Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27926

Title: Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства
Other Titles: Valuation issues of the current biological assets and their presentation in the enterprise financial report (statements)
Authors: Фесенко, Валерія Валеріївна
Таран, Вікторія
Fesenko, Valeriia
Taran, Viktoriia
Affiliation: Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
University of сustoms and finance, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Фесенко В. В. Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства / Валерія Фесенко, Вікторія Таран // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 139–147. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Fesenko V., Taran V. (2019) Problemy otsinky potochnykh biolohichnykh aktyviv ta vidobrazhennia yikh u finansovii zvitnosti pidpryiemstva [Valuation issues of the current biological assets and their presentation in the enterprise financial report (statements)]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 139-147 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 18-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.01.139
UDC: 657.42
Keywords: біологічні активи
облік
оцінка
справедлива вартість
історична вартість
фінансова звітність
biological assets
accounting
valuation
fair value
historical cost
financial statements
Number of pages: 9
Page range: 139-147
Start page: 139
End page: 147
Abstract: Присвячено дослідженню підходів до оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства. Розглянуто відмінності між вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національних стандартів бухгалтерського обліку у питаннях обліку й відображення поточних біологічних активів підприємства. Розкрито методичні засади оцінки поточних біологічних активів та її впливу на формування фінансових результатів діяльності. Наведено пропозиції щодо удосконалення порядку оцінки та визначення справедливої вартості біологічних активів.
The article is devoted to the study of approaches to the assessment of current biological assets and their reflection in the financial statements of the enterprise. The differences between the requirements of the International Financial Reporting Standards and the National Accounting Standards in accounting and reflection of the current biological assets of the enterprise are considered. The methodical principles of estimation of current biological assets and its influence on formation of financial results of activity are revealed. The suggestions for improving the procedure for estimating and determining the fair value of biological assets are presented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27926
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://www.rada.gov.ua
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1456-05
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/954-fesenko-v-v-zagorelska-t-yu-oblikovi-vikrivlennya-ta-jikh-vplivna-finansovu-zvitnist
http://www.minfin.gov.ua/document/92454/МСБО_41.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99
http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/954-fesenko-vv-zagorelska-t-yu-oblikovi-vikrivlennya-ta-jikh-vpliv-na-finansovu-zvitnist
References (Ukraine): 1. Бондур, Т.О. Оцінка біологічних активів та продукції рослинництва [Текст] / Т.О. Бондур // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4. – С. 99 – 101.
2. Гончаренко, Н.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» [Текст] / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 58 – 63.
3. Грачова, Р. Усьому своя ціна [Текст] / Р. Грачова // Практична бухгалтерія. – 2001. – № 27. – С. 8.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
5. Клименко, О.П. Оцінка біологічних активів та її вплив на фінансові результати [Текст] / О.П. Клименко // ВІСНИК ЖДТУ. – 2011. – № 2. – С. 105 – 110.
6. Марченко, Л.Ю, Оцінювання та облік поточних біологічних активів рослинництва [Текст] / Л.Ю. Марченко, В.В. Придатченко // Економіка і регіон. – 2015. – № 2. – С. 54 – 57.
7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 12
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: розкриття і подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0.
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/document/92454/МСБО_41.pdf.
10. Моссаковський, В. Облік біологічних активів [Текст] / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 6. – С. 17 – 24.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=z0499-99.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1456-05.
13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
14. Фесенко, В.В., Загорельська Т.Ю. Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність. Глобальні та національні проблеми економіки: 2015. Випуск 5. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/954-fesenko-v-v-zagorelska-t-yu-oblikovi-vikrivlennya-ta-jikh-vplivna-finansovu-zvitnist.
15.Дрей, В.В. Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві. [Текст] / В.В. Дрей Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2013. Т. 13. С. 415 – 421
References (International): 1. Bondur T.O. (2009) Otsinka biolohichnykh aktyviv ta produktsiyi roslynnytstva [Assessment of biological assets and plant production] Oblik i finansy APK. No. 4, pp. 99 – 101.
2. Honcharenko N.V. (2009) Udoskonalennya orhanizatsiyi bukhhalterskoho obliku v silskomu hospodarstvi vidpovidno do vymoh P(S)BO 30 «Biolohichni aktyvy» [Improving the organization of accounting in agriculture in accordance with the requirements of P(S)BO 30 "Biological Assets"] Oblik i finansy APK. No. 1, pp. 58 – 63.
3. Hrachova R. (2001) Usomu svoya tsina [All his own price] Praktychna bukhhalteriya. No. 27., pp. 8.
4. Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'yazan i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy vid 30.11.1999r. №291 Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
5. Klymenko O.P. (2011) Otsinka biolohichnykh aktyviv ta yiyi vplyv na finansovi rezultaty / O.P. Klymenko [Assessment of biological assets and its impact on financial results] Visnyk ZHDTU. No. 2., pp.105 – 110.
6. Marchenko L.YU., Prydatchenko V.V. (2015) Otsinyuvannya ta oblik potochnykh biolohichnykh aktyviv roslynnytstva [Assessment and accounting of current biological plant production assets] Ekonomika i rehion. No. 2., pp. 54 – 57.
7. Metodychni rekomendatsiyi z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv, zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 29 hrudnya 2006 № 1315 Available at : http://www.rada.gov.ua. 12
8. Mizhnarodnyy standart bukhhalterskoho obliku 32 «Finansovi instrumenty: rozkryttya i podannya» Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0.
9. Mizhnarodnyy standart bukhhalterskoho obliku 41 «Silske hospodarstvo» Available at : http://www.minfin.gov.ua/document/92454/МСБО_41.pdf.
10. Mossakovskyy V., Kononenko T., Kucherkova S. (2007) Oblik biolohichnykh aktyviv [Accounting for biological assets] Bukhhalterskyy oblik i audyt. No. 6., pp. 17 – 24.
11. Polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 19 «Obyednannya pidpryyemstv»: zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.07.1999 r. № 163 Available at : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99.
12. Polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy»: zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 18.11.2005 r. № 790 Available at : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=z1456-05.
13. Pro bukhhalterskyy oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 № 996-ХІV Available at : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
14. Fesenko V. V., Zahorelska T. YU. (2015) Oblikovi vykryvlennya ta yikh vplyv na finansovu zvitnist.[Accounting distortions and their impact on reporting] Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky.Vol. 5. Available at : http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/954-fesenko-vv-zagorelska-t-yu-oblikovi-vikrivlennya-ta-jikh-vpliv-na-finansovu-zvitnist
15. Drey V.V. (2013) Udoskonalennya protsesu formuvannya oblikovo-analitychnoyi informatsiyi na pidpryyemstvi [Improvement of the process of formation of accounting and analytical information at the enterprise]. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. prats. T. 13, pp. 415 – 421.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.