Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27925

Title: Процесний підхід до організації обліку логістичних витрат виробничих підприємств
Other Titles: Process approach to the organization oflogistics costs accounting of manufacturingenterprises
Authors: Плекан, Уляна Михайлівна
Plekan, Uliana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Плекан У. М. Процесний підхід до організації обліку логістичних витрат виробничих підприємств / Уляна Плекан // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 130–139. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Plekan U. (2019) Protsesnyi pidkhid do orhanizatsii obliku lohistychnykh vytrat vyrobnychykh pidpryiemstv [Process approach to the organization oflogistics costs accounting of manufacturingenterprises]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 130-139 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 18-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.01.130
UDC: 657.471
Keywords: процесний підхід
логістична діяльність
логістичні витрати
облік логістичних витрат
облікова політика
process approach
logistic activities
logistic costs
accounting of the logistics costs
accounting policies
Number of pages: 10
Page range: 130-139
Start page: 130
End page: 139
Abstract: Проаналізовано наукові дослідження щодо методики відображення в обліку логістичних витрат. Розглянуто функції обліку та аналізу логістичних витрат, висвітлено важливість удосконалення обліку логістичних витрат. Обґрунтовано й розроблено практичні рекомендації щодо організації діяльності, пов’язаної з обліково-аналітичним забезпеченням логістичних витрат. Запропоновано використання процесно-орієнтованої системи обліку логістичних витрат і сформовано базову концепцію процесно-орієнтованої системи обліку логістичних витрат виробничого підприємства. Досліджено вплив логістичних показників на загальну ефективність роботи підприємства. Наведено структуру логістичних витрат виробничого підприємства та облік найпоширеніших логістичних витрат.
The article provides the analysis of the research works dealing with the methods of displaying logistics costs in the accounting. The problems of the accounting and analysis of the logistics costs were considered. Improving of accounting of the logistics costs was thrown light upon in the work. Practical recommendations for the organization of activities related to accounting and analytical support for the logistics costs were developed and substantiated. Using the process-oriented accounting system of the logistics costs was suggested. The suggested recommendations are based on the use of operational accounting and cost allocation followed by consolidation of logistics cost information for each business process. The basic concept of a processoriented accounting system for logistics costs of a production enterprise was formed. The impact of logistic indicators on the efficiency of the enterprise was investigated. The structure of the logistics costs of the manufacturing enterprise was outlined and accounting of the most common logistic costs was given.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27925
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf
References (Ukraine): 1. Андрухова, О.О. Організація обліку логістичних витрат [Текст] / О.О. Андрухова, І.А. Якімов // Наука і економіка. – 2010. – № 4 (20). – С. 70 – 73.
2. Богач, А.Г. Організація обліку логістичних витрат [Текст] / А.Г. Богач // Наукові записки. Збірник наукових праць. Випуск 15. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 273 – 276.
3. Головащенко, О.М. Інформаційне забезпечення логістичних витрат у системі обліку [Текст] / О.М. Головащенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf.
4. Гусак, Л.В. Облікова політика як інструмент адаптації облікової інформації до вимог логістичної системи [Текст] / Л.В. Гусак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2011. – Вип. № 1 (55). – С. 320 – 322.
5. Карий, О.І. Облік логістичних витрат [Текст] / О.І. Карий // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Україна в XXI ст.: формування економічної системи». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – С. 129.
6. Литвиненко, В.С. Трансакційні витрати: питання формування, обліку і контролю [Текст] / В.С. Литвиненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 169, Ч. 2. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – С. 174 – 178.
7. Мішина, С.В. Ієрархічна класифікація логістичних витрат за функціональним призначенням [Текст] / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин // Бізнес-Інформ. – 2011. – № 9 (404). – С. 103 – 105.
8. Нікшич, С.М. Теоретико-методичні засади оцінювання логістичних витрат підприємств [Текст] / С.М. Нікшич // Логістика. – 2008. – № 623. – С. 182 – 190.
9. Русановська, О.А. Контролінг логістичної діяльності в системі управління підприємством: дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 [Текст] / Русановська Орися Андріївна. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – 267 с.
10.Сачинська, Л.В. Управління логістичними витратами підприємства [Текст] / Л.В. Сачинська // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжнародної. наук.-практ. конференції (Львів, 8 – 10 листопада 2012 р.) [Текст] / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 382 – 383.
References (International): 1. Andrukhova O.O., Yakimov I.A. (2010) Orhanizatsiya obliku lohistychnykh vytrat [The organization of logistics costs accounting]. Nauka i ekonomika. Vol. 20., no. 4., pp. 70 – 73.
2. Bohach A.H. (2006) Orhanizatsiya obliku lohistychnykh vytrat [Organization of logistics costs accounting] Naukovi zapysky. Zbirnyk naukovykh prats. Vol. 15., pp. 273 – 276.
3. Holovashchenko O.M. (2010) Informatsiyne zabezpechennya lohistychnykh vytrat u systemi obliku [Information provision of logistics costs in the accounting system]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf.
4. Husak L.V. (2011) Oblikova polityka yak instrument adaptatsiyi oblikovoyi informatsiyi do vymoh lohistychnoyi systemy [Accounting policy as an instrument for adaptation of accounting information to the requirements of a logistic system] Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. vol. 55., no. 1., pp. 320 – 322.
5. Karyy O.I. (2001) Oblik lohistychnykh vytrat [Accounting for logistics costs] Proceedings of the Ukrayina v XXI st.: formuvannya ekonomichnoyi systemy Ukraine, Lviv, 2001) : Lvivskyy Natsionalnyy universytet im. I. Franka, pp. 129.
6. Lytvynenko V.S. (2012) Transaktsiyni vytraty: pytannya formuvannya, obliku i kontrolyu [Transaction costs: issues of formation, accounting and control] Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Vol. 169, CH. 2., pp. 174 – 178.
7. Mishyna S.V., Mishyn O.Yu. (2011) Iyerarkhichna klasyfikatsiya lohistychnykh vytrat za funktsionalnym pryznachennyam [Hierarchical classification of logistic expenses for functional purposes] Biznes-Inform, vol. 404., no. 9., pp. 103 – 105.
8. Nikshych S.M. (2008) Teoretyko-metodychni zasady otsinyuvannya lohistychnykh vytrat pidpryyemstv [Theoretical and methodological principles of estimation of logistic costs of enterprises] Lohistyka, no. 623., pp. 182 – 190.
9. Rusanovska O.A. (2016) Kontrolinh lohistychnoyi diyalnosti v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Controlling logistics activity in the enterprise management system] Lviv : NU «Lvivska politekhnika».
10. Sachynska L.V. (2012) Upravlinnya lohistychnymy vytratamy pidpryyemstva [Management of logistics costs of the enterprise] Proceedings of the Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu (Ukraine, Lviv,8–10 November 2012) Lviv : Vyd-vo Lvivskoyi politekhniky, pp. 382 – 383
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.