наталія
Polishchuk, Natalia
Affiliation: Вінницький фінансово-економічний університет, Вінниця, Україна
Vinnitsa Finance and Economics University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Поліщук Н. Оцінювання багатофакторного ризику при залученні іпотечних кредитів сільськогосподарськими підприємствами / Наталія Поліщук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 59–68. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Polishchuk N. (2019) Otsiniuvannia bahatofaktornoho ryzyku pry zaluchenni ipotechnykh kredytiv silskohospodarskymy pidpryiemstvamy [Factor risk assessment for mortgage lending by agricultural enterprises]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 59-68 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 14-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 336
Keywords: іпотечний кредит
ризики
багатофакторний ризик
mortgage loan
risks
multi-factor risk
Number of pages: 10
Page range: 59-68
Start page: 59
End page: 68
Abstract: Досліджено групи агрегованих ризиків підприємств сільського господарства, що дасть можливість враховувати специфіку діяльності та умови надання іпотечних кредитів сільськогосподарським підприємствам. Сформовано чотири основні агреговані групи кредитних ризиків, до яких віднесено: фінансові ризики (валютний, процентний, інфляційний та ціновий); ризики, пов’язані з заставою (ризик зниження вартості та/або ліквідності застави і ризик втрати застави); природнокліматичні ризики (температурні коливання, опади, вітер тощо) та виробничі ризики (ризик втрати врожаю або його частини, ризик зниження продуктивності, технологічний ризик). Запропоновані методичні підходи щодо оцінювання багатофакторного ризику при залученні іпотечних кредитів сільськогосподарськими підприємствами, які дозволять провести ґрунтовне оцінювання та отримати синхронний прогноз імовірних витрат і ризиків при залученні іпотечних кредитів
The article investigates the groups of aggregated risks of agricultural enterprises, which will enable to take into account the specifics of the activities and conditions for the provision of mortgage loans to agricultural enterprises. Four main aggregate groups of credit risks have been formed, which include: financial risks (currency, interest, inflation and price); risks associated with collateral (risk of lowering the value and / or liquidity of the collateral and the risk of loss of collateral); natural and climatic risks (temperature fluctuations, precipitation, wind, etc.) and production risks (risk of loss of crop or part of it, risk of loss of productivity, technological risk). It is proposed methodological approaches to assessing multi-factor risk in attracting mortgage loans by agricultural enterprises, which will allow a thorough evaluation and synchronous forecast of probable costs and risks when attracting mortgages
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27936
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Баріда, Н.П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку [Текст] / Н.П. Баріда // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 52 – 55.
2. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2006. – 448 с.
3. Вітлінський, В.В. Математичні моделі оцінки інфляційного ризику і його динаміки [Текст] / В.В. Вітлінський, Ю.В. Коляда, С.І. Пертен // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. – 2009. – Вип. 12. – С. 445 – 453.
4. Вітлінський, В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія [Текст] / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
5. Галасюк, В.В. Кредитование под залог и ликвидационная стоимость; под.ред. Губенко С.А. [Текст] / В.В. Галасюк.– Днепропетровск: Наука и образование, 2000. – 89 с.
6. Горбунов, Н.В. Оценка эффективности системы внутреннего контроля валютных рисков [Текст] / Н.В. Горбунов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2011. – № 2. – С. 188 – 191.
7. Киселева, И.А. Моделирование рисковых ситуаций: учеб.-практ. пособ. [Текст] / И.А. Киселева. – Москва: МЭСИ, 2007. – 102 с.
8. Мартинова, Л.В. Комплексна оцінка ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК [Текст] / Л.В. Мартинова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18 (2). – С. 79 – 85.
9. Окландер, Т. Методи оцінки маркетингових ризиків підприємств у ціноутворенні [Текст] / Т. Окландер // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 10 (4). – С. 267 – 271.
10. Рослов, В. Оценка для целей залога – реалии, особенности, требования / В. Рослов // «Экономические стратеги». – 2008. – № 2. – С. 48 – 56.
11. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации [Текст] / М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 384 с.
12. Рослов, В.Ю Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке [Текст] / В.Ю. Рослов // Методичний журнал «Банковское кредитование». – 2005. – № 2.
13. Українська, О.О. Оцінка валютної позиції підприємства [Текст] / О.О. Українська // Бізнес Інформ. – 2012. – № 7. – С. 104 – 108.
14. Фроленкова, Н. Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель [Текст] / Н. Фроленкова, Л. Сидорчук // Економіст. – 2014. – № 1. – С. 49 – 52.
15.Чернявська, Л.В. Особливості кредитних операцій у сфері сільськогосподарського виробництва [Текст] / Л.В. Чернявська // Фінансовий простір. – 2015. – № 3. – С. 168 – 172.
16.Яренко, А.В. Маркетингове дослідження системи котирування та визначення інфляційних ризиків валют світу [Текст] / А.В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 4 (89). – C. 106 – 112.
References (International): 1. Barida N.P. (2010) Otsinka vartosti zastavy yak skladova systemy upravlinnya kredytnym ryzykom banku [Estimation of collateral value as a component of the Bank's credit risk management system] Investytsiyi: praktyka ta dosvid. No. 9., pp. 52 – 55.
2. Blank I.A. (2006) Upravleniye finansovymi riskami: ucheb. kurs. [Financial risk management: studies.course] Kiyev: Nika-Tsentr (in Ukrainian).
3. Vitlinskyy V.V., Kolyada YU. V., Perten S. I. (2009) Matematychni modeli otsinky inflyatsiynoho ryzyku i yoho dynamiky [Vitlins'kyy V.V. Mathematical models of estimation of inflationary risk and its dynamics] Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Ser.: Ekonomika. Vol. 12., pp. 445 – 453.
4. Vitlinskyy V.V., Velykoivanenko H.I. (2004) Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi: Monohrafiya [Riskology in economics and entrepreneurship: Monograph]. K.: KNEU (in Ukrainian).
5. Galasyuk V.V. (2000) Kreditovaniye pod zalog i likvidatsionnaya stoimost. [Crediting on the security and liquidation value] Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovaniye (in Ukrainian).
6. Gorbunov N.V. (2011) Otsenka effektivnosti sistemy vnutrennego kontrolya valyutnykh riskov [Evaluation of the effectiveness of the system of internal control of currency risks] Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta. No.2, pp. 188 – 191.
7. Kiseleva I.A. (2007) Modelirovaniye riskovykh situatsiy: ucheb.-prakt. posob. [Simulation of risk situations] Moskva: MESI (in Russian).
8. Martynova L.V. (2018) Kompleksna otsinka ryzykiv hospodarskoyi diyalnosti pidpryyemstv zernoproduktovoho pidkompleksu APK [Comprehensive assessment of the risks of economic activity of enterprises of the grain-product subcomplex of AIC] Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 18., No 2, pp. 79 – 85.
9. Oklander T. (2012) Metody otsinky marketynhovykh ryzykiv pidpryyemstv u tsinoutvorenni [Methods of assessing the marketing risks of enterprises in pricing] Ekonomichnyy analiz. Vol. 10., no. 4, pp.267 – 271.
10.Roslov V. (2008) Otsenka dlya tseley zaloga – realii, osobennosti, trebovaniya [Valuation for collateral purposes - realities, features, requirements] Ekonomicheskiye strategii. No.2, pp. 48 – 56.
11. Fedotova M.A., Roslov V.YU., Shcherbakova O.N., Myshanov A.I. (2008) Otsenka dlya tseley zaloga:teoriya, praktika, rekomendatsii [Valuation for the purpose of pledge: theory, practice, recommendations]. M.: Finansy i statistika (in Russian).
12.Roslov V.YU (2005) Rol zaloga i zalogovoy stoimosti v kreditnoy sdelke [The role of collateral and collateral value in a credit transaction] Metodichniy zhurnal «Bankovskoye kreditovaniye». No. 2.
13. Ukrayinska O.O. (2012) Otsinka valyutnoyi pozytsiyi pidpryyemstva [Estimation of the currency position of the enterprise] Biznes Inform. No. 7, pp. 104 – 108.
14. Frolenkova N., Sydorchuk L. (2014) Otsinka vnutrishnikh ekolohichnykh ryzykiv u sferi vodnoho hospodarstva ta melioratsiyi zemel [Estimation of internal environmental risks in the field of water management and land reclamation] Ekonomist. No 1, pp. 49 – 52.
15.Chernyavska L.V. (2015) Osoblyvosti kredytnykh operatsiy u sferi silskohospodarskoho vyrobnytstva [Features of credit operations in the field of agricultural production] Finansovyy prostir. No 3, pp. 168 – 172.
16. Yarenko A.V. (2015) Marketynhove doslidzhennya systemy kotyruvannya ta vyznachennya inflyatsiynykh ryzykiv valyut svitu [Marketing research of quotation system and definition of inflationary risks of world currencies] Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya «Ekonomichni nauky». Vol. 89. No. 4, pp. 106 – 112.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.