Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27933

Title: Психологічні особливості суспільства як ключовий фактор реформацій національної економіки
Other Titles: Psychological features of society as a key factor of national economy's reformation
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Vladymyr, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul'uj National Tactical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Владимир О. М. Психологічні особливості суспільства як ключовий фактор реформацій національної економіки / Ольга Владимир // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 26–39. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Vladymyr O. (2019) Psykholohichni osoblyvosti suspilstva yak kliuchovyi faktor reformatsii natsionalnoi ekonomiky [Psychological features of society as a key factor of national economy's reformation]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 26-39 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 26-Feb-2019
Date of entry: 19-Apr-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.01.026
UDC: 338
304
159.9
Keywords: національна економіка
економічна психологія
економічна поведінка
господарський менталітет
економічні теорії
економічні моделі
азіатський спосіб господарювання
Козаччина
свобода
економічний націоналізм
national economy
economic psychology
economic behavior
economic mentality
economic theories
economic models
Asian way of managing
Cossack
freedom
economic nationalism
Number of pages: 14
Page range: 26-39
Start page: 26
End page: 39
Abstract: Присвячено дослідженню психологічних особливостей суспільства та їх впливу на реформаційні процеси у державі та національній економіці. Розглянуто історичні особливості формування панівних економічних моделей світу. Розкрито психологічний тип російської поведінки та охарактеризовано азіатський спосіб господарювання. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні фактори формування психологічних та господарських особливостей українського суспільства у різні періоди. Охарактеризовано світогляд, господарські та ментальні цінності українців у добу Козаччини. Проведено порівняльний аналіз основних поглядів православ’я та католицизму (протестантства). Розкрито вплив зовнішніх культур, природних умов та світоглядних переконань на господарську поведінку та побудову суспільних відносин. Визначено основні проблеми розвитку національного суспільства та національної економіки в сучасних умовах. Обґрунтовано вплив психологічних та культурних чинників на розвиток національної економіки. Виділено першочергові напрями як основоположні для забезпечення реформацій національної економіки України.
The article is devoted to research of psychological features of society and their influence on the state’s and the national economy reformations. The historical features of the formation of the dominant economic models of the world have been considered in the article. The psychological type of Russian behavior and the Asian way of managing has been described. The objective and subjective factors of formation the psychological and economic features of Ukrainian society in different periods have been analyzed. The worldview, economic and mental values of Ukrainians in the Cossack’s age have been described. A comparative analysis of the main views of Orthodoxy and Catholicism (Protestantism) was conducted. The influence of external cultures, natural conditions and ideological beliefs on economic behavior and construction of social relations has been revealed. The basic problems of development of national society and national economy under modern conditions have been determined. Priority directions as fundamental for ensuring the reforms of the national economy of Ukraine have been identified.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27933
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf
References (Ukraine): 1. Райнерт, Ерік С. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними [Текст] / Ерік С. Райнерт. – К.: Темпора, 2015. – 444 с.
2. Бункина, М. К., Экономика и психология. На перекрестке наук: уч. пособие. [Текст] / М.К. Бункина, В.А. Семенов – М.:Изд. «Дело и Сервис», 1998. – 400 с.
3. Національна економіка: пошук ефективних механізмів господарювання: колективна монографія; [Текст] / за ред. В.П. Дубіщева. – Полтава, 2016. – 280 с.
4. Бурега, В.В.. Економічна психологія в схемах і таблицях: навч.-методичний посібник [Текст] / В.В. Бурега, О.В. Любчук – Донецьк: ДонДАУ: АПЕК, 2003. – 63 с.
5. Галушка, З.І. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографіяь [Текст] / З.І. Галушка, О.О. Лусте. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – 264 с.
6. Стражний, О. Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність [Текст] / О. Стражний. – К.: Книга, 2009. – 365 с.
7. Лютко, О.М. Релігія й менталітет: генеалогія наукової рефлексії [Текст] / О.М. Лютко // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 29. – С. 21 – 24.
8. Наумік, К.Г. Економічна психологія: навч. посібник [Текст] / К.Г. Наумік. – Харків: ХНЕУ, 2007 – 276 с.
9. Пономарьов, А.П. Етнічність та ентічна історія України [Текст] / А.П. Пономарьов. – Київ: Либідь, 1996. – 272 с.
10.Донцов, Д.М. Де шукати наших історичних традицій? // Квартальний вісник. – Ч. 1 (17). [Текст] / Д.М. Донцов – Львів. 1938. – 88 с.
11. Грицай, Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХст. [Текст] / Я.Й. Грицай. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.
12. Прутська, О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні [Текст] / О. Прутська // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 32 – 37.
13.Владимир, О. Порушення соціальної справедливості як фактор дисбалансу розвитку національної економіки України [Електронний ресурс] / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 2 (19). – С. 132 – 150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf
14.Ванюшина, О.Ф, Порівняльна характеристика бідних та багатих [Текст] / О.Ф. Ванюшина // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку. – К., 2018. – С. 128 – 129.
References (International): 1. Erik S. Reinert. How Rich Countries Got Rich And Why Poor Countries Stay Poor [Yak bahati krayiny zabahatili… i chomu bidni krayiny lyshayut'sya bidnymy], Kyiv: Tempora, 2015. 444 p.
2. Bunkina M. K., Semenov V. A. Economics and Psychology. At the crossroads of sciences [Ekonomika i psikhologiya. Na perekrestke nauk], Moskov: “Business and Service”, 1998. 400 p.
3. Dubishchev V. P. The national economy: the search for effective mechanisms of management [Natsional'na ekonomika: poshuk efektyvnykh mekhanizmiv hospodaryuvannya], Poltava, 2016 280 p.
4. Bureha V.V, Lubchuk O.V. Economic psychology in charts and tables: educational and methodical manual [Ekonomichna psykholohiya v skhemakh i tablytsyakh: navch.-metodychnyy posibnyk], Donetsk: DonDAU: APEC, 2003. 63 p.
5. Halushka Z.I., Luste O.O. Economic mentality and national peculiarities of the processes of economic socialization: monograph [Hospodars'kyy mentalitet ta natsional'ni osoblyvosti protsesiv sotsializatsiyi ekonomiky],Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2017. 264 p.
6. Strazhnyy O. Ukrainian mentality: illusions, myths, reality [Ukrayins'kyy mentalitet: ilyuziyi, mify, real'nist'], Kyiv: Book, 2009. 365 p.
7. Lyutko O.M. Religion and mentality: genealogy of scientific reflection [Relihiya y mentalitet: henealohiya naukovoyi refleksiyi]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu im. I. Franka - Bulletin of the Zhytomyr I. Franko State University, 2006. 29. Р. 21 – 24.
8. Naumik K.H. Economic psychology. Teaching manual [Ekonomichna psykholohiya. Navch. Posibnyk], Kharkiv: KhNEU, 2007. 276 p.
9. Ponomarev A.P. Ethnicity and Ethnic History of Ukraine [Etnichnist' ta entichna istoriya Ukrayiny], Kyiv: Lybid, 1996. 272 p.
10. Dontsov D.M. Where to look for our historical traditions? [De shukaty nashykh istorychnykh tradytsiy?]. Kvartal'nyy visnyk – Quarterly Bulletin. Part 1 (17). Lviv 1938. 88 p.
11. Hritsay Ya.Y. Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation of the ХІХХХ centuries [Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins'koyi natsiyi ХІХ-ХХ], Kyiv: Genesis, 1996. 360 p.
12. Prutska O. Historical Experience of Entrepreneurship Development in Ukraine [Istorychnyy dosvid rozvytku pidpryyemnytstva v Ukrayini ]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economics. Finances. Law. 2002. No. 9. Р. 32 – 37.
13. Vladymyr O. Social justice violation as a factor of the imbalance in the economic development of Ukraine [Porushennya sotsial'noyi spravedlyvosti yak faktor dysbalansu rozvytku natsional'noyi ekonomiky Ukrayiny]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava. – Socio-economic problems and the state. 2018.2 (19). P.132 – 150, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf
14. Vaniushyna O. F. Comparative Characteristics of the Poor and Rich [Porivnyal'na kharakterystyka bidnykh ta bahatykh]. Orhanizatsiyna ta ekonomichna psykholohiya v Ukrayini: suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku – Organizational and Economic Psychology in Ukraine: Current Problems and Prospects of Development. Кyiv. 2018. С. 128 – 129.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.