Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27934

Title: Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття
Other Titles: Trends of Ukraine's investment development over the last decade
Authors: Мазуренок, Оксана Романівна
Mazurenok, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мазуренок О. Р. Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття / Оксана Мазуренок // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 39–49. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Mazurenok O. (2019) Tendentsii investytsiinoho rozvytku Ukrainy za ostannie desiatylittia [Trends of Ukraine's investment development over the last decade]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 39-49 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 11-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 330.322
330.5
338
Keywords: інвестиції
інвестиційний клімат
динаміка
індекс інфляції
валовий зовнішній борг
валовий внутрішній продукт
платіжний баланс
заходи
investment
investment climate
dynamics
inflation index
gross external debt
gross domestic product
balance of payments
measures
Number of pages: 11
Page range: 39-49
Start page: 39
End page: 49
Abstract: Здійснено аналіз теоретичних основ поняття «інвестиційний клімат» на основі трактування даного визначення різними вченими. Визначено ключові чинники впливу на формування інвестиційного клімату в Україні. Проаналізовано показники інвестування української економіки у 2010 – 2017 роках. Розглянуто динаміку зміни індексу інфляції в Україні за 2010 – 2018 роки. Проаналізовано динаміку зміни валового зовнішнього боргу і валового внутрішнього продукту України з 2010 до 2017 роки. Подано платіжний баланс України в аналітичній формі за період 2010 – 2017 років. Здійснено огляд надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну за період 2010 – 2018 років і проведено аналіз причин скорочення та збільшення їх обсягу за відповідний період. Запропоновано напрями, що сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в Україні та стимулюватимуть інвестиційні процеси в економіці держави.
The article analyzes the term «investment climate», based on the interpretation of different scientists. It reveals the main factors of influence on the formation of the investment climate in the country. The indexes of investing in the Ukrainian economy of 2010 – 2017 years are analysed. The dynamics of change of inflation index is considered in Ukraine for over 2010 – 2018. The dynamics of change of gross external debt and gross domestic product of Ukraine is analysed from 2010 to 2017. The review of receivabless of direct foreign investments is carried out to Ukraine for period 2010 – 2018 and the analysis of reasons of reduction and increase of their volume is conducted for corresponding period. The article contains some suggestions for improving the investment climate in Ukraine, which stimulate investment processes in the economy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27934
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://studopedia.ru/1_63666_investi_tsionniyklimatinvestitsionnaya-privlekatelnostregionoviotrasleyrossii.html
http://globuss24.ru/doc/investicionnaaprivlekatelnostregionovrossii
http://www.ukrstat.gov.ua
https://minfin.com.ua
http://studopedia.ru/1_63666_investi_tsionniyklimatinvestitsionnayaprivlekatelnostregionov
References (Ukraine): 1. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Текст] / И.А. Бланк. – 2е изд., перераб. и доп.– К.: Эльга, Ника Центр, 2004. – 656 с.
2. Головатюк, В.М. Проблемно ориентированные подходы в оценке инвестиционной привлекательности соціально экономической среды в контексте иннова ционного развития [Електронний ресурс] / В.М. Головатюк, В.П. Соловьев. – Режим доступа: http// www.iee.org.ua/files/alushta/02dolovatyukproblem noor.pdf.
3. Гуткевич, С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора економики: монография [Текст] / С.А. Гуткевич. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 251 с. – Библиогр.: с. 234 – 247.
4. Дорохов, В. Инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России [Электронный ресурс] / В. Дорохов, М. Пиндур. – Режим доступа: http://studopedia.ru/1_63666_investi_tsionniyklimatinvestitsionnaya-privlekatelnostregionoviotrasleyrossii.html .
5. Коваленко, С.О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення [Текст] / С.О. Коваленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 38. – 2012. – C. 366 – 369.
6. Крупка, І.М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні [Текст] / І.М. Крупка // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 87 – 96.
7. Ланченко, Є.О. Соціально трудові проблеми розвитку інвестиційних процесів у сільському осподарстві [Текст] / Є.О. Ланченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 3. – 2012. – 71 – 74 с.
8. Ляпін, Д.В. Методика розрахунку індексу інвестиційного клімату в Україні [Текст] / Д.В. Ляпін, С.О. Москвін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 3 – 6.
9. Сазонець, І.Л. Інвестування: підручник [Текст] / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
10. Танделова, О.М. Инвестиционная привлекательность регионов России [Электронный ресурс] / О. Танделова. – Режим доступа: http://globuss24.ru/doc/investicionnaaprivlekatelnostregionovrossii.
11. Філіпенко, А.С. Міжнародні економічні відносини: історія : підруч. [Текст] / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.
12. Барановський, О.І. Залучення інвестицій: питання теорії та практики [Текст] / О.І. Барановський, М.М. Туриянська. – Донецьк, 1999. – 276 с.
13. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Мінфін України. – Офіційний сайт. – Режим – доступу: https://minfin.com.ua.
References (International): 1. Blank Y.A. (2004) Fynansovi menedzhment: uchebni kurs [Financial management] K. : Эlha, Nyka Tsentr, (in Ukraine)
2. Holovatiuk V.M., Solovev V.P. Problemnooryentyrovannie podkhody v otsenke investytsyonnoi pryvlekatelnosty sotsyalnoekonomycheskoi sredy v kontekste ynnova tsyonnoho razvytyia [Problemoriented approaches in assessing the investment attractiveness of the socio-economic environment in the context of innovative development] Available at: http// www.iee.org.ua/files/alushta/02dolovatyukproblemnoor.pdf.
3. Hutkevych S.A. (2003) Ynvestytsyonnaia pryvlekatelnost ahrarnoho sektora ekonomyky: monohrafyia [Investment attractiveness of the agricultural sector of economics] K. : Yzd-vo Evrop. un-ta, (in Ukraine)
4. Dorokhov V. Pyndur M. Ynvestytsyonnyi klymat. Ynvestytsyonnaia pryvlekatelnost rehyonov i otraslei Rossii [Investment climate. Investment attractiveness of regions and industries in Russia] Available at: http://studopedia.ru/1_63666_investi_tsionniyklimatinvestitsionnayaprivlekatelnostregionov iotrasleyrossii.html.
5. Kovalenko S.O. (2012) Investytsiinyi klimat v Ukraini ta napriamy yoho pokrashchennia [Investment climate in Ukraine and directions for its improvement] Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. no.38., pp. 366 – 369.
6. Krupka I.M. (2004) Formuvannia makroekonomichnoho investytsiinoho seredovyshcha v Ukraini [Formation of the macroeconomic investment environment in Ukraine] Finansy Ukrainy. no. 4, pp. 87 – 96.
7. Lanchenko Ye.O. (2012) Sotsialno trudovi problemy rozvytku investytsiinykh protsesiv u silskomu hospodarstvi [Socio-labor problems of development of investment processes in agriculture] Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. no. 3., pp. 71 – 74.
8 Liapin D.V., Moskvin S.O. (2010) Metodyka rozrakhunku indeksu investytsiinoho klimatu v Ukraini [Methodology for calculating the investment climate index in Ukraine] Investytsii: praktyka ta dosvid. No. 7, pp. 3 – 6.
9. Sazonets I.L., Fedorova V.A. (2011) Investuvannia: pidruchnyk [Investment] K.: Tsentr uchbovoi literatury.(in Ukraine).
10. Tandelova O.M. Ynvestytsyonnaia pryvlekatelnost rehyonov Rossii [Investment attractiveness of Russian regions] Available at: http://globuss24.ru/doc/investicionnaaprivlekatelnostregionovrossii.
11. Filipenko A.S. (2006) Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny: istoriia. [International economic relations: history]. K. : Lybid. (in Ukraine).
12. Baranovskyi O.I., Turyianska M. M. (1999) Zaluchennia investytsii: pytannia teorii ta praktyky [Investment attraction: theory and practice questions] Donetsk, (in Ukraine).
13. Statystychna informatsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Statystychna informatsiia. Ministerstvo finansiv Ukrainy Available at: https://minfin.com.ua.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.