Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27928

Title: Нормативне забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти в системі освіти України
Other Titles: Normative providing competitive higher education in the ukrainian education system
Authors: Зеленський, Костянтин Васильович
Луців, Ігор Володимирович
Zelenskyy, Kostyantyn
Lutsiv, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Зеленський К. В. Нормативне забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти в системі освіти України / Костянтин Зеленський, Ігор Луців // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 158–174. — (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Bibliographic description (International): Zelenskyy K., Lutsiv I. (2019) Normatyvne zabezpechennia konkurentospromozhnoi vyshchoi osvity v systemi osvity Ukrainy [Normative providing competitive higher education in the ukrainian education system]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 158-174 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 14-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.01.158
UDC: 338.242.2
378.1
Keywords: нормативне забезпечення
формальна освіта
інформальна освіта
професія
кошти Державного бюджету
конкурентоспроможність
normative provision
formal education
informal education
profession
state budget funds
competitiveness
Number of pages: 17
Page range: 158-174
Start page: 158
End page: 174
Abstract: Досліджено нормативне забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти як головного складника системи освіти України в забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу. Запропоновано графо-структурні моделі системи освіти України, які ілюструють: а) взаємне співвідношення між видами, складниками, рівнями освіти, освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями освіти; б) освітні (ступеневі) переходи між рівнями та ступенями освіти; в) терміни підготовки за рівнями та ступенями освіти; г) скорочені терміни навчання в системі ступеневої освіти; д) можливості побудови особою конкурентоспроможної освітньої траєкторії протягом життя. Досліджено відповідність здобутих особою рівнів та ступенів освіти: а) рівням Національної рамки кваліфікацій; б) професіям та професійним групам Національного класифікатора України; в) умовам фінансування за кошти Державного бюджету та кошти фізичних або юридичних осіб. Запропоновано законодавчо й нормативно розширити розуміння важливості додаткових знань, які особа здобуває через самоосвіту, в сфері громадської або іншої діяльності, пов’язаної з родиною чи дозвіллям. Такі знання мають, деколи, переважний вплив на підвищення конкурентоспроможності особи, її працездатності та продуктивності праці при виконанні обов’язків у повсякденній професійній діяльності.
The article analyzes the normative provision of competitive higher education as the main component of the Ukrainian education system in ensuring the preparation of a competitive human capital. Graphstructural models of the educational system of Ukraine are proposed, which illustrate: a) the mutual relation between the types, components, levels of education, educational and qualification levels and degrees of education; b) educational (step-by-step) transitions between levels and degrees of education; c) the terms of training for the levels and degrees of education; d) reduced terms of study in the system of degree education; e) the possibility of building a competitive educational trajectory throughout the life of a person. The correspondence of the levels and degrees of education received by the person is investigated: a) levels of the National qualification framework; b) professions and professional groups of the National Classifier of Ukraine; c) conditions for financing from the State budget and funds of individuals or legal entities. It is proposed to legislatively and normatively expand the understanding of the importance of additional knowledge that a person acquires through self-education, in the field of social or other activities related to family or leisure. Such knowledge has, at times, a predominant influence on the enhancement of the person's competitiveness, her ability to work and productivity in performing his duties in his daily professional activities.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27928
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-D0%BF#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://hrliga.com/docs/327_KP.htm
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://www.bbc.com/earth/story/20160704-baby-animals-start-learning-before-they-are-even-born
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/priyomu-dlya-zdobuttya-okrmolodshogo-spetsialista.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/priyomu-dlya-zdobuttya-okr-molodshogo-spetsialista.pdf
References (Ukraine): 1. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38 – 39, ст. 380) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-D0%BF#n12
3. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
4. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm
5. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37 – 38, ст. 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
6. Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
7. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст. 134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
8. Постанова КМУ від 20 січня 1998 р. N 65 «Про затвердження Положення про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
9. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
10. Постанова КМУ від 3 червня 1999 р. N 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF
11. Постанова КМУ від 11 вересня 2007 р. N 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF
12. Закон України «Про позашкільну освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст. 393 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
13. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст. 259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
14. Ogden By Lesley Evans. Babies start learning before they are even born. 5 July, 2016. http://www.bbc.com/earth/story/20160704-baby-animals-start-learning-before-they-are-even-born
15. Ибука, М. После трех уже поздно / Масару Ибука; [пер. с англ. – Н. Перовой]. – М.: Альпина нонфикшн, 2011. – 126 с.
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0% B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf
17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082 «Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/priyomu-dlya-zdobuttya-okrmolodshogo-spetsialista.pdf
18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13
19. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст. 230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n15
21. Постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF
References (International): 1. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017) [The Law of Ukraine «About education»]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].
2. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (23.11.2011, № 1341) «Pro zatverdzhennia Natsionalnoii ramky kvalifikatsiі» [The Resolution «About approval of the National qualifications framework»]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.1007/978-3-642-11274-4_2989
3. Zakon Ukrainy «Konstytutsiia Ukrainy» (1996) [The Law of Ukraine «Constitution of Ukraine»]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
4. Klasyfikator profesiі (DK 003:2010) [Classifier of professions]. Retrieved from: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm
5. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014) [The Law of Ukraine «On the higher education»]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (23.03.2016, № 261) «Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh)» [The Resolution «On approval of the procedure for preparing higher education intenders for the degree of doctor of philosophy and doctor of science in higher educational institutions (scientific institutions)»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF [in Ukrainian].
7. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2002) [The Law of Ukraine «On the higher education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 [in Ukrainian].
8. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (20.01.1998, № 65) «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osvitnokvalifikatsiini rivni (stupenevu osvitu)» [The Resolution «On approval of the regulation on educationalqualification levels (graduate education)»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF [in Ukrainian].
9. Zakon Ukrainy «Pro profesiinu (profesiino-tekhnichnu) osvitu» (1998) [The Law of Ukraine «On professional (vocational) education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
10. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (03.06.1999, № 956) «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro stupenevu profesiino-tekhnichnu osvitu» [The Resolution «On approval of the regulations on the degree of vocational education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF [in Ukrainian].
11. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (11.09.2007, № 1117) «Pro zatverdzhennia Derzhavnoho pereliku profesii z pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv u profesiyno-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh» [The Resolution «On approval of the State list of professions for the training of qualified workers in vocational education institutions»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF [in Ukrainian]. https://doi.org/10.1055/s-2007-991211
12. Zakon Ukrainy «Pro pozashkilnu osvitu» (2000) [The Law of Ukraine «About extracurricular education»]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» (2001) [The Law of Ukraine «About pre-school education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [in Ukrainian].
14. Ogden L.E. (2016). Babies start learning before they are even born. Retrieved from http://www.bbc.com/earth/story/20160704-baby-animals-start-learning-before-they-are-even-born
15. Ibuka M. (2011). After three it's too late. Moscow, Russia. [in Russian].
16. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (11.10.2018, № 1096) «Pro zatverdzhennia deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv z pytan pryimu na navchannia do zakladiv vyshchoi osvity» [Order «On approval of certain regulatory acts on admission to higher education institutions»]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf [in Ukrainian].
17. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (10.10.2018, № 1082) «Pro zatverdzhennia umov pryiomu na navchannia dlia zdobuttia osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia molodshoho spetsialista v 2019 rotsi» [Order «On approval of the conditions for admission to training for obtaining an educational qualification level of a junior specialist in 2019»]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/priyomu-dlya-zdobuttya-okr-molodshogo-spetsialista.pdf [in Ukrainian].
18. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (14.05.2013, № 499) «Pro zatverdzhennia Typovykh pravyl pryiomu do profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv Ukrainy» [Order «On approval of the standard rules for admission to vocational education institutions of Ukraine»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13 [in Ukrainian].
19. Zakon Ukrainy «Pro zahalnu seredniu osvitu» (1999) [The Law of Ukraine «On general secondary education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 [in Ukrainian].
20. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (16.04.2018, № 367) «Pro zatverdzhennia Poriadku zarakhuvannia, vidrakhuvannia ta perevedennia uchniv do derzhavnykh ta komunalnykh zakladiv osvity dlia zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity» [Order «On approval of the Procedure for enrollment, deduction and transfer of students to state and communal educational institutions for obtaining full secondary education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n15 [in Ukrainian].
21. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (20.03.2013, № 207) «Pro zatverdzhennia Poriadku vydachi vaucheriv dlia pidtrymannia konkurentospromozhnosti osib na rynku pratsi» [The Resolution «On approval of the issuance of vouchers for maintaining the competitiveness of individuals in the labor market»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.